કુરઆન મજીદના શબ્દોનું ભાષાંતર - જાપનીઝ ભાષાતર - કુરઆન મજીદની સંક્ષિપ્ત સમજુતી * - ભાષાંતરોની અનુક્રમણિકા


કૃપા કરી, સૂરહ પસંદ કરો
1. 開端章 - અલ્ ફાતિહા 2. 雌牛章 - અલ્ બકરહ 3. イムラ―ン家章 - આલિ ઇમરાન 4. 婦人章 - અન્ નિસા 5. 食卓章 - અલ્ માઇદહ 6. 家畜章 - અલ્ અન્આમ 7. 高壁章 - અલ્ અઅરાફ 8. 戦利品章 - અલ્ અન્ફાલ 9. 悔悟章 - અત્ તૌબા 10. ユーヌス章 - યૂનુસ 11. フード章 - હૂદ 12. ユースフ章 - યૂસુફ 13. 雷電章 - અર્ રઅદ 14. イブラーヒーム章 - ઈબ્રાહીમ 15. アル・ヒジュル章 - અલ્ હિજ્ર 16. 蜜蜂章 - અન્ નહલ 17. 夜の旅章 - અલ્ ઇસ્રા 18. 洞窟章 - અલ્ કહફ 19. マルヤム章 - મરયમ 20. ター・ハー章 - તો-હા 21. 預言者たち章 - અલ્ અન્બિયા 22. 巡礼章 - અલ્ હજ્ 23. 信者章 - અલ્ મુઅમિનૂન 24. 御光章 - અન્ નૂર 25. 識別章 - અલ્ ફુરકાન 26. 詩人たち章 - અશ્ શુઅરાઅ 27. 蟻章 - અન્ નમલ 28. 物語章 - અલ્ કસસ 29. 蜘蛛章 - અલ્ અન્કબુત 30. 東ローマ人章 - અર્ રુમ 31. ルクマーン章 - લુકમાન 32. 平伏礼章 - અસ્ સજદહ 33. 部族連合章 - અલ્ અહઝાબ 34. サバア章 - સબા 35. 創造者章 - ફાતિર 36. ヤー・スィーン章 - યાસિન 37. 整列者章 - અસ્ સોફ્ફાત 38. サード章 - સૉદ 39. 集団章 - અઝ્ ઝુમર 40. 赦すお方章 - ગાફિર 41. 解説された章 - ફુસ્સિલત 42. 相談章 - અશ્ શૂરા 43. 金の装飾章 - અઝ્ ઝુખ્રૃફ 44. 煙霧章 - અદ્ દુખાન 45. 跪く時章 - અલ્ જાષિયહ 46. 砂丘章 - અલ્ અહકાફ 47. ムハンマド章 - મુહમ્મદ 48. 勝利章 - અલ્ ફત્હ 49. 部屋章 - અલ્ હુજુરાત 50. カーフ章 - કૉફ 51. まき散らすもの章 - અઝ્ ઝારિયાત 52. 山章 - અત્ તૂર 53. 星章 - અન્ નજમ 54. 月章 - અલ્ કમર 55. 慈悲深き者章 - અર્ રહમાન 56. 出来事章 - અલ્ વાકિઆ 57. 鉄章 - અલ્ હદીદ 58. 抗弁する女章 - અલ્ મુજાદિલહ 59. 集合章 - અલ્ હશ્ર 60. 試問される女章 - અલ્ મુમતહિનહ 61. 整列章 - અસ્ સફ 62. 合同礼拝章 - અલ્ જુમ્આ 63. 偽信者たち章 - અલ્ મુનાફિકુન 64. 騙し合い章 - અત્ તગાબુન 65. 離婚章 - અત્ તલાક 66. 禁止章 - અત્ તહરીમ 67. 大権章 - અલ્ મુલ્ક 68. 筆章 - અલ્ કલમ 69. 不可避な時章 - અલ્ હાકકહ 70. 階段章 - અલ્ મઆરિજ 71. ヌーフ章 - નૂહ 72. ジン章 - અલ્ જિન 73. 衣をまとう章 - અલ્ મુઝમ્મીલ 74. 包まる者章 - અલ્ મુદષષિર 75. 復活章 - અલ્ કિયામહ 76. 人間章 - અલ્ ઇન્સાન 77. 送られるもの章 - અલ્ મુર્સલાત 78. 知らせ章 - અન્ નબા 79. 引き抜く者章 - અન્ નાઝિઆત 80. 眉をひそめて章 - અબસ 81. 巻き上げる章 - અત્ તકવીર 82. 裂ける章 - અલ્ ઇન્ફિતાર 83. 量を減らす者章 - અલ્ મુતફ્ફીન 84. 割れる章 - અલ્ ઇન્શિકાક 85. 星座章 - અલ્ બુરુજ 86. 夜訪れる者章 - અત્ તારિક 87. 至高章 - અલ્ અઅલા 88. 覆いかぶさるもの章 - અલ્ ગોશિયહ 89. 暁章 - અલ્ ફજર 90. 町章 - અલ્ બલદ 91. 太陽章 - અશ્ શમ્શ 92. 夜章 - અલ્ લૈલ 93. 朝章 - અઝ્ ઝોહા 94. 胸を広げる章 - અશ્ શરહ 95. 無花果章 - અત્ તીન 96. 凝血章 - અલ્ અલક 97. 天命章 - અલ્ કદર 98. 明証章 - અલ્ બય્યિનહ 99. 地震章 - અઝ્ ઝલ્ઝલા 100. 進撃する馬章 - અલ્ આદિયાત 101. 大打撃章 - અલ્ કોરિઅહ 102. 数の競い合い章 - અત્ તકાષુર 103. 時間章 - અલ્ અસ્ર 104. 中傷者たち章 - અલ્ હુમઝહ 105. 象章 - અલ્ ફીલ 106. クライシュ族章 - કુરૈશ 107. 慈善章 - અલ્ માઉન 108. 豊潤章 - અલ્ કૌષર 109. 不信仰者たち章 - અલ્ કાફિરુન 110. 援助章 - અન્ નસ્ર 111. シュロ章 - અલ્ મસદ 112. 純正章 - અલ્ ઇખ્લાસ 113. 黎明章 - અલ્ ફલક 114. 人びと章 - અન્ નાસ
બંધ કરો