ශුද්ධවූ අල් කුර්ආන් අර්ථ කථනය - ජර්මානු පරිවර්තනය- බූපන්හායිම් * - පරිවර්තන පටුන

බහාලීම XML බහාලීම CSV බහාලීම Excel API
Please review the Terms and Policies

අර්ථ කථනය පරිච්ඡේදය: සූරා අෂ් ෂර්හ්
වාක්‍යය:
 

Al-Sharh

أَلَمۡ نَشۡرَحۡ لَكَ صَدۡرَكَ
Haben Wir dir nicht deine Brust aufgetan
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
وَوَضَعۡنَا عَنكَ وِزۡرَكَ
und dir deine Last abgenommen,
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:

ٱلَّذِيٓ أَنقَضَ ظَهۡرَكَ
die deinen Rücken niederdrückte,
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
وَرَفَعۡنَا لَكَ ذِكۡرَكَ
und dir dein Ansehen erhöht?
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
فَإِنَّ مَعَ ٱلۡعُسۡرِ يُسۡرًا
Also gewiß, mit der Erschwernis ist Erleichterung,
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
إِنَّ مَعَ ٱلۡعُسۡرِ يُسۡرٗا
gewiß, mit der Erschwernis ist Erleichterung.
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
فَإِذَا فَرَغۡتَ فَٱنصَبۡ
Wenn du nun fertig bist, dann strenge dich an
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَٱرۡغَب
und nach deinem Herrn richte dein Begehren aus.
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:

 
අර්ථ කථනය පරිච්ඡේදය: සූරා අෂ් ෂර්හ්
සූරා පටුන පිටු අංක
 
ශුද්ධවූ අල් කුර්ආන් අර්ථ කථනය - ජර්මානු පරිවර්තනය- බූපන්හායිම් - පරිවර්තන පටුන

ශුද්ධ වූ අල් කුර්ආනයේ අර්ථයන් හි ජර්මානු පරිවර්තනය. අබ්දුල්ලාහ් අස්සාමිත් (ෆ්රෑන්ක් බුබන්හයිම්) සහ නදීම් ඉල්යාස් විසින් පරිවර්තනය කරන ලදී. මුද්‍රණය 1440 හිජ්රි

වසන්න