Dịch nội dung ý nghĩa của Thiên Kinh Qur'an - Bản dịch tiếng Sumali * - Mục lục các bản dịch


Vui lòng chọn chương kinh


Số trang
1. Suurada Al-faatixa - Chương Al-Fatihah 2. Suurada Al-baqarah - Chương Al-Baqarah 3. Suurada Aala Cimraan - Chương Ali 'Imran 4. Suurada An-nisaa - Chương Al-Nisa' 5. Suurada Al-maa'idah - Chương Al-Ma-idah 6. Suurada Al-ancaam - Chương Al-An-'am 7. Suurada Al-acraaf - Chương Al-'Araf 8. Suurada Al-anfaal - Chương Al-Anfal 9. Suurada At-towbah - Chương Al-Tawbah 10. Suurada Yuunis - Chương Yunus 11. Suurada Huud - Chương Hud 12. Suurada Yuusuf - Chương Yusuf 13. Suurada Ar-racd - Chương Al-R'ad 14. Suurada Ibraahiim - Chương Ibrahim 15. Suurada Al-xajar - Chương Al-Hijr 16. Suurada An-naxl - Chương Al-Nahl 17. Suurada Al-israa - Chương Al-Isra' 18. Suurada Al-kahf - Chương Al-Kahf 19. Suurada Maryam - Chương Mar-yam 20. Suurada Daa'ha - Chương Taha 21. Suurada Al-anbiyaa - Chương Al-Ambiya' 22. Suurada Alxajj - Chương Al-Hajj 23. Suurada A-lmu'minuun - Chương Al-Muminun 24. Suurada An-nuur - Chương Al-Nur 25. Suurada Alfurqaan - Chương Al-Furqan 26. Suurada Ash-shucaraa - Chương Al-Shu-'ara' 27. Suurada An-naml - Chương Al-Naml 28. Suurada Al-qisas - Chương Al-Qasas 29. Suurada Al-cankabuut - Chương Al-'Ankabut 30. Suurada Ar-ruum - Chương Al-Rum 31. Suurada Luqmaan - Chương Luqman 32. Suurada As-sajdah - Chương Al-Sajadah 33. Suurada Al-axzaab - Chương Al-Ahzab 34. Suurada Saba'a - Chương Saba' 35. Suurada Faadir - Chương Fatir 36. Suurada Yaasiin - Chương Yasin 37. Suurada As-saafaat - Chương Saffat 38. Suurada Saad - Chương Sad 39. Suurada Az-zumar - Chương Al-Zumar 40. Suurada Qaafir - Chương Ghafir 41. Suurada Fussilat - Chương Fussilat 42. Suurada As-shuura - Chương Al-Shura 43. Suurada Az-zukhruf - Chương Al-Zukhruf 44. Suurada Ad-dukhaan - Chương Al-Dukhan 45. Suurada Al-jaathiya - Chương Al-Jathiyah 46. Suurada Al-axqaaf - Chương Al-Jathiyah 47. Suurada Muxammed - Chương Muhammad 48. Suurada Alfatx - Chương Al-Fat-h 49. Suurada Al-xujraat - Chương Al-Hujurat 50. Suurada Qaaf - Chương Qaf 51. Suurada Ad-daariyaat - Chương Al-Zariyat 52. Suurada Ad-duur - Chương Al-Tur 53. Suurada An-najm - Chương Al-Najm 54. Suurada Al-qamar - Chương Al-Qamar 55. Suurada Ar-raxmaan - Chương Al-Rahman 56. Suurada Alwaaqicah - Chương Al-Waqi-'ah 57. Suurada A-lxadiid - Chương Al-Hadid 58. Suurada Al-mujaadalah - Chương Al-Mujadalah 59. Suurada Al-xashr - Chương Al-Hashr 60. Suurada A-lmumtaxinah - Chương Al-Mumtahinah 61. Suurada As-saf - Chương Al-Saf 62. Suurada Al-jumcah - Chương Al-Jumu-'ah 63. Suurada Al-munaafiquun - Chương Al-Munafiqun 64. Suurada At-taqaabun - Chương Al-Taghabun 65. Suurada Ad-dalaaq - Chương Al-Talaq 66. Suurada At-taxriim - Chương Al-Tahrim 67. Suurada Al-mulk - Chương Al-Mulk 68. Suurada Al-qalam - Chương Al-Qalam 69. Suurada Al-xaaqah - Chương Al-Haqah 70. Suurada Al-macaarij - Chương Al-Ma-'arij 71. Suurada Nuux - Chương Nuh 72. Suurada Al-jin - Chương Al-Jinn 73. Suurada Al-muzammil - Chương Al-Muzzammil 74. Suurada Al-muddathir - Chương Al-Muddaththir 75. Suurada Al-qiyaamah - Chương Al-Qiyamah 76. Suurada Al-insaan - Chương Al-Insan 77. Suurada Al-mursalaat - Chương Al-Mursalat 78. Suurada An-naba'a - Chương Al-Naba' 79. Suurada An-naazicaat - Chương Al-Nazi-'at 80. Suurada Cabasa - Chương 'Abasa 81. Suurada At-takwiir - Chương Al-Takwir 82. Suurada Al-infidaar - Chương Al-Infitar 83. Suurada Al-mudaffifiin - Chương Al-Mutaffifin 84. Suurada Al-inshiqaaq - Chương Al-Inshiqaq 85. Suurada Al-buruuj - Chương Al-Buruj 86. Suurada Ad-daariq - Chương Al-Tariq 87. Suurada Al-aclaa - Chương Al-'Ala 88. Suurada Al-qaashiyah - Chương Al-Ghashiyah 89. Suurada Al-fajr - Chương Al-Fajr 90. Suurada Al-balad - Chương Al-Balad 91. Suurada Ash-shams - Chương Al-Shams 92. Suurada Al-layl - Chương Al-Lail 93. Suurada Ad-duxaa - Chương Al-Dhuha 94. Suurada Ash-sharx - Chương Al-Sharh 95. Suurada At-tiin - Chương Al-Tin 96. Suurada Al-calaq - Chương Al-'Alaq 97. Suurada Al-qadr - Chương Al-Qadar 98. Suurada Al-bayinah - Chương Al-Baiyinah 99. Suurada Az-zalzalah - Chương Al-Zalzalah 100. Suurada Al-caadiyaat - Chương Al-'Adiyat 101. Suurada Al-qaaricah - Chương Al-Qari-'ah 102. Suurada At-takaathur - Chương Al-Takathur 103. Suurada Al-casr - Chương Al-'Asr 104. Suurada Alhumazah - Chương Al-Humazah 105. Suurada Al-fiil - Chương Al-Fil 106. Suurada Quraysh - Chương Quraish 107. Suurada Al-maacuun - Chương Al-Ma-'un 108. Suurada Al-kawthar - Chương Al-Kawthar 109. Suurada Al-kaafiruun - Chương Al-Kafirun 110. Suurada An-nasr - Chương Al-Nasr 111. Suurada Al-masad - Chương Al-Masad 112. Suurada Al-ikhlaas - Chương Al-Ikhlas 113. Suurada Al-falaq - Chương Al-Falaq 114. Suurada An-naas - Chương Al-Nas
 
 
Dịch nội dung ý nghĩa của Thiên Kinh Qur'an - Bản dịch tiếng Sumali - Mục lục các bản dịch

Bản dịch Al-Qur'an Al-Karim bằng ngôn ngữ Sumali được chuyển ngữ do Shakh Muhammad Ahmad Abdi ấn hành vào năm 1412H. Lưu ý: Trong bản dịch có một số cấu Thiên Kinh đã được trung tâm Ruwwad dịch thuật biên soạn, với quyền truy cập vào bản dịch gốc nhằm mục đích đánh giá và phát triển liên tục.

Đóng lại