ශුද්ධවූ අල් කුර්ආන් අර්ථ කථනය - අල්කුර්ආන් විවරණයෙහි සංක්ෂිප්තය යන ග්‍රන්ථයෙහි රුසියානු පරිවර්තනය. තෆ්සීර් : අල්කුර්ආනීය අධ්‍යයන මධ්‍යස්ථානය විසින් නිකුත් කරන ලදී. * - පරිවර්තන පටුන


කරුණාකර සූරාව තෝරන්න


පිටු අංක
1. Сура Открывающая Книгу - සූරා අල් ෆාතිහා 2. Сура Корова - සූරා අල් බකරා 3. Сура Семейство Имрана - සූරා ආලු ඉම්රාන් 4. Сура Женщины - සූරා අන් නිසා 5. Сура Трапеза - සූරා අල් මාඉදා 6. Сура Скот - සූරා අල් අන්ආම් 7. Сура Преграды - සූරා අල් අඃරාෆ් 8. Сура Добыча - සූරා අල් අන්ෆාල් 9. Сура Покаяние - සූරා අත් තව්බා 10. Сура Йунус - සූරා යූනුස් 11. Сура Худ - සූරා හූද් 12. Сура Йуcуф - සූරා යූසුෆ් 13. Сура Гром - සූරා අර් රඃද් 14. Сура Ибpaxим - සූරා ඉබ්රාහීම් 15. Сура Aл-Xиджp - සූරා අල් හිජ්ර් 16. Сура Пчелы - සූරා අන් නහ්ල් 17. Сура Перенес Ночью - සූරා අල් ඉස්රා 18. Сура Пещера - සූරා අල් කහ්ෆ් 19. Сура Мapйaм - සූරා මර්යම් 20. Сура Тa Xa - සූරා තාහා 21. Сура Пророки - සූරා අල් අන්බියා 22. Сура Xaдж - සූරා අල් හජ් 23. Сура Верующие - සූරා අල් මුඃමිනූන් 24. Сура Свет - සූරා අන් නූර් 25. Сура Различение - සූරා අල් ෆුර්කාන් 26. Сура Поэты - සූරා අෂ් ෂුඅරාඋ 27. Сура Муравьи - සූරා අන් නම්ල් 28. Сура Рассказ - සූරා අල් කසස් 29. Сура Паук - සූරා අල් අන්කබූත් 30. Сура Pумы - සූරා අර් රූම් 31. Сура Лукмaн - සූරා ලුක්මාන් 32. Сура Поклон - සූරා අස්-සජදා 33. Сура Сонмы - සූරා අල්-අහ්සාබ් 34. Сура Caбa - සූරා සබඃ 35. Сура Ангелы - සූරා ෆාතිර් 36. Сура Йa Cин - සූරා යාසීන් 37. Сура Стоящие в ряд - සූරා අස් සාෆ්ෆාත් 38. Сура Сод - සූරා සාද් 39. Сура Толпы - සූරා අස් සුමර් 40. Сура Верующий - සූරා ගාෆිර් 41. Сура Разъяснены - සූරා ෆුස්සිලත් 42. Сура Совет - සූරා අෂ් ෂූරා 43. Сура Украшения - සූරා අස් සුක්රුෆ් 44. Сура Дым - සූරා අද් දුකාන් 45. Сура Коленопреклоненная - සූරා අල් ජාසියා 46. Сура Пески - සූරා අල් අහ්කාෆ් 47. Сура Муxaммaд - සූරා මුහම්මද් 48. Сура Победа - සූරා අල් ෆත්හ් 49. Сура Комнаты - සූරා අල් හුජුරාත් 50. Сура Кaф - සූරා කාෆ් 51. Сура Рассеивающие - සූරා අස්සාරියාත් 52. Сура Гора - සූරා අත් තූර් 53. Сура Звезда - සූරා අන් නජ්ම් 54. Сура Месяц - සූරා අල් කමර් 55. Сура Милостивый - සූරා අර් රහ්මාන් 56. Сура Падающая - සූරා අල් වාකිආ 57. Сура Железо - සූරා අල් හදීද් 58. Сура Препирательство - සූරා අල් මුජාදලා 59. Сура Собрание - සූරා අල් හෂ්ර් 60. Сура Испытуемая - සූරා අල් මුම්තහිනා 61. Сура Ряды - සූරා අස් සෆ් 62. СУра аль-Джума - සූරා අල් ජුමුආ 63. Сура Лицемеры - සූරා අල් මුනාෆිකූන් 64. Сура Взаимное обманывание - සූරා අත් තාඝාබුන් 65. Сура Развод - සූරා අත් තලාක් 66. Сура Запрещение - සූරා අත් තහ්රීම් 67. Сура Власть - සූරා අල් මුල්ක් 68. Сура Письменная трость - සූරා අල් කලම් 69. Сура Неизбежное - සූරා අල් හාක්කා 70. Сура Ступени - සූරා අල් මආරිජ් 71. Сура Нуx - සූරා නූහ් 72. Сура Джинны - සූරා අල් ජින් 73. Сура Закутавшийся - සූරා අල් මුස්සම්මිල් 74. Сура Завернувшийся - සූරා අල් මුද්දස්සිර් 75. Сура Воскресение - සූරා අල් කියාමා 76. Сура Человек - සූරා අල් ඉන්සාන් 77. Сура Посылаемые - සූරා අල් මුර්සලාත් 78. Сура Весть - සූරා අන් නබඋ 79. Сура Вырывающие - සූරා අන් නාසිආත් 80. Сура Нахмурился - සූරා අබස 81. Сура Скручивание - සූරා අත් තක්වීර් 82. Сура Раскалывание - සූරා අල් ඉන්ෆිතාර් 83. Сура Обвешивающие - සූරා අල් මුතෆ්ෆිෆීන් 84. Сура Развержение - සූරා අල් ඉන්ෂිකාක් 85. Сура Башни - සූරා අල් බුරූජ් 86. Сура Идущий ночью - සූරා අත් තාරික් 87. Сура Высочайший - සූරා අල් අඃලා 88. Сура Покрывающее - සූරා අල් ඝාෂියා 89. Сура Заря - සූරා අල් ෆජ්ර් 90. Сура Город - සූරා අල් බලද් 91. Сура Солнце - සූරා අෂ් ෂම්ෂ් 92. Сура Ночь - සූරා අල් ලෙය්ල් 93. Сура Утро - සූරා අල් ළුහා 94. Сура Разве Мы не раскрыли - සූරා අෂ් ෂර්හ් 95. Сура Смоковница - සූරා අත් තීන් 96. Сура Сгусток - සූරා අල් අලක් 97. Сура Ночь предопределения - සූරා අල් කද්ර් 98. Сура Ясное знамение - සූරා අල් බය්යිනා 99. Сура Землетрясение - සූරා අස් සල්සලා 100. Сура Мчащиеся - සූරා අල් ආදියා 101. Сура Великое бедствие - සූරා අල් කාරිආ 102. Сура Страсть к приумножению - සූරා අත් තකාසුර් 103. Сура Предвечернее время - සූරා අල් අස්ර් 104. Сура Хулитель - සූරා අල් හුමසා 105. Сура Слон - සූරා අල් ෆීල් 106. Сура Куpaйш - සූරා කුරෙය්ෂ් 107. Сура Подаяние - සූරා අල් මාඌන් 108. Сура Изобилие - සූරා අල් කව්සර් 109. Сура Неверные - සූරා අල් කාෆිරූන් 110. Сура Помощь - සූරා අන් නස්ර් 111. Сура Пальмовые волокна - සූරා අල් මසද් 112. Сура Очищение (Веры) - සූරා අල් ඉක්ලාස් 113. Сура Рассвет - සූරා අල් ෆලක් 114. Сура Люди - සූරා අන් නාස්
වසන්න