ශුද්ධවූ අල් කුර්ආන් අර්ථ කථනය - පැෂ්ටෝ පරිවර්තනය. * - පරිවර්තන පටුන


අර්ථ කථනය පරිච්ඡේදය: සූරා අල් ෆාතිහා
වාක්‍යය:
 

الفاتحة

بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ
1-1 د الله په نامه سره (شروع كوم) چې ډېر زيات مهربان، بې حده رحم كوونكى دى
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
ٱلۡحَمۡدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلۡعَٰلَمِينَ
1-2 ټول (د كمال) صفتونه خاص د الله لپاره دي چې د ټولو عالَمونو ښه پالونكى دى
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ
1-3 ډېر زيات مهربان، بې حده رحم كوونكى دى
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
مَٰلِكِ يَوۡمِ ٱلدِّينِ
1-4 د بَدلې د ورځې مالك دى
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
إِيَّاكَ نَعۡبُدُ وَإِيَّاكَ نَسۡتَعِينُ
1-5 مونږ خاص ستا عبادت كوو او خاص له تا نه مدد غواړو
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
ٱهۡدِنَا ٱلصِّرَٰطَ ٱلۡمُسۡتَقِيمَ
1-6 ته مونږ ته سَمَه (نېغه) لاره وښَيَه
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
صِرَٰطَ ٱلَّذِينَ أَنۡعَمۡتَ عَلَيۡهِمۡ غَيۡرِ ٱلۡمَغۡضُوبِ عَلَيۡهِمۡ وَلَا ٱلضَّآلِّينَ
1-7 د هغو خلقو لاره چې تا پر هغوى باندې انعام كړى دى؛ چې نه پر هغوى باندې غضب شوى او نه ګمراهان دي
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:

 
අර්ථ කථනය පරිච්ඡේදය: සූරා අල් ෆාතිහා
සූරා පටුන පිටු අංක
 
ශුද්ධවූ අල් කුර්ආන් අර්ථ කථනය - පැෂ්ටෝ පරිවර්තනය. - පරිවර්තන පටුන

ශුද්ධ වූ අල් කුර්ආනයේ අර්ථයන් හි පැෂ්ටෝ පරිවර්තනය. සකරියියා අබ්දුස්සලාම් විසින් පරිවර්තනය කර මුෆ්තී අබ්දුල් වලී විසින් සෝදුපත් කියවන ලදී. මුද්‍රණය හිජ්රි 1423

වසන්න