Dịch nội dung ý nghĩa của Thiên Kinh Qur'an - Bản dịch tiếng Kazakh - Hiệp hội Khalifa Alita. * - Mục lục các bản dịch


Vui lòng chọn chương kinh


Số trang
1. суратуль-Фатиха - Chương Al-Fatihah 2. суратуль-Бақара - Chương Al-Baqarah 3. сурату Әли Ъимран - Chương Ali 'Imran 4. суратун-Ниса - Chương Al-Nisa' 5. суратуль-Мәида - Chương Al-Ma-idah 6. суратуль-Әнғам - Chương Al-An-'am 7. суратуль-Әғраф - Chương Al-'Araf 8. суратуль-Әнфәл - Chương Al-Anfal 9. суратут-Тәуба - Chương Al-Tawbah 10. сурату Юнус - Chương Yunus 11. сурату Һуд - Chương Hud 12. сурату Юсуф - Chương Yusuf 13. суратур-Рағд - Chương Al-R'ad 14. сурату Ибраһим - Chương Ibrahim 15. суратуль-Хижр - Chương Al-Hijr 16. суратун-Нәхл - Chương Al-Nahl 17. суратуль-Исраа - Chương Al-Isra' 18. суратуль-Кәһф - Chương Al-Kahf 19. сурату Мәрьям - Chương Mar-yam 20. сурату Таһа - Chương Taha 21. суратуль-Әнбия - Chương Al-Ambiya' 22. суратуль-Хәж - Chương Al-Hajj 23. суратуль-Му`минун - Chương Al-Muminun 24. суратун-Нур - Chương Al-Nur 25. суратуль-Фурқан - Chương Al-Furqan 26. суратуш-Шуғараа - Chương Al-Shu-'ara' 27. суратун-Нәмл - Chương Al-Naml 28. суратуль-Қасас - Chương Al-Qasas 29. суратуль-Ъанкәбут - Chương Al-'Ankabut 30. суратур-Рум - Chương Al-Rum 31. сурату Луқман - Chương Luqman 32. суратус-Сажда - Chương Al-Sajadah 33. суратуль-Әхзәб - Chương Al-Ahzab 34. сурату Сәбә - Chương Saba' 35. сурату Фатыр - Chương Fatir 36. сурату Ясин - Chương Yasin 37. суратус-Сафат - Chương Saffat 38. сурату Сад - Chương Sad 39. суратуз-Зумәр - Chương Al-Zumar 40. сурату Ғафир - Chương Ghafir 41. сурату Фуссиләт - Chương Fussilat 42. суратуш-Шура - Chương Al-Shura 43. суратуз-Зухруф - Chương Al-Zukhruf 44. суратуд-Духан - Chương Al-Dukhan 45. суратуль-Жәсия - Chương Al-Jathiyah 46. суратуль-Әхқаф - Chương Al-Jathiyah 47. сурату Мухаммад - Chương Muhammad 48. суратуль-Фәтх - Chương Al-Fat-h 49. суратуль-Хужурат - Chương Al-Hujurat 50. сурату Қаф - Chương Qaf 51. суратуз-Зәрият - Chương Al-Zariyat 52. суратут-Тур - Chương Al-Tur 53. суратун-Нәжм - Chương Al-Najm 54. суратуль-Қамар - Chương Al-Qamar 55. суратур-Рахман - Chương Al-Rahman 56. суратуль-Уақиға - Chương Al-Waqi-'ah 57. суратуль-Хәдид - Chương Al-Hadid 58. суратуль-Мужәдилә - Chương Al-Mujadalah 59. суратуль-Хәшр - Chương Al-Hashr 60. суратуль-Мумтәхәнә - Chương Al-Mumtahinah 61. суратус-Саф - Chương Al-Saf 62. суратуль-Жумуъа - Chương Al-Jumu-'ah 63. суратуль-Мунафиқун - Chương Al-Munafiqun 64. суратут-Тағабун - Chương Al-Taghabun 65. суратут-Талақ - Chương Al-Talaq 66. суратут-Тәхрим - Chương Al-Tahrim 67. суратуль-Мулк - Chương Al-Mulk 68. суратуль-Қалам - Chương Al-Qalam 69. суратуль-Хаққа - Chương Al-Haqah 70. суратуль-Мағариж - Chương Al-Ma-'arij 71. сурату Нух - Chương Nuh 72. суратуль-Жин - Chương Al-Jinn 73. суратуль-Муззәммиль - Chương Al-Muzzammil 74. суратуль-Муддәссир - Chương Al-Muddaththir 75. суратуль-Қиямә - Chương Al-Qiyamah 76. суратуль-Инсән - Chương Al-Insan 77. суратуль-Мурсәләт - Chương Al-Mursalat 78. суратун-Нәбә - Chương Al-Naba' 79. суратун-Нәзиғат - Chương Al-Nazi-'at 80. сурату Ъабаса - Chương 'Abasa 81. суратут-Тәкуир - Chương Al-Takwir 82. суратуль-Инфитар - Chương Al-Infitar 83. суратуль-Мутаффифин - Chương Al-Mutaffifin 84. суратуль-Иншиқақ - Chương Al-Inshiqaq 85. суратуль-Буруж - Chương Al-Buruj 86. суратут-Тариқ - Chương Al-Tariq 87. суратуль-Аълә - Chương Al-'Ala 88. суратуль-Ғашия - Chương Al-Ghashiyah 89. суратуль-Фәжр - Chương Al-Fajr 90. суратуль-Бәләд - Chương Al-Balad 91. суратуш-Шәмс - Chương Al-Shams 92. суратуль-Ләйл - Chương Al-Lail 93. суратуд-Духа - Chương Al-Dhuha 94. суратуш-Шәрх - Chương Al-Sharh 95. суратут-Тин - Chương Al-Tin 96. суратуль-Ъәләқ - Chương Al-'Alaq 97. суратуль-Қадр - Chương Al-Qadar 98. суратуль-Бәйинә - Chương Al-Baiyinah 99. суратуз-Зәлзәлә - Chương Al-Zalzalah 100. суратуль-Ъадият - Chương Al-'Adiyat 101. суратуль-Қариға - Chương Al-Qari-'ah 102. суратут-Тәкәсур - Chương Al-Takathur 103. суратуль-Ъаср - Chương Al-'Asr 104. суратуль-Һумәзә - Chương Al-Humazah 105. суратуль-Филь - Chương Al-Fil 106. сурату Қурайш - Chương Quraish 107. суратуль-Мағун - Chương Al-Ma-'un 108. суратуль-Кәусар - Chương Al-Kawthar 109. суратуль-Кәфирун - Chương Al-Kafirun 110. суратун-Наср - Chương Al-Nasr 111. суратуль-Мәсәд - Chương Al-Masad 112. суратуль-Ихлас - Chương Al-Ikhlas 113. суратуль-Фәләқ - Chương Al-Falaq 114. суратун-Нәс - Chương Al-Nas
 
 
Dịch nội dung ý nghĩa của Thiên Kinh Qur'an - Bản dịch tiếng Kazakh - Hiệp hội Khalifa Alita. - Mục lục các bản dịch

Bản dịch Al-Qur'an Al-Karim bằng ngôn ngữ Kazakh được chuyển ngữ do hiệp hội từ thiện Khalifa Al-Tay. Lưu ý: Trong bản dịch có một số cấu Thiên Kinh đã được trung tâm Ruwwad dịch thuật biên soạn, được quyền truy cập vào bản dịch gốc nhằm mục đích đánh giá và phát triển liên tục.

Đóng lại