Übersetzung der Bedeutungen von dem heiligen Quran - Somalische Übersetzung * - Übersetzungen


Bitte wählen Sie eine Surah


Nummer der Seite
1. Suurada Al-faatixa - Al-Fâtihah 2. Suurada Al-baqarah - Al-Baqarah 3. Suurada Aala Cimraan - Al -I-‘Imrân 4. Suurada An-nisaa - An-Nisâ’ 5. Suurada Al-maa'idah - Al-Mâ’ida 6. Suurada Al-ancaam - Al-An‘âm 7. Suurada Al-acraaf - Al-A‘râf 8. Suurada Al-anfaal - Al-Anfâl 9. Suurada At-towbah - At-Tawba 10. Suurada Yuunis - Yûnus 11. Suurada Huud - Hûd 12. Suurada Yuusuf - Yûsuf 13. Suurada Ar-racd - Ar-Ra‘d 14. Suurada Ibraahiim - Ibrâhîm 15. Suurada Al-xajar - Al-Hijr 16. Suurada An-naxl - An-Nahl 17. Suurada Al-israa - Al-Isrâ’ 18. Suurada Al-kahf - Al-Kahf 19. Suurada Maryam - Maryam 20. Suurada Daa'ha - Tâ-Hâ 21. Suurada Al-anbiyaa - Al-Anbiyâ’ 22. Suurada Alxajj - Al-Hajj 23. Suurada A-lmu'minuun - Al-Mu’minûn 24. Suurada An-nuur - An-Nûr 25. Suurada Alfurqaan - Al-Furqân 26. Suurada Ash-shucaraa - Ash-Shu‘arâ’ 27. Suurada An-naml - An-Naml 28. Suurada Al-qisas - Al-Qasas 29. Suurada Al-cankabuut - Al-‘Ankabût 30. Suurada Ar-ruum - Ar-Rûm 31. Suurada Luqmaan - Luqmân 32. Suurada As-sajdah - As-Sajdah 33. Suurada Al-axzaab - Al-Ahzâb 34. Suurada Saba'a - Saba’ 35. Suurada Faadir - Fâtir 36. Suurada Yaasiin - Yâ-Sîn 37. Suurada As-saafaat - As-Sâffât 38. Suurada Saad - Sâd 39. Suurada Az-zumar - Az-Zumar 40. Suurada Qaafir - Ghâfir 41. Suurada Fussilat - Fussilat 42. Suurada As-shuura - Ash-shûrâ 43. Suurada Az-zukhruf - Az-Zukhruf 44. Suurada Ad-dukhaan - Ad-Dukhân 45. Suurada Al-jaathiya - Al-Jâthiyah 46. Suurada Al-axqaaf - Al-Ahqâf 47. Suurada Muxammed - Muhammad 48. Suurada Alfatx - Al-Fath 49. Suurada Al-xujraat - Al-Hujurât 50. Suurada Qaaf - Qâf 51. Suurada Ad-daariyaat - Adh-Dhâriyât 52. Suurada Ad-duur - At-Tûr 53. Suurada An-najm - An-Najm 54. Suurada Al-qamar - Al-Qamar 55. Suurada Ar-raxmaan - Ar-Rahmân 56. Suurada Alwaaqicah - Al-Wâqi‘ah 57. Suurada A-lxadiid - Al-Hadîd 58. Suurada Al-mujaadalah - Al-Mujâdilah 59. Suurada Al-xashr - Al-Hashr 60. Suurada A-lmumtaxinah - Al-Mumtahanah 61. Suurada As-saf - As-Saff 62. Suurada Al-jumcah - Al-Jumu‘a 63. Suurada Al-munaafiquun - Al-Munâfiqûn 64. Suurada At-taqaabun - At-Taghâbun 65. Suurada Ad-dalaaq - At-Talâq 66. Suurada At-taxriim - At-Tahrîm 67. Suurada Al-mulk - Al-Mulk 68. Suurada Al-qalam - Al-Qalam 69. Suurada Al-xaaqah - Al-Hâqqa 70. Suurada Al-macaarij - Al-Ma‘ârij 71. Suurada Nuux - Nûh 72. Suurada Al-jin - Al-Jinn 73. Suurada Al-muzammil - Al-Muzzammil 74. Suurada Al-muddathir - Al-Muddaththir 75. Suurada Al-qiyaamah - Al-Qiyâmah 76. Suurada Al-insaan - Al-Insân 77. Suurada Al-mursalaat - Al-Mursalât 78. Suurada An-naba'a - An-Naba’ 79. Suurada An-naazicaat - An-Nâzi‘ât 80. Suurada Cabasa - ‘Abasa 81. Suurada At-takwiir - At-Takwîr 82. Suurada Al-infidaar - Al-Infitâr 83. Suurada Al-mudaffifiin - Al-Mutaffifîn 84. Suurada Al-inshiqaaq - Al-Inshiqâq 85. Suurada Al-buruuj - Al-Burûj 86. Suurada Ad-daariq - At-Târiq 87. Suurada Al-aclaa - Al-A‘lâ 88. Suurada Al-qaashiyah - Al-Ghâshiyah 89. Suurada Al-fajr - Al-Fajr 90. Suurada Al-balad - Al-Balad 91. Suurada Ash-shams - Ash-Shams 92. Suurada Al-layl - Al-Layl 93. Suurada Ad-duxaa - Ad-Dhuhâ 94. Suurada Ash-sharx - Al-Sharh 95. Suurada At-tiin - At-Tîn 96. Suurada Al-calaq - Al-‘Alaq 97. Suurada Al-qadr - Al-Qadr 98. Suurada Al-bayinah - Al-Bayyinah 99. Suurada Az-zalzalah - Al-Zalzalah 100. Suurada Al-caadiyaat - Al-‘Adiyât 101. Suurada Al-qaaricah - Al-Qâri‘ah 102. Suurada At-takaathur - At-Takâthur 103. Suurada Al-casr - Al-‘Asr 104. Suurada Alhumazah - Al-Humazah 105. Suurada Al-fiil - Al-Fîl 106. Suurada Quraysh - Quraysh 107. Suurada Al-maacuun - Al-Mâ‘ûn 108. Suurada Al-kawthar - Al-Kawthar 109. Suurada Al-kaafiruun - Al-Kâfirûn 110. Suurada An-nasr - An-Nasr 111. Suurada Al-masad - Al-Masad 112. Suurada Al-ikhlaas - Al-Ikhlâs 113. Suurada Al-falaq - Al-Falaq 114. Suurada An-naas - An-Nâs
Schließen