పవిత్ర ఖురాన్ యొక్క భావార్థాల అనువాదం - జపనీసు అనువాదం - అల్ ఖుర్ఆన్ అల్ కరీమ్ సంక్షిప్త వ్యాఖ్యానం * - అనువాదాల విషయసూచిక


దయచేసి సూరహ్ ను ఎంచుకోండి
1. 開端章 - సూరహ్ అల్-ఫాతిహా 2. 雌牛章 - సూరహ్ అల్-బఖరహ్ 3. イムラ―ン家章 - సూరహ్ ఆలె ఇమ్రాన్ 4. 婦人章 - సూరహ్ అన్-నిసా 5. 食卓章 - సూరహ్ అల్-మాఇదహ్ 6. 家畜章 - సూరహ్ అల్-అన్ఆమ్ 7. 高壁章 - సూరహ్ అల్-అరాఫ్ 8. 戦利品章 - సూరహ్ అల్-అన్ఫాల్ 9. 悔悟章 - సూరహ్ అత్-తౌబహ్ 10. ユーヌス章 - సూరహ్ యూనుస్ 11. フード章 - సూరహ్ హూద్ 12. ユースフ章 - సూరహ్ యూసుఫ్ 13. 雷電章 - సూరహ్ అర్-రఅద్ 14. イブラーヒーム章 - సూరహ్ ఇబ్రాహీమ్ 15. アル・ヒジュル章 - సూరహ్ అల్-హిజ్ర్ 16. 蜜蜂章 - సూరహ్ అన్-నహల్ 17. 夜の旅章 - సూరహ్ అల్-ఇస్రా 18. 洞窟章 - సూరహ్ అల-కహఫ్ 19. マルヤム章 - సూరహ్ మర్యమ్ 20. ター・ハー章 - సూరహ్ తహా 21. 預言者たち章 - సూరహ్ అల్-అంబియా 22. 巡礼章 - సూరహ్ అల్-హజ్ 23. 信者章 - సూరహ్ అల్-ము్మిన్ 24. 御光章 - సూరహ్ అన్-నూర్ 25. 識別章 - సూరహ్ అల్-ఫుర్ఖాన్ 26. 詩人たち章 - సూరహ్ అష్-షుఅరా 27. 蟻章 - సూరహ్ అన్-నమల్ 28. 物語章 - సూరహ్ అల్-ఖసస్ 29. 蜘蛛章 - సూరహ్ అల్-అంకబూత్ 30. 東ローマ人章 - సూరహ్ అర్-రోమ్ 31. ルクマーン章 - సూరహ్ లుఖ్మాన్ 32. 平伏礼章 - సూరహ్ అస్-సజ్దహ్ 33. 部族連合章 - సూరహ్ అల్-అహ్'జాబ్ 34. サバア章 - సూరహ్ సబా 35. 創造者章 - సూరహ్ ఫాతిర్ 36. ヤー・スィーン章 - సూరహ్ యా-సీన్ 37. 整列者章 - సూరహ్ అస్-సాఫ్ఫాత్ 38. サード章 - సూరహ్ సాద్ 39. 集団章 - సూరహ్ అజ్-జుమర్ 40. 赦すお方章 - సూరహ్ గాఫిర్ 41. 解説された章 - సూరహ్ ఫుశ్శిలత్ 42. 相談章 - సూరహ్ అష్-షురా 43. 金の装飾章 - సూరహ్ అజ్-జుఖ్రుఫ్ 44. 煙霧章 - సూరహ్ అద్-దుఖ్ఖాన్ 45. 跪く時章 - సూరహ్ అల్-జాథియహ్ 46. 砂丘章 - సూరహ్ అల్-అహ్ఖాఫ్ 47. ムハンマド章 - సూరహ్ ముహమ్మద్ 48. 勝利章 - సూరహ్ అల్ ఫతహ్ 49. 部屋章 - సూరహ్ అల్ హుజురాత్ 50. カーフ章 - సూరహ్ ఖాఫ్ 51. まき散らすもの章 - సూరహ్ద్ అ-దారియాత్ 52. 山章 - సూరహ్ అత్-తూర్ 53. 星章 - సూరహ్ అ-నజ్మ్ 54. 月章 - సూరహ్ అల్ ఖమర్ 55. 慈悲深き者章 - సూరహ్ అర్-రహ్మాన్ 56. 出来事章 - సూరహ్ అల్-వాఖియహ్ 57. 鉄章 - సూరహ్ అల్-హదీద్ 58. 抗弁する女章 - సూరహ్ అల్-ముజాదిలహ్ 59. 集合章 - సూరహ్ అల్-హష్ర్ 60. 試問される女章 - సూరహ్ అల్-ముమ్తహనహ్ 61. 整列章 - సూరహ్ అస్-సఫ్ 62. 合同礼拝章 - సూరహ్ అల్-జుమఅహ్ 63. 偽信者たち章 - సూరహ్ అల్-మునాఫిఖూన్ 64. 騙し合い章 - సూరహ్ అత్-తగాబున్ 65. 離婚章 - సూరహ్ అత్-తలాఖ్ 66. 禁止章 - సూరహ్ అత్-తహ్రీమ్ 67. 大権章 - సూరహ్ అల్-ముల్క్ 68. 筆章 - సూరహ్ అల్-ఖలమ్ 69. 不可避な時章 - సూరహ్ అల్-హాఖ్ఖహ్ 70. 階段章 - సూరహ్ అల్-మఆరిజ్ 71. ヌーフ章 - సూరహ్ నూహ్ 72. ジン章 - సూరహ్ అల్-జిన్ 73. 衣をまとう章 - సూరహ్ అల్-ముజ్జమ్మిల్ 74. 包まる者章 - సూరహ్ అల్-ముదథ్థిర్ 75. 復活章 - సూరహ్ అల్-ఖియామహ్ 76. 人間章 - సూరహ్ అల్-ఇన్సాన్ 77. 送られるもの章 - సూరహ్ అల్-ముర్సలాత్ 78. 知らせ章 - సూరహ్ అన్-నబఅ 79. 引き抜く者章 - సూరహ్ అన్-నాజిఆత్ 80. 眉をひそめて章 - సూరహ్ అబస 81. 巻き上げる章 - సూరహ్ అత్-తక్వీర్ 82. 裂ける章 - సూరహ్ అల్-ఇంఫితార్ 83. 量を減らす者章 - సూరహ్ అల్-ముతఫ్ఫిఫీన్ 84. 割れる章 - సూరహ్ అల్-ఇంషిఖాఖ్ 85. 星座章 - సూరహ్ అల్-బురూజ్ 86. 夜訪れる者章 - సూరహ్ అత్-తారిఖ్ 87. 至高章 - సూరహ్ అల్ ఆలా 88. 覆いかぶさるもの章 - సూరహ్ అల్-గాషియహ్ 89. 暁章 - సూరహ్ అల్-ఫజ్ర్ 90. 町章 - సూరహ్ అల్-బలద్ 91. 太陽章 - సూరహ్ అష్-షమ్స్ 92. 夜章 - సూరహ్ అల్-లైల్ 93. 朝章 - సూరహ్ అద్-దుహా 94. 胸を広げる章 - సూరహ్ అష్-షర్హ్ 95. 無花果章 - సూరహ్ అత్-తీన్ 96. 凝血章 - సూరహ్ అల్-అలఖ్ 97. 天命章 - సూరహ్ అల్-ఖద్ర్ 98. 明証章 - సూరహ్ అల్-బయ్యినహ్ 99. 地震章 - సూరహ్ అజ్-జల్'జలహ్ 100. 進撃する馬章 - సూరహ్ అల్-ఆదియాత్ 101. 大打撃章 - సూరహ్ అల్-ఖారిఅహ్ 102. 数の競い合い章 - సూరహ్ అత్-తకాథుర్ 103. 時間章 - సూరహ్ అల్-అస్ర్ 104. 中傷者たち章 - సూరహ్ అల్-హుమజహ్ 105. 象章 - సూరహ్ అల్-ఫీల్ 106. クライシュ族章 - సూరహ్ ఖురైష్ 107. 慈善章 - సూరహ్ అల్-మాఊన్ 108. 豊潤章 - సూరహ్ అల్-కౌథర్ 109. 不信仰者たち章 - సూరహ్ అల్-కాఫిరూన్ 110. 援助章 - సూరహ్ అన్-నస్ర్ 111. シュロ章 - సూరహ్ అల్-మసద్ 112. 純正章 - సూరహ్ అల్-ఇఖ్లాస్ 113. 黎明章 - సూరహ్ అల్-ఫలఖ్ 114. 人びと章 - సూరహ్ అన్-నాస్
మూసివేయటం