Fassarar Ma'anonin Alqura'ni - Fassarar Yaren Somalinaci * - Teburin Bayani kan wasu Fassarori


Daure ka Zabi Surar


Lambar shafi
1. Suurada Al-faatixa - Suratu Al'fatiha 2. Suurada Al-baqarah - Suratu Al'bakara 3. Suurada Aala Cimraan - Suratu Aal'Imran 4. Suurada An-nisaa - Suratu Al'nisaa 5. Suurada Al-maa'idah - Suratu Al'ma'ida 6. Suurada Al-ancaam - Suratu Al'an'am 7. Suurada Al-acraaf - Suratu Al'a'raf 8. Suurada Al-anfaal - Suratu Al'anfal 9. Suurada At-towbah - Suratu Al'taubah 10. Suurada Yuunis - Suratu Yunus 11. Suurada Huud - Suratu Houd 12. Suurada Yuusuf - Suratu Yusuf 13. Suurada Ar-racd - Suratu Al'ra'ad 14. Suurada Ibraahiim - Suratu Ibrahim 15. Suurada Al-xajar - Suratu Alhijr 16. Suurada An-naxl - Suratu Al'nahl 17. Suurada Al-israa - Suratu Al'israa 18. Suurada Al-kahf - Suratu Al'kahf 19. Suurada Maryam - Suratu Maryam 20. Suurada Daa'ha - Suratu Daha 21. Suurada Al-anbiyaa - Suratu Al'anbiyaa 22. Suurada Alxajj - Suratu Alhajj 23. Suurada A-lmu'minuun - Suratu Almu'aminoun 24. Suurada An-nuur - Suratu Al'nour 25. Suurada Alfurqaan - Suratu Al'furqan 26. Suurada Ash-shucaraa - Suratu Al'shu'araa 27. Suurada An-naml - Suratu Al'naml 28. Suurada Al-qisas - Sura tu Al'qasas 29. Suurada Al-cankabuut - Suratu Al'ankabout 30. Suurada Ar-ruum - Suratu Al'roum 31. Suurada Luqmaan - Suratu Luqman 32. Suurada As-sajdah - Suratu Al'sajadah 33. Suurada Al-axzaab - Suratu Al'ahzab 34. Suurada Saba'a - Suratu Saba'i 35. Suurada Faadir - Suratu Fadir 36. Suurada Yaasiin - Suratu Yaseen 37. Suurada As-saafaat - Suratu Al'safat 38. Suurada Saad - Suratu Saad 39. Suurada Az-zumar - Suratu Al'zumar 40. Suurada Qaafir - Suratu Ghafir 41. Suurada Fussilat - Suratu Fussilat 42. Suurada As-shuura - Suratu Al'shuraa 43. Suurada Az-zukhruf - Suratu Al'zukhruf 44. Suurada Ad-dukhaan - Suratu Al'dukhan 45. Suurada Al-jaathiya - Suratu Al'Jathiyah 46. Suurada Al-axqaaf - Suratu Al'ahkab 47. Suurada Muxammed - Suratu Muhammad 48. Suurada Alfatx - Suratu Al'fath 49. Suurada Al-xujraat - Suratu Al'hujurat 50. Suurada Qaaf - Suratu Qaaf 51. Suurada Ad-daariyaat - Suratu Al'thariyat 52. Suurada Ad-duur - Suratu Al'dour 53. Suurada An-najm - Suratu Al'najm 54. Suurada Al-qamar - Suratu Al'kamar 55. Suurada Ar-raxmaan - Suratu Al'rahman 56. Suurada Alwaaqicah - Suratu Al'waki'ah 57. Suurada A-lxadiid - Suratu Alhadid 58. Suurada Al-mujaadalah - Suratu Al'mujadalah 59. Suurada Al-xashr - Suratu Al'hashr 60. Suurada A-lmumtaxinah - Suratu Al'mumtahanah 61. Suurada As-saf - Suratu Al'saff 62. Suurada Al-jumcah - Suratu Al'Jumu'a 63. Suurada Al-munaafiquun - Suratu Al'munafikoun 64. Suurada At-taqaabun - Suratu Al'taghaboun 65. Suurada Ad-dalaaq - Suratu Al'dalaq 66. Suurada At-taxriim - Suratu Al'tahreem 67. Suurada Al-mulk - Suratu Al'mulk 68. Suurada Al-qalam - Suratu Al'kalam 69. Suurada Al-xaaqah - Suratu Al'haqah 70. Suurada Al-macaarij - Suratu Al'ma'arij 71. Suurada Nuux - Suratu Nouh 72. Suurada Al-jin - Suratu Al'jinn 73. Suurada Al-muzammil - Suratu Al'muzammil 74. Suurada Al-muddathir - Suratu Al'mudathir 75. Suurada Al-qiyaamah - Suratu Alkiyama 76. Suurada Al-insaan - Suratu Al'insan 77. Suurada Al-mursalaat - Suratu Almursala 78. Suurada An-naba'a - Suratu Al'naba'i 79. Suurada An-naazicaat - Suratu Al'nazi'at 80. Suurada Cabasa - Suratu Abasa 81. Suurada At-takwiir - Suratu Al'takweer 82. Suurada Al-infidaar - Suratu Al'ifidar 83. Suurada Al-mudaffifiin - Suratu Almudaffifeen 84. Suurada Al-inshiqaaq - Suratu Alishiqaq 85. Suurada Al-buruuj - Suratu Al'burouj 86. Suurada Ad-daariq - Suratu Al'dariq 87. Suurada Al-aclaa - Suratu Al'a'ala 88. Suurada Al-qaashiyah - Suratu Algashiyah 89. Suurada Al-fajr - Suratu Al'fajr 90. Suurada Al-balad - Suratu Al'balad 91. Suurada Ash-shams - Suratu Al'shams 92. Suurada Al-layl - Suratu Al'lail 93. Suurada Ad-duxaa - Suratu Al'dhuha 94. Suurada Ash-sharx - Suratu Al'sharh 95. Suurada At-tiin - Suratu Al'teen 96. Suurada Al-calaq - Suratu Al'alaq 97. Suurada Al-qadr - Suratu Al'qadar 98. Suurada Al-bayinah - Suratu Al'bayyinah 99. Suurada Az-zalzalah - Suratu Al'zalzala 100. Suurada Al-caadiyaat - Suratu Al'adiyat 101. Suurada Al-qaaricah - Suratu Al'qari'ah 102. Suurada At-takaathur - Suratu Al'takathur 103. Suurada Al-casr - Suratu Al'asr 104. Suurada Alhumazah - Suratu Al'humazah 105. Suurada Al-fiil - Suratu Al'feel 106. Suurada Quraysh - Suratu Quraish 107. Suurada Al-maacuun - Suratu Al'maaoun 108. Suurada Al-kawthar - Suratu Al'kauthar 109. Suurada Al-kaafiruun - Suratu Alkafiroun 110. Suurada An-nasr - Suratu Al'nasr 111. Suurada Al-masad - Suratu Al'masad 112. Suurada Al-ikhlaas - Suratu Al'ikhlas 113. Suurada Al-falaq - Suratu Al'falaq 114. Suurada An-naas - Suratu Al'nas
Rufewa