ශුද්ධවූ අල් කුර්ආන් අර්ථ කථනය - පැෂ්ටෝ පරිවර්තනය. * - පරිවර්තන පටුන


අර්ථ කථනය පරිච්ඡේදය: සූරා අල් ළුහා
වාක්‍යය:
 

الضحى

وَٱلضُّحَىٰ
93-1 قسم دى په څاښت باندې
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
وَٱلَّيۡلِ إِذَا سَجَىٰ
93-2 او په شپه باندې كله چې قراره شي
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ
93-3 چې ته خپل رب نه پریښى يې او نه يې (درسره) بغض ساتلى دى
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
وَلَلۡأٓخِرَةُ خَيۡرٞ لَّكَ مِنَ ٱلۡأُولَىٰ
93-4 او خامخا اخرت تا لپاره له دنیا نه ډېر غوره دى
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
وَلَسَوۡفَ يُعۡطِيكَ رَبُّكَ فَتَرۡضَىٰٓ
93-5 او خامخا ژر به تا ته ستا رب دركړي، نو ته به راضي (خوشحاله) شې
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
أَلَمۡ يَجِدۡكَ يَتِيمٗا فَـَٔاوَىٰ
93-6 ایا ته يې یتیم نه وې موندلى؟ پس پناه ځاى يې دركړ
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
وَوَجَدَكَ ضَآلّٗا فَهَدَىٰ
93-7 او ته يې ناخبره (او ناپوه) وموندلې، نو لار ښوونه يې (درته) وكړه
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
وَوَجَدَكَ عَآئِلٗا فَأَغۡنَىٰ
93-8 او ته يې فقیر وموندلې، نو غني يې كړې
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
فَأَمَّا ٱلۡيَتِيمَ فَلَا تَقۡهَرۡ
93-9 نو هر چې یتیم دى، نو ته (ده ته) قهر مه كوه
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
وَأَمَّا ٱلسَّآئِلَ فَلَا تَنۡهَرۡ
93-10 او هر چې سوالګرى دى، نو ته يې مه رټه
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
وَأَمَّا بِنِعۡمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثۡ
93-11 او پاتې شو (نعمت) نو ته د خپل رب نعمت بیانوه
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:

 
අර්ථ කථනය පරිච්ඡේදය: සූරා අල් ළුහා
සූරා පටුන පිටු අංක
 
ශුද්ධවූ අල් කුර්ආන් අර්ථ කථනය - පැෂ්ටෝ පරිවර්තනය. - පරිවර්තන පටුන

ශුද්ධ වූ අල් කුර්ආනයේ අර්ථයන් හි පැෂ්ටෝ පරිවර්තනය. සකරියියා අබ්දුස්සලාම් විසින් පරිවර්තනය කර මුෆ්තී අබ්දුල් වලී විසින් සෝදුපත් කියවන ලදී. මුද්‍රණය හිජ්රි 1423

වසන්න