ශුද්ධවූ අල් කුර්ආන් අර්ථ කථනය - පැෂ්ටෝ පරිවර්තනය. * - පරිවර්තන පටුන


අර්ථ කථනය පරිච්ඡේදය: සූරා අෂ් ෂර්හ්
වාක්‍යය:
 

الشرح

أَلَمۡ نَشۡرَحۡ لَكَ صَدۡرَكَ
94-1 ایا مونږ تا لره ستا سینه نه ده فراخه كړې
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
وَوَضَعۡنَا عَنكَ وِزۡرَكَ
94-2 او له تا نه مو ستا دروند بار كوز كړى
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:

ٱلَّذِيٓ أَنقَضَ ظَهۡرَكَ
94-3 هغه (بار) چې ستا شا يې كږه (او) درنه كړې وه
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
وَرَفَعۡنَا لَكَ ذِكۡرَكَ
94-4 او تا لپاره مو ستا ذكر اوچت كړ
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
فَإِنَّ مَعَ ٱلۡعُسۡرِ يُسۡرًا
94-5 نو بېشكه له سختۍ سره اساني شته
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
إِنَّ مَعَ ٱلۡعُسۡرِ يُسۡرٗا
94-6 بېشكه له سختۍ سره اساني شته
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
فَإِذَا فَرَغۡتَ فَٱنصَبۡ
94-7 نو كله چې ته فارغ شې، نو (په عبادت كې،) ځان ستړى كوه
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَٱرۡغَب
94-8 او خاص خپل رب ته رغبت (او زاري) كوه
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:

 
අර්ථ කථනය පරිච්ඡේදය: සූරා අෂ් ෂර්හ්
සූරා පටුන පිටු අංක
 
ශුද්ධවූ අල් කුර්ආන් අර්ථ කථනය - පැෂ්ටෝ පරිවර්තනය. - පරිවර්තන පටුන

ශුද්ධ වූ අල් කුර්ආනයේ අර්ථයන් හි පැෂ්ටෝ පරිවර්තනය. සකරියියා අබ්දුස්සලාම් විසින් පරිවර්තනය කර මුෆ්තී අබ්දුල් වලී විසින් සෝදුපත් කියවන ලදී. මුද්‍රණය හිජ්රි 1423

වසන්න