ترجمة معاني القرآن الكريم - الترجمة الشيشيوا * - فهرس التراجم


ترجمة معاني سورة: القارعة
آية:
 

القارعة

ٱلۡقَارِعَةُ
“Kugunda kwa phokoso (la Qiyâma)!
التفاسير العربية:
مَا ٱلۡقَارِعَةُ
“Kodi kugunda kwa phokosolo ndi chiyani?
التفاسير العربية:
وَمَآ أَدۡرَىٰكَ مَا ٱلۡقَارِعَةُ
“Ndichiyani chingakudziwitse za kugunda kwa phokoso (la Qiyâma komwe kudzawakomole anthu)?
التفاسير العربية:
يَوۡمَ يَكُونُ ٱلنَّاسُ كَٱلۡفَرَاشِ ٱلۡمَبۡثُوثِ
“Limenelo ndi tsiku limene anthu adzakhala ngati agulugufe obalalika.
Moto umenewu, sukapsereza kunja kokha, ukapsereza mpaka ndi mu mtima momwe.
التفاسير العربية:
وَتَكُونُ ٱلۡجِبَالُ كَٱلۡعِهۡنِ ٱلۡمَنفُوشِ
“Ndipo mapiri adzakhala ngati ubweya womwazidwa (wongouluka uku ndi uku mumlengalenga).
التفاسير العربية:
فَأَمَّا مَن ثَقُلَتۡ مَوَٰزِينُهُۥ
“Tsono amene muyeso wake (wa zinthu zabwino) udzalemere (ndikupepuka zoipa).
Sura imeneyi ikufotokoza mbiri imene idachitika pafupi ndi mzinda wa Makka mchaka cha 570 A.C. Dziko la Yemen lidali kulamulidwa ndi anthu a mtundu wa Ahabashi (ochokera ku Ethiopia). Iwowo pa nthawi imemeyo adali Akhristu. Bwana Mkubwa (Gavanala) waku Yemen pa nthawiyo adali Abraha. Abrahayu adafuna kuwaletsa Arabu kuti asamapite ku Makka kukayendera Kaaba. Pa chifukwa ichi adamanga tchalichi lalikulu kwambiri ndiponso lokongola lomwe lidali mu mzinda wa Sana‘a. Adawakakamiza Arabu kuyendera tchalichilo m’malo mopita ku Al-Kaaba. Pamene Arabu adamva zimenezi zidawanyansa. Ndipo adadza munthu wina wochokera ku fuko la Kinaana ndikukalowa m’tchalichimo ndikuchitiramo chimbudzi. Adatenga chimbudzicho ndikupakapaka m’zipupa za tchalichi lija chifukwa chonyansidwa ndi nyumbayo kuti siidali yoyenera kulowa m’malo mwa Kaaba. Pamene adaona izi, Abraha adakwiya kwambiri ndipo adalumbira kuti sachitira mwina koma kukagumula Kaaba. Adasonkhanitsa gulu la nkhondo lalikulu momwe mudalinso njovu zakuti zikamthandize kugumula Al-Kaaba. Choncho adauyatsa ulendo kupita ku mzinda wa Makka. Abraha pamene adafika ku Makka, adatumiza munthu kwa Arabu kuti awafotokozere kuti iye sadadze kudzawathira nkhondo, koma adadzera kudzagumula Al-Kaaba. Choncho adawapempha kuti amupatse danga kuti atero. Abdul Mutwalib adalamula anthu ake onse kuti achoke mu mzindawo apite ku mapiri. Iye adakalowa Mnyumba ya Kaaba ndipo adapempha Allah kuti ayipulumutse nyumba Yake yopatulika. Kenaka nayenso adawatsatira anzake ku mapiri kuja ndipo adangokhala phee, kuti amuone bwino yemwe adali kulimbana ndi Allah pomugumulira nyumba Yake. Abraha pamene adadziwa kuti Arabu atuluka mu mzindamo adakonzeka kulowa m’Makka ndi kugumula Al-Kaaba. Koma Allah Wamphamvu zonse adamutumizira gulu Lake la nkhondo monga momwe mukuwerengera pa Ayah yachitatu. Ankhondo a Abraha ena adafera pompo koma ena pamodzi ndi iye mwini, adathawa ndikukafera kwawo ku Yemen. pa chifukwa chimenechi Arabu ankachitcha chaka chimenechi kuti “chaka cha njovu.” Choncho mwana aliyense wobadwa m’chakachi ankatchedwa mwana wobadwa m’chaka cha njovu. Ndipo Mneneri Muhammad (s.a.w) adabadwa m’chaka chimenechi ndipo ankadziwikanso monga mwana wobadwa m’chaka cha njovu.
التفاسير العربية:
فَهُوَ فِي عِيشَةٖ رَّاضِيَةٖ
“Ndiye kuti iye adzakhala mu umoyo wosangalatsa (patsiku la chiweruziro).
التفاسير العربية:
وَأَمَّا مَنۡ خَفَّتۡ مَوَٰزِينُهُۥ
“Ndipo yemwe muyeso wake (wa zinthu zabwino) udzapepuka (ndi kulemera zoipa),
التفاسير العربية:
فَأُمُّهُۥ هَاوِيَةٞ
“Ndiye kuti mbuto yake ndi ku Hawiya.
التفاسير العربية:
وَمَآ أَدۡرَىٰكَ مَا هِيَهۡ
“Kodi ndi chiyani chingakudziwitse za Hawiya?
التفاسير العربية:
نَارٌ حَامِيَةُۢ
“Umenewo ndi Moto woyaka mwa ukali!
التفاسير العربية:

 
ترجمة معاني سورة: القارعة
فهرس السور رقم الصفحة
 
ترجمة معاني القرآن الكريم - الترجمة الشيشيوا - فهرس التراجم

ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة الشيشيوا، ترجمها خالد إبراهيم بيتالا. نسخة عام 2020م.

إغلاق