വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പരിഭാഷ - തഫ്സീറുൽ മുഖ്തസർ ജാപ്പനീസ് പരിഭാഷ * - വിവർത്തനങ്ങളുടെ സൂചിക


ദയവായി സൂറത്ത് തിരഞ്ഞെടുക്കുക
1. 開端章 - സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹ 2. 雌牛章 - സൂറത്തുൽ ബഖറഃ 3. イムラ―ン家章 - സൂറത്ത് ആലുഇംറാൻ 4. 婦人章 - സൂറത്തുന്നിസാഅ് 5. 食卓章 - സൂറത്തുൽ മാഇദ 6. 家畜章 - സൂറത്തുൽ അൻആം 7. 高壁章 - സൂറത്തുൽ അഅ്റാഫ് 8. 戦利品章 - സൂറത്തുൽ അൻഫാൽ 9. 悔悟章 - സൂറത്തുത്തൗബഃ 10. ユーヌス章 - സൂറത്ത് യൂനുസ് 11. フード章 - സൂറത്ത് ഹൂദ് 12. ユースフ章 - സൂറത്ത് യൂസുഫ് 13. 雷電章 - സൂറത്തു റഅ്ദ് 14. イブラーヒーム章 - സൂറത്ത് ഇബ്റാഹീം 15. アル・ヒジュル章 - സൂറത്തുൽ ഹിജ്ർ 16. 蜜蜂章 - സൂറത്തുന്നഹ്ൽ 17. 夜の旅章 - സൂറത്തുൽ ഇസ്റാഅ് 18. 洞窟章 - സൂറത്തുൽ കഹ്ഫ് 19. マルヤム章 - സൂറത്ത് മർയം 20. ター・ハー章 - സൂറത്ത് ത്വാഹാ 21. 預言者たち章 - സൂറത്തുൽ അൻബിയാഅ് 22. 巡礼章 - സൂറത്തുൽ ഹജ്ജ് 23. 信者章 - സൂറത്തുൽ മുഅ്മിനൂൻ 24. 御光章 - സൂറത്തുന്നൂർ 25. 識別章 - സൂറത്തുൽ ഫുർഖാൻ 26. 詩人たち章 - സൂറത്തുശ്ശുഅറാഅ് 27. 蟻章 - സൂറത്തുന്നംല് 28. 物語章 - സൂറത്തുൽ ഖസസ് 29. 蜘蛛章 - സൂറത്തുൽ അൻകബൂത്ത് 30. 東ローマ人章 - സൂറത്തു റൂം 31. ルクマーン章 - സൂറത്ത് ലുഖ്മാൻ 32. 平伏礼章 - സൂറത്തുസ്സജദഃ 33. 部族連合章 - സൂറത്തുൽ അഹ്സാബ് 34. サバア章 - സൂറത്തുസ്സബഅ് 35. 創造者章 - സൂറത്ത് ഫാത്വിർ 36. ヤー・スィーン章 - സൂറത്ത് യാസീൻ 37. 整列者章 - സൂറത്തുസ്സ്വാഫ്ഫാത്ത് 38. サード章 - സൂറത്ത് സ്വാദ് 39. 集団章 - സൂറത്തുസ്സുമർ 40. 赦すお方章 - സൂറത്ത് ഗാഫിർ 41. 解説された章 - സൂറത്ത് ഫുസ്സ്വിലത്ത് 42. 相談章 - സൂറത്തുശ്ശൂറാ 43. 金の装飾章 - സൂറത്തുസ്സുഖ്റുഫ് 44. 煙霧章 - സൂറത്തുദ്ദുഖാൻ 45. 跪く時章 - സൂറത്തുൽ ജാഥിയഃ 46. 砂丘章 - സൂറത്തുൽ അഹ്ഖാഫ് 47. ムハンマド章 - സൂറത്ത് മുഹമ്മദ് 48. 勝利章 - സൂറത്തുൽ ഫത്ഹ് 49. 部屋章 - സൂറത്തുൽ ഹുജുറാത്ത് 50. カーフ章 - സൂറത്ത് ഖാഫ് 51. まき散らすもの章 - സൂറത്തുദ്ദാരിയാത്ത് 52. 山章 - സൂറത്തുത്തൂർ 53. 星章 - സൂറത്തുന്നജ്മ് 54. 月章 - സൂറത്തുൽ ഖമർ 55. 慈悲深き者章 - സൂറത്തു റഹ്മാൻ 56. 出来事章 - സൂറത്തുൽ വാഖിഅഃ 57. 鉄章 - സൂറത്തുൽ ഹദീദ് 58. 抗弁する女章 - സൂറത്തുൽ മുജാദിലഃ 59. 集合章 - സൂറത്തുൽ ഹശ്ർ 60. 試問される女章 - സൂറത്തുൽ മുംതഹനഃ 61. 整列章 - സൂറത്തുസ്സ്വഫ്ഫ് 62. 合同礼拝章 - സൂറത്തുൽ ജുമുഅഃ 63. 偽信者たち章 - സൂറത്തുൽ മുനാഫിഖൂൻ 64. 騙し合い章 - സൂറത്തുത്തഗാബുൻ 65. 離婚章 - സൂറത്തുത്ത്വലാഖ് 66. 禁止章 - സൂറത്തുത്തഹ്രീം 67. 大権章 - സൂറത്തുൽ മുൽക് 68. 筆章 - സൂറത്തുൽ ഖലം 69. 不可避な時章 - സൂറത്തുൽ ഹാഖ്ഖഃ 70. 階段章 - സൂറത്തുൽ മആരിജ് 71. ヌーフ章 - സൂറത്ത് നൂഹ് 72. ジン章 - സൂറത്തുൽ ജിന്ന് 73. 衣をまとう章 - സൂറത്തുൽ മുസ്സമ്മിൽ 74. 包まる者章 - സൂറത്തുൽ മുദ്ദഥ്ഥിർ 75. 復活章 - സൂറത്തുൽ ഖിയാമഃ 76. 人間章 - സൂറത്തുൽ ഇൻസാൻ 77. 送られるもの章 - സൂറത്തുൽ മുർസലാത്ത് 78. 知らせ章 - സൂറത്തുന്നബഅ് 79. 引き抜く者章 - സൂറത്തുന്നാസിആത്ത് 80. 眉をひそめて章 - സൂറത്ത് അബസ 81. 巻き上げる章 - സൂറത്തുത്തക്വീർ 82. 裂ける章 - സൂറത്തുൽ ഇൻഫിത്വാർ 83. 量を減らす者章 - സൂറത്തുൽ മുത്വഫ്ഫിഫീൻ 84. 割れる章 - സൂറത്തുൽ ഇൻശിഖാഖ് 85. 星座章 - സൂറത്തുൽ ബുറൂജ് 86. 夜訪れる者章 - സൂറത്തുത്ത്വാരിഖ് 87. 至高章 - സൂറത്തുൽ അഅ്ലാ 88. 覆いかぶさるもの章 - സൂറത്തുൽ ഗാശിയഃ 89. 暁章 - സൂറത്തുൽ ഫജ്ർ 90. 町章 - സൂറത്തുൽ ബലദ് 91. 太陽章 - സൂറത്തുശ്ശംസ് 92. 夜章 - സൂറത്തുല്ലൈൽ 93. 朝章 - സൂറത്തുള്ളുഹാ 94. 胸を広げる章 - സൂറത്തുശ്ശർഹ് 95. 無花果章 - സൂറത്തുത്തീൻ 96. 凝血章 - സൂറത്തുൽ അലഖ് 97. 天命章 - സൂറത്തുൽ ഖദ്ർ 98. 明証章 - സൂറത്തുൽ ബയ്യിനഃ 99. 地震章 - സൂറത്തുസ്സൽസലഃ 100. 進撃する馬章 - സൂറത്തുൽ ആദിയാത്ത് 101. 大打撃章 - സൂറത്തുൽ ഖാരിഅഃ 102. 数の競い合い章 - സൂറത്തുത്തകാഥുർ 103. 時間章 - സൂറത്തുൽ അസ്ർ 104. 中傷者たち章 - സൂറത്തുൽ ഹുമസഃ 105. 象章 - സൂറത്തുൽ ഫീൽ 106. クライシュ族章 - സൂറത്ത് ഖുറൈശ് 107. 慈善章 - സൂറത്തുൽ മാഊൻ 108. 豊潤章 - സൂറത്തുൽ കൗഥർ 109. 不信仰者たち章 - സൂറത്തുൽ കാഫിറൂൻ 110. 援助章 - സൂറത്തുന്നസ്ർ 111. シュロ章 - സൂറത്തുൽ മസദ് 112. 純正章 - സൂറത്തുൽ ഇഖ്ലാസ് 113. 黎明章 - സൂറത്തുൽ ഫലഖ് 114. 人びと章 - സൂറത്തുന്നാസ്
അടക്കുക