Bản dịch ý nghĩa nội dung Qur'an - Bản dịch Tafsir Kinh Qur'an ngắn gọn bằng tiếng Nga * - Mục lục các bản dịch


Mời chọn chương Kinh


Số trang
1. Сура Открывающая Книгу - Chương Al-Fatihah 2. Сура Корова - Chương Al-Baqarah 3. Сура Семейство Имрана - Chương Ali 'Imran 4. Сура Женщины - Chương Al-Nisa' 5. Сура Трапеза - Chương Al-Ma-idah 6. Сура Скот - Chương Al-An-'am 7. Сура Преграды - Chương Al-'Araf 8. Сура Добыча - Chương Al-Anfal 9. Сура Покаяние - Chương Al-Tawbah 10. Сура Йунус - Chương Yunus 11. Сура Худ - Chương Hud 12. Сура Йуcуф - Chương Yusuf 13. Сура Гром - Chương Al-R'ad 14. Сура Ибpaxим - Chương Ibrahim 15. Сура Aл-Xиджp - Chương Al-Hijr 16. Сура Пчелы - Chương Al-Nahl 17. Сура Перенес Ночью - Chương Al-Isra' 18. Сура Пещера - Chương Al-Kahf 19. Сура Мapйaм - Chương Mar-yam 20. Сура Тa Xa - Chương Taha 21. Сура Пророки - Chương Al-Ambiya' 22. Сура Xaдж - Chương Al-Hajj 23. Сура Верующие - Chương Al-Muminun 24. Сура Свет - Chương Al-Nur 25. Сура Различение - Chương Al-Furqan 26. Сура Поэты - Chương Al-Shu-'ara' 27. Сура Муравьи - Chương Al-Naml 28. Сура Рассказ - Chương Al-Qasas 29. Сура Паук - Chương Al-'Ankabut 30. Сура Pумы - Chương Al-Rum 31. Сура Лукмaн - Chương Luqman 32. Сура Поклон - Chương Al-Sajadah 33. Сура Сонмы - Chương Al-Ahzab 34. Сура Caбa - Chương Saba' 35. Сура Ангелы - Chương Fatir 36. Сура Йa Cин - Chương Yasin 37. Сура Стоящие в ряд - Chương Saffat 38. Сура Сод - Chương Sad 39. Сура Толпы - Chương Al-Zumar 40. Сура Верующий - Chương Ghafir 41. Сура Разъяснены - Chương Fussilat 42. Сура Совет - Chương Al-Shura 43. Сура Украшения - Chương Al-Zukhruf 44. Сура Дым - Chương Al-Dukhan 45. Сура Коленопреклоненная - Chương Al-Jathiyah 46. Сура Пески - Chương Al-Ahqaf 47. Сура Муxaммaд - Chương Muhammad 48. Сура Победа - Chương Al-Fat-h 49. Сура Комнаты - Chương Al-Hujurat 50. Сура Кaф - Chương Qaf 51. Сура Рассеивающие - Chương Al-Zariyat 52. Сура Гора - Chương Al-Tur 53. Сура Звезда - Chương Al-Najm 54. Сура Месяц - Chương Al-Qamar 55. Сура Милостивый - Chương Al-Rahman 56. Сура Падающая - Chương Al-Waqi-'ah 57. Сура Железо - Chương Al-Hadid 58. Сура Препирательство - Chương Al-Mujadalah 59. Сура Собрание - Chương Al-Hashr 60. Сура Испытуемая - Chương Al-Mumtahinah 61. Сура Ряды - Chương Al-Saf 62. СУра аль-Джума - Chương Al-Jumu-'ah 63. Сура Лицемеры - Chương Al-Munafiqun 64. Сура Взаимное обманывание - Chương Al-Taghabun 65. Сура Развод - Chương Al-Talaq 66. Сура Запрещение - Chương Al-Tahrim 67. Сура Власть - Chương Al-Mulk 68. Сура Письменная трость - Chương Al-Qalam 69. Сура Неизбежное - Chương Al-Haqah 70. Сура Ступени - Chương Al-Ma-'arij 71. Сура Нуx - Chương Nuh 72. Сура Джинны - Chương Al-Jinn 73. Сура Закутавшийся - Chương Al-Muzzammil 74. Сура Завернувшийся - Chương Al-Muddaththir 75. Сура Воскресение - Chương Al-Qiyamah 76. Сура Человек - Chương Al-Insan 77. Сура Посылаемые - Chương Al-Mursalat 78. Сура Весть - Chương Al-Naba' 79. Сура Вырывающие - Chương Al-Nazi-'at 80. Сура Нахмурился - Chương 'Abasa 81. Сура Скручивание - Chương Al-Takwir 82. Сура Раскалывание - Chương Al-Infitar 83. Сура Обвешивающие - Chương Al-Mutaffifin 84. Сура Развержение - Chương Al-Inshiqaq 85. Сура Башни - Chương Al-Buruj 86. Сура Идущий ночью - Chương Al-Tariq 87. Сура Высочайший - Chương Al-'Ala 88. Сура Покрывающее - Chương Al-Ghashiyah 89. Сура Заря - Chương Al-Fajr 90. Сура Город - Chương Al-Balad 91. Сура Солнце - Chương Al-Shams 92. Сура Ночь - Chương Al-Lail 93. Сура Утро - Chương Al-Dhuha 94. Сура Разве Мы не раскрыли - Chương Al-Sharh 95. Сура Смоковница - Chương Al-Tin 96. Сура Сгусток - Chương Al-'Alaq 97. Сура Ночь предопределения - Chương Al-Qadar 98. Сура Ясное знамение - Chương Al-Baiyinah 99. Сура Землетрясение - Chương Al-Zalzalah 100. Сура Мчащиеся - Chương Al-'Adiyat 101. Сура Великое бедствие - Chương Al-Qari-'ah 102. Сура Страсть к приумножению - Chương Al-Takathur 103. Сура Предвечернее время - Chương Al-'Asr 104. Сура Хулитель - Chương Al-Humazah 105. Сура Слон - Chương Al-Fil 106. Сура Куpaйш - Chương Quraish 107. Сура Подаяние - Chương Al-Ma-'un 108. Сура Изобилие - Chương Al-Kawthar 109. Сура Неверные - Chương Al-Kafirun 110. Сура Помощь - Chương Al-Nasr 111. Сура Пальмовые волокна - Chương Al-Masad 112. Сура Очищение (Веры) - Chương Al-Ikhlas 113. Сура Рассвет - Chương Al-Falaq 114. Сура Люди - Chương Al-Nas
Đóng lại