ශුද්ධවූ අල් කුර්ආන් අර්ථ කථනය - ඉන්දුනීසියානු පරිවර්තනය - සාබික් සමාගම * - පරිවර්තන පටුන

බහාලීම XML බහාලීම CSV බහාලීම Excel API
Please review the Terms and Policies

අර්ථ කථනය වාක්‍යය: (62) පරිච්ඡේදය: සූරා අත් තව්බා
වාක්‍යය:
 
يَحۡلِفُونَ بِٱللَّهِ لَكُمۡ لِيُرۡضُوكُمۡ وَٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥٓ أَحَقُّ أَن يُرۡضُوهُ إِن كَانُواْ مُؤۡمِنِينَ
62. Mereka bersumpah kepadamu dengan (nama) Allah untuk menyenangkan kamu, padahal Allah dan Rasul-Nya lebih pantas mereka cari keridaan-Nya jika mereka orang mukmin.
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:

 
අර්ථ කථනය වාක්‍යය: (62) පරිච්ඡේදය: සූරා අත් තව්බා
සූරා පටුන පිටු අංක
 
ශුද්ධවූ අල් කුර්ආන් අර්ථ කථනය - ඉන්දුනීසියානු පරිවර්තනය - සාබික් සමාගම - පරිවර්තන පටුන

ශුද්ධ වූ අල් කුර්ආනයේ අර්ථයන් හි ඉන්දුනීසියානු පරිවර්තනය. සාබික් සමාගම විසින් පරිවර්තනය කරන ලදී. මුද්‍රණය 2016. මෙම පිටපත රුව්වාද් පරිවර්තන මධ්‍යස්ථානයේ අධීක්ෂණය යටතේ නිවැරදි කරන ලදි. සමාලෝචනය කිරීම, ඇගයීම හා අඛණ්ඩ සංවර්ධනය සඳහා මුල් පරිවර්තනය ද ලබා ගත හැකිය.

වසන්න