पवित्र कुरअानको अर्थको अनुवाद - पवित्र कुर्आनको संक्षिप्त व्याख्याको जापानी अनुवाद । * - अनुवादहरूको सूची


कृपया अध्यायलार्इ चयन गर
1. 開端章 - सूरतुल् फातिहा 2. 雌牛章 - सूरतुल् बकरः 3. イムラ―ン家章 - सूरतु अाले इम्रान 4. 婦人章 - सूरतुन्निसा 5. 食卓章 - सूरतुल् माइदः 6. 家畜章 - सूरतुल् अनअाम 7. 高壁章 - सूरतुल् अअराफ 8. 戦利品章 - सूरतुल् अन्फाल 9. 悔悟章 - सूरतुत्ताैबः 10. ユーヌス章 - सूरतु यूनुस 11. フード章 - सूरतु हूद 12. ユースフ章 - सूरतु यूसुफ 13. 雷電章 - सूरतुर्रअद 14. イブラーヒーム章 - सूरतु इब्राहीम 15. アル・ヒジュル章 - सूरतुल् हिज्र 16. 蜜蜂章 - सूरतुन्नहल 17. 夜の旅章 - सूरतुल् इस्रा 18. 洞窟章 - सूरतुल् कहफ 19. マルヤム章 - सूरतु मरयम 20. ター・ハー章 - सूरतु ताहा 21. 預言者たち章 - सूरतुल् अंबिया 22. 巡礼章 - सूरतुल् हज्ज 23. 信者章 - सूरतुल् मुमिनून 24. 御光章 - सूरतुन्नूर 25. 識別章 - सूरतुल् फुर्कान 26. 詩人たち章 - सूरतुश्शुअरा 27. 蟻章 - सूरतुन्नमल 28. 物語章 - सूरतुल् कसस 29. 蜘蛛章 - सूरतुल् अन्कबूत 30. 東ローマ人章 - सूरतुर्रूम 31. ルクマーン章 - सूरतु लुकमान 32. 平伏礼章 - सूरतस्सजिदः 33. 部族連合章 - सूरतुल् अहजाब 34. サバア章 - सूरत सबा 35. 創造者章 - सूरतु फातिर 36. ヤー・スィーン章 - सूरतु यासीन 37. 整列者章 - सूरतुस्साफ्फात 38. サード章 - सूरतु साद 39. 集団章 - सूरतुज्जुमर 40. 赦すお方章 - सूरतु गाफिर 41. 解説された章 - सूरतु फुस्सिलत 42. 相談章 - सूरतुश्शूरा 43. 金の装飾章 - सूरतुज्जुखरूफ 44. 煙霧章 - सूरतुद्दुखान 45. 跪く時章 - सूरतुल् जासिया 46. 砂丘章 - सूरतुल् अहकाफ 47. ムハンマド章 - सूरतु मुहम्मद 48. 勝利章 - सूरतुल् फतह 49. 部屋章 - सूरतुल् हुजुरात 50. カーフ章 - सूरतु काफ 51. まき散らすもの章 - सूरतुज्जारियात 52. 山章 - सूरतुत्तूर 53. 星章 - सूरतुन्नज्म 54. 月章 - सूरतुल् कमर 55. 慈悲深き者章 - सूरतुर्रहमान 56. 出来事章 - सूरतुल् वाकियह 57. 鉄章 - सूरतुल् हदीद 58. 抗弁する女章 - सूरतुल् मुजादिलह 59. 集合章 - सूरतुल् हश्र 60. 試問される女章 - सूरतुल् मुमतहिना 61. 整列章 - सूरतुस्सफ्फ 62. 合同礼拝章 - सूरतुल् जुमुअः 63. 偽信者たち章 - सूरतुल् मुनाफिकून 64. 騙し合い章 - सूरतुत्तगाबुन 65. 離婚章 - सूरतुत्तलाक 66. 禁止章 - सूरतुत्तहरीम 67. 大権章 - सूरतुल् मुल्क 68. 筆章 - सूरतुल् कलम 69. 不可避な時章 - सूरतुल् हाक्कः 70. 階段章 - सूरतुल् मअारिज 71. ヌーフ章 - सूरतु नूह 72. ジン章 - सूरतुल् जिन्न 73. 衣をまとう章 - सूरतुल् मुज्जम्मिल 74. 包まる者章 - सूरतुल् मुद्दस्सिर 75. 復活章 - सूरतुल् कियामः 76. 人間章 - सूरतुल् इन्सान 77. 送られるもの章 - सूरतुल् मुर्सलात 78. 知らせ章 - सूरतुन्नबा 79. 引き抜く者章 - सूरतुन्नाजिअात 80. 眉をひそめて章 - सूरतु अबस 81. 巻き上げる章 - सूरतुत्तक्वीर 82. 裂ける章 - सूरतुल् इन्फितार 83. 量を減らす者章 - सूरतुल् मुतफ्फिफीन 84. 割れる章 - सूरतुल् इन्शिकाक 85. 星座章 - सूरतुल् बुरूज 86. 夜訪れる者章 - सूरतुत्तारिक 87. 至高章 - सूरतुल् अअ्ला 88. 覆いかぶさるもの章 - सूरतुल् गाशियः 89. 暁章 - सूरतुल् पज्र 90. 町章 - सूरतुल् बलद 91. 太陽章 - सूरतुश्शम्स 92. 夜章 - सूरतुल्लैल 93. 朝章 - सूरतुज्जुहा 94. 胸を広げる章 - सूरतुश्शरह 95. 無花果章 - सूरतुत्तीन 96. 凝血章 - सूरतुल् अलक 97. 天命章 - सूरतुल् कद्र 98. 明証章 - सूरतुल् बैयिनः 99. 地震章 - सूरतुज्जलजलः 100. 進撃する馬章 - सूरतुल् अादियात 101. 大打撃章 - सूरतुल् कारिअः 102. 数の競い合い章 - सूरतुत्तकासुर 103. 時間章 - सूरतुल् अस्र 104. 中傷者たち章 - सूरतुल् हुमुजः 105. 象章 - सूरतुल् फील 106. クライシュ族章 - सूरतु कुरैश 107. 慈善章 - सूरतुल् माऊन 108. 豊潤章 - सूरतुल् काैसर 109. 不信仰者たち章 - सूरतुल् काफिरून 110. 援助章 - सूरतुन्नस्र 111. シュロ章 - सूरतुल् मसद 112. 純正章 - सूरतुल् इख्लास 113. 黎明章 - सूरतुल् फलक 114. 人びと章 - सूरतुन्नास
बन्द गर्नुस्