કુરઆન મજીદના શબ્દોનું ભાષાંતર - જાપનીઝ ભાષાતર - કુરઆન મજીદની સંક્ષિપ્ત સમજુતી * - ભાષાંતરોની અનુક્રમણિકા


શબ્દોનું ભાષાંતર આયત: (1) સૂરહ: અશ્ શરહ

胸を広げる章

સૂરતના હેતુઓ માંથી:
المنة على النبي صلى الله عليه وسلم بتمام النعم المعنوية عليه.
アッラーは預言者(アッラーの祝福と平安を)に精神的な糧を完全に与えられること

أَلَمۡ نَشۡرَحۡ لَكَ صَدۡرَكَ
アッラーは、あなた(ムハンマド)の胸を安堵させ、啓示を受けやすくしたのではないか。
અરબી તફસીરો:
આયતોના ફાયદાઓ માંથી:
• منزلة النبي صلى الله عليه وسلم عند ربه لا تدانيها منزلة.
●預言者(アッラーの祝福と平安を)のアッラーに於ける地位は、際立っている。

• شكر النعم حقّ لله على عبده.
●恵みに対する感謝は、アッラーの僕への権利である。

• وجوب الرحمة بالمستضعفين واللين لهم.
●弱者への恩寵は当然で、かれらには親切でもなければならない。

 
શબ્દોનું ભાષાંતર આયત: (1) સૂરહ: અશ્ શરહ
સૂરહ માટે અનુક્રમણિકા પેજ નંબર
 
કુરઆન મજીદના શબ્દોનું ભાષાંતર - જાપનીઝ ભાષાતર - કુરઆન મજીદની સંક્ષિપ્ત સમજુતી - ભાષાંતરોની અનુક્રમણિકા

જાપનીઝ ભાષાતર - કુરઆન મજીદની સંક્ષિપ્ત સમજુતી, તફસીર લિદ્દિરાસતિલ્ કુરઆન મજીદ સેન્ટર દ્વારા જારી કરવામાં આવ્યું છે.

બંધ કરો