அல்குர்ஆன் மொழிபெயர்ப்பு - அல்முக்தஸர் பீ தப்ஸீரில் குர்ஆனில் கரீமுக்கான ஜப்பானிய மொழிபெயர்ப்பு * - மொழிபெயர்ப்பு அட்டவணை


தயவு செய்து அத்தியாயத்தை தேர்ந்தெடுக்கவும்
1. 開端章 - ஸூரா அல்பாதிஹா 2. 雌牛章 - ஸூரா அல்பகரா 3. イムラ―ン家章 - ஸூரா ஆலஇம்ரான் 4. 婦人章 - ஸூரா அந்நிஸா 5. 食卓章 - ஸூரா அல்மாயிதா 6. 家畜章 - ஸூரா அல்அன்ஆம் 7. 高壁章 - ஸூரா அல்அஃராப் 8. 戦利品章 - ஸூரா அல்அன்பால் 9. 悔悟章 - ஸூரா அத்தவ்பா 10. ユーヌス章 - ஸூரா யூனுஸ் 11. フード章 - ஸூரா ஹூத் 12. ユースフ章 - ஸூரா யூஸுப் 13. 雷電章 - ஸூரா அர்ரஃத் 14. イブラーヒーム章 - ஸூரா இப்ராஹீம் 15. アル・ヒジュル章 - அஸூரா அல்ஹிஜ்ர் 16. 蜜蜂章 - ஸூரா அந்நஹ்ல் 17. 夜の旅章 - ஸூரா அல்இஸ்ரா 18. 洞窟章 - ஸூரா அல்கஹ்ப் 19. マルヤム章 - ஸூரா மர்யம் 20. ター・ハー章 - ஸூரா தாஹா 21. 預言者たち章 - ஸூரா அல்அன்பியா 22. 巡礼章 - ஸூரா அல்ஹஜ் 23. 信者章 - ஸூரா அல்முஃமினூன் 24. 御光章 - ஸூரா அந்நூர் 25. 識別章 - ஸூரா அல்புர்கான் 26. 詩人たち章 - ஸூரா அஷ்ஷுஅரா 27. 蟻章 - ஸூரா அந்நம்ல் 28. 物語章 - ஸூரா அல்கஸஸ் 29. 蜘蛛章 - ஸூரா அல்அன்கபூத் 30. 東ローマ人章 - ஸூரா அர்ரூம் 31. ルクマーン章 - ஸூரா லுக்மான் 32. 平伏礼章 - ஸூரா அஸ்ஸஜதா 33. 部族連合章 - ஸூரா அல்அஹ்ஸாப் 34. サバア章 - ஸூரா ஸபஉ 35. 創造者章 - ஸூரா பாதிர் 36. ヤー・スィーン章 - ஸூரா யாஸீன் 37. 整列者章 - ஸூரா அஸ்ஸாபாத் 38. サード章 - ஸூரா ஸாத் 39. 集団章 - ஸூரா அஸ்ஸுமர் 40. 赦すお方章 - ஸூரா ஆஃபிர் 41. 解説された章 - ஸூரா புஸ்ஸிலத் 42. 相談章 - ஸூரா அஷ்ஷூரா 43. 金の装飾章 - ஸூரா அஸ்ஸுக்ருப் 44. 煙霧章 - ஸூரா அத்துகான் 45. 跪く時章 - ஸூரா அல்ஜாஸியா 46. 砂丘章 - ஸூரா அல்அஹ்காப் 47. ムハンマド章 - ஸூரா முஹம்மத் 48. 勝利章 - ஸூரா அல்பத்ஹ் 49. 部屋章 - ஸூரா அல்ஹுஜராத் 50. カーフ章 - ஸூரா காஃப் 51. まき散らすもの章 - ஸூரா அத்தாரியாத் 52. 山章 - ஸூரா அத்தூர் 53. 星章 - ஸூரா அந்நஜ்ம் 54. 月章 - ஸூரா அல்கமர் 55. 慈悲深き者章 - ஸூரா அர்ரஹ்மான் 56. 出来事章 - ஸூரா அல்வாகிஆ 57. 鉄章 - ஸூரா அல்ஹதீத் 58. 抗弁する女章 - ஸூரா அல்முஜாதலா 59. 集合章 - ஸூரா அல்ஹஷ்ர் 60. 試問される女章 - ஸூரா அல்மும்தஹினா 61. 整列章 - ஸூரா அஸ்ஸப் 62. 合同礼拝章 - ஸூரா அல்ஜும்ஆ 63. 偽信者たち章 - ஸூரா அல்முனாபிகூன் 64. 騙し合い章 - ஸூரா அத்தகாபுன் 65. 離婚章 - ஸூரா அத்தலாக் 66. 禁止章 - ஸூரா அத்தஹ்ரீம் 67. 大権章 - ஸூரா அல்முல்க் 68. 筆章 - ஸூரா அல்கலம் 69. 不可避な時章 - ஸூரா அல்ஹாக்கா 70. 階段章 - ஸூரா அல்மஆரிஜ் 71. ヌーフ章 - ஸூரா நூஹ் 72. ジン章 - ஸூரா அல்ஜின் 73. 衣をまとう章 - ஸூரா அல்முஸ்ஸம்மில் 74. 包まる者章 - ஸூரா அல்முத்தஸ்ஸிர் 75. 復活章 - ஸூரா அல்கியாமா 76. 人間章 - ஸுரா அல்இன்ஸான் 77. 送られるもの章 - ஸூரா அல்முர்ஸலாத் 78. 知らせ章 - ஸூரா அந்நபஃ 79. 引き抜く者章 - ஸூரா அந்நாஸிஆத் 80. 眉をひそめて章 - ஸூரா அபஸ 81. 巻き上げる章 - ஸூரா அத்தக்வீர் 82. 裂ける章 - ஸூரா அல்இன்பிதார் 83. 量を減らす者章 - ஸூரா அல்முதப்பிபீன் 84. 割れる章 - ஸூரா அல்இன்ஷிகாக் 85. 星座章 - ஸூரா அல்புரூஜ் 86. 夜訪れる者章 - ஸூரா அத்தாரிக் 87. 至高章 - ஸூரா அல்அஃலா 88. 覆いかぶさるもの章 - ஸூரா அல்காஷியா 89. 暁章 - ஸூரா அல்பஜ்ர் 90. 町章 - ஸூரா அல்பலத் 91. 太陽章 - ஸூரா அஷ்ஷம்ஸ் 92. 夜章 - ஸூரா அல்லைல் 93. 朝章 - ஸூரா அழ்ழுஹா 94. 胸を広げる章 - ஸூரா அஷ்ஷரஹ் 95. 無花果章 - ஸூரா அத்தீன் 96. 凝血章 - ஸூரா அல்அலக் 97. 天命章 - ஸூரா அல்கத்ர் 98. 明証章 - ஸூரா அல்பையினாஹ் 99. 地震章 - ஸூரா அஸ்ஸல்ஸலாஹ் 100. 進撃する馬章 - ஸூரா அல்ஆதியாத் 101. 大打撃章 - ஸூரா அல்காரிஆ 102. 数の競い合い章 - ஸூரா அத்தகாஸுர் 103. 時間章 - ஸூரா அல்அஸ்ர் 104. 中傷者たち章 - ஸூரா அல்ஹுமஸா 105. 象章 - ஸூரா அல்பீல் 106. クライシュ族章 - ஸூரா குரைஷ் 107. 慈善章 - ஸூரா அல்மாஊன் 108. 豊潤章 - ஸூரா அல்கவ்ஸர் 109. 不信仰者たち章 - ஸூரா அல்காபிரூன் 110. 援助章 - ஸூரா அந்நஸ்ர் 111. シュロ章 - ஸூரா அல்மஸத் 112. 純正章 - ஸூரா அல்இக்லாஸ் 113. 黎明章 - ஸூரா அல்பலக் 114. 人びと章 - ஸூரா அந்நாஸ்
மூடுக