Prijevod značenja časnog Kur'ana - Albanski prijevod * - Sadržaj prijevodā


Molimo, odaberite suru


Broj stranice
1. Suretu El Fatiha - Sura el-Fatiha 2. Suretu El Bekare - Sura el-Bekara 3. Suretu Ali Imran - Sura Alu Imran 4. Suretu En Nisa - Sura en-Nisa 5. Suretu El Maide - Sura el-Maida 6. Suretu El Enam - Sura el-En'am 7. Suretu El A’raf - Sura el-A'araf 8. Suretu El Enfal - Sura el-Enfal 9. Suretu Et Tevbe - Sura et-Tevba 10. Suretu Junus - Sura Junus 11. Suretu Hud - Sura Hud 12. Suretu Jusuf - Sura Jusuf 13. Suretu Er Rad - Sura er-Ra'd 14. Suretu Ibrahim - Sura Ibrahim 15. Suretu El Hixhr - Sura el-Hidžr 16. Suretu En Nahl - Sura en-Nahl 17. Suretu El Isra - Sura el-Isra 18. Suretu El Kehf - Sura el-Kehf 19. Suretu Merjem - Sura Merjem 20. Suretu Taha - Sura Ta-Ha 21. Suretu El Enbija - Sura el-Enbija 22. Suretu El Haxh - Sura el-Hadždž 23. Suretu El Muminun - Sura el-Mu'minun 24. Suretu En Nur - Sura en-Nur 25. Suretu El Furkan - Sura el-Furkan 26. Suretu Esh Shuara - Sura eš-Šuara 27. Suretu En Neml - Sura en-Neml 28. Suretu El Kasas - Sura el-Kasas 29. Suretu El Ankebut - Sura el-Ankebut 30. Suretu Er Rrum - Sura er-Rum 31. Suretu Lukman - Sura Lukman 32. Suretu Es Sexhde - Sura es-Sedžda 33. Suretu El Ahzab - Sura el-Ahzab 34. Suretu Sebe’ - Sura Sebe 35. Suretu Fatir - Sura Fatir 36. Suretu Jasin - Sura Ja-Sin 37. Suretu Es Saffat - Sura es-Saffat 38. Suretu Sad - Sura Sad 39. Suretu Zumer - Sura ez-Zumer 40. Suretu Gafir - Sura Gafir 41. Suretu Fussilet - Sura Fussilet 42. Suretu Esh Shura - Sura eš-Šura 43. Suretu Ez Zuhruf - Sura ez-Zuhruf 44. Suretu Ed Duhan - Sura ed-Duhan 45. Suretu El Xhathije - Sura el-Džasija 46. Suretu El Ahkaf - Sura el-Ahkaf 47. Suretu Muhamed - Sura Muhammed 48. Suretu El Fet-h - Sura el-Feth 49. Suretu El Huxhurat - Sura el-Hudžurat 50. Suretu Kaf - Sura Kaf 51. Suretu Edh Dharijat - Sura ez-Zarijat 52. Suretu Et Tur - Sura et-Tur 53. Suretu En Nexhm - Sura en-Nedžm 54. Suretu El Kamer - Sura el-Kamer 55. Suretu Err Rrahman - Sura er-Rahman 56. Suretu El Vakia - Sura el-Vakia 57. Suretu El Hadid - Sura el-Hadid 58. Suretu El Muxhadele - Sura el-Mudžadela 59. Suretu El Hashr - Sura el-Hašr 60. Suretu El Mumtehine - Sura el-Mumtehina 61. Suretu Es Saff - Sura es-Saff 62. Suretu El Xhumua - Sura el-Džuma 63. Suretu El Munafikun - Sura el-Munafikun 64. Suretu Et Tegabun - Sura et-Tegabun 65. Suretu Et Talak - Sura et-Talak 66. Suretu Et Tahrim - Sura et-Tahrim 67. Suretu El Mulk - Sura el-Mulk 68. Suretu El Kalem - Sura el-Kalem 69. Suretu El Hakkah - Sura el-Hakka 70. Suretu El Mearixh - Sura el-Mearidž 71. Suretu Nuh - Sura Nuh 72. Suretu El Xhinn - Sura el-Džinn 73. Suretu El Muzzemmil - Sura el-Muzzemmil 74. Suretu El Mudethir - Sura el-Muddessir 75. Suretu El Kijame - Sura el-Kijama 76. Kaptina El Insan - Sura el-Insan 77. Suretu El Murselat - Sura el-Murselat 78. Suretu En Nebe’ - Sura en-Nebe 79. Suretu En Naziat - Sura en-Naziat 80. Suretu Abese - Sura Abese 81. Suretu Et Tekvir - Sura et-Tekvir 82. Suretu El Infitar - Sura el-Infitar 83. Suretu El Mutaffifin - Sura el-Mutaffifin 84. Suretu El Inshikak - Sura el-Inšikak 85. Suretu El Buruxh - Sura el-Burudž 86. Suretu Et Tarik - Sura et-Tarik 87. Suretu El A’la - Sura el-A'la 88. Suretu El Gashije - Sura el-Gašija 89. Suretu El Fexhr - Sura el-Fedžr 90. Suretu El Beled - Sura el-Beled 91. Suretu Esh Shems - Sura eš-Šems 92. Suretu El Lejl - Sura el-Lejl 93. Suretu Ed Duha - Sura ed-Duha 94. Suretu Esh Sherh - Sura eš-Šerh 95. Suretu Et Tin - Sura et-Tin 96. Suretu El Alak - Sura el-Alek 97. Suretu El Kadr - Sura el-Kadr 98. Suretu El Bejjine - Sura el-Bejjina 99. Suretu Ez Zelzele - Sura ez-Zelzela 100. Suretu El Adijat - Sura el-Adijat 101. Suretu El Karia - Sura el-Karia 102. Suretu Et Tekathur - Sura et-Tekasur 103. Suretu El Asr - Sura el-Asr 104. Suretu El Hemze - Sura el-Humeza 105. Suretu El Fil - Sura el-Fil 106. Suretu Kurejsh - Sura Kurejš 107. Suretu El Maun - Sura el-Maun 108. Suretu El Kevther - Sura el-Kevser 109. Suretu El Kafirun - Sura el-Kafirun 110. Suretu En Nasr - Sura en-Nasr 111. Suretu El Mesed - Sura el-Mesed 112. Suretu El Ihlas - Sura el-Ihlas 113. Suretu El Felek - Sura el-Felek 114. Suretu En Nas - Sura en-Nas
 
 
Prijevod značenja časnog Kur'ana - Albanski prijevod - Sadržaj prijevodā

Prijevod značenja Plemenitog Kur'ana na albanski jezik - preveo Hasan Nahi, izdato od strane Albanskog instituca za islamsku misao i civilizaciju, i štampano 2006. godine.

Zatvaranje