ಪವಿತ್ರ ಕುರ್‌ಆನ್ ಅರ್ಥಾನುವಾದ - ಅಲ್-ಮುಖ್ತಸರ್ ಫಿ ತಫ್ಸೀರಿಲ್ ಕುರ್‌ಆನಿಲ್ ಕರೀಮ್ - ಜಪಾನೀ ಅನುವಾದ * - ಅನುವಾದಗಳ ವಿಷಯಸೂಚಿ


ದಯವಿಟ್ಟು ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ
1. 開端章 - ಸೂರ ಅಲ್ -ಫಾತಿಹ 2. 雌牛章 - ಸೂರ ಅಲ್- ಬಕರ 3. イムラ―ン家章 - ಸೂರ ಆಲು ಇಮ್ರಾನ್ 4. 婦人章 - ಸೂರ ಅನ್ನಿಸಾಅ್ 5. 食卓章 - ಸೂರ ಅಲ್ -ಮಾಇದ 6. 家畜章 - ಸೂರ ಅಲ್- ಅನ್ ಆಮ್ 7. 高壁章 - ಸೂರ ಅಲ್- ಅಅ್ ರಾಫ್ 8. 戦利品章 - ಸೂರ ಅಲ್ -ಅನ್ ಫಾಲ್ 9. 悔悟章 - ಸೂರ ಅತ್ತೌಬ 10. ユーヌス章 - ಸೂರ ಯೂನುಸ್ 11. フード章 - ಸೂರ ಹೂದ್ 12. ユースフ章 - ಸೂರ ಯೂಸುಫ್ 13. 雷電章 - ಸೂರ ಅರ್‍ರಅ್ ದ್ 14. イブラーヒーム章 - ಸೂರ ಇಬ್ರಾಹೀಮ್ 15. アル・ヒジュル章 - ಸೂರ ಅಲ್- ಹಿಜ್ರ್ 16. 蜜蜂章 - ಸೂರ ಅನ್ನಹ್ಲ್ 17. 夜の旅章 - ಸೂರ ಅಲ್ -ಇಸ್ರಾಅ್ 18. 洞窟章 - ಸೂರ ಅಲ್- ಕಹ್ಫ್ 19. マルヤム章 - ಸೂರ ಮರ್ಯಮ್ 20. ター・ハー章 - ಸೂರ ತ್ವಾಹಾ 21. 預言者たち章 - ಸೂರ ಅಲ್ ಅಂಬಿಯಾ 22. 巡礼章 - ಸೂರ ಅಲ್- ಹಜ್ಜ್ 23. 信者章 - ಸೂರ ಅಲ್ -ಮುಅ್ ಮಿನೂನ್ 24. 御光章 - ಸೂರ ಅನ್ನೂರ್ 25. 識別章 - ಸೂರ ಅಲ್ -ಫುರ್ಕಾನ್ 26. 詩人たち章 - ಸೂರ ಅಶ್ಶುಅರಾಅ್ 27. 蟻章 - ಸೂರ ಅನ್ನಮ್ಲ್ 28. 物語章 - ಸೂರ ಅಲ್ -ಕ್ವಸಸ್ 29. 蜘蛛章 - ಸೂರ ಅಲ್ -ಅನ್ಕಬೂತ್ 30. 東ローマ人章 - ಸೂರ ಅರ್‍ರೂಮ್ 31. ルクマーン章 - ಸೂರ ಲುಕ್ಮಾನ್ 32. 平伏礼章 - ಸೂರ ಅಸ್ಸಜ್ದ 33. 部族連合章 - ಸೂರ ಅಲ್- ಅಹ್ ಝಾಬ್ 34. サバア章 - ಸೂರ ಸಬಅ್ 35. 創造者章 - ಸೂರ ಫಾತ್ವಿರ್ 36. ヤー・スィーン章 - ಸೂರ ಯಾಸೀನ್ 37. 整列者章 - ಸೂರ ಅಸ್ಸಾಫ್ಫಾತ್ 38. サード章 - ಸೂರ ಸ್ವಾದ್ 39. 集団章 - ಸೂರ ಅಝ್ಝುಮರ್ 40. 赦すお方章 - ಸೂರ ಗಾಫಿರ್ 41. 解説された章 - ಸೂರ ಫುಸ್ಸಿಲತ್ 42. 相談章 - ಸೂರ ಅಶ್ಶೂರಾ 43. 金の装飾章 - ಸೂರ ಅಝ್ಝುಖ್ರುಫ್ 44. 煙霧章 - ಸೂರ ಅದ್ದುಖಾನ್ 45. 跪く時章 - ಸೂರ ಅಲ್ -ಜಾಸಿಯ 46. 砂丘章 - ಸೂರ ಅಲ್ -ಅಹ್ಕಾಫ್ 47. ムハンマド章 - ಸೂರ ಮುಹಮ್ಮದ್ 48. 勝利章 - ಸೂರ ಅಲ್ -ಫತ್ ಹ್ 49. 部屋章 - ಸೂರ ಅಲ್ -ಹುಜುರಾತ್ 50. カーフ章 - ಸೂರ ಕ್ವಾಫ್ 51. まき散らすもの章 - ಸೂರ ಅದ್ದಾರಿಯಾತ್ 52. 山章 - ಸೂರ ಅತ್ತೂರ್ 53. 星章 - ಸೂರ ಅನ್ನಜ್ಮ್ 54. 月章 - ಸೂರ ಅಲ್ -ಕಮರ್ 55. 慈悲深き者章 - ಸೂರ ಅರ್‍ರಹ್ಮಾನ್ 56. 出来事章 - ಸೂರ ಅಲ್ -ವಾಕಿಅ 57. 鉄章 - ಸೂರ ಅಲ್ -ಹದೀದ್ 58. 抗弁する女章 - ಸೂರ ಅಲ್ -ಮುಜಾದಿಲ 59. 集合章 - ಸೂರ ಅಲ್ -ಹಶ್ರ್ 60. 試問される女章 - ಸೂರ ಅಲ್ -ಮುಮ್ತಹನ 61. 整列章 - ಸೂರ ಅಸ್ಸಫ್ಫ್ 62. 合同礼拝章 - ಸೂರ ಅಲ್ -ಜುಮುಅ 63. 偽信者たち章 - ಸೂರ ಅಲ್ -ಮುನಾಫಿಕೂನ್ 64. 騙し合い章 - ಸೂರ ಅತ್ತಗಾಬುನ್ 65. 離婚章 - ಸೂರ ಅತ್ತಲಾಕ್ 66. 禁止章 - ಸೂರ ಅತ್ತಹ್ರೀಮ್ 67. 大権章 - ಸೂರ ಅಲ್ -ಮುಲ್ಕ್ 68. 筆章 - ಸೂರ ಅಲ್- ಕಲಮ್ 69. 不可避な時章 - ಸೂರ ಅಲ್ -ಹಾಕ್ಕ 70. 階段章 - ಸೂರ ಅಲ್ -ಮಆರಿಜ್ 71. ヌーフ章 - ಸೂರ ನೂಹ್ 72. ジン章 - ಸೂರ ಅಲ್ -ಜಿನ್ನ್ 73. 衣をまとう章 - ಸೂರ ಅಲ್ -ಮುಝ್ಝಮ್ಮಿಲ್ 74. 包まる者章 - ಸೂರ ಅಲ್ -ಮುದ್ದಸ್ಸಿರ್ 75. 復活章 - ಸೂರ ಅಲ್ -ಕಿಯಾಮ 76. 人間章 - ಸೂರ ಅಲ್- ಇನ್ಸಾನ್ 77. 送られるもの章 - ಸೂರ ಅಲ್- ಮುರ್ಸಲಾತ್ 78. 知らせ章 - ಸೂರ ಅನ್ನಬಅ್ 79. 引き抜く者章 - ಸೂರ ಅನ್ನಾಝಿಆತ್ 80. 眉をひそめて章 - ಸೂರ ಅಬಸ್ 81. 巻き上げる章 - ಸೂರ ಅತ್ತಕ್ವೀರ್ 82. 裂ける章 - ಸೂರ ಅಲ್-ಇನ್ ಫಿತಾರ್ 83. 量を減らす者章 - ಸೂರ ಅಲ್ -ಮುತಫ್ಫಿಫೀನ್ 84. 割れる章 - ಸೂರ ಅಲ್-ಇನ್ ಶಿಕಾಕ್ 85. 星座章 - ಸೂರ ಅಲ್ -ಬುರೂಜ್ 86. 夜訪れる者章 - ಸೂರ ಅತ್ತಾರಿಕ್ 87. 至高章 - ಸೂರ ಅಲ್ -ಅಅ್ ಲಾ 88. 覆いかぶさるもの章 - ಸೂರ ಅಲ್ -ಗಾಶಿಯ 89. 暁章 - ಸೂರ ಅಲ್- ಫಜ್ರ್ 90. 町章 - ಸೂರ ಅಲ್- ಬಲದ್ 91. 太陽章 - ಸೂರ ಅಶ್ಶಮ್ಸ್ 92. 夜章 - ಸೂರ ಅಲ್ಲೈಲ್ 93. 朝章 - ಸೂರ ಅದ್ದುಹಾ 94. 胸を広げる章 - ಸೂರ ಅಶ್ಶರ್ಹ್ 95. 無花果章 - ಸೂರ ಅತ್ತೀನ್ 96. 凝血章 - ಸೂರ ಅಲ್ -ಅಲಕ್ 97. 天命章 - ಸೂರ ಅಲ್- ಕದ್ರ್ 98. 明証章 - ಸೂರ ಅಲ್ -ಬಯ್ಯಿನ 99. 地震章 - ಸೂರ ಅಝ್ಝಲ್ ಝಲ 100. 進撃する馬章 - ಸೂರ ಅಲ್- ಆದಿಯಾತ್ 101. 大打撃章 - ಸೂರ ಅಲ್- ಕಾರಿಅ 102. 数の競い合い章 - ಸೂರ ಅತ್ತಕಾಸುರ್ 103. 時間章 - ಸೂರ ಅಲ್- ಅಸ್ರ್ 104. 中傷者たち章 - ಸೂರ ಅಲ್ -ಹುಮಝ 105. 象章 - ಸೂರ ಅಲ್ -ಫೀಲ್ 106. クライシュ族章 - ಸೂರ ಕುರೈಶ್ 107. 慈善章 - ಸೂರ ಅಲ್ -ಮಾಊನ್ 108. 豊潤章 - ಸೂರ ಅಲ್ -ಕೌಸರ್ 109. 不信仰者たち章 - ಸೂರ ಅಲ್- ಕಾಫಿರೂನ್ 110. 援助章 - ಸೂರ ಅನ್ನಸ್ರ್ 111. シュロ章 - ಸೂರ ಅಲ್- ಮಸದ್ 112. 純正章 - ಸೂರ ಅಲ್ -ಇಖ್ಲಾಸ್ 113. 黎明章 - ಸೂರ ಅಲ್- ಫಲಕ್ 114. 人びと章 - ಸೂರ ಅನ್ನಾಸ್
ಮುಚ್ಚಿ