وه‌رگێڕانی ماناكانی قورئانی پیرۆز - وەرگێڕاوی ڕووسی بۆ پوختەی تەفسیری قورئانی پیرۆز * - پێڕستی وه‌رگێڕاوه‌كان


فه‌رموو سوره‌تێك هه‌ڵبژێره‌


ژمارەی پەڕە
1. Сура Открывающая Книгу - سورەتی الفاتحة 2. Сура Корова - سورەتی البقرة 3. Сура Семейство Имрана - سورەتی آل عمران 4. Сура Женщины - سورەتی النساء 5. Сура Трапеза - سورەتی المائدة 6. Сура Скот - سورەتی الأنعام 7. Сура Преграды - سورەتی الأعراف 8. Сура Добыча - سورەتی الأنفال 9. Сура Покаяние - سورەتی التوبة 10. Сура Йунус - سورەتی یونس 11. Сура Худ - سورەتی هود 12. Сура Йуcуф - سورەتی یوسف 13. Сура Гром - سورەتی الرعد 14. Сура Ибpaxим - سورەتی إبراهیم 15. Сура Aл-Xиджp - سورەتی الحجر 16. Сура Пчелы - سورەتی النحل 17. Сура Перенес Ночью - سورەتی الإسراء 18. Сура Пещера - سورەتی الكهف 19. Сура Мapйaм - سورەتی مریم 20. Сура Тa Xa - سورەتی طه 21. Сура Пророки - سورەتی الأنبياء 22. Сура Xaдж - سورەتی الحج 23. Сура Верующие - سورەتی المؤمنون 24. Сура Свет - سورەتی النور 25. Сура Различение - سورەتی الفرقان 26. Сура Поэты - سورەتی الشعراء 27. Сура Муравьи - سورەتی النمل 28. Сура Рассказ - سورەتی القصص 29. Сура Паук - سورەتی العنكبوت 30. Сура Pумы - سورەتی الروم 31. Сура Лукмaн - سورەتی لقمان 32. Сура Поклон - سورەتی السجدة 33. Сура Сонмы - سورەتی الأحزاب 34. Сура Caбa - سورەتی سبأ 35. Сура Ангелы - سورەتی فاطر 36. Сура Йa Cин - سورەتی یس 37. Сура Стоящие в ряд - سورەتی الصافات 38. Сура Сод - سورەتی ص 39. Сура Толпы - سورەتی الزمر 40. Сура Верующий - سورەتی غافر 41. Сура Разъяснены - سورەتی فصلت 42. Сура Совет - سورەتی الشوری 43. Сура Украшения - سورەتی الزخرف 44. Сура Дым - سورەتی الدخان 45. Сура Коленопреклоненная - سورەتی الجاثیة 46. Сура Пески - سورەتی الأحقاف 47. Сура Муxaммaд - سورەتی محمد 48. Сура Победа - سورەتی الفتح 49. Сура Комнаты - سورەتی الحجرات 50. Сура Кaф - سورەتی ق 51. Сура Рассеивающие - سورەتی الذاریات 52. Сура Гора - سورەتی الطور 53. Сура Звезда - سورەتی النجم 54. Сура Месяц - سورەتی القمر 55. Сура Милостивый - سورەتی الرحمن 56. Сура Падающая - سورەتی الواقعة 57. Сура Железо - سورەتی الحدید 58. Сура Препирательство - سورەتی المجادلة 59. Сура Собрание - سورەتی الحشر 60. Сура Испытуемая - سورەتی الممتحنة 61. Сура Ряды - سورەتی الصف 62. СУра аль-Джума - سورەتی الجمعة 63. Сура Лицемеры - سورەتی المنافقون 64. Сура Взаимное обманывание - سورەتی التغابن 65. Сура Развод - سورەتی الطلاق 66. Сура Запрещение - سورەتی التحریم 67. Сура Власть - سورەتی الملك 68. Сура Письменная трость - سورەتی القلم 69. Сура Неизбежное - سورەتی الحاقة 70. Сура Ступени - سورەتی المعارج 71. Сура Нуx - سورەتی نوح 72. Сура Джинны - سورەتی الجن 73. Сура Закутавшийся - سورەتی المزمل 74. Сура Завернувшийся - سورەتی المدثر 75. Сура Воскресение - سورەتی القیامة 76. Сура Человек - سورەتی الإنسان 77. Сура Посылаемые - سورەتی المرسلات 78. Сура Весть - سورەتی النبأ 79. Сура Вырывающие - سورەتی النازعات 80. Сура Нахмурился - سورەتی عبس 81. Сура Скручивание - سورەتی التكویر 82. Сура Раскалывание - سورەتی الإنفطار 83. Сура Обвешивающие - سورەتی المطففین 84. Сура Развержение - سورەتی الانشقاق 85. Сура Башни - سورەتی البروج 86. Сура Идущий ночью - سورەتی الطارق 87. Сура Высочайший - سورەتی الأعلى 88. Сура Покрывающее - سورەتی الغاشیة 89. Сура Заря - سورەتی الفجر 90. Сура Город - سورەتی البلد 91. Сура Солнце - سورەتی الشمس 92. Сура Ночь - سورەتی اللیل 93. Сура Утро - سورەتی الضحی 94. Сура Разве Мы не раскрыли - سورەتی الشرح 95. Сура Смоковница - سورەتی التین 96. Сура Сгусток - سورەتی العلق 97. Сура Ночь предопределения - سورەتی القدر 98. Сура Ясное знамение - سورەتی البینة 99. Сура Землетрясение - سورەتی الزلزلة 100. Сура Мчащиеся - سورەتی العادیات 101. Сура Великое бедствие - سورەتی القارعة 102. Сура Страсть к приумножению - سورەتی التكاثر 103. Сура Предвечернее время - سورەتی العصر 104. Сура Хулитель - سورەتی الهمزة 105. Сура Слон - سورەتی الفیل 106. Сура Куpaйш - سورەتی قریش 107. Сура Подаяние - سورەتی الماعون 108. Сура Изобилие - سورەتی الكوثر 109. Сура Неверные - سورەتی الكافرون 110. Сура Помощь - سورەتی النصر 111. Сура Пальмовые волокна - سورەتی المسد 112. Сура Очищение (Веры) - سورەتی الإخلاص 113. Сура Рассвет - سورەتی الفلق 114. Сура Люди - سورەتی الناس
داخستن