ශුද්ධවූ අල් කුර්ආන් අර්ථ කථනය - පැෂ්ටෝ පරිවර්තනය. * - පරිවර්තන පටුන


අර්ථ කථනය පරිච්ඡේදය: සූරා අල් කාරිආ
වාක්‍යය:
 

القارعة

ٱلۡقَارِعَةُ
101-1 (د زړونو) ټكوونكى (قیامت)
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
مَا ٱلۡقَارِعَةُ
101-2 (د زړونو) ټكوونكى څه شى دى؟
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
وَمَآ أَدۡرَىٰكَ مَا ٱلۡقَارِعَةُ
101-3 او ته څه شي پوه كړې چې (د زړونو) ټكوونكى څه شى دى؟
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
يَوۡمَ يَكُونُ ٱلنَّاسُ كَٱلۡفَرَاشِ ٱلۡمَبۡثُوثِ
101-4 (دى به زړونه ټكوي) په هغې ورځ كې چې خلق به د خواره كړى شویو پتنګانو په شان شي
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
وَتَكُونُ ٱلۡجِبَالُ كَٱلۡعِهۡنِ ٱلۡمَنفُوشِ
101-5 او غرونه به د ډانډس كړى شوې رنګینې وړۍ په شان شي
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
فَأَمَّا مَن ثَقُلَتۡ مَوَٰزِينُهُۥ
101-6 نو هر چې هغه څوك دى چې د هغه تلې درنې شوې
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
فَهُوَ فِي عِيشَةٖ رَّاضِيَةٖ
101-7 نو دى به په ډېر ښه ژوندون كې وي
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
وَأَمَّا مَنۡ خَفَّتۡ مَوَٰزِينُهُۥ
101-8 او پاتې شو هغه كس چې د هغه تلې سپكې شوې
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
فَأُمُّهُۥ هَاوِيَةٞ
101-9 نو د ده استوګنځى هاویه ده
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
وَمَآ أَدۡرَىٰكَ مَا هِيَهۡ
101-10 او ته څه شي پوه كړې چې دغه (هاویه) څه شى دى؟
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
نَارٌ حَامِيَةُۢ
101-11 (دغه) ډېر ګرم اور دى
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:

 
අර්ථ කථනය පරිච්ඡේදය: සූරා අල් කාරිආ
සූරා පටුන පිටු අංක
 
ශුද්ධවූ අල් කුර්ආන් අර්ථ කථනය - පැෂ්ටෝ පරිවර්තනය. - පරිවර්තන පටුන

ශුද්ධ වූ අල් කුර්ආනයේ අර්ථයන් හි පැෂ්ටෝ පරිවර්තනය. සකරියියා අබ්දුස්සලාම් විසින් පරිවර්තනය කර මුෆ්තී අබ්දුල් වලී විසින් සෝදුපත් කියවන ලදී. මුද්‍රණය හිජ්රි 1423

වසන්න