ශුද්ධවූ අල් කුර්ආන් අර්ථ කථනය - අල්කුර්ආන් විවරණයෙහි සංක්ෂිප්තය යන ග්‍රන්ථයෙහි ජපන් පරිවර්තනය * - පරිවර්තන පටුන


කරුණාකර සූරාව තෝරන්න
1. 開端章 - සූරා අල් ෆාතිහා 2. 雌牛章 - සූරා අල් බකරා 3. イムラ―ン家章 - සූරා ආලු ඉම්රාන් 4. 婦人章 - සූරා අන් නිසා 5. 食卓章 - සූරා අල් මාඉදා 6. 家畜章 - සූරා අල් අන්ආම් 7. 高壁章 - සූරා අල් අඃරාෆ් 8. 戦利品章 - සූරා අල් අන්ෆාල් 9. 悔悟章 - සූරා අත් තව්බා 10. ユーヌス章 - සූරා යූනුස් 11. フード章 - සූරා හූද් 12. ユースフ章 - සූරා යූසුෆ් 13. 雷電章 - සූරා අර් රඃද් 14. イブラーヒーム章 - සූරා ඉබ්රාහීම් 15. アル・ヒジュル章 - සූරා අල් හිජ්ර් 16. 蜜蜂章 - සූරා අන් නහ්ල් 17. 夜の旅章 - සූරා අල් ඉස්රා 18. 洞窟章 - සූරා අල් කහ්ෆ් 19. マルヤム章 - සූරා මර්යම් 20. ター・ハー章 - සූරා තාහා 21. 預言者たち章 - සූරා අල් අන්බියා 22. 巡礼章 - සූරා අල් හජ් 23. 信者章 - සූරා අල් මුඃමිනූන් 24. 御光章 - සූරා අන් නූර් 25. 識別章 - සූරා අල් ෆුර්කාන් 26. 詩人たち章 - සූරා අෂ් ෂුඅරාඋ 27. 蟻章 - සූරා අන් නම්ල් 28. 物語章 - සූරා අල් කසස් 29. 蜘蛛章 - සූරා අල් අන්කබූත් 30. 東ローマ人章 - සූරා අර් රූම් 31. ルクマーン章 - සූරා ලුක්මාන් 32. 平伏礼章 - සූරා අස්-සජදා 33. 部族連合章 - සූරා අල්-අහ්සාබ් 34. サバア章 - සූරා සබඃ 35. 創造者章 - සූරා ෆාතිර් 36. ヤー・スィーン章 - සූරා යාසීන් 37. 整列者章 - සූරා අස් සාෆ්ෆාත් 38. サード章 - සූරා සාද් 39. 集団章 - සූරා අස් සුමර් 40. 赦すお方章 - සූරා ගාෆිර් 41. 解説された章 - සූරා ෆුස්සිලත් 42. 相談章 - සූරා අෂ් ෂූරා 43. 金の装飾章 - සූරා අස් සුක්රුෆ් 44. 煙霧章 - සූරා අද් දුකාන් 45. 跪く時章 - සූරා අල් ජාසියා 46. 砂丘章 - සූරා අල් අහ්කාෆ් 47. ムハンマド章 - සූරා මුහම්මද් 48. 勝利章 - සූරා අල් ෆත්හ් 49. 部屋章 - සූරා අල් හුජුරාත් 50. カーフ章 - සූරා කාෆ් 51. まき散らすもの章 - සූරා අස්සාරියාත් 52. 山章 - සූරා අත් තූර් 53. 星章 - සූරා අන් නජ්ම් 54. 月章 - සූරා අල් කමර් 55. 慈悲深き者章 - සූරා අර් රහ්මාන් 56. 出来事章 - සූරා අල් වාකිආ 57. 鉄章 - සූරා අල් හදීද් 58. 抗弁する女章 - සූරා අල් මුජාදලා 59. 集合章 - සූරා අල් හෂ්ර් 60. 試問される女章 - සූරා අල් මුම්තහිනා 61. 整列章 - සූරා අස් සෆ් 62. 合同礼拝章 - සූරා අල් ජුමුආ 63. 偽信者たち章 - සූරා අල් මුනාෆිකූන් 64. 騙し合い章 - සූරා අත් තාඝාබුන් 65. 離婚章 - සූරා අත් තලාක් 66. 禁止章 - සූරා අත් තහ්රීම් 67. 大権章 - සූරා අල් මුල්ක් 68. 筆章 - සූරා අල් කලම් 69. 不可避な時章 - සූරා අල් හාක්කා 70. 階段章 - සූරා අල් මආරිජ් 71. ヌーフ章 - සූරා නූහ් 72. ジン章 - සූරා අල් ජින් 73. 衣をまとう章 - සූරා අල් මුස්සම්මිල් 74. 包まる者章 - සූරා අල් මුද්දස්සිර් 75. 復活章 - සූරා අල් කියාමා 76. 人間章 - සූරා අල් ඉන්සාන් 77. 送られるもの章 - සූරා අල් මුර්සලාත් 78. 知らせ章 - සූරා අන් නබඋ 79. 引き抜く者章 - සූරා අන් නාසිආත් 80. 眉をひそめて章 - සූරා අබස 81. 巻き上げる章 - සූරා අත් තක්වීර් 82. 裂ける章 - සූරා අල් ඉන්ෆිතාර් 83. 量を減らす者章 - සූරා අල් මුතෆ්ෆිෆීන් 84. 割れる章 - සූරා අල් ඉන්ෂිකාක් 85. 星座章 - සූරා අල් බුරූජ් 86. 夜訪れる者章 - සූරා අත් තාරික් 87. 至高章 - සූරා අල් අඃලා 88. 覆いかぶさるもの章 - සූරා අල් ඝාෂියා 89. 暁章 - සූරා අල් ෆජ්ර් 90. 町章 - සූරා අල් බලද් 91. 太陽章 - සූරා අෂ් ෂම්ෂ් 92. 夜章 - සූරා අල් ලෙය්ල් 93. 朝章 - සූරා අල් ළුහා 94. 胸を広げる章 - සූරා අෂ් ෂර්හ් 95. 無花果章 - සූරා අත් තීන් 96. 凝血章 - සූරා අල් අලක් 97. 天命章 - සූරා අල් කද්ර් 98. 明証章 - සූරා අල් බය්යිනා 99. 地震章 - සූරා අස් සල්සලා 100. 進撃する馬章 - සූරා අල් ආදියා 101. 大打撃章 - සූරා අල් කාරිආ 102. 数の競い合い章 - සූරා අත් තකාසුර් 103. 時間章 - සූරා අල් අස්ර් 104. 中傷者たち章 - සූරා අල් හුමසා 105. 象章 - සූරා අල් ෆීල් 106. クライシュ族章 - සූරා කුරෙය්ෂ් 107. 慈善章 - සූරා අල් මාඌන් 108. 豊潤章 - සූරා අල් කව්සර් 109. 不信仰者たち章 - සූරා අල් කාෆිරූන් 110. 援助章 - සූරා අන් නස්ර් 111. シュロ章 - සූරා අල් මසද් 112. 純正章 - සූරා අල් ඉක්ලාස් 113. 黎明章 - සූරා අල් ෆලක් 114. 人びと章 - සූරා අන් නාස්
වසන්න