Kur'an-ı Kerim meal tercümesi - الترجمة اليابانية للمختصر في تفسير القرآن الكريم * - Mealler fihristi


Lütfen sureyi seçin
1. 開端章 - Sûratu'l-Fâtiha 2. 雌牛章 - Sûratu'l-Bakarah 3. イムラ―ン家章 - Sûratu Âl-i İmrân 4. 婦人章 - Sûratu'n-Nisâ 5. 食卓章 - Sûratu'l-Mâide 6. 家畜章 - Sûratu'l-En'âm 7. 高壁章 - Sûratu'l-A'râf 8. 戦利品章 - Sûratu'l-Enfâl 9. 悔悟章 - Sûratu't-Tevbe 10. ユーヌス章 - Sûratu Yûnus 11. フード章 - Sûratu Hûd 12. ユースフ章 - Sûratu Yûsuf 13. 雷電章 - Sûratu'r-Ra'd 14. イブラーヒーム章 - Sûratu İbrâhîm 15. アル・ヒジュル章 - Sûratu'l-Hicr 16. 蜜蜂章 - Sûratu'n-Nahl 17. 夜の旅章 - Sûratu'l-İsrâ 18. 洞窟章 - Sûratu'l-Kehf 19. マルヤム章 - Sûratu Meryem 20. ター・ハー章 - Sûratu Tâhâ 21. 預言者たち章 - Sûratu'l-Enbiyâ 22. 巡礼章 - Sûratu'l-Hacc 23. 信者章 - Sûratu'l-Mu'minûn 24. 御光章 - Sûratu'n-Nûr 25. 識別章 - Sûratu'l-Furkân 26. 詩人たち章 - Sûratu'ş-Şuarâ' 27. 蟻章 - Sûratu'n-Neml 28. 物語章 - Sûratu'l-Kasas 29. 蜘蛛章 - Sûratu'l-Ankebût 30. 東ローマ人章 - Sûratu'r-Rûm 31. ルクマーン章 - Sûratu'l-Lokmân 32. 平伏礼章 - Sûratu's-Secde 33. 部族連合章 - Sûratu'l-Ahzâb 34. サバア章 - Sûratu's-Sebe 35. 創造者章 - Sûratu Fâtır 36. ヤー・スィーン章 - Sûratu Yâsîn 37. 整列者章 - Sûratu's-Saffât 38. サード章 - Sûratu's-Sâd 39. 集団章 - Sûratu'z-Zumer 40. 赦すお方章 - Sûretu Ğâfir 41. 解説された章 - Sûretu Fussilet 42. 相談章 - Sûretu'ş-Şûrâ 43. 金の装飾章 - Sûretu'z-Zuhruf 44. 煙霧章 - Sûretu'd-Duhân 45. 跪く時章 - Sûretu'l-Câsiye 46. 砂丘章 - Sûretu'l-Ahkâf 47. ムハンマド章 - Sûretu Muhammed 48. 勝利章 - Sûretu'l-Feth 49. 部屋章 - Sûretu'l-Hucurât 50. カーフ章 - Sûretu Kâf 51. まき散らすもの章 - Sûretu'z-Zâriyât 52. 山章 - Sûretu't-Tûr 53. 星章 - Sûretu'n-Necm 54. 月章 - Sûretu'l-Kamer 55. 慈悲深き者章 - Sûretu'r-Rahmân 56. 出来事章 - Sûretu'l-Vâkıa 57. 鉄章 - Sûretu'l-Hadîd 58. 抗弁する女章 - Sûretu'l-Mucâdele 59. 集合章 - Sûretu'l-Haşr 60. 試問される女章 - Sûretu'l-Mumtehine 61. 整列章 - Sûretu's-Saf 62. 合同礼拝章 - Sûretu'l-Cumuah 63. 偽信者たち章 - Sûretu'l-Munâfikûn 64. 騙し合い章 - Sûretu't-Teğâbun 65. 離婚章 - Sûretu't-Talâk 66. 禁止章 - Sûretu't-Tahrîm 67. 大権章 - Sûretu'l-Mulk 68. 筆章 - Sûretu'l-Kalem 69. 不可避な時章 - Sûretu'l-Hakkâh 70. 階段章 - Sûretu'l-Meâric 71. ヌーフ章 - Sûretu'n-Nûh 72. ジン章 - Sûretu'l-Cin 73. 衣をまとう章 - Sûretu'l-Muzzemmil 74. 包まる者章 - Sûretu'l-Muddessir 75. 復活章 - Sûretu'l-Kıyâmeh 76. 人間章 - Sûretu'l-İnsân 77. 送られるもの章 - Sûretu'l-Mürselât 78. 知らせ章 - Sûretu'n-Nebe 79. 引き抜く者章 - Sûretu'n-Nâziât 80. 眉をひそめて章 - Sûretu Abese 81. 巻き上げる章 - Sûretu't-Tekvîr 82. 裂ける章 - Sûretu'l-İnfitâr 83. 量を減らす者章 - Sûretu'l-Mutaffifîn 84. 割れる章 - Sûretu'l-İnşikâk 85. 星座章 - Sûretu'l-Burûc 86. 夜訪れる者章 - Sûretu't-Târık 87. 至高章 - Sûretu'l-Â'lâ 88. 覆いかぶさるもの章 - Sûretu'l-Ğâşiye 89. 暁章 - Sûretu'l-Fecr 90. 町章 - Sûretu'l-Beled 91. 太陽章 - Sûretu'ş-Şems 92. 夜章 - Sûretu'l-Leyl 93. 朝章 - Sûretu'd-Duhâ 94. 胸を広げる章 - Sûretu'ş-Şerh 95. 無花果章 - Sûretu't-Tîn 96. 凝血章 - Sûretu'l-Alak 97. 天命章 - Sûretu'l-Kadr 98. 明証章 - Sûretu'l-Beyyine 99. 地震章 - Sûretu'l-Zelzele 100. 進撃する馬章 - Sûretu'l-Âdiyât 101. 大打撃章 - Sûretu'l-Kâria 102. 数の競い合い章 - Sûretu't-Tekâsur 103. 時間章 - Sûretu'l-Asr 104. 中傷者たち章 - Sûretu'l-Humezeh 105. 象章 - Sûretu'l-Fîl 106. クライシュ族章 - Sûretu Kurayş 107. 慈善章 - Sûretu'l-Mâûn 108. 豊潤章 - Sûretu'l-Kevser 109. 不信仰者たち章 - Sûretu'l-Kâfirûn 110. 援助章 - Sûretu'n-Nasr 111. シュロ章 - Sûretu'l-Mesed 112. 純正章 - Sûretu'l-İhlâs 113. 黎明章 - Sûretu'l-Felak 114. 人びと章 - Sûretu'n-Nâs
Kapat