وه‌رگێڕانی ماناكانی قورئانی پیرۆز - وەرگێڕاوی یابانی بۆ پوختەی تەفسیری قورئانی پیرۆز * - پێڕستی وه‌رگێڕاوه‌كان


فه‌رموو سوره‌تێك هه‌ڵبژێره‌
1. 開端章 - سورەتی الفاتحة 2. 雌牛章 - سورەتی البقرة 3. イムラ―ン家章 - سورەتی آل عمران 4. 婦人章 - سورەتی النساء 5. 食卓章 - سورەتی المائدة 6. 家畜章 - سورەتی الأنعام 7. 高壁章 - سورەتی الأعراف 8. 戦利品章 - سورەتی الأنفال 9. 悔悟章 - سورەتی التوبة 10. ユーヌス章 - سورەتی یونس 11. フード章 - سورەتی هود 12. ユースフ章 - سورەتی یوسف 13. 雷電章 - سورەتی الرعد 14. イブラーヒーム章 - سورەتی إبراهیم 15. アル・ヒジュル章 - سورەتی الحجر 16. 蜜蜂章 - سورەتی النحل 17. 夜の旅章 - سورەتی الإسراء 18. 洞窟章 - سورەتی الكهف 19. マルヤム章 - سورەتی مریم 20. ター・ハー章 - سورەتی طه 21. 預言者たち章 - سورەتی الأنبياء 22. 巡礼章 - سورەتی الحج 23. 信者章 - سورەتی المؤمنون 24. 御光章 - سورەتی النور 25. 識別章 - سورەتی الفرقان 26. 詩人たち章 - سورەتی الشعراء 27. 蟻章 - سورەتی النمل 28. 物語章 - سورەتی القصص 29. 蜘蛛章 - سورەتی العنكبوت 30. 東ローマ人章 - سورەتی الروم 31. ルクマーン章 - سورەتی لقمان 32. 平伏礼章 - سورەتی السجدة 33. 部族連合章 - سورەتی الأحزاب 34. サバア章 - سورەتی سبأ 35. 創造者章 - سورەتی فاطر 36. ヤー・スィーン章 - سورەتی یس 37. 整列者章 - سورەتی الصافات 38. サード章 - سورەتی ص 39. 集団章 - سورەتی الزمر 40. 赦すお方章 - سورەتی غافر 41. 解説された章 - سورەتی فصلت 42. 相談章 - سورەتی الشوری 43. 金の装飾章 - سورەتی الزخرف 44. 煙霧章 - سورەتی الدخان 45. 跪く時章 - سورەتی الجاثیة 46. 砂丘章 - سورەتی الأحقاف 47. ムハンマド章 - سورەتی محمد 48. 勝利章 - سورەتی الفتح 49. 部屋章 - سورەتی الحجرات 50. カーフ章 - سورەتی ق 51. まき散らすもの章 - سورەتی الذاریات 52. 山章 - سورەتی الطور 53. 星章 - سورەتی النجم 54. 月章 - سورەتی القمر 55. 慈悲深き者章 - سورەتی الرحمن 56. 出来事章 - سورەتی الواقعة 57. 鉄章 - سورەتی الحدید 58. 抗弁する女章 - سورەتی المجادلة 59. 集合章 - سورەتی الحشر 60. 試問される女章 - سورەتی الممتحنة 61. 整列章 - سورەتی الصف 62. 合同礼拝章 - سورەتی الجمعة 63. 偽信者たち章 - سورەتی المنافقون 64. 騙し合い章 - سورەتی التغابن 65. 離婚章 - سورەتی الطلاق 66. 禁止章 - سورەتی التحریم 67. 大権章 - سورەتی الملك 68. 筆章 - سورەتی القلم 69. 不可避な時章 - سورەتی الحاقة 70. 階段章 - سورەتی المعارج 71. ヌーフ章 - سورەتی نوح 72. ジン章 - سورەتی الجن 73. 衣をまとう章 - سورەتی المزمل 74. 包まる者章 - سورەتی المدثر 75. 復活章 - سورەتی القیامة 76. 人間章 - سورەتی الإنسان 77. 送られるもの章 - سورەتی المرسلات 78. 知らせ章 - سورەتی النبأ 79. 引き抜く者章 - سورەتی النازعات 80. 眉をひそめて章 - سورەتی عبس 81. 巻き上げる章 - سورەتی التكویر 82. 裂ける章 - سورەتی الإنفطار 83. 量を減らす者章 - سورەتی المطففین 84. 割れる章 - سورەتی الانشقاق 85. 星座章 - سورەتی البروج 86. 夜訪れる者章 - سورەتی الطارق 87. 至高章 - سورەتی الأعلى 88. 覆いかぶさるもの章 - سورەتی الغاشیة 89. 暁章 - سورەتی الفجر 90. 町章 - سورەتی البلد 91. 太陽章 - سورەتی الشمس 92. 夜章 - سورەتی اللیل 93. 朝章 - سورەتی الضحی 94. 胸を広げる章 - سورەتی الشرح 95. 無花果章 - سورەتی التین 96. 凝血章 - سورەتی العلق 97. 天命章 - سورەتی القدر 98. 明証章 - سورەتی البینة 99. 地震章 - سورەتی الزلزلة 100. 進撃する馬章 - سورەتی العادیات 101. 大打撃章 - سورەتی القارعة 102. 数の競い合い章 - سورەتی التكاثر 103. 時間章 - سورەتی العصر 104. 中傷者たち章 - سورەتی الهمزة 105. 象章 - سورەتی الفیل 106. クライシュ族章 - سورەتی قریش 107. 慈善章 - سورەتی الماعون 108. 豊潤章 - سورەتی الكوثر 109. 不信仰者たち章 - سورەتی الكافرون 110. 援助章 - سورەتی النصر 111. シュロ章 - سورەتی المسد 112. 純正章 - سورەتی الإخلاص 113. 黎明章 - سورەتی الفلق 114. 人びと章 - سورەتی الناس
داخستن