ශුද්ධවූ අල් කුර්ආන් අර්ථ කථනය - ඉන්දුනීසියානු පරිවර්තනය - සාබික් සමාගම * - පරිවර්තන පටුන

බහාලීම XML බහාලීම CSV බහාලීම Excel API
Please review the Terms and Policies

අර්ථ කථනය පරිච්ඡේදය: සූරා අල් අස්ර්
වාක්‍යය:
 

Surah Al-'Āṣr

وَٱلۡعَصۡرِ
1. Demi masa.
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
إِنَّ ٱلۡإِنسَٰنَ لَفِي خُسۡرٍ
2. Sungguh, manusia berada dalam kerugian,
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّـٰلِحَٰتِ وَتَوَاصَوۡاْ بِٱلۡحَقِّ وَتَوَاصَوۡاْ بِٱلصَّبۡرِ
3. kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran.
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:

 
අර්ථ කථනය පරිච්ඡේදය: සූරා අල් අස්ර්
සූරා පටුන පිටු අංක
 
ශුද්ධවූ අල් කුර්ආන් අර්ථ කථනය - ඉන්දුනීසියානු පරිවර්තනය - සාබික් සමාගම - පරිවර්තන පටුන

ශුද්ධ වූ අල් කුර්ආනයේ අර්ථයන් හි ඉන්දුනීසියානු පරිවර්තනය. සාබික් සමාගම විසින් පරිවර්තනය කරන ලදී. මුද්‍රණය 2016. මෙම පිටපත රුව්වාද් පරිවර්තන මධ්‍යස්ථානයේ අධීක්ෂණය යටතේ නිවැරදි කරන ලදි. සමාලෝචනය කිරීම, ඇගයීම හා අඛණ්ඩ සංවර්ධනය සඳහා මුල් පරිවර්තනය ද ලබා ගත හැකිය.

වසන්න