Translation of the Meanings of the Noble Qur'an - N'ko translation - Baba Mamadi * - Translations’ Index

XML CSV Excel API
Please review the Terms and Policies

Please Choose Surah
1. ߘߟߊߞߊߟߊ߲ ߝߐߘߊ - Al-Fātihah 2. ߣߛߌ߬ߡߛߏ ߝߐߘߊ - Al-Baqarah 3. ߌߡߎ߬ߙߊ߲߬ ߞߐߙߍ ߝߐߘߊ - Āl-‘Imrān 4. ߡߏ߬ߛߏ ߟߎ߬ ߝߐߘߊ - An-Nisā’ 5. ߛߎ߬ߡߊ߲߬ߝߍ ߝߐߘߊ - Al-Mā’idah 6. ߞߟߏߝߋ߲ ߠߎ߬ ߝߐߘߊ - Al-An‘ām 7. ߕߓߊߞߘߐߣߍ߲߫ ߝߐߘߊ - Al-A‘rāf 8. ߞߐ߲ߛߐ߲ ߠߎ߬ ߝߐߘߊ - Al-Anfāl 9. ߖߘߍ߬ߟߊ߬ߛߊߦߌ ߝߐߘߊ - At-Tawbah 10. ߦߣߎߛߊ߫ ߝߐߘߊ - Yūnus 11. ߤߎ߯ߘߎ߫ ߝߐߘߊ - Hūd 12. ߦߛߎߝߎ߫ ߝߐߘߊ - Yūsuf 13. ߛߊ߲ߜߊߟߌߡߊ ߝߐߘߊ - Ar-Ra‘d 14. ߌߓߎ߬ߙߊ߬ߤߌߡߊ߫ ߝߐߘߊ - Ibrāhīm 15. ߤߌߖߙߌ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߝߐߘߊ - Al-Hijr 16. ߟߞߌߛߍ ߟߎ߬ ߝߐߘߊ - An-Nahl 17. ߛߎߘߐߛߣߍߡߊ ߝߐߘߊ - Al-Isrā’ 18. ߝߊߟߊ߲ ߝߐߘߊ - Al-Kahf 19. ߡߊߙߌߦߡߊ߫ ߝߐߘߊ - Maryam 20. ߕ߭ߤߊ߫ ߝߐߘߊ - Tā-ha 21. ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߝߐߘߊ - Al-Anbiyā’ 22. ߡߊ߬ߓߊߕߏ ߝߐߘߊ - Al-Hajj 23. ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߝߐߘߊ - Al-Mu’minūn 24. ߦߋߟߋ߲ ߝߐߘߊ - An-Noor 25. ߝߊߙߊ߲ߝߊߛߌ ߝߐߘߊ - Al-Furqān 26. ߛߞߎ߬ߦߊ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߝߐߘߊ - Ash-Shu‘arā’ 27. ߡߣߍߡߣߍ ߝߐߘߊ - An-Naml 28. ߘߊ߲߬ߕߍ߰ߟߌ ߝߐߘߊ - Al-Qasas 29. ߕߊߟߏ߲ߕߊߟߏ߲ߓߊ ߝߐߘߊ - Al-‘Ankabūt 30. ߙߎ߯ߡߎ߲ ߠߎ߬ ߝߐߘߊ - Ar-Rūm 31. ߟߎߞߌߡߊ߲߫ ߝߐߘߊ - Luqmān 32. ߕߌ߲ߓߌߘߌ߲ ߝߐߘߊ - As-Sajdah 33. ߞߙߎߞߊ ߟߎ߬ ߝߐߘߊ - Al-Ahzāb 34. ߛߓߊߌ߲ߞߊ ߟߎ߬ ߝߐߘߊ - Saba’ 35. ߛߌ߲ߘߌߓߊ߮ ߝߐߘߊ - Fātir 36. ߦߊߛߌߣ ߝߐߘߊ - Yā-Sīn 37. ߟߐ߬ߖߟߎ߬ߡߊ߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߝߐߘߊ - As-Sāffāt 38. ߛ߫ ߝߐߘߊ - Sād 39. ߛߘߍߞߎߘߎ߲ ߠߎ߬ ߝߐߘߊ - Az-Zumar 40. ߦߝߊ߬ߓߊ߮ ߝߐߘߊ - Ghāfir 41. ߕߐ߬ߝߍ߬ߦߊ߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߝߐߘߊ - Fussilat 42. ߞߏߟߊߒߞߘߐߢߐ߲߯ߦߊ ߝߐߘߊ - Ash-Shūra 43. ߡߊ߬ߖߐ߯ߙߊ߲ ߝߐߘߊ - Az-Zukhruf 44. ߛߌ߬ߛߌ ߝߐߘߊ - Ad-Dukhān 45. ߢߐ߲߬ߞߌ߲߬ߣߍ߲ ߝߐߘߊ - Al-Jāthiyah 46. ߞߌ߬ߢߍ߬ߞߐ ߟߎ߬ ߝߐߘߊ - Al-Ahqāf 47. ߞߍ߬ߟߍ ߝߐߘߊ - Muhammad 48. ߟߊ߬ߥߛߊ ߝߐߘߊ - Al-Fat'h 49. ߓߏ߲ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߝߐߘߊ - Al-Hujurāt 50. ߞ߫ ߝߐߘߊ - Qāf 51. ߖߎߙߎ߲ߖߎߙߎ߲ߠߌ߲ߠߊ ߟߎ߬ ߝߐߘߊ - Adh-Dhāriyāt 52. ߞߐ߲߬ߞߍ ߝߐߘߊ - At-Toor 53. ߟߏ߬ߟߏ ߝߐߘߊ - An-Najm 54. ߞߊߙߏ ߝߐߘߊ - Al-Qamar 55. ߡߊ߬ߤߌ߬ߣߊ߬ߟߊ ߝߐߘߊ - Ar-Rahmān 56. ߟߏ߲߫ ߞߍߕߊ ߝߐߘߊ - Al-Wāqi‘ah 57. ߣߍ߰ߝߌ߲ ߝߐߘߊ - Al-Hadīd 58. ߘߊߘߐߝߙߊߢߐ߲߯ߦߟߊ ߝߐߘߊ - Al-Mujādalah 59. ߟߊ߬ߥߟߌ߬ߟߌ ߝߐߘߊ - Al-Hashr 60. ߡߛߏ߬ ߞߘߐߓߐߕߊ ߝߐߘߊ - Al-Mumtahanah 61. ߟߐ߬ߖߟߎ߬ߡߊ ߝߐߘߊ - As-Saff 62. ߖߎߡߊ ߝߐߘߊ - Al-Jumu‘ah 63. ߝߌ߬ߟߊ߲߬ߞߊߝߏ ߟߎ߬ ߝߐߘߊ - Al-Munāfiqūn 64. ߢߐ߲߯ߠߊߓߣߐ ߝߐߘߊ - At-Taghābun 65. ߓߌ߬ߟߊ߬ߟߌ ߝߐߘߊ - At-Talāq 66. ߟߊ߬ߕߐ߲߬ߠߌ߲ ߝߐߘߊ - At-Tahrīm 67. ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߦߊ ߝߐߘߊ - Al-Mulk 68. ߞߊ߬ߟߊ ߝߐߘߊ - Al-Qalam 69. ߕߌ߯ߕߌ߯ߦߕߊ ߝߐߘߊ - Al-Hāqqah 70. ߛߊ߲߬ߞߊߟߌ߲ ߠߎ߬ ߝߐߘߊ - Al-Ma‘ārij 71. ߣߎ߯ߤߎ߲߫ ߝߐߘߊ - Nūh 72. ߥߐ߬ߞߎߟߐ ߟߎ߬ ߝߐߘߊ - Al-Jinn 73. ߡߊ߬ߡߟߋ߬ߞߋ߬ߓߊ߰ߕߐ ߝߐߘߊ - Al-Muzzammil 74. ߘߌ߬ߛߊ߬ߕߌ߮ ߝߐߘߊ - Al-Muddaththir 75. ߟߐ߬ߓߊ ߝߐߘߊ - Al-Qiyāmah 76. ߡߐ߱ ߝߐߘߊ - Al-Insān 77. ߞߋߟߦߊߣߍ߲ ߠߎ߬ ߝߐߘߊ - Al-Mursalāt 78. ߖߊ߲߬ߖߏ߲ ߝߐߘߊ - An-Naba’ 79. ߓߏ߬ߛߟߌ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߝߐߘߊ - An-Nāzi‘āt 80. ߢߊߞߘߐߛߘߌ ߝߐߘߊ - ‘Abasa 81. ߓߎߘߎ߲ߛߊߟߌ ߝߐߘߊ - At-Takwīr 82. ߝߙߊߟߌ ߝߐߘߊ - Al-Infitār 83. ߕߊ߲ߓߏ߲߫ ߕߏߟߊ ߟߎ߬ ߝߐߘߊ - Al-Mutaffifīn 84. ߛߍ߲ߞߍߟߌ ߝߐߘߊ - Al-Inshiqāq 85. ߛߘߍߟߏߟߏ ߟߎ߬ ߝߐߘߊ - Al-Burūj 86. ߛߎߡߐ߬ߡߐ ߝߐߘߊ - At-Tāriq 87. ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲߬ߓߊ ߝߐߘߊ - Al-A‘lā 88. ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߓߌߘߌ߲߬ߟߊ߲ ߝߐߘߊ - Al-Ghāshiyah 89. ߖߍ߲ߓߎߙߍ߲ ߝߐߘߊ - Al-Fajr 90. ߛߏ ߝߐߘߊ - Al-Balad 91. ߕߋ߬ߟߋ ߝߐߘߊ - Ash-Shams 92. ߛߎ ߝߐߘߊ - Al-Layl 93. ߛߎ߬ߡߎ߲߬ߕߟߋ ߝߐߘߊ - Ad-Duhā 94. ߦߙߌߥߊߟߌ ߝߐߘߊ - Ash-Sharh 95. ߕߏ߬ߙߏ ߝߐߘߊ - At-Teen 96. ߖߋ߬ߟߌ߬ ߛߌ߲ߓߌ ߝߐߘߊ - Al-‘Alaq 97. ߟߊ߬ߕߍ߮ ߛߎ ߝߐߘߊ - Al-Qadr 98. ߔߊߞߌ ߝߐߘߊ - Al-Bayyinah 99. ߦߙߍߦߙߍ ߝߐߘߊ - Az-Zalzalah 100. ( ߛߏ߬) ߜߛߊ߬ ߞߍ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߝߐߘߊ - Al-‘Ādiyāt 101. ߖߛߎ߬ ߞߟߎ߬ߟߊ ߝߐߘߊ - Al-Qāri‘ah 102. ߥߊߛߏߢߐ߲߯ߠߊ ߝߐߘߊ - At-Takāthur 103. ߥߎ߬ߛߎ ߝߐߘߊ - Al-‘Asr 104. ߡߊ߬ߕߋ߰ߙߎ߬ߟߌ߬ߟߊ ߝߐߘߊ - Al-Humazah 105. ߛߋ߲߬ߓߊ ߝߐߘߊ - Al-Feel 106. ߞߎ߬ߙߊߦߌ߬ߛߌ ߟߎ߬ ߝߐߘߊ - Quraysh 107. ߓߟߏߡߊߦߟߍߡߊ߲߫ ߝߋ߲ ߝߐߘߊ - Al-Mā‘ūn 108. ߤߙߊ߫ ߛߌߦߊߡߊ߲ ߝߐߘߊ - Al-Kawthar 109. ߓߊ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߝߐߘߊ - Al-Kāfirūn 110. ߘߍ߬ߡߍ߲߬ߠߌ߲ ߝߐߘߊ - An-Nasr 111. ߛߊ߲ߖߟߎ ߝߐߘߊ - Al-Masad 112. ߓߎ߰ߓߎ߰ߟߌ ߝߐߘߊ - Al-Ikhlās 113. ߘߎ߬ߛߊ߬ߜߍ ߝߐߘߊ - Al-Falaq 114. ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߝߐߘߊ - An-Nās
close