કુરઆન મજીદના શબ્દોનું ભાષાંતર - યુક્રેનિયન ભાષાતર - મિખાઈલો યાકુબફિતશ * - ભાષાંતરોની અનુક્રમણિકા


શબ્દોનું ભાષાંતર સૂરહ: અલ્ કાફિરુન   આયત:

Аль-Кафірун (Невіруючі)

قُلۡ يَٰٓأَيُّهَا ٱلۡكَٰفِرُونَ
Скажи: «О ви, невіруючі!
અરબી તફસીરો:
لَآ أَعۡبُدُ مَا تَعۡبُدُونَ
Я не поклоняюся тому, чому поклоняєтеся ви,
અરબી તફસીરો:
وَلَآ أَنتُمۡ عَٰبِدُونَ مَآ أَعۡبُدُ
а ви не поклоняєтесь тому, чому я поклоняюся!
અરબી તફસીરો:
وَلَآ أَنَا۠ عَابِدٞ مَّا عَبَدتُّمۡ
Я не поклоняюся так, як поклоняєтеся ви,
અરબી તફસીરો:
وَلَآ أَنتُمۡ عَٰبِدُونَ مَآ أَعۡبُدُ
а ви не будете поклонятися так, як буду поклонятись я,[CDLXXI]
[CDLXXI] Як свідчать тафсіри, «ви» тут стосується конкретних осіб, адже Господь знав, що вони ніколи не увірують.
અરબી તફસીરો:
لَكُمۡ دِينُكُمۡ وَلِيَ دِينِ
вам — ваша віра, а мені — моя!»
અરબી તફસીરો:
 
શબ્દોનું ભાષાંતર સૂરહ: અલ્ કાફિરુન
સૂરહ માટે અનુક્રમણિકા પેજ નંબર
 
કુરઆન મજીદના શબ્દોનું ભાષાંતર - યુક્રેનિયન ભાષાતર - મિખાઈલો યાકુબફિતશ - ભાષાંતરોની અનુક્રમણિકા

યુક્રેનિયન ભાષામાં કુરઆન મજીદનું ભાષાતર, તેનું ભાષાતર ડોકટર મિખાઈયો યાકુબોવિક દ્વારા ૧૪૩૩ હિજરીસનમાં કરવામાં આવ્યું, આયતોમાં સુધારો મરકઝ રવાદ અત્ તરજમા દ્વારા કરવામાં આવ્યો છે, મૂળ અનુવાદ, આપના અભિપ્રાય તેમજ મુકલ્યાંકન અને સતત સુધારા કરવા માટે ઉપલબ્ધ છે.

બંધ કરો