அல்குர்ஆன் மொழிபெயர்ப்பு - الترجمة الروسية للمختصر في تفسير القرآن الكريم * - மொழிபெயர்ப்பு அட்டவணை


தயவு செய்து அத்தியாயத்தை தேர்ந்தெடுக்கவும்


பக்க எண்
1. Сура Открывающая Книгу - ஸூரா அல்பாதிஹா 2. Сура Корова - ஸூரா அல்பகரா 3. Сура Семейство Имрана - ஸூரா ஆலஇம்ரான் 4. Сура Женщины - ஸூரா அந்நிஸா 5. Сура Трапеза - ஸூரா அல்மாயிதா 6. Сура Скот - ஸூரா அல்அன்ஆம் 7. Сура Преграды - ஸூரா அல்அஃராப் 8. Сура Добыча - ஸூரா அல்அன்பால் 9. Сура Покаяние - ஸூரா அத்தவ்பா 10. Сура Йунус - ஸூரா யூனுஸ் 11. Сура Худ - ஸூரா ஹூத் 12. Сура Йуcуф - ஸூரா யூஸுப் 13. Сура Гром - ஸூரா அர்ரஃத் 14. Сура Ибpaxим - ஸூரா இப்ராஹீம் 15. Сура Aл-Xиджp - அஸூரா அல்ஹிஜ்ர் 16. Сура Пчелы - ஸூரா அந்நஹ்ல் 17. Сура Перенес Ночью - ஸூரா அல்இஸ்ரா 18. Сура Пещера - ஸூரா அல்கஹ்ப் 19. Сура Мapйaм - ஸூரா மர்யம் 20. Сура Тa Xa - ஸூரா தாஹா 21. Сура Пророки - ஸூரா அல்அன்பியா 22. Сура Xaдж - ஸூரா அல்ஹஜ் 23. Сура Верующие - ஸூரா அல்முஃமினூன் 24. Сура Свет - ஸூரா அந்நூர் 25. Сура Различение - ஸூரா அல்புர்கான் 26. Сура Поэты - ஸூரா அஷ்ஷுஅரா 27. Сура Муравьи - ஸூரா அந்நம்ல் 28. Сура Рассказ - ஸூரா அல்கஸஸ் 29. Сура Паук - ஸூரா அல்அன்கபூத் 30. Сура Pумы - ஸூரா அர்ரூம் 31. Сура Лукмaн - ஸூரா லுக்மான் 32. Сура Поклон - ஸூரா அஸ்ஸஜதா 33. Сура Сонмы - ஸூரா அல்அஹ்ஸாப் 34. Сура Caбa - ஸூரா ஸபஉ 35. Сура Ангелы - ஸூரா பாதிர் 36. Сура Йa Cин - ஸூரா யாஸீன் 37. Сура Стоящие в ряд - ஸூரா அஸ்ஸாபாத் 38. Сура Сод - ஸூரா ஸாத் 39. Сура Толпы - ஸூரா அஸ்ஸுமர் 40. Сура Верующий - ஸூரா ஆஃபிர் 41. Сура Разъяснены - ஸூரா புஸ்ஸிலத் 42. Сура Совет - ஸூரா அஷ்ஷூரா 43. Сура Украшения - ஸூரா அஸ்ஸுக்ருப் 44. Сура Дым - ஸூரா அத்துகான் 45. Сура Коленопреклоненная - ஸூரா அல்ஜாஸியா 46. Сура Пески - ஸூரா அல்அஹ்காப் 47. Сура Муxaммaд - ஸூரா முஹம்மத் 48. Сура Победа - ஸூரா அல்பத்ஹ் 49. Сура Комнаты - ஸூரா அல்ஹுஜராத் 50. Сура Кaф - ஸூரா காஃப் 51. Сура Рассеивающие - ஸூரா அத்தாரியாத் 52. Сура Гора - ஸூரா அத்தூர் 53. Сура Звезда - ஸூரா அந்நஜ்ம் 54. Сура Месяц - ஸூரா அல்கமர் 55. Сура Милостивый - ஸூரா அர்ரஹ்மான் 56. Сура Падающая - ஸூரா அல்வாகிஆ 57. Сура Железо - ஸூரா அல்ஹதீத் 58. Сура Препирательство - ஸூரா அல்முஜாதலா 59. Сура Собрание - ஸூரா அல்ஹஷ்ர் 60. Сура Испытуемая - ஸூரா அல்மும்தஹினா 61. Сура Ряды - ஸூரா அஸ்ஸப் 62. СУра аль-Джума - ஸூரா அல்ஜும்ஆ 63. Сура Лицемеры - ஸூரா அல்முனாபிகூன் 64. Сура Взаимное обманывание - ஸூரா அத்தகாபுன் 65. Сура Развод - ஸூரா அத்தலாக் 66. Сура Запрещение - ஸூரா அத்தஹ்ரீம் 67. Сура Власть - ஸூரா அல்முல்க் 68. Сура Письменная трость - ஸூரா அல்கலம் 69. Сура Неизбежное - ஸூரா அல்ஹாக்கா 70. Сура Ступени - ஸூரா அல்மஆரிஜ் 71. Сура Нуx - ஸூரா நூஹ் 72. Сура Джинны - ஸூரா அல்ஜின் 73. Сура Закутавшийся - ஸூரா அல்முஸ்ஸம்மில் 74. Сура Завернувшийся - ஸூரா அல்முத்தஸ்ஸிர் 75. Сура Воскресение - ஸூரா அல்கியாமா 76. Сура Человек - ஸுரா அல்இன்ஸான் 77. Сура Посылаемые - ஸூரா அல்முர்ஸலாத் 78. Сура Весть - ஸூரா அந்நபஃ 79. Сура Вырывающие - ஸூரா அந்நாஸிஆத் 80. Сура Нахмурился - ஸூரா அபஸ 81. Сура Скручивание - ஸூரா அத்தக்வீர் 82. Сура Раскалывание - ஸூரா அல்இன்பிதார் 83. Сура Обвешивающие - ஸூரா அல்முதப்பிபீன் 84. Сура Развержение - ஸூரா அல்இன்ஷிகாக் 85. Сура Башни - ஸூரா அல்புரூஜ் 86. Сура Идущий ночью - ஸூரா அத்தாரிக் 87. Сура Высочайший - ஸூரா அல்அஃலா 88. Сура Покрывающее - ஸூரா அல்காஷியா 89. Сура Заря - ஸூரா அல்பஜ்ர் 90. Сура Город - ஸூரா அல்பலத் 91. Сура Солнце - ஸூரா அஷ்ஷம்ஸ் 92. Сура Ночь - ஸூரா அல்லைல் 93. Сура Утро - ஸூரா அழ்ழுஹா 94. Сура Разве Мы не раскрыли - ஸூரா அஷ்ஷரஹ் 95. Сура Смоковница - ஸூரா அத்தீன் 96. Сура Сгусток - ஸூரா அல்அலக் 97. Сура Ночь предопределения - ஸூரா அல்கத்ர் 98. Сура Ясное знамение - ஸூரா அல்பையினாஹ் 99. Сура Землетрясение - ஸூரா அஸ்ஸல்ஸலாஹ் 100. Сура Мчащиеся - ஸூரா அல்ஆதியாத் 101. Сура Великое бедствие - ஸூரா அல்காரிஆ 102. Сура Страсть к приумножению - ஸூரா அத்தகாஸுர் 103. Сура Предвечернее время - ஸூரா அல்அஸ்ர் 104. Сура Хулитель - ஸூரா அல்ஹுமஸா 105. Сура Слон - ஸூரா அல்பீல் 106. Сура Куpaйш - ஸூரா குரைஷ் 107. Сура Подаяние - ஸூரா அல்மாஊன் 108. Сура Изобилие - ஸூரா அல்கவ்ஸர் 109. Сура Неверные - ஸூரா அல்காபிரூன் 110. Сура Помощь - ஸூரா அந்நஸ்ர் 111. Сура Пальмовые волокна - ஸூரா அல்மஸத் 112. Сура Очищение (Веры) - ஸூரா அல்இக்லாஸ் 113. Сура Рассвет - ஸூரா அல்பலக் 114. Сура Люди - ஸூரா அந்நாஸ்
மூடுக