വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പരിഭാഷ - തഫ്സീറുൽ മുഖ്തസർ റഷ്യൻ പരിഭാഷ * - വിവർത്തനങ്ങളുടെ സൂചിക


ദയവായി സൂറത്ത് തിരഞ്ഞെടുക്കുക


പേജ് നമ്പർ
1. Сура Открывающая Книгу - സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹ 2. Сура Корова - സൂറത്തുൽ ബഖറഃ 3. Сура Семейство Имрана - സൂറത്ത് ആലുഇംറാൻ 4. Сура Женщины - സൂറത്തുന്നിസാഅ് 5. Сура Трапеза - സൂറത്തുൽ മാഇദ 6. Сура Скот - സൂറത്തുൽ അൻആം 7. Сура Преграды - സൂറത്തുൽ അഅ്റാഫ് 8. Сура Добыча - സൂറത്തുൽ അൻഫാൽ 9. Сура Покаяние - സൂറത്തുത്തൗബഃ 10. Сура Йунус - സൂറത്ത് യൂനുസ് 11. Сура Худ - സൂറത്ത് ഹൂദ് 12. Сура Йуcуф - സൂറത്ത് യൂസുഫ് 13. Сура Гром - സൂറത്തു റഅ്ദ് 14. Сура Ибpaxим - സൂറത്ത് ഇബ്റാഹീം 15. Сура Aл-Xиджp - സൂറത്തുൽ ഹിജ്ർ 16. Сура Пчелы - സൂറത്തുന്നഹ്ൽ 17. Сура Перенес Ночью - സൂറത്തുൽ ഇസ്റാഅ് 18. Сура Пещера - സൂറത്തുൽ കഹ്ഫ് 19. Сура Мapйaм - സൂറത്ത് മർയം 20. Сура Тa Xa - സൂറത്ത് ത്വാഹാ 21. Сура Пророки - സൂറത്തുൽ അൻബിയാഅ് 22. Сура Xaдж - സൂറത്തുൽ ഹജ്ജ് 23. Сура Верующие - സൂറത്തുൽ മുഅ്മിനൂൻ 24. Сура Свет - സൂറത്തുന്നൂർ 25. Сура Различение - സൂറത്തുൽ ഫുർഖാൻ 26. Сура Поэты - സൂറത്തുശ്ശുഅറാഅ് 27. Сура Муравьи - സൂറത്തുന്നംല് 28. Сура Рассказ - സൂറത്തുൽ ഖസസ് 29. Сура Паук - സൂറത്തുൽ അൻകബൂത്ത് 30. Сура Pумы - സൂറത്തു റൂം 31. Сура Лукмaн - സൂറത്ത് ലുഖ്മാൻ 32. Сура Поклон - സൂറത്തുസ്സജദഃ 33. Сура Сонмы - സൂറത്തുൽ അഹ്സാബ് 34. Сура Caбa - സൂറത്തുസ്സബഅ് 35. Сура Ангелы - സൂറത്ത് ഫാത്വിർ 36. Сура Йa Cин - സൂറത്ത് യാസീൻ 37. Сура Стоящие в ряд - സൂറത്തുസ്സ്വാഫ്ഫാത്ത് 38. Сура Сод - സൂറത്ത് സ്വാദ് 39. Сура Толпы - സൂറത്തുസ്സുമർ 40. Сура Верующий - സൂറത്ത് ഗാഫിർ 41. Сура Разъяснены - സൂറത്ത് ഫുസ്സ്വിലത്ത് 42. Сура Совет - സൂറത്തുശ്ശൂറാ 43. Сура Украшения - സൂറത്തുസ്സുഖ്റുഫ് 44. Сура Дым - സൂറത്തുദ്ദുഖാൻ 45. Сура Коленопреклоненная - സൂറത്തുൽ ജാഥിയഃ 46. Сура Пески - സൂറത്തുൽ അഹ്ഖാഫ് 47. Сура Муxaммaд - സൂറത്ത് മുഹമ്മദ് 48. Сура Победа - സൂറത്തുൽ ഫത്ഹ് 49. Сура Комнаты - സൂറത്തുൽ ഹുജുറാത്ത് 50. Сура Кaф - സൂറത്ത് ഖാഫ് 51. Сура Рассеивающие - സൂറത്തുദ്ദാരിയാത്ത് 52. Сура Гора - സൂറത്തുത്തൂർ 53. Сура Звезда - സൂറത്തുന്നജ്മ് 54. Сура Месяц - സൂറത്തുൽ ഖമർ 55. Сура Милостивый - സൂറത്തു റഹ്മാൻ 56. Сура Падающая - സൂറത്തുൽ വാഖിഅഃ 57. Сура Железо - സൂറത്തുൽ ഹദീദ് 58. Сура Препирательство - സൂറത്തുൽ മുജാദിലഃ 59. Сура Собрание - സൂറത്തുൽ ഹശ്ർ 60. Сура Испытуемая - സൂറത്തുൽ മുംതഹനഃ 61. Сура Ряды - സൂറത്തുസ്സ്വഫ്ഫ് 62. СУра аль-Джума - സൂറത്തുൽ ജുമുഅഃ 63. Сура Лицемеры - സൂറത്തുൽ മുനാഫിഖൂൻ 64. Сура Взаимное обманывание - സൂറത്തുത്തഗാബുൻ 65. Сура Развод - സൂറത്തുത്ത്വലാഖ് 66. Сура Запрещение - സൂറത്തുത്തഹ്രീം 67. Сура Власть - സൂറത്തുൽ മുൽക് 68. Сура Письменная трость - സൂറത്തുൽ ഖലം 69. Сура Неизбежное - സൂറത്തുൽ ഹാഖ്ഖഃ 70. Сура Ступени - സൂറത്തുൽ മആരിജ് 71. Сура Нуx - സൂറത്ത് നൂഹ് 72. Сура Джинны - സൂറത്തുൽ ജിന്ന് 73. Сура Закутавшийся - സൂറത്തുൽ മുസ്സമ്മിൽ 74. Сура Завернувшийся - സൂറത്തുൽ മുദ്ദഥ്ഥിർ 75. Сура Воскресение - സൂറത്തുൽ ഖിയാമഃ 76. Сура Человек - സൂറത്തുൽ ഇൻസാൻ 77. Сура Посылаемые - സൂറത്തുൽ മുർസലാത്ത് 78. Сура Весть - സൂറത്തുന്നബഅ് 79. Сура Вырывающие - സൂറത്തുന്നാസിആത്ത് 80. Сура Нахмурился - സൂറത്ത് അബസ 81. Сура Скручивание - സൂറത്തുത്തക്വീർ 82. Сура Раскалывание - സൂറത്തുൽ ഇൻഫിത്വാർ 83. Сура Обвешивающие - സൂറത്തുൽ മുത്വഫ്ഫിഫീൻ 84. Сура Развержение - സൂറത്തുൽ ഇൻശിഖാഖ് 85. Сура Башни - സൂറത്തുൽ ബുറൂജ് 86. Сура Идущий ночью - സൂറത്തുത്ത്വാരിഖ് 87. Сура Высочайший - സൂറത്തുൽ അഅ്ലാ 88. Сура Покрывающее - സൂറത്തുൽ ഗാശിയഃ 89. Сура Заря - സൂറത്തുൽ ഫജ്ർ 90. Сура Город - സൂറത്തുൽ ബലദ് 91. Сура Солнце - സൂറത്തുശ്ശംസ് 92. Сура Ночь - സൂറത്തുല്ലൈൽ 93. Сура Утро - സൂറത്തുള്ളുഹാ 94. Сура Разве Мы не раскрыли - സൂറത്തുശ്ശർഹ് 95. Сура Смоковница - സൂറത്തുത്തീൻ 96. Сура Сгусток - സൂറത്തുൽ അലഖ് 97. Сура Ночь предопределения - സൂറത്തുൽ ഖദ്ർ 98. Сура Ясное знамение - സൂറത്തുൽ ബയ്യിനഃ 99. Сура Землетрясение - സൂറത്തുസ്സൽസലഃ 100. Сура Мчащиеся - സൂറത്തുൽ ആദിയാത്ത് 101. Сура Великое бедствие - സൂറത്തുൽ ഖാരിഅഃ 102. Сура Страсть к приумножению - സൂറത്തുത്തകാഥുർ 103. Сура Предвечернее время - സൂറത്തുൽ അസ്ർ 104. Сура Хулитель - സൂറത്തുൽ ഹുമസഃ 105. Сура Слон - സൂറത്തുൽ ഫീൽ 106. Сура Куpaйш - സൂറത്ത് ഖുറൈശ് 107. Сура Подаяние - സൂറത്തുൽ മാഊൻ 108. Сура Изобилие - സൂറത്തുൽ കൗഥർ 109. Сура Неверные - സൂറത്തുൽ കാഫിറൂൻ 110. Сура Помощь - സൂറത്തുന്നസ്ർ 111. Сура Пальмовые волокна - സൂറത്തുൽ മസദ് 112. Сура Очищение (Веры) - സൂറത്തുൽ ഇഖ്ലാസ് 113. Сура Рассвет - സൂറത്തുൽ ഫലഖ് 114. Сура Люди - സൂറത്തുന്നാസ്
അടക്കുക