ترجمهٔ معانی قرآن کریم - ترجمه صومالی * - لیست ترجمه ها


لطفا سوره را انتخاب کنید


شماره صفحه
1. Suurada Al-faatixa - سوره فاتحه 2. Suurada Al-baqarah - سوره بقره 3. Suurada Aala Cimraan - سوره آل عمران 4. Suurada An-nisaa - سوره نساء 5. Suurada Al-maa'idah - سوره مائده 6. Suurada Al-ancaam - سوره انعام 7. Suurada Al-acraaf - سوره اعراف 8. Suurada Al-anfaal - سوره انفال 9. Suurada At-towbah - سوره توبه 10. Suurada Yuunis - سوره يونس 11. Suurada Huud - سوره هود 12. Suurada Yuusuf - سوره يوسف 13. Suurada Ar-racd - سوره رعد 14. Suurada Ibraahiim - سوره ابراهيم 15. Suurada Al-xajar - سوره حجر 16. Suurada An-naxl - سوره نحل 17. Suurada Al-israa - سوره اسراء 18. Suurada Al-kahf - سوره كهف 19. Suurada Maryam - سوره مريم 20. Suurada Daa'ha - سوره طه 21. Suurada Al-anbiyaa - سوره انبياء 22. Suurada Alxajj - سوره حج 23. Suurada A-lmu'minuun - سوره مؤمنون 24. Suurada An-nuur - سوره نور 25. Suurada Alfurqaan - سوره فرقان 26. Suurada Ash-shucaraa - سوره شعراء 27. Suurada An-naml - سوره نمل 28. Suurada Al-qisas - سوره قصص 29. Suurada Al-cankabuut - سوره عنكبوت 30. Suurada Ar-ruum - سوره روم 31. Suurada Luqmaan - سوره لقمان 32. Suurada As-sajdah - سوره سجده 33. Suurada Al-axzaab - سوره احزاب 34. Suurada Saba'a - سوره سبأ 35. Suurada Faadir - سوره فاطر 36. Suurada Yaasiin - سوره يس 37. Suurada As-saafaat - سوره صافات 38. Suurada Saad - سوره ص 39. Suurada Az-zumar - سوره زمر 40. Suurada Qaafir - سوره غافر 41. Suurada Fussilat - سوره فصلت 42. Suurada As-shuura - سوره شورى 43. Suurada Az-zukhruf - سوره زخرف 44. Suurada Ad-dukhaan - سوره دخان 45. Suurada Al-jaathiya - سوره جاثيه 46. Suurada Al-axqaaf - سوره احقاف 47. Suurada Muxammed - سوره محمد 48. Suurada Alfatx - سوره فتح 49. Suurada Al-xujraat - سوره حجرات 50. Suurada Qaaf - سوره ق 51. Suurada Ad-daariyaat - سوره ذاريات 52. Suurada Ad-duur - سوره طور 53. Suurada An-najm - سوره نجم 54. Suurada Al-qamar - سوره قمر 55. Suurada Ar-raxmaan - سوره رحمن 56. Suurada Alwaaqicah - سوره واقعه 57. Suurada A-lxadiid - سوره حديد 58. Suurada Al-mujaadalah - سوره مجادله 59. Suurada Al-xashr - سوره حشر 60. Suurada A-lmumtaxinah - سوره ممتحنه 61. Suurada As-saf - سوره صف 62. Suurada Al-jumcah - سوره جمعه 63. Suurada Al-munaafiquun - سوره منافقون 64. Suurada At-taqaabun - سوره تغابن 65. Suurada Ad-dalaaq - سوره طلاق 66. Suurada At-taxriim - سوره تحريم 67. Suurada Al-mulk - سوره ملك 68. Suurada Al-qalam - سوره قلم 69. Suurada Al-xaaqah - سوره حاقه 70. Suurada Al-macaarij - سوره معارج 71. Suurada Nuux - سوره نوح 72. Suurada Al-jin - سوره جن 73. Suurada Al-muzammil - سوره مزمل 74. Suurada Al-muddathir - سوره مدثر 75. Suurada Al-qiyaamah - سوره قيامه 76. Suurada Al-insaan - سوره انسان 77. Suurada Al-mursalaat - سوره مرسلات 78. Suurada An-naba'a - سوره نبأ 79. Suurada An-naazicaat - سوره نازعات 80. Suurada Cabasa - سوره عبس 81. Suurada At-takwiir - سوره تكوير 82. Suurada Al-infidaar - سوره انفطار 83. Suurada Al-mudaffifiin - سوره مطففين 84. Suurada Al-inshiqaaq - سوره انشقاق 85. Suurada Al-buruuj - سوره بروج 86. Suurada Ad-daariq - سوره طارق 87. Suurada Al-aclaa - سوره اعلى 88. Suurada Al-qaashiyah - سوره غاشيه 89. Suurada Al-fajr - سوره فجر 90. Suurada Al-balad - سوره بلد 91. Suurada Ash-shams - سوره شمس 92. Suurada Al-layl - سوره ليل 93. Suurada Ad-duxaa - سوره ضحى 94. Suurada Ash-sharx - سوره شرح 95. Suurada At-tiin - سوره تين 96. Suurada Al-calaq - سوره علق 97. Suurada Al-qadr - سوره قدر 98. Suurada Al-bayinah - سوره بينه 99. Suurada Az-zalzalah - سوره زلزله 100. Suurada Al-caadiyaat - سوره عاديات 101. Suurada Al-qaaricah - سوره قارعه 102. Suurada At-takaathur - سوره تكاثر 103. Suurada Al-casr - سوره عصر 104. Suurada Alhumazah - سوره همزه 105. Suurada Al-fiil - سوره فيل 106. Suurada Quraysh - سوره قريش 107. Suurada Al-maacuun - سوره ماعون 108. Suurada Al-kawthar - سوره كوثر 109. Suurada Al-kaafiruun - سوره كافرون 110. Suurada An-nasr - سوره نصر 111. Suurada Al-masad - سوره مسد 112. Suurada Al-ikhlaas - اخلاص 113. Suurada Al-falaq - سوره فلق 114. Suurada An-naas - سوره ناس
بستن