அல்குர்ஆன் மொழிபெயர்ப்பு - சோமாலிய மொழிபெயர்ப்பு * - மொழிபெயர்ப்பு அட்டவணை


தயவு செய்து அத்தியாயத்தை தேர்ந்தெடுக்கவும்


பக்க எண்
1. Suurada Al-faatixa - ஸூரா அல்பாதிஹா 2. Suurada Al-baqarah - ஸூரா அல்பகரா 3. Suurada Aala Cimraan - ஸூரா ஆலஇம்ரான் 4. Suurada An-nisaa - ஸூரா அந்நிஸா 5. Suurada Al-maa'idah - ஸூரா அல்மாயிதா 6. Suurada Al-ancaam - ஸூரா அல்அன்ஆம் 7. Suurada Al-acraaf - ஸூரா அல்அஃராப் 8. Suurada Al-anfaal - ஸூரா அல்அன்பால் 9. Suurada At-towbah - ஸூரா அத்தவ்பா 10. Suurada Yuunis - ஸூரா யூனுஸ் 11. Suurada Huud - ஸூரா ஹூத் 12. Suurada Yuusuf - ஸூரா யூஸுப் 13. Suurada Ar-racd - ஸூரா அர்ரஃத் 14. Suurada Ibraahiim - ஸூரா இப்ராஹீம் 15. Suurada Al-xajar - அஸூரா அல்ஹிஜ்ர் 16. Suurada An-naxl - ஸூரா அந்நஹ்ல் 17. Suurada Al-israa - ஸூரா அல்இஸ்ரா 18. Suurada Al-kahf - ஸூரா அல்கஹ்ப் 19. Suurada Maryam - ஸூரா மர்யம் 20. Suurada Daa'ha - ஸூரா தாஹா 21. Suurada Al-anbiyaa - ஸூரா அல்அன்பியா 22. Suurada Alxajj - ஸூரா அல்ஹஜ் 23. Suurada A-lmu'minuun - ஸூரா அல்முஃமினூன் 24. Suurada An-nuur - ஸூரா அந்நூர் 25. Suurada Alfurqaan - ஸூரா அல்புர்கான் 26. Suurada Ash-shucaraa - ஸூரா அஷ்ஷுஅரா 27. Suurada An-naml - ஸூரா அந்நம்ல் 28. Suurada Al-qisas - ஸூரா அல்கஸஸ் 29. Suurada Al-cankabuut - ஸூரா அல்அன்கபூத் 30. Suurada Ar-ruum - ஸூரா அர்ரூம் 31. Suurada Luqmaan - ஸூரா லுக்மான் 32. Suurada As-sajdah - ஸூரா அஸ்ஸஜதா 33. Suurada Al-axzaab - ஸூரா அல்அஹ்ஸாப் 34. Suurada Saba'a - ஸூரா ஸபஉ 35. Suurada Faadir - ஸூரா பாதிர் 36. Suurada Yaasiin - ஸூரா யாஸீன் 37. Suurada As-saafaat - ஸூரா அஸ்ஸாபாத் 38. Suurada Saad - ஸூரா ஸாத் 39. Suurada Az-zumar - ஸூரா அஸ்ஸுமர் 40. Suurada Qaafir - ஸூரா ஆஃபிர் 41. Suurada Fussilat - ஸூரா புஸ்ஸிலத் 42. Suurada As-shuura - ஸூரா அஷ்ஷூரா 43. Suurada Az-zukhruf - ஸூரா அஸ்ஸுக்ருப் 44. Suurada Ad-dukhaan - ஸூரா அத்துகான் 45. Suurada Al-jaathiya - ஸூரா அல்ஜாஸியா 46. Suurada Al-axqaaf - ஸூரா அல்அஹ்காப் 47. Suurada Muxammed - ஸூரா முஹம்மத் 48. Suurada Alfatx - ஸூரா அல்பத்ஹ் 49. Suurada Al-xujraat - ஸூரா அல்ஹுஜராத் 50. Suurada Qaaf - ஸூரா காஃப் 51. Suurada Ad-daariyaat - ஸூரா அத்தாரியாத் 52. Suurada Ad-duur - ஸூரா அத்தூர் 53. Suurada An-najm - ஸூரா அந்நஜ்ம் 54. Suurada Al-qamar - ஸூரா அல்கமர் 55. Suurada Ar-raxmaan - ஸூரா அர்ரஹ்மான் 56. Suurada Alwaaqicah - ஸூரா அல்வாகிஆ 57. Suurada A-lxadiid - ஸூரா அல்ஹதீத் 58. Suurada Al-mujaadalah - ஸூரா அல்முஜாதலா 59. Suurada Al-xashr - ஸூரா அல்ஹஷ்ர் 60. Suurada A-lmumtaxinah - ஸூரா அல்மும்தஹினா 61. Suurada As-saf - ஸூரா அஸ்ஸப் 62. Suurada Al-jumcah - ஸூரா அல்ஜும்ஆ 63. Suurada Al-munaafiquun - ஸூரா அல்முனாபிகூன் 64. Suurada At-taqaabun - ஸூரா அத்தகாபுன் 65. Suurada Ad-dalaaq - ஸூரா அத்தலாக் 66. Suurada At-taxriim - ஸூரா அத்தஹ்ரீம் 67. Suurada Al-mulk - ஸூரா அல்முல்க் 68. Suurada Al-qalam - ஸூரா அல்கலம் 69. Suurada Al-xaaqah - ஸூரா அல்ஹாக்கா 70. Suurada Al-macaarij - ஸூரா அல்மஆரிஜ் 71. Suurada Nuux - ஸூரா நூஹ் 72. Suurada Al-jin - ஸூரா அல்ஜின் 73. Suurada Al-muzammil - ஸூரா அல்முஸ்ஸம்மில் 74. Suurada Al-muddathir - ஸூரா அல்முத்தஸ்ஸிர் 75. Suurada Al-qiyaamah - ஸூரா அல்கியாமா 76. Suurada Al-insaan - ஸுரா அல்இன்ஸான் 77. Suurada Al-mursalaat - ஸூரா அல்முர்ஸலாத் 78. Suurada An-naba'a - ஸூரா அந்நபஃ 79. Suurada An-naazicaat - ஸூரா அந்நாஸிஆத் 80. Suurada Cabasa - ஸூரா அபஸ 81. Suurada At-takwiir - ஸூரா அத்தக்வீர் 82. Suurada Al-infidaar - ஸூரா அல்இன்பிதார் 83. Suurada Al-mudaffifiin - ஸூரா அல்முதப்பிபீன் 84. Suurada Al-inshiqaaq - ஸூரா அல்இன்ஷிகாக் 85. Suurada Al-buruuj - ஸூரா அல்புரூஜ் 86. Suurada Ad-daariq - ஸூரா அத்தாரிக் 87. Suurada Al-aclaa - ஸூரா அல்அஃலா 88. Suurada Al-qaashiyah - ஸூரா அல்காஷியா 89. Suurada Al-fajr - ஸூரா அல்பஜ்ர் 90. Suurada Al-balad - ஸூரா அல்பலத் 91. Suurada Ash-shams - ஸூரா அஷ்ஷம்ஸ் 92. Suurada Al-layl - ஸூரா அல்லைல் 93. Suurada Ad-duxaa - ஸூரா அழ்ழுஹா 94. Suurada Ash-sharx - ஸூரா அஷ்ஷரஹ் 95. Suurada At-tiin - ஸூரா அத்தீன் 96. Suurada Al-calaq - ஸூரா அல்அலக் 97. Suurada Al-qadr - ஸூரா அல்கத்ர் 98. Suurada Al-bayinah - ஸூரா அல்பையினாஹ் 99. Suurada Az-zalzalah - ஸூரா அஸ்ஸல்ஸலாஹ் 100. Suurada Al-caadiyaat - ஸூரா அல்ஆதியாத் 101. Suurada Al-qaaricah - ஸூரா அல்காரிஆ 102. Suurada At-takaathur - ஸூரா அத்தகாஸுர் 103. Suurada Al-casr - ஸூரா அல்அஸ்ர் 104. Suurada Alhumazah - ஸூரா அல்ஹுமஸா 105. Suurada Al-fiil - ஸூரா அல்பீல் 106. Suurada Quraysh - ஸூரா குரைஷ் 107. Suurada Al-maacuun - ஸூரா அல்மாஊன் 108. Suurada Al-kawthar - ஸூரா அல்கவ்ஸர் 109. Suurada Al-kaafiruun - ஸூரா அல்காபிரூன் 110. Suurada An-nasr - ஸூரா அந்நஸ்ர் 111. Suurada Al-masad - ஸூரா அல்மஸத் 112. Suurada Al-ikhlaas - ஸூரா அல்இக்லாஸ் 113. Suurada Al-falaq - ஸூரா அல்பலக் 114. Suurada An-naas - ஸூரா அந்நாஸ்
மூடுக