Dịch nội dung ý nghĩa của Thiên Kinh Qur'an - Bản dịch tiếng Nhật * - Mục lục các bản dịch


Vui lòng chọn chương kinh


Số trang
1. スーラトルファーティハ - Chương Al-Fatihah 2. スーラトルバカラ - Chương Al-Baqarah 3. スーラト アーリ・イムラ―ン - Chương Ali 'Imran 4. スーラトン二サーア - Chương Al-Nisa' 5. スーラトルマーイダ - Chương Al-Ma-idah 6. スーラトルアンアーム - Chương Al-An-'am 7. スーラトルアアラーフ - Chương Al-'Araf 8. スーラトルアンファール - Chương Al-Anfal 9. スーラトッタウバ - Chương Al-Tawbah 10. スーラト ユーヌス - Chương Yunus 11. スーラト フード - Chương Hud 12. スーラト ユースフ - Chương Yusuf 13. スーラトッラアド - Chương Al-R'ad 14. スーラト イブラーヒーム - Chương Ibrahim 15. スーラトルヒジュル - Chương Al-Hijr 16. スーラトンナフル - Chương Al-Nahl 17. スーラトルイスラーゥ - Chương Al-Isra' 18. スーラトルカハフ - Chương Al-Kahf 19. スーラト マルヤム - Chương Mar-yam 20. スーラト ター・ハー - Chương Taha 21. スーラトルアンビヤーゥ - Chương Al-Ambiya' 22. スーラトルハッジ - Chương Al-Hajj 23. スーラトルムウミヌーン - Chương Al-Muminun 24. スーラトンヌール - Chương Al-Nur 25. スーラトルフルカーン - Chương Al-Furqan 26. スーラトッシュアラーゥ - Chương Al-Shu-'ara' 27. スーラトンナムル - Chương Al-Naml 28. スーラトルカサス - Chương Al-Qasas 29. スーラトルアンカブート - Chương Al-'Ankabut 30. スーラトッローム - Chương Al-Rum 31. スーラト ルクマーン - Chương Luqman 32. スーラトッサジダ - Chương Al-Sajadah 33. スーラトルアハザーブ - Chương Al-Ahzab 34. スーラト サバア - Chương Saba' 35. スーラト ファーティル - Chương Fatir 36. スーラト ヤー・スィーン - Chương Yasin 37. スーラッサーッファート - Chương Saffat 38. スーラト サード - Chương Sad 39. スーラッズマル - Chương Al-Zumar 40. スーラト ガーフィル - Chương Ghafir 41. スーラト フッスィラ - Chương Fussilat 42. スーラトッシューラ― - Chương Al-Shura 43. スーラトッズフルフ - Chương Al-Zukhruf 44. スーラトッドハーン - Chương Al-Dukhan 45. スーラトルジャーシヤ - Chương Al-Jathiyah 46. スーラトルアハカーフ - Chương Al-Jathiyah 47. スーラト ムハンマド - Chương Muhammad 48. スーラトルファトフ - Chương Al-Fat-h 49. スーラトルフジュラート - Chương Al-Hujurat 50. スーラト カーフ - Chương Qaf 51. スーラトッザ―リヤート - Chương Al-Zariyat 52. スーラトットール - Chương Al-Tur 53. スーラトンナジュム - Chương Al-Najm 54. スーラトルカマル - Chương Al-Qamar 55. スーラトッラハマーン - Chương Al-Rahman 56. スーラトルワーキア - Chương Al-Waqi-'ah 57. スーラトルハディード - Chương Al-Hadid 58. スーラトルムジャーダラ - Chương Al-Mujadalah 59. スーラトルハシュル - Chương Al-Hashr 60. スーラトルムンタヒナ - Chương Al-Mumtahinah 61. スーラトッサッフ - Chương Al-Saf 62. スーラトルジュムア - Chương Al-Jumu-'ah 63. スーラトルムナーフィク―ン - Chương Al-Munafiqun 64. スーラトッタガーブン - Chương Al-Taghabun 65. スーラトッタラーク - Chương Al-Talaq 66. スーラトッタハリーム - Chương Al-Tahrim 67. スーラトルムルク - Chương Al-Mulk 68. スーラトルカラム - Chương Al-Qalam 69. スーラトルハーッカ - Chương Al-Haqah 70. スーラトルマアーリジュ - Chương Al-Ma-'arij 71. スーラト ヌーフ - Chương Nuh 72. スーラトルジン - Chương Al-Jinn 73. スーラトルムッザンミル - Chương Al-Muzzammil 74. スーラトルムッダッスィル - Chương Al-Muddaththir 75. スーラトルキヤーマ - Chương Al-Qiyamah 76. スーラトルインサーン - Chương Al-Insan 77. スーラトルムルサラート - Chương Al-Mursalat 78. スーラトンナバア - Chương Al-Naba' 79. スーラトンナーズィアート - Chương Al-Nazi-'at 80. スーラト アバサ - Chương 'Abasa 81. スーラトッタクウィール - Chương Al-Takwir 82. スーラトルインフィタール - Chương Al-Infitar 83. スーラトルムタッフィフィーン - Chương Al-Mutaffifin 84. スーラトルインシカーク - Chương Al-Inshiqaq 85. スーラトルブルージュ - Chương Al-Buruj 86. スーラトッターリク - Chương Al-Tariq 87. スーラトルアアラー - Chương Al-'Ala 88. スーラトルガーシヤ - Chương Al-Ghashiyah 89. スーラトルファジュル - Chương Al-Fajr 90. スーラトルバラド - Chương Al-Balad 91. スーラトッシャムス - Chương Al-Shams 92. スーラトッライル - Chương Al-Lail 93. スーラトッドハー - Chương Al-Dhuha 94. スーラトッシャルフ - Chương Al-Sharh 95. スーラトッティーン - Chương Al-Tin 96. スーラトルアラク - Chương Al-'Alaq 97. スーラトルカドル - Chương Al-Qadar 98. スーラトルバイイナ - Chương Al-Baiyinah 99. スーラトッザルザラ - Chương Al-Zalzalah 100. スーラトルアーディヤート - Chương Al-'Adiyat 101. スーラトルカーリア - Chương Al-Qari-'ah 102. スーラトッタカースル - Chương Al-Takathur 103. スーラトルアスル - Chương Al-'Asr 104. スーラトルフマザ - Chương Al-Humazah 105. スーラトルフィール - Chương Al-Fil 106. スーラト クライシュ - Chương Quraish 107. スーラトルマーウーン - Chương Al-Ma-'un 108. スーラトルカウサル - Chương Al-Kawthar 109. スーラトルカーフィルーン - Chương Al-Kafirun 110. スーラトンナスル - Chương Al-Nasr 111. スーラトルマサド - Chương Al-Masad 112. スーラトルイフラース - Chương Al-Ikhlas 113. スーラトルファラク - Chương Al-Falaq 114. スーラトンナース - Chương Al-Nas
 
 
Dịch nội dung ý nghĩa của Thiên Kinh Qur'an - Bản dịch tiếng Nhật - Mục lục các bản dịch

Bản dịch Al-Qur'an Al-Karim bằng ngôn ngữ Nhật được chuyển ngữ do Ruwaytashi ở hiệp hội cộng đồng Muslim (Hồi Giáo) Nhật, ấn hành vào năm 1982 M. Lưu ý: Trong bản dịch có một số cấu Thiên Kinh đã được trung tâm Ruwwad dịch thuật biên soạn, với quyền truy cập vào bản dịch gốc nhằm mục đích đánh giá và phát triển liên tục.

Đóng lại