Fassarar Ma'anonin Alqura'ni - Fassarar Takaitaccen Tafsirin Alqurani maigirma da Yaren Jafaniyanci * - Teburin Bayani kan wasu Fassarori


Daure ka Zabi Surar
1. 開端章 - Suratu Al'fatiha 2. 雌牛章 - Suratu Al'bakara 3. イムラ―ン家章 - Suratu Aal'Imran 4. 婦人章 - Suratu Al'nisaa 5. 食卓章 - Suratu Al'ma'ida 6. 家畜章 - Suratu Al'an'am 7. 高壁章 - Suratu Al'a'raf 8. 戦利品章 - Suratu Al'anfal 9. 悔悟章 - Suratu Al'taubah 10. ユーヌス章 - Suratu Yunus 11. フード章 - Suratu Houd 12. ユースフ章 - Suratu Yusuf 13. 雷電章 - Suratu Al'ra'ad 14. イブラーヒーム章 - Suratu Ibrahim 15. アル・ヒジュル章 - Suratu Alhijr 16. 蜜蜂章 - Suratu Al'nahl 17. 夜の旅章 - Suratu Al'israa 18. 洞窟章 - Suratu Al'kahf 19. マルヤム章 - Suratu Maryam 20. ター・ハー章 - Suratu Daha 21. 預言者たち章 - Suratu Al'anbiyaa 22. 巡礼章 - Suratu Alhajj 23. 信者章 - Suratu Almu'aminoun 24. 御光章 - Suratu Al'nour 25. 識別章 - Suratu Al'furqan 26. 詩人たち章 - Suratu Al'shu'araa 27. 蟻章 - Suratu Al'naml 28. 物語章 - Sura tu Al'qasas 29. 蜘蛛章 - Suratu Al'ankabout 30. 東ローマ人章 - Suratu Al'roum 31. ルクマーン章 - Suratu Luqman 32. 平伏礼章 - Suratu Al'sajadah 33. 部族連合章 - Suratu Al'ahzab 34. サバア章 - Suratu Saba'i 35. 創造者章 - Suratu Fadir 36. ヤー・スィーン章 - Suratu Yaseen 37. 整列者章 - Suratu Al'safat 38. サード章 - Suratu Saad 39. 集団章 - Suratu Al'zumar 40. 赦すお方章 - Suratu Ghafir 41. 解説された章 - Suratu Fussilat 42. 相談章 - Suratu Al'shuraa 43. 金の装飾章 - Suratu Al'zukhruf 44. 煙霧章 - Suratu Al'dukhan 45. 跪く時章 - Suratu Al'Jathiyah 46. 砂丘章 - Suratu Al'ahkab 47. ムハンマド章 - Suratu Muhammad 48. 勝利章 - Suratu Al'fath 49. 部屋章 - Suratu Al'hujurat 50. カーフ章 - Suratu Qaaf 51. まき散らすもの章 - Suratu Al'thariyat 52. 山章 - Suratu Al'dour 53. 星章 - Suratu Al'najm 54. 月章 - Suratu Al'kamar 55. 慈悲深き者章 - Suratu Al'rahman 56. 出来事章 - Suratu Al'waki'ah 57. 鉄章 - Suratu Alhadid 58. 抗弁する女章 - Suratu Al'mujadalah 59. 集合章 - Suratu Al'hashr 60. 試問される女章 - Suratu Al'mumtahanah 61. 整列章 - Suratu Al'saff 62. 合同礼拝章 - Suratu Al'Jumu'a 63. 偽信者たち章 - Suratu Al'munafikoun 64. 騙し合い章 - Suratu Al'taghaboun 65. 離婚章 - Suratu Al'dalaq 66. 禁止章 - Suratu Al'tahreem 67. 大権章 - Suratu Al'mulk 68. 筆章 - Suratu Al'kalam 69. 不可避な時章 - Suratu Al'haqah 70. 階段章 - Suratu Al'ma'arij 71. ヌーフ章 - Suratu Nouh 72. ジン章 - Suratu Al'jinn 73. 衣をまとう章 - Suratu Al'muzammil 74. 包まる者章 - Suratu Al'mudathir 75. 復活章 - Suratu Alkiyama 76. 人間章 - Suratu Al'insan 77. 送られるもの章 - Suratu Almursala 78. 知らせ章 - Suratu Al'naba'i 79. 引き抜く者章 - Suratu Al'nazi'at 80. 眉をひそめて章 - Suratu Abasa 81. 巻き上げる章 - Suratu Al'takweer 82. 裂ける章 - Suratu Al'ifidar 83. 量を減らす者章 - Suratu Almudaffifeen 84. 割れる章 - Suratu Alishiqaq 85. 星座章 - Suratu Al'burouj 86. 夜訪れる者章 - Suratu Al'dariq 87. 至高章 - Suratu Al'a'ala 88. 覆いかぶさるもの章 - Suratu Algashiyah 89. 暁章 - Suratu Al'fajr 90. 町章 - Suratu Al'balad 91. 太陽章 - Suratu Al'shams 92. 夜章 - Suratu Al'lail 93. 朝章 - Suratu Al'dhuha 94. 胸を広げる章 - Suratu Al'sharh 95. 無花果章 - Suratu Al'teen 96. 凝血章 - Suratu Al'alaq 97. 天命章 - Suratu Al'qadar 98. 明証章 - Suratu Al'bayyinah 99. 地震章 - Suratu Al'zalzala 100. 進撃する馬章 - Suratu Al'adiyat 101. 大打撃章 - Suratu Al'qari'ah 102. 数の競い合い章 - Suratu Al'takathur 103. 時間章 - Suratu Al'asr 104. 中傷者たち章 - Suratu Al'humazah 105. 象章 - Suratu Al'feel 106. クライシュ族章 - Suratu Quraish 107. 慈善章 - Suratu Al'maaoun 108. 豊潤章 - Suratu Al'kauthar 109. 不信仰者たち章 - Suratu Alkafiroun 110. 援助章 - Suratu Al'nasr 111. シュロ章 - Suratu Al'masad 112. 純正章 - Suratu Al'ikhlas 113. 黎明章 - Suratu Al'falaq 114. 人びと章 - Suratu Al'nas
Rufewa