Qurani Kərimin mənaca tərcüməsi - "Qurani Kərimin müxtəsər tərfsiri" kitabının yapon dilinə tərcüməsi. * - Tərcumənin mündəricatı


Zəhmət olmasa surə seçin
1. 開端章 - əl-Fatihə 2. 雌牛章 - əl-Bəqərə 3. イムラ―ン家章 - Ali-İmran 4. 婦人章 - ən-Nisa 5. 食卓章 - əl-Maidə 6. 家畜章 - əl-Ənam 7. 高壁章 - əl-Əraf 8. 戦利品章 - əl-Ənfal 9. 悔悟章 - ət-Tovbə 10. ユーヌス章 - Yunus 11. フード章 - Hud 12. ユースフ章 - Yusuf 13. 雷電章 - ər-Rəd 14. イブラーヒーム章 - İbrahim 15. アル・ヒジュル章 - əl-Hicr 16. 蜜蜂章 - ən-Nəhl 17. 夜の旅章 - əl-İsra 18. 洞窟章 - əl-Kəhf 19. マルヤム章 - Məryəm 20. ター・ハー章 - Ta ha 21. 預言者たち章 - əl-Ənbiya 22. 巡礼章 - əl-Həcc 23. 信者章 - əl-Muminun 24. 御光章 - ən-Nur 25. 識別章 - əl-Furqan 26. 詩人たち章 - əş-Şuəra 27. 蟻章 - ən-Nəml 28. 物語章 - əl-Qəsəs 29. 蜘蛛章 - əl-Ənkəbut 30. 東ローマ人章 - ər-Rum 31. ルクマーン章 - Loğman 32. 平伏礼章 - əs-Səcdə 33. 部族連合章 - əl-Əhzab 34. サバア章 - Səba 35. 創造者章 - Fatir 36. ヤー・スィーン章 - Ya sin 37. 整列者章 - əs-Saffat 38. サード章 - Sad 39. 集団章 - əz-Zumər 40. 赦すお方章 - Ğafir 41. 解説された章 - Fussilət 42. 相談章 - əş-Şura 43. 金の装飾章 - əz-Zuxruf 44. 煙霧章 - əd-Duxan 45. 跪く時章 - əl-Casiyə 46. 砂丘章 - əl-Əhqaf 47. ムハンマド章 - Muhəmməd 48. 勝利章 - əl-Fəth 49. 部屋章 - əl-Hucurat 50. カーフ章 - Qaf 51. まき散らすもの章 - əz-Zariyat 52. 山章 - ət-Tur 53. 星章 - ən-Nəcm 54. 月章 - əl-Qəmər 55. 慈悲深き者章 - ər-Rəhman 56. 出来事章 - əl-Vaqiə 57. 鉄章 - əl-Hədid 58. 抗弁する女章 - əl-Mucadilə 59. 集合章 - əl-Həşr 60. 試問される女章 - əl-Mumtəhənə 61. 整列章 - əs-Saff 62. 合同礼拝章 - əl-Cumuə 63. 偽信者たち章 - əl-Munafiqun 64. 騙し合い章 - ət-Təğabun 65. 離婚章 - ət-Talaq 66. 禁止章 - ət-Təhrim 67. 大権章 - əl-Mulk 68. 筆章 - əl-Qələm 69. 不可避な時章 - əl-Haqqə 70. 階段章 - əl-Məaric 71. ヌーフ章 - Nuh 72. ジン章 - əl-Cinn 73. 衣をまとう章 - əl-Muzzəmmil 74. 包まる者章 - əl-Muddəssir 75. 復活章 - əl-Qiyamə 76. 人間章 - əl-İnsan 77. 送られるもの章 - əl-Mursəlat 78. 知らせ章 - ən-Nəbə 79. 引き抜く者章 - ən-Naziat 80. 眉をひそめて章 - Əbəsə 81. 巻き上げる章 - ət-Təkvir 82. 裂ける章 - əl-İnfitar 83. 量を減らす者章 - əl-Mutaffifin 84. 割れる章 - əl-İnşiqaq 85. 星座章 - əl-Buruc 86. 夜訪れる者章 - ət-Tariq 87. 至高章 - əl-Əla 88. 覆いかぶさるもの章 - əl-Ğaşiyə 89. 暁章 - əl-Fəcr 90. 町章 - əl-Bələd 91. 太陽章 - əş-Şəms 92. 夜章 - əl-Leyl 93. 朝章 - əd-Duha 94. 胸を広げる章 - əş-Şərh 95. 無花果章 - ət-Tin 96. 凝血章 - əl-Ələq 97. 天命章 - əl-Qədr 98. 明証章 - əl-Beyyinə 99. 地震章 - əz-Zəlzələ 100. 進撃する馬章 - əl-Adiyat 101. 大打撃章 - əl-Qariə 102. 数の競い合い章 - ət-Təkasur 103. 時間章 - əl-Əsr 104. 中傷者たち章 - əl-Huməzə 105. 象章 - əl-Fil 106. クライシュ族章 - Qureyş 107. 慈善章 - əl-Maun 108. 豊潤章 - əl-Kovsər 109. 不信仰者たち章 - əl-Kafirun 110. 援助章 - ən-Nəsr 111. シュロ章 - əl-Məsəd 112. 純正章 - əl-İxlas 113. 黎明章 - əl-Fələq 114. 人びと章 - ən-Nas
Bağlamaq