Përkthimi i kuptimeve të Kuranit Fisnik - Përkthimi somalisht * - Përmbajtja e përkthimeve


Zgjidh suren


Numri i faqes
1. Suurada Al-faatixa - Suretu El Fatiha 2. Suurada Al-baqarah - Suretu El Bekare 3. Suurada Aala Cimraan - Suretu Ali Imran 4. Suurada An-nisaa - Suretu En Nisa 5. Suurada Al-maa'idah - Suretu El Maide 6. Suurada Al-ancaam - Suretu El Enam 7. Suurada Al-acraaf - Suretu El A’raf 8. Suurada Al-anfaal - Suretu El Enfal 9. Suurada At-towbah - Suretu Et Tevbe 10. Suurada Yuunis - Suretu Junus 11. Suurada Huud - Suretu Hud 12. Suurada Yuusuf - Suretu Jusuf 13. Suurada Ar-racd - Suretu Er Rad 14. Suurada Ibraahiim - Suretu Ibrahim 15. Suurada Al-xajar - Suretu El Hixhr 16. Suurada An-naxl - Suretu En Nahl 17. Suurada Al-israa - Suretu El Isra 18. Suurada Al-kahf - Suretu El Kehf 19. Suurada Maryam - Suretu Merjem 20. Suurada Daa'ha - Suretu Taha 21. Suurada Al-anbiyaa - Suretu El Enbija 22. Suurada Alxajj - Suretu El Haxh 23. Suurada A-lmu'minuun - Suretu El Muminun 24. Suurada An-nuur - Suretu En Nur 25. Suurada Alfurqaan - Suretu El Furkan 26. Suurada Ash-shucaraa - Suretu Esh Shuara 27. Suurada An-naml - Suretu En Neml 28. Suurada Al-qisas - Suretu El Kasas 29. Suurada Al-cankabuut - Suretu El Ankebut 30. Suurada Ar-ruum - Suretu Er Rrum 31. Suurada Luqmaan - Suretu Lukman 32. Suurada As-sajdah - Suretu Es Sexhde 33. Suurada Al-axzaab - Suretu El Ahzab 34. Suurada Saba'a - Suretu Sebe’ 35. Suurada Faadir - Suretu Fatir 36. Suurada Yaasiin - Suretu Jasin 37. Suurada As-saafaat - Suretu Es Saffat 38. Suurada Saad - Suretu Sad 39. Suurada Az-zumar - Suretu Zumer 40. Suurada Qaafir - Suretu Gafir 41. Suurada Fussilat - Suretu Fussilet 42. Suurada As-shuura - Suretu Esh Shura 43. Suurada Az-zukhruf - Suretu Ez Zuhruf 44. Suurada Ad-dukhaan - Suretu Ed Duhan 45. Suurada Al-jaathiya - Suretu El Xhathije 46. Suurada Al-axqaaf - Suretu El Ahkaf 47. Suurada Muxammed - Suretu Muhamed 48. Suurada Alfatx - Suretu El Fet-h 49. Suurada Al-xujraat - Suretu El Huxhurat 50. Suurada Qaaf - Suretu Kaf 51. Suurada Ad-daariyaat - Suretu Edh Dharijat 52. Suurada Ad-duur - Suretu Et Tur 53. Suurada An-najm - Suretu En Nexhm 54. Suurada Al-qamar - Suretu El Kamer 55. Suurada Ar-raxmaan - Suretu Err Rrahman 56. Suurada Alwaaqicah - Suretu El Vakia 57. Suurada A-lxadiid - Suretu El Hadid 58. Suurada Al-mujaadalah - Suretu El Muxhadele 59. Suurada Al-xashr - Suretu El Hashr 60. Suurada A-lmumtaxinah - Suretu El Mumtehine 61. Suurada As-saf - Suretu Es Saff 62. Suurada Al-jumcah - Suretu El Xhumua 63. Suurada Al-munaafiquun - Suretu El Munafikun 64. Suurada At-taqaabun - Suretu Et Tegabun 65. Suurada Ad-dalaaq - Suretu Et Talak 66. Suurada At-taxriim - Suretu Et Tahrim 67. Suurada Al-mulk - Suretu El Mulk 68. Suurada Al-qalam - Suretu El Kalem 69. Suurada Al-xaaqah - Suretu El Hakkah 70. Suurada Al-macaarij - Suretu El Mearixh 71. Suurada Nuux - Suretu Nuh 72. Suurada Al-jin - Suretu El Xhinn 73. Suurada Al-muzammil - Suretu El Muzzemmil 74. Suurada Al-muddathir - Suretu El Mudethir 75. Suurada Al-qiyaamah - Suretu El Kijame 76. Suurada Al-insaan - Kaptina El Insan 77. Suurada Al-mursalaat - Suretu El Murselat 78. Suurada An-naba'a - Suretu En Nebe’ 79. Suurada An-naazicaat - Suretu En Naziat 80. Suurada Cabasa - Suretu Abese 81. Suurada At-takwiir - Suretu Et Tekvir 82. Suurada Al-infidaar - Suretu El Infitar 83. Suurada Al-mudaffifiin - Suretu El Mutaffifin 84. Suurada Al-inshiqaaq - Suretu El Inshikak 85. Suurada Al-buruuj - Suretu El Buruxh 86. Suurada Ad-daariq - Suretu Et Tarik 87. Suurada Al-aclaa - Suretu El A’la 88. Suurada Al-qaashiyah - Suretu El Gashije 89. Suurada Al-fajr - Suretu El Fexhr 90. Suurada Al-balad - Suretu El Beled 91. Suurada Ash-shams - Suretu Esh Shems 92. Suurada Al-layl - Suretu El Lejl 93. Suurada Ad-duxaa - Suretu Ed Duha 94. Suurada Ash-sharx - Suretu Esh Sherh 95. Suurada At-tiin - Suretu Et Tin 96. Suurada Al-calaq - Suretu El Alak 97. Suurada Al-qadr - Suretu El Kadr 98. Suurada Al-bayinah - Suretu El Bejjine 99. Suurada Az-zalzalah - Suretu Ez Zelzele 100. Suurada Al-caadiyaat - Suretu El Adijat 101. Suurada Al-qaaricah - Suretu El Karia 102. Suurada At-takaathur - Suretu Et Tekathur 103. Suurada Al-casr - Suretu El Asr 104. Suurada Alhumazah - Suretu El Hemze 105. Suurada Al-fiil - Suretu El Fil 106. Suurada Quraysh - Suretu Kurejsh 107. Suurada Al-maacuun - Suretu El Maun 108. Suurada Al-kawthar - Suretu El Kevther 109. Suurada Al-kaafiruun - Suretu El Kafirun 110. Suurada An-nasr - Suretu En Nasr 111. Suurada Al-masad - Suretu El Mesed 112. Suurada Al-ikhlaas - Suretu El Ihlas 113. Suurada Al-falaq - Suretu El Felek 114. Suurada An-naas - Suretu En Nas
Mbyll