පාරිශුද්ධ අල් කුර්ආනයේ විශ්ව කෝෂය

ලෝක භාෂා තුළින් අල් කුර්ආනය සඳහා වූ විශ්වාසනීය අර්ථකථන හා අර්ථ විවරණ දෙසට

 

පරිවර්තන පටුන

පරිශීලනය කිරීමේ හා බාගත හැකියාව සමග විවිධ භාෂාවන්ගෙන් යුත් අල්කුර්ආන් පරිවර්තන පිටපත් පිරික්සන්න


ශුද්ධ වූ අල් කුර්ආනයේ අර්ථයන් හි සිංහල පරිවර්තනය, රුව්වාද් පරිවර්තන මධ්‍යස්ථාන කණ්ඩායම විසින් ඉස්ලාම් හවුස් වෙබ් අඩවිය සමඟ සහයෝගයෙන් පරිවර්තනය කරන ලදි. 2024-02-22 - V1.0.5

පරිවර්තන පිරික්සීම - PDF -
Please review the Terms and Policies
PDF - EPUB - XML - CSV - Excel - API

الترجمة السنهالية للمختصر في تفسير القرآن الكريم، صادر عن مركز تفسير للدراسات القرآنية. 2024-02-20 - V1.0.0

පරිවර්තන පිරික්සීම
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

පූර්ණ පරිවර්තන

ශුද්ධ වූ අල් කුර්ආනයේ අර්ථයන් හි ඉංග්‍රීසි පරිවර්තනය. රුව්වාද් පරිවර්තන මධ්‍යස්ථානයේ සාමාජිකයින් ඉස්ලාම් හවුස් වෙබ් අඩවිය සමඟ ඒකාබද්ධව පරිවර්තනය කරන ලදී. (වැඩකටයුතු සිදු වෙමින් පවතී) 2024-03-30 - V1.0.15

පරිවර්තන පිරික්සීම - PDF - PDF* -

ශුද්ධ වූ අල් කුර්ආනයේ අර්ථයන් හි ඉංග්‍රීසි පරිවර්තනය - සහීහ් ඉන්ටර්නැෂනල් අනුවාදය - නූර් ඉන්ටර්නැෂනල් විසින් ප්‍රකාශනය කරන ලදී 2022-07-20 - V1.1.1

පරිවර්තන පිරික්සීම -
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ශුද්ධ වූ අල් කුර්ආනයේ අර්ථයන් හි ඉංග්‍රීසි පරිවර්තනය. තකීයුද්දීන් අල් හිලාලි සහ මුහම්මද් මුහ්සින් කාන් විසින් පරිවර්තනය කරන ලදී. 2019-12-27 - V1.1.0

පරිවර්තන පිරික්සීම -
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ශුද්ධ වූ අල් කුර්ආනයේ අර්ථයන් හි ඉංග්‍රීසි පරිවර්තනය. කොටස් හතරක් පමණි මහාචාර්ය වලීඩ් බ්ලෙයිෂ් උමරි විසින් පරිවර්තනය කරන ලදී. 2023-03-12 - V1.0.0

පරිවර්තන පිරික්සීම
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ශුද්ධ වූ අල් කුර්ආනයේ අර්ථයන් හි ප්‍රංශ පරිවර්තනය , මහාචාර්ය නබීල් රිළ්වාන් විසින් පරිවර්තනය කරන ලදී. නූර් ඉන්ටර්නැෂනල් මධ්‍යස්ථානය විසින් 2017 දී ප්‍රකාශයට පත් කරන ලදී. 2018-10-11 - V1.0.0

පරිවර්තන පිරික්සීම -
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ශුද්ධ වූ අල් කුර්ආනයේ අර්ථයන් හි ප්‍රංශ පරිවර්තනය. අරෂීඩ් මආෂ් විසින් පරිවර්තනය කරන ලදී. 2021-06-06 - V1.0.0

පරිවර්තන පිරික්සීම -
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ශුද්ධ වූ අල් කුර්ආනයේ අර්ථයන් හි ප්‍රංශ පරිවර්තනය - මුහම්මද් හමීදුල්ලාහ් විසින් පරිවර්තනය කරන ලදී. රුව්වාද් පරිවර්තන මධ්‍යස්ථානයේ අධීක්ෂණය යටතේ නිවැරදි කරන ලදි. මුල් පරිවර්තනය යෝජනා, අඛණ්ඩ ඇගයීම සහ සංවර්ධනය සඳහා ලබා ගත හැකිය. 2022-01-10 - V1.0.1

පරිවර්තන පිරික්සීම -
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ශුද්ධ වූ අල් කුර්ආනයේ අර්ථයන් හි ස්පාඥ පරිවර්තනය, නූර් ඉන්ටර්නැෂනල් මධ්‍යස්ථානය විසින් පරිවර්තනය කරන ලදී. 2017 මුද්‍රණය. 2018-10-09 - V1.0.0

පරිවර්තන පිරික්සීම -
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ශුද්ධ වූ අල් කුර්ආනයේ අර්ථයන් හි ස්පාඤ්ඤ පරිවර්තනය. මුහම්මද් ඊසා ගාර්ෂියා විසින් පරිවර්තනය කරන ලදී. මුද්‍රණය හිජ්රි 1433 2023-04-15 - V1.0.0

පරිවර්තන පිරික්සීම -
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ශුද්ධ වූ අල් කුර්ආනයේ අර්ථයන් හි ස්පාඥ පරිවර්තනය, (ලතින් ඇමරිකානු අනුවාදය) නූර් ඉන්ටර්නැෂනල් මධ්‍යස්ථානය විසින් පරිවර්තනය කරන ලදී. 2017 මුද්‍රණය. 2018-10-09 - V1.0.0

පරිවර්තන පිරික්සීම -
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ශුද්ධ වූ අල් කුර්ආනයේ අර්ථයන් හි පෘතුගීසි පරිවර්තනය - මහාචාර්ය හිල්මී නසර් විසින් පරිවර්තනය කරන ලදී. හිජ්රි වර්ෂ 1440 දී රුව්වාද් පරිවර්තන මධ්‍යස්ථානයේ අධීක්ෂණය යටතේ නිවැරදි කරන ලදි. 2023-04-15 - V1.3.2

පරිවර්තන පිරික්සීම - PDF - PDF* -

ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة اليونانية ترجمها فريق مركز رواد الترجمة بالتعاون مع إسلام هاوس IslamHouse.com. 2024-04-01 - V1.0.0

පරිවර්තන පිරික්සීම
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ශුද්ධ වූ අල් කුර්ආනයේ අර්ථයන් හි ජර්මානු පරිවර්තනය. අබ්දුල්ලාහ් අස්සාමිත් (ෆ්රෑන්ක් බුබන්හයිම්) සහ නදීම් ඉල්යාස් විසින් පරිවර්තනය කරන ලදී. මුද්‍රණය 1440 හිජ්රි 2021-01-07 - V1.1.1

පරිවර්තන පිරික්සීම -
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ශුද්ධ වූ අල් කුර්ආනයේ අර්ථයන් හි ජර්මානු පරිවර්තනය.අබු රීළා මුහම්මද් බින් අහ්මද් බින් රසූල් විසින් පරිවර්තනය කරන ලදී. 2016-11-27 - V1.0.0

පරිවර්තන පිරික්සීම
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ශුද්ධ වූ අල් කුර්ආනයේ අර්ථයන් හි ඉතාලි පරිවර්තනය. උස්මාන් අෂ් ෂරීෆ් විසින් පරිවර්තනය කරන ලදී. හිජ්රි 1440 දී රුව්වාද් පරිවර්තන මධ්‍යස්ථානය විසින් නිකුත් කරන ලදී. 2022-08-29 - V1.0.2

පරිවර්තන පිරික්සීම
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ترجمة معاني القرآن إلى اللغة البلغارية. 2021-06-07 - V1.0.0

පරිවර්තන පිරික්සීම
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ශුද්ධ වූ අල් කුර්ආනයේ අර්ථයන් හි රුමේනියානු පරිවර්තනය පරිවර්තනය. 2010 දී රුමේනියාවේ ඉස්ලාමීය හා සංස්කෘතික ලීගය විසින් ප්‍රකාශනය කරන ලදී. 2022-03-27 - V1.0.0

පරිවර්තන පිරික්සීම
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة الهولندية، للمركز الإسلامي الهولندي. جار العمل عليها. 2024-03-16 - V2.0.4

පරිවර්තන පිරික්සීම -
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ශුද්ධ වූ අල් කුර්ආනයේ අර්ථයන් හි තුර්කි පරිවර්තනය - ෂාබාන් බ්‍රිට්ෂ් විසින් පරිවර්තනය කරන ලදී. මෙම පිටපත රුව්වාද් පරිවර්තන මධ්‍යස්ථානයේ අධීක්ෂණය යටතේ නිවැරදි කරන ලදි. සමාලෝචනය කිරීම, ඇගයීම හා අඛණ්ඩ සංවර්ධනය සඳහා මුල් පරිවර්තනය ද ලබා ගත හැකිය. 2019-12-26 - V1.1.0

පරිවර්තන පිරික්සීම -
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ශුද්ධ වූ අල් කුර්ආනයේ අර්ථයන් හි තුර්කි පරිවර්තනය. රුව්වාද් පරිවර්තන මධ්‍යස්ථානයට අයත් කණ්ඩායමක් විසින් www.islamhouse.com වෙබ් අඩවිය සමඟ සහයෝගයෙන් පරිවර්තනය කරන ලදි. හිජ්රි වර්ෂ 1440 2018-10-16 - V1.0.0

පරිවර්තන පිරික්සීම -
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ශුද්ධ වූ අල් කුර්ආනයේ අර්ථයන් හි තුර්කි පරිවර්තනය - විද්වත් කණ්ඩායමක් විසින් පරිවර්තනය කරන ලදී. රුව්වාද් පරිවර්තන මධ්‍යස්ථානයේ අධීක්ෂණය යටතේ නිවැරදි කරන ලදි. මුල් පරිවර්තනය යෝජනා, අඛණ්ඩ ඇගයීම සහ සංවර්ධනය සඳහා ලබා ගත හැකිය. 2017-05-23 - V1.0.0

පරිවර්තන පිරික්සීම -
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ශුද්ධ වූ අල් කුර්ආනයේ අර්ථයන් හි අසර්බයිජානියානු පරිවර්තනය - අලී කාන් මුසාඊෆ් විසින් පරිවර්තනය කරන ලදී. රුව්වාද් පරිවර්තන මධ්‍යස්ථානයේ අනුදැනුමෙන් නිවැරදි කරන ලදි. මුල් පරිවර්තනය යෝජනා, අඛණ්ඩ ඇගයීම සහ සංවර්ධනය සඳහා ලබා ගත හැකිය. 2023-12-04 - V1.0.4

පරිවර්තන පිරික්සීම - PDF -

ශුද්ධ වූ අල් කුර්ආනයේ අර්ථයන් හි ජෝර්ජියානු පරිවර්තනය. රුව්වාද් පරිවර්තන මධ්‍යස්ථානයේ අධීක්ෂණය යටතේ වැඩ කටයුතු කරගෙන යනු ලැබේ - කොටස් පහක් අවසන් බැවින් එය නිරීක්ෂණය කිර‍ීමට ලබා දිය හැක. 2022-10-05 - V1.0.0

පරිවර්තන පිරික්සීම
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

මක්දූනියානු භාෂාවෙන් අල් කුර්ආන් අර්ථකථනයේ පරිවර්තනය. එය පරිවර්තනය කොට සමාලෝචනය කළේ මක්දූනියානු විද්වතුන්ගෙන් සමන්විත පිරිසක් විසිනි. 2021-04-22 - V1.0.0

පරිවර්තන පිරික්සීම
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ශුද්ධ වූ අල් කුර්ආනයේ අර්ථයන් හි ඇල්බේනියානු පරිවර්තනය. හසන් නාහී විසින් පරිවර්තනය කරන ලදී. ඉස්ලාමීය චින්තනය සහ ඉස්ලාමීය ශිෂ්ටාචාරය සඳහා වූ අල් අල්බානී ආයතනය විසින් ප්‍රකාශයට පත් කරන ලද 2006 සංස්කරණය. 2019-12-22 - V1.1.0

පරිවර්තන පිරික්සීම -
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ශුද්ධ වූ අල් කුර්ආනයේ අර්ථයන් හි ඇල්බේනියානු පරිවර්තනය. රුව්වාද් පරිවර්තන මධ්‍යස්ථානයේ සාමාජිකයින් ඉස්ලාම් හවුස් වෙබ් අඩවිය සමඟ ඒකාබද්ධව පරිවර්තනය කරන ලදී. (වැඩකටයුතු සිදු වෙමින් පවතී) 2022-11-20 - V1.0.0

පරිවර්තන පිරික්සීම
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ශුද්ධ වූ අල් කුර්ආනයේ අර්ථයන් හි බොස්නියානු පරිවර්තනය, රුව්වාද් පරිවර්තන මධ්‍යස්ථාන කණ්ඩායම විසින් ඉස්ලාම් හවුස් වෙබ් අඩවිය සමඟ සහයෝගයෙන් පරිවර්තනය කරන ලදි. 2024-02-01 - V2.0.2

පරිවර්තන පිරික්සීම - PDF -

ශුද්ධ වූ අල් කුර්ආනයේ අර්ථයන් හි බොස්නියානු පරිවර්තනය. මුහම්මද් මිහානොවිච් විසින් පරිවර්තනය කරන ලදී. මුද්‍රණය වර්ෂය 2013. මෙහි ඇතැම් අල්කුර්ආන් වැකි රුව්වාද් පරිවර්තන මධ්‍යස්ථානයේ අධීක්ෂණය යටතේ නිවැරදි කරන ලදි. සමාලෝචනය කිරීම, ඇගයීම හා අඛණ්ඩ සංවර්ධනය සඳහා මුල් පරිවර්තනය ද ලබා ගත හැකිය. 2019-12-21 - V1.1.0

පරිවර්තන පිරික්සීම -
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ශුද්ධ වූ අල් කුර්ආනයේ අර්ථයන් හි බොස්නියානු පරිවර්තනය: බසීම් කෝර්කට් විසින් පරිවර්තනය කරන ලදී. රුව්වාද් පරිවර්තන මධ්‍යස්ථානය විසින් නිවැරදි කරන ලදී. මුල් පරිවර්තනය යෝජනා, අඛණ්ඩ ඇගයීම සහ සංවර්ධනය සඳහා ලබා ගත හැකිය. 2017-04-10 - V1.0.0

පරිවර්තන පිරික්සීම
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ශුද්ධ වූ අල් කුර්ආනයේ අර්ථයන් හි සර්බියානු පරිවර්තනය. රුව්වාද් පරිවර්තන මධ්‍යස්ථානයේ සාමාජිකයින් ඉස්ලාම් හවුස් වෙබ් අඩවිය සමඟ ඒකාබද්ධව පරිවර්තනය කරන ලදී. (වැඩකටයුතු සිදු වෙමින් පවතී) 2024-04-01 - V1.0.4

පරිවර්තන පිරික්සීම - PDF - PDF* -

ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة الكرواتية ترجمها فريق مركز رواد الترجمة بالتعاون مع إسلام هاوس IslamHouse.com. 2023-10-08 - V1.0.0

පරිවර්තන පිරික්සීම
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

رجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة الليتوانية، ترجمها فريق مركز رواد الترجمة بالتعاون مع إسلام هاوس IslamHouse.com. 2023-06-08 - V1.0.5

පරිවර්තන පිරික්සීම - PDF -
Please review the Terms and Policies
PDF XML - CSV - Excel - API

ශුද්ධ වූ අල් කුර්ආනයේ අර්ථයන් හි යුක්රේන පරිවර්තනය - ආචාර්ය.. මිහායිලෝ යාකුබොවිච් විසින් පරිවර්තනය කරන ලදී. මුද්‍රණය හිජ්රි 1433. රුව්වාද් පරිවර්තන මධ්‍යස්ථානයේ අධීක්ෂණය යටතේ නිවැරදි කරන ලදි. මුල් පරිවර්තනය යෝජනා, අඛණ්ඩ ඇගයීම සහ සංවර්ධනය සඳහා ලබා ගත හැකිය. 2021-06-21 - V1.0.1

පරිවර්තන පිරික්සීම
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ශුද්ධ වූ අල් කුර්ආනයේ අර්ථයන් හි කසකස් පරිවර්තනය. කලීෆා අල්තායි විසින් පරිවර්තනය කරන ලදී. රුව්වාද් පරිවර්තන මධ්‍යස්ථානයේ අධීක්ෂණයෙන් නිවැරදි කරන ලදි. මුල් පරිවර්තනය යෝජනා, අඛණ්ඩ ඇගයීම සහ සංවර්ධනය සඳහා ලබා ගත හැකිය. 2017-03-30 - V1.0.0

පරිවර්තන පිරික්සීම
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة الأوزبكية، ترجمها فريق مركز رواد الترجمة بالتعاون مع موقع دار الإسلام islamhouse.com. 2023-10-31 - V1.0.4

පරිවර්තන පිරික්සීම - PDF - PDF* -

ශුද්ධ වූ අල් කුර්ආනයේ අර්ථයන් හි උස්බෙක් පරිවර්තනය - මුහම්මද් සාදික් මුහම්මද් යූසුෆ් විසින් පරිවර්තනය කරන ලදී. මුද්‍රණය හිජ්රි 1430. මෙම පිටපත රුව්වාද් පරිවර්තන මධ්‍යස්ථානයේ අධීක්ෂණය යටතේ නිවැරදි කරන ලදි. සමාලෝචනය කිරීම, ඇගයීම හා අඛණ්ඩ සංවර්ධනය සඳහා මුල් පරිවර්තනය ද ලබා ගත හැකිය. 2017-06-09 - V1.0.0

පරිවර්තන පිරික්සීම
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ශුද්ධ වූ අල් කුර්ආනයේ අර්ථයන් හි උස්බෙක් පරිවර්තනය - අලාඋද්දීන් මන්සූර් විසින් පරිවර්තනය කරන ලදී. මුද්‍රණය හිජ්රි 1430. මෙම පිටපත රුව්වාද් පරිවර්තන මධ්‍යස්ථානයේ අධීක්ෂණය යටතේ නිවැරදි කරන ලදි. සමාලෝචනය කිරීම, ඇගයීම හා අඛණ්ඩ සංවර්ධනය සඳහා මුල් පරිවර්තනය ද ලබා ගත හැකිය. 2017-03-25 - V1.0.0

පරිවර්තන පිරික්සීම -
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ශුද්ධ වූ අල් කුර්ආනයේ අර්ථයන් හි තුටජික් පරිවර්තනය. රුව්වාද් පරිවර්තන මධ්‍යස්ථානයට අයත් කණ්ඩායමක් විසින් www.islamhouse.com වෙබ් අඩවිය සමඟ සහයෝගයෙන් පරිවර්තනය කරන ලදී. 2024-03-26 - V1.0.1

පරිවර්තන පිරික්සීම - PDF -
Please review the Terms and Policies
PDF XML - CSV - Excel - API

ශුද්ධ වූ අල් කුර්ආනයේ අර්ථයන් හි ටජික් පරිවර්තනය - කවුජා මිරෝව් කවුජා විසින් පරිවර්තනය කරන ලදී. රුව්වාද් පරිවර්තන මධ්‍යස්ථානයේ අධීක්ෂණය යටතේ නිවැරදි කරන ලදි. මුල් පරිවර්තනය යෝජනා, අඛණ්ඩ ඇගයීම සහ සංවර්ධනය සඳහා ලබා ගත හැකිය. 2022-01-24 - V1.0.2

පරිවර්තන පිරික්සීම
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة القيرغيزية، ترجمها شمس الدين حكيموف عبدالخالق، تمت مراجعتها وتطويرها بإشراف مركز رواد الترجمة. 2024-02-20 - V1.0.2

පරිවර්තන පිරික්සීම - PDF -
Please review the Terms and Policies
PDF XML - CSV - Excel - API

ශුද්ධ වූ අල් කුර්ආනයේ අර්ථයන් හි ඉන්දුනේසියානු පරිවර්තනය: සාබික් සමාගම විසින් පරිවර්තනය කරන ලදී. 2016 මුද්‍රණය. රුව්වාද් පරිවර්තන මධ්‍යස්ථානය විසින් නිවැරදි කරන ලදී. මුල් පරිවර්තනය යෝජනා, අඛණ්ඩ ඇගයීම සහ සංවර්ධනය සඳහා ලබා ගත හැකිය. 2022-05-26 - V1.1.2

පරිවර්තන පිරික්සීම -
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ශුද්ධ වූ අල් කුර්ආනයේ අර්ථයන් හි ඉන්දුනීසියානු පරිවර්තනය - ඉන්දුනීසියානු ඉස්ලාමීය කටයුතු අමාත්‍යාංශය විසින් පළ කරන ලදී. මෙම පිටපත රුව්වාද් පරිවර්තන මධ්‍යස්ථානයේ අධීක්ෂණය යටතේ නිවැරදි කරන ලදි. සමාලෝචනය කිරීම, ඇගයීම හා අඛණ්ඩ සංවර්ධනය සඳහා මුල් පරිවර්තනය ද ලබා ගත හැකිය. 2021-04-04 - V1.0.1

පරිවර්තන පිරික්සීම -
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ශුද්ධ වූ අල් කුර්ආනයේ අර්ථයන් හි ඉන්දුනීසියානු පරිවර්තනය , ඉන්දුනීසියානු ආගමික කටයුතු අමාත්‍යාංශය විසින් අනුමත කරන ලද කමිටුවක පරිවර්තනයකි. රුව්වාද් පරිවර්තන මධ්‍යස්ථානයේ අධීක්ෂණය යටතේ එය නිවැරදි කර ඇති අතර මුල් පරිවර්තනය යෝජනා, අඛණ්ඩ ඇගයීම සහ සංවර්ධනය සඳහා ලබා ගත හැකිය. 2018-04-19 - V1.0.0

පරිවර්තන පිරික්සීම -
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ශුද්ධ වූ අල් කුර්ආනයේ අර්ථයන් හි පිලිපීන (ටගාලොග්) පරිවර්තනය, රුව්වාද් පරිවර්තන මධ්‍යස්ථාන කණ්ඩායම විසින් ඉස්ලාම් හවුස් වෙබ් අඩවිය සමඟ සහයෝගයෙන් පරිවර්තනය කරන ලදි. 2023-10-31 - V1.1.2

පරිවර්තන පිරික්සීම - PDF -

ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة الفلبينية الإيرانيونية ، ترجمها الشيخ عبد العزيز غرو عالم سارو منتانج. 2022-12-20 - V1.0.0

පරිවර්තන පිරික්සීම
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة الفلبينية المجندناوية، ترجمها فريق مركز رواد الترجمة بالتعاون مع إسلام هاوس Islamhouse.com 2023-08-29 - V1.0.1

පරිවර්තන පිරික්සීම
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ශුද්ධ වූ අල් කුර්ආනයේ අර්ථයන් හි මලායි පරිවර්තනය. අබ්දුල්ලා බසාමියා විසින් පරිවර්තනය කරන ලදී. 2021-01-27 - V1.0.0

පරිවර්තන පිරික්සීම
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ශුද්ධ වූ අල් කුර්ආනයේ අර්ථයන් හි චීන පරිවර්තනය - මුහම්මද් මකීන් විසින් පරිවර්තනය කරන ලදී. රුව්වාද් පරිවර්තන මධ්‍යස්ථානයේ අධීක්ෂණය යටතේ නිවැරදි කරන ලදි. මුල් පරිවර්තනය යෝජනා, අඛණ්ඩ ඇගයීම සහ සංවර්ධනය සඳහා ලබා ගත හැකිය. 2022-09-07 - V1.0.2

පරිවර්තන පිරික්සීම -
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ترجمة معاني القرآن إلى اللغة الصينية، ترجمها ما يولونج "Ma Yulong"، بإشراف وقف بصائر لخدمة القرآن الكريم وعلومه. 2022-05-31 - V1.0.0

පරිවර්තන පිරික්සීම
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة الصينية، ترجمها محمد مكين ، راجعها محمد سليمان مع آخرين من المختصين من أهل اللغة. 2024-03-18 - V1.0.5

පරිවර්තන පිරික්සීම - PDF - PDF* -

ශුද්ධ වූ අල් කුර්ආනයේ අර්ථයන් හි උයිගර් පරිවර්තනය - ෂෙයික් මුහම්මද් සාලිහ් විසින් පරිවර්තනය කරන ලදී. රුව්වාද් පරිවර්තන මධ්‍යස්ථානයේ අනුදැනුමෙන් නිවැරදි කරන ලදි. මුල් පරිවර්තනය යෝජනා, අඛණ්ඩ ඇගයීම සහ සංවර්ධනය සඳහා ලබා ගත හැකිය. 2018-02-20 - V1.0.0

පරිවර්තන පිරික්සීම -
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ශුද්ධ වූ අල් කුර්ආනයේ අර්ථයන් හි ජපන් පරිවර්තනය. සඊද් සාටු විසින් පරිවර්තනය කරන ලදී. මුද්‍රණය 1440 හිජ්රි 2024-02-27 - V1.0.10

පරිවර්තන පිරික්සීම -
Please review the Terms and Policies
EPUB XML - CSV - Excel - API

ශුද්ධ වූ අල් කුර්ආනයේ අර්ථයන් හි කොරියානු පරිවර්තනය - එය islamhouse.com සමඟ සහයෝගයෙන් රුව්වාද් පරිවර්තන මධ්‍යස්ථානයේ අධීක්ෂණය යටතේ සංවර්ධනය වෙමින් පවතී. 2022-03-03 - V1.0.3

පරිවර්තන පිරික්සීම
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة الكورية، ترجمها فريق مركز رواد الترجمة بالتعاون مع موقع دار الإسلام islamhouse.com. جار العمل عليها 2024-03-05 - V1.0.0

පරිවර්තන පිරික්සීම
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ශුද්ධ වූ අල් කුර්ආනයේ අර්ථයන් හි වියටිනාම් පරිවර්තනය. රුව්වාද් පරිවර්තන මධ්‍යස්ථානයේ සාමාජිකයින් ඉස්ලාම් හවුස් වෙබ් අඩවිය සමඟ ඒකාබද්ධව පරිවර්තනය කරන ලදී. 2023-11-09 - V1.0.6

පරිවර්තන පිරික්සීම - PDF* -

ශුද්ධ වූ අල් කුර්ආනයේ අර්ථයන් හි වියට්නාම් පරිවර්තනය - හසන් අබ්දුල් කරීම් විසින් පරිවර්තනය කරන ලදී. රුව්වාද් පරිවර්තන මධ්‍යස්ථානයේ අධීක්ෂණය යටතේ නිවැරදි කරන ලදි. මුල් පරිවර්තනය යෝජනා, අඛණ්ඩ ඇගයීම සහ සංවර්ධනය සඳහා ලබා ගත හැකිය. 2017-05-31 - V1.0.0

පරිවර්තන පිරික්සීම
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ශුද්ධ වූ අල් කුර්ආනයේ අර්ථයන් හි තායි පරිවර්තනය. තායිලන්තයේ උපාධිධාරීන්ගේ ආයතන හා විශ්ව විද්‍යාල සමූහයක් විසින්. රුව්වාච් පරිවර්තන මධ්‍යස්ථානයේ අධීක්ෂණයෙන් නිවැරදි කරන ලදි. මුල් පරිවර්තනය යෝජනා, අඛණ්ඩ ඇගයීම සහ සංවර්ධනය සඳහා ලබා ගත හැකිය. 2016-10-15 - V1.0.0

පරිවර්තන පිරික්සීම
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ශුද්ධ වූ අල් කුර්ආනයේ අර්ථයන් හි ඛමර් පරිවර්තනය. කාම්බෝජ ඉස්ලාමීය සමාජ සංවර්ධන සංගමය විසින් ප්‍රකාශයට පත් කරන ලදී. 2012 මුද්‍රණය. 2021-10-25 - V1.0.1

පරිවර්තන පිරික්සීම -
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة الخميرية ترجمها فريق مركز رواد الترجمة بالتعاون مع إسلام هاوس IslamHouse.com. 2024-03-13 - V1.0.0

පරිවර්තන පිරික්සීම
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ශුද්ධ වූ අල් කුර්ආනයේ අර්ථයන් හි පර්සියානු පරිවර්තනය. රුව්වාද් පරිවර්තන මධ්‍යස්ථානයට අයත් කණ්ඩායමක් විසින් www.islamhouse.com වෙබ් අඩවිය සමඟ සහයෝගයෙන් පරිවර්තනය කරන ලදි. 2024-01-01 - V1.1.1

පරිවර්තන පිරික්සීම - PDF -

ترجمة تفسير السعدي إلى اللغة الفارسية. 2022-03-21 - V1.0.0

පරිවර්තන පිරික්සීම
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ශුද්ධ වූ අල් කුර්ආනයේ අර්ථයන් හි පර්සියානු ඩාරි පරිවර්තනය. මුහම්මද් අන්වර් බදක්ෂානී විසින් පරිවර්තනය කරන ලදී. 2021-02-16 - V1.0.0

පරිවර්තන පිරික්සීම
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ශුද්ධ වූ අල් කුර්ආනයේ අර්ථයන් හි කුර්දි පරිවර්තනය , මුහම්මද් සාලිහ් බාමූකී විසින් පරිවර්තනය කරන ලදී. රුව්වාද් පරිවර්තන මධ්‍යස්ථානයේ අනුදැනුමෙන් එය නිවැරදි කර ඇති අතර මුල් පරිවර්තනය යෝජනා, අඛණ්ඩ ඇගයීම සහ සංවර්ධනය සඳහා ලබා ගත හැකිය. 2023-02-16 - V1.1.1

පරිවර්තන පිරික්සීම -
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ශුද්ධ වූ අල් කුර්ආනයේ අර්ථයන් හි පර්සියානු කුර්දි පරිවර්තනය. සලාහුද්දීන් අබ්දුල් කරීම් විසින් පරිවර්තනය කරන ලදී. 2021-03-28 - V1.0.0

පරිවර්තන පිරික්සීම
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة الكردية الكرمنجية، ترجمها د. اسماعيل سگێری. 2022-01-13 - V1.0.0

පරිවර්තන පිරික්සීම
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ترجمة معاني القرآن الكريم إلى لغة البشتو ترجمها فريق مركز رواد الترجمة بالتعاون مع إسلام هاوس IslamHouse.com. 2024-02-15 - V1.0.1

පරිවර්තන පිරික්සීම -
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ශුද්ධ වූ අල් කුර්ආනයේ අර්ථයන් හි පැෂ්ටෝ පරිවර්තනය. සකරියියා අබ්දුස්සලාම් විසින් පරිවර්තනය කර මුෆ්තී අබ්දුල් වලී විසින් සෝදුපත් කියවන ලදී. මුද්‍රණය හිජ්රි 1423 2020-06-15 - V1.0.1

පරිවර්තන පිරික්සීම
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ශුද්ධ වූ අල් කුර්ආනයේ අර්ථයන් හි හෙබ්‍රෙව් පරිවර්තනය. අල්කුද්ස් හි පිහිටි දාරුස්සලාම් මධ්‍යස්ථානයෙන් ප්‍රකාශනය කරන ලදී. 2023-08-22 - V1.0.3

පරිවර්තන පිරික්සීම
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ශුද්ධ වූ අල් කුර්ආනයේ අර්ථයන් හි උර්දු පරිවර්තනය. මුහම්මද් ඉබ්රාහීම් ගුන්කාරී විසින් පරිවර්තනය කරන ලදී. රුව්වාද් පරිවර්තන මධ්‍යස්ථානයේ අනුදැනුමෙන් නිවැරදි කරන ලදි. මුල් පරිවර්තනය යෝජනා, අඛණ්ඩ ඇගයීම සහ සංවර්ධනය සඳහා ලබා ගත හැකිය. 2021-11-29 - V1.1.2

පරිවර්තන පිරික්සීම -
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ශුද්ධ වූ අල් කුර්ආනයේ අර්ථයන් හි හින්දි පරිවර්තනය. අසීසුල් හක් අල්උමරී විසින් පරිවර්තනය කරන ලදී. 2023-01-30 - V1.1.4

පරිවර්තන පිරික්සීම -
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ශුද්ධ වූ අල් කුර්ආනයේ අර්ථයන් හි බංගාලි පරිවර්තනය , මහාචාර්ය අබූ බක්ර් මුහම්මද් සකරියියා විසින් පරිවර්තනය කරන ලදී. 2021-05-22 - V1.1.1

පරිවර්තන පිරික්සීම
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

අල් කුර්ආනයේ අර්ථයන් හි මරාති පරිවර්තනය. මුහම්මද් ෂෆික් අන්සාරි විසින් පරිවර්තනය කරන ලදි. මුම්බායි හි අල් බිර් පදනම විසින් ප්‍රකාශයට පත් කරන ලදි. 2018-10-03 - V1.0.0

පරිවර්තන පිරික්සීම
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ශුද්ධ වූ අල් කුර්ආනයේ අර්ථයන් හි තෙලුගු පරිවර්තනය - අබ්දුර් රහීම් බින් මුහම්මද් විසින් පරිවර්තනය කරන ලදී. 2024-02-20 - V1.0.6

පරිවර්තන පිරික්සීම - PDF -
Please review the Terms and Policies
PDF XML - CSV - Excel - API

ශුද්ධ වූ අල් කුර්ආනයේ අර්ථයන් හි ගුජරාටි පරිවර්තනය. ඉස්ලාමීය පර්යේෂණ හා අධ්‍යාපන මධ්‍යස්ථානයේ (නාදියාද් ගුජරාටි) සභාපති රාබීලා අල්-උමරි විසින් පරිවර්තනය කරන ලදී. මුම්බායිහි 2017 හි අල් බිර් පදනම විසින් ප්‍රකාශයට පත් කරන ලදී. 2024-01-30 - V1.1.1

පරිවර්තන පිරික්සීම - PDF -

ශුද්ධ වූ අල් කුර්ආනයේ අර්ථයන් හි මලයාලම් පරිවර්තනය. අබ්දුල් හමීඩ් හයිදර් අල්-මදනි සහ කන්හි මුහම්මද් විසින් පරිවර්තනය කරන ලදී. 2021-05-30 - V1.0.3

පරිවර්තන පිරික්සීම -
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة الكنادية ترجمها محمد حمزة بتور. 2024-03-17 - V1.0.3

පරිවර්තන පිරික්සීම -
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ශුද්ධ වූ අල් කුර්ආනයේ අර්ථයන් හි ඇසෑම් පරිවර්තනය.ෂෙයික් රෆීකුල් ඉස්ලාම් විසින් පරිවර්තනය කරන ලදී. පරිවර්තන වර්ෂය හිජ්රි 1438. 2024-01-31 - V1.0.4

පරිවර්තන පිරික්සීම - PDF -

ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة البنجابية، ترجمها عارف حليم، نشرتها مكتبة دار السلام. 2022-10-26 - V1.0.0

පරිවර්තන පිරික්සීම -
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ශුද්ධ වූ අල් කුර්ආනයේ අර්ථයන් හි දෙමළ පරිවර්තනය. උමර් ෂරීෆ් බින් අබ්දුස්සලාම් විසින් පරිවර්තනය කරන ලදී. 2022-12-13 - V1.0.2

පරිවර්තන පිරික්සීම - PDF -

ශුද්ධ වූ අල් කුර්ආනයේ අර්ථයන් හි දෙමළ පරිවර්තනය. අබ්දුල් හමීද් අල්බාකවී විසින් පරිවර්තනය කරන ලදී. 2021-01-07 - V1.0.1

පරිවර්තන පිරික්සීම -
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ශුද්ධ වූ අල් කුර්ආනයේ අර්ථයන් හි නේපාල පරිවර්තනය. නේපාලයේ අහ්ලුල් හදීස්හි මධ්‍යම සංගමය විසින් පරිවර්තනය කරන ලදී. 2021-03-11 - V1.0.1

පරිවර්තන පිරික්සීම
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ශුද්ධ වූ අල් කුර්ආනයේ අර්ථයන් හි ස්වහීලී පරිවර්තනය. අලි මුහ්සන් අල්බර්වානි විසින් පරිවර්තනය කරන ලදී. 2021-03-09 - V1.0.0

පරිවර්තන පිරික්සීම -
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ශුද්ධ වූ අල් කුර්ආනයේ අර්ථයන් හි ස්වහීලී පරිවර්තනය. මහාචාර්ය අබ්දුල්ලාහ් මුහම්මද් අබූ බක්ර් සහ නාසර් කමීස් විසින් පරිවර්තනය කරන ලදී. 2016-11-28 - V1.0.0

පරිවර්තන පිරික්සීම
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة الصومالية ترجمها عبدالله حسن يعقوب. 2024-01-15 - V1.0.16

පරිවර්තන පිරික්සීම -
Please review the Terms and Policies
EPUB XML - CSV - Excel - API

ශුද්ධ වූ අල් කුර්ආනයේ අර්ථයන් හි අම්හාරික් පරිවර්තනය - මුහම්මද් සාදික් සහ මුහම්මද් අස්සානී හබීබ් විසින් පරිවර්තනය කරන ලදී. රුව්වාද් පරිවර්තන මධ්‍යස්ථානයේ අධීක්ෂණය යටතේ නිවැරදි කරන ලදි. මුල් පරිවර්තනය යෝජනා, අඛණ්ඩ ඇගයීම සහ සංවර්ධනය සඳහා ලබා ගත හැකිය. 2023-12-04 - V1.1.1

පරිවර්තන පිරික්සීම -
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ශුද්ධ වූ අල් කුර්ආනයේ අර්ථයන් හි යුරෝපීය පරිවර්තනය. ෂෙයික් අබූ රහීමා මීකාඊල් අයිකොයින් විසින් පරිවර්තනය කරන ලදී. මුද්‍රණ වර්ෂය හිජ්රී 1432. 2021-11-16 - V1.0.6

පරිවර්තන පිරික්සීම - PDF -

ශුද්ධ වූ අල් කුර්ආනයේ අර්ථයන් හි හවුසා පරිවර්තනය: අබූ බක්ර් මහ්මූද් ජූමි විසින් පරිවර්තනය කරන ලදී. රුව්වාද් පරිවර්තන මධ්‍යස්ථානය විසින් නිවැරදි කරන ලදී. මුල් පරිවර්තනය යෝජනා, අඛණ්ඩ ඇගයීම සහ සංවර්ධනය සඳහා ලබා ගත හැකිය. 2021-01-07 - V1.2.1

පරිවර්තන පිරික්සීම -
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ශුද්ධ වූ අල් කුර්ආනයේ අර්ථයන් හි ඔරොමෝ පරිවර්තනය. ගාලී අබාබූර් අබාගූනා විසින් පරිවර්තනය කරන ලදී. 2009 මුද්‍රණය. 2023-08-01 - V1.0.1

පරිවර්තන පිරික්සීම -
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ترجمة معاني القرآن الكريم الى اللغة العفرية، ترجمها مجموعة من العلماء برئاسة الشيخ محمود عبدالقادر حمزة. 1441هـ. 2022-05-24 - V1.0.0

පරිවර්තන පිරික්සීම -
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ශුද්ධ වූ අල් කුර්ආනයේ අර්ථයන් හි ලුගන්ඩා පරිවර්තනය. අප්‍රිකානු සංවර්ධන සංගමයේ කණ්ඩායමක් විසින් පරිවර්තනය කරන ලදි. 2019-10-13 - V1.0.0

පරිවර්තන පිරික්සීම
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ශුද්ධ වූ අල් කුර්ආනයේ අර්ථයන් හි ඉන්කෝ පරිවර්තනය, දයෑන් මුහම්මද් විසින් පරිවර්තනය කරන ලදි. 2021-11-28 - V1.0.0

පරිවර්තන පිරික්සීම
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة الإنكو، ترجمها كرامو/ بابا مامادي جاني. 2021-12-20 - V1.0.3

පරිවර්තන පිරික්සීම -
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ශුද්ධ වූ අල් කුර්ආනයේ අර්ථයන් හි කිනියර්වන්ද පරිවර්තනය. රුවන්ඩා මුස්ලිම් සංගමයේ කණ්ඩායම විසින් පරිවර්තනය කරන ලදී. 2024-03-12 - V1.0.4

පරිවර්තන පිරික්සීම -
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة الكيروندية، ترجمها يوسف غهيتي. 2024-02-19 - V1.0.2

පරිවර්තන පිරික්සීම -
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة المورية ترجمها فريق مركز رواد الترجمة بالتعاون مع إسلام هاوس. 2024-03-31 - V1.0.0

පරිවර්තන පිරික්සීම
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ශුද්ධ වූ අල් කුර්ආනයේ අර්ථයන් හි දග්බානි පරිවර්තනය. මුහම්මද් බාබා ගුතූබු විසින් පරිවර්තනය කරන ලදී. 2020-10-29 - V1.0.0

පරිවර්තන පිරික්සීම
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ශුද්ධ වූ අල් කුර්ආනයේ අර්ථයන් හි චෙවා පරිවර්තනය. (ක)හාලිද් ඉබ්රාහීම් බීතාලා විසින් පරිවර්තනය කරන ලදී. 2020 මද්‍රණය 2022-04-04 - V1.0.0

පරිවර්තන පිරික්සීම
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ශුද්ධ වූ අල් කුර්ආනයේ අර්ථයන් හි අශාන්ති පරිවර්තනය. හාරූන් ඉස්මාඊල් විසින් පරිවර්තනය කරන ලදී. 2023-08-16 - V1.0.3

පරිවර්තන පිරික්සීම - PDF -
Please review the Terms and Policies
PDF XML - CSV - Excel - API

ශුද්ධ වූ අල් කුර්ආනයේ අර්ථයන් හි යාඌ පරිවර්තනය. අබුදුල් හමීද් සලීකා විසින් පරිවර්තනය කරන ලදී. 2020-12-06 - V1.0.2

පරිවර්තන පිරික්සීම
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ෆුලානියානු භාෂාවෙන් ශුද්ධ වූ අල් කුර්ආන් අර්ථකථනයේ පරිවර්තනය. www.islamhouse.com වෙබ් අඩවිය සමග එක්ව රුව්වාද් පරිවර්තන මධ්‍යස්ථානයේ කණ්ඩායමක් විසින් එය පරිවර්තනය කරන ලදී. 2022-02-09 - V1.0.1

පරිවර්තන පිරික්සීම
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ترجمة معاني القرآن الكريم الى اللغة اللينغالا، ترجمها زكريا محمد بالنغوغو. 2021-09-27 - V1.0.0

පරිවර්තන පිරික්සීම -
Please review the Terms and Policies
EPUB XML - CSV - Excel - API

ශුද්ධ වූ අල්කුර්ආන් අර්ථ විවරණයේ සංෂිප්ත අනුවාදය

ශුද්ධ වූ අල්කුර්ආන් අර්ථ විිවරණයේ සංෂිප්ත අනුවාදය- අරාබි බසින් අල්කුර්ආන් අධ්‍යයන සඳහා වූ තෆ්සීර් මධ්‍යස්ථානය විසින් නිකුත් කරන ලදී. 2017-02-15 - V1.0.0

පරිවර්තන පිරික්සීම

ශුද්ධ වූ අල්කුර්ආන් අර්ථ විිවරණයේ සංෂිප්ත අනුවාදය- ඉන්දුනීසියානු පරිවර්තනය අල්කුර්ආන් අධ්‍යයන සඳහා වූ තෆ්සීර් මධ්‍යස්ථානය විසින් නිකුත් කරන ලදී. 2017-01-23 - V1.0.0

පරිවර්තන පිරික්සීම

ශුද්ධ වූ අල්කුර්ආන් අර්ථ විිවරණයේ සංෂිප්ත අනුවාදය- - පර්සියානු පරිවර්තනය අල්කුර්ආන් අධ්‍යයන සඳහා වූ තෆ්සීර් මධ්‍යස්ථානය විසින් නිකුත් කරන ලදී. 2017-01-23 - V1.0.0

පරිවර්තන පිරික්සීම

ශුද්ධ වූ අල්කුර්ආන් අර්ථ විිවරණයේ සංෂිප්ත අනුවාදය- තුර්කි පරිවර්තනය අල්කුර්ආන් අධ්‍යයන සඳහා වූ තෆ්සීර් මධ්‍යස්ථානය විසින් නිකුත් කරන ලදී. 2021-08-22 - V1.1.0

පරිවර්තන පිරික්සීම

ශුද්ධ වූ අල්කුර්ආන් අර්ථ විිවරණයේ සංෂිප්ත අනුවාදය- බොස්නියානු පරිවර්තනය අල්කුර්ආන් අධ්‍යයන සඳහා වූ තෆ්සීර් මධ්‍යස්ථානය විසින් නිකුත් කරන ලදී. 2019-04-15 - V1.0.0

පරිවර්තන පිරික්සීම

අල්කුර්ආන් විවරණයෙහි සංක්ෂිප්තය යන ග්‍රන්ථයෙහි බංගාලි පරිවර්තනය. තෆ්සීර් : අල්කුර්ආනීය අධ්‍යයන මධ්‍යස්ථානය විසින් නිකුත් කරන ලදී. 2020-10-15 - V1.0.0

පරිවර්තන පිරික්සීම

الترجمة المليبارية للمختصر في تفسير القرآن الكريم، صادر عن مركز تفسير للدراسات القرآنية. 2021-09-07 - V1.0.0

පරිවර්තන පිරික්සීම

الترجمة الأسامية للمختصر في تفسير القرآن الكريم، صادر عن مركز تفسير للدراسات القرآنية. 2021-08-24 - V1.0.0

පරිවර්තන පිරික්සීම

الترجمة الخميرية للمختصر في تفسير القرآن الكريم، صادر عن مركز تفسير للدراسات القرآنية. 2021-09-14 - V1.0.0

පරිවර්තන පිරික්සීම

අල්කුර්ආන් විවරණයෙහි සංක්ෂිප්තය යන ග්‍රන්ථයෙහි ස්පාඤ්ඤ පරිවර්තනය. තෆ්සීර් : අල්කුර්ආනීය අධ්‍යයන මධ්‍යස්ථානය විසින් නිකුත් කරන ලදී. 2020-12-31 - V1.0.0

පරිවර්තන පිරික්සීම

ශුද්ධ වූ අල්කුර්ආන් අර්ථ විිවරණයේ සංෂිප්ත අනුවාදය- පිලිපීන පරිවර්තනය (ටගාලොග්) අල්කුර්ආන් අධ්‍යයන සඳහා වූ තෆ්සීර් මධ්‍යස්ථානය විසින් නිකුත් කරන ලදී. 2017-01-23 - V1.0.0

පරිවර්තන පිරික්සීම

ශුද්ධ වූ අල්කුර්ආන් අර්ථ විිවරණයේ සංෂිප්ත අනුවාදය- වියට්නාම පරිවර්තනය අල්කුර්ආන් අධ්‍යයන සඳහා වූ තෆ්සීර් මධ්‍යස්ථානය විසින් නිකුත් කරන ලදී. 2019-02-10 - V1.0.0

පරිවර්තන පිරික්සීම

ශුද්ධ වූ අල්කුර්ආන් අර්ථ විිවරණයේ සංෂිප්ත අනුවාදය- ඉතාලි පරිවර්තනය අල්කුර්ආන් අධ්‍යයන සඳහා වූ තෆ්සීර් මධ්‍යස්ථානය විසින් නිකුත් කරන ලදී. 2019-04-15 - V1.0.0

පරිවර්තන පිරික්සීම

ශුද්ධ වූ අල්කුර්ආන් අර්ථ විිවරණයේ සංෂිප්ත අනුවාදය- ප්‍රංශ පරිවර්තනය අල්කුර්ආන් අධ්‍යයන සඳහා වූ තෆ්සීර් මධ්‍යස්ථානය විසින් නිකුත් කරන ලදී. 2019-10-03 - V1.0.0

පරිවර්තන පිරික්සීම

අල්කුර්ආන් විවරණයෙහි සංක්ෂිප්තය යන ග්‍රන්ථයෙහි චීන පරිවර්තනය. තෆ්සීර් : අල්කුර්ආනීය අධ්‍යයන මධ්‍යස්ථානය විසින් නිකුත් කරන ලදී. 2020-09-29 - V1.0.0

පරිවර්තන පිරික්සීම

අල්කුර්ආන් විවරණයෙහි සංක්ෂිප්තය යන ග්‍රන්ථයෙහි ජපන් පරිවර්තනය. තෆ්සීර් : අල්කුර්ආනීය අධ්‍යයන මධ්‍යස්ථානය විසින් නිකුත් කරන ලදී. 2020-10-01 - V1.0.0

පරිවර්තන පිරික්සීම

الترجمة الأذرية للمختصر في تفسير القرآن الكريم، صادر عن مركز تفسير للدراسات القرآنية. 2024-02-20 - V1.0.0

පරිවර්තන පිරික්සීම

الترجمة الفولانية للمختصر في تفسير القرآن الكريم، صادر عن مركز تفسير للدراسات القرآنية. 2024-02-20 - V1.0.0

පරිවර්තන පිරික්සීම

الترجمة الهندية للمختصر في تفسير القرآن الكريم، صادر عن مركز تفسير للدراسات القرآنية. 2024-02-20 - V1.0.0

පරිවර්තන පිරික්සීම

الترجمة الكردية للمختصر في تفسير القرآن الكريم، صادر عن مركز تفسير للدراسات القرآنية. 2024-02-20 - V1.0.0

පරිවර්තන පිරික්සීම

الترجمة القيرغيزية للمختصر في تفسير القرآن الكريم، صادر عن مركز تفسير للدراسات القرآنية. 2024-02-20 - V1.0.0

පරිවර්තන පිරික්සීම

الترجمة المليبارية للمختصر في تفسير القرآن الكريم، صادر عن مركز تفسير للدراسات القرآنية. 2024-02-20 - V1.0.0

පරිවර්තන පිරික්සීම

الترجمة البشتوية للمختصر في تفسير القرآن الكريم، صادر عن مركز تفسير للدراسات القرآنية. 2024-02-20 - V1.0.0

පරිවර්තන පිරික්සීම

الترجمة السنهالية للمختصر في تفسير القرآن الكريم، صادر عن مركز تفسير للدراسات القرآنية. 2024-02-20 - V1.0.0

පරිවර්තන පිරික්සීම

الترجمة الصربية للمختصر في تفسير القرآن الكريم، صادر عن مركز تفسير للدراسات القرآنية. 2024-02-20 - V1.0.0

පරිවර්තන පිරික්සීම

الترجمة التاميلية للمختصر في تفسير القرآن الكريم، صادر عن مركز تفسير للدراسات القرآنية. 2024-02-20 - V1.0.0

පරිවර්තන පිරික්සීම

الترجمة التلغوية للمختصر في تفسير القرآن الكريم، صادر عن مركز تفسير للدراسات القرآنية. 2024-02-20 - V1.0.0

පරිවර්තන පිරික්සීම

الترجمة التايلندية للمختصر في تفسير القرآن الكريم، صادر عن مركز تفسير للدراسات القرآنية. 2024-02-20 - V1.0.0

පරිවර්තන පිරික්සීම

الترجمة الأويغورية للمختصر في تفسير القرآن الكريم، صادر عن مركز تفسير للدراسات القرآنية. 2024-02-20 - V1.0.0

පරිවර්තන පිරික්සීම

الترجمة الأوزبكية للمختصر في تفسير القرآن الكريم، صادر عن مركز تفسير للدراسات القرآنية. 2024-02-20 - V1.0.0

පරිවර්තන පිරික්සීම

අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ

තෆ්සීර් අල් මුයස්සර් (සරළ විවරණය) අරාබි භාෂාව. මදීනාහි ශුද්ධ වූ අල් කුර්ආනය මුද්‍රණය කිරීම සඳහා වූ රජු ෆහද් සංකීර්ණය විසින් නිකුත් කරන ලදී. 2017-02-15 - V1.0.0

අල් කුර්ආන් අර්ථ විවරණ කෘති පිරික්සුම

අස්සිරාජ් ෆී බයානි ගරීබිල් කුර්ආන් නමැති පොත ඇසුරින් පද අරුත් 2017-02-15 - V1.0.0

අල් කුර්ආන් අර්ථ විවරණ කෘති පිරික්සුම

ක්‍රියාත්මක වෙමින් පවතින පරිවර්තන

اللغة الألمانية - ترجمة جديدة
اللغة الألمانية
اللغة الكنادية
اللغة الكنادية
اللغة الروسية
اللغة الروسية
اللغة الكورية
اللغة الكورية
اللغة السويدية
اللغة السويدية
اللغة اليونانية
اللغة اليونانية

සංවර්ධක සේවා

අල් කුර්ආනය හා සම්බන්ධ මෘදුකාංග නිර්මාණය කිරීමේදී සංවර්ධනය සඳහා අවශ්‍ය අන්තර්ගත කරුණු සපුරාලීමට අපේක්ෂිත සංවර්ධකයන් සඳහා ඉදිරිපත් කෙරෙන සේවා

Developers API

XML

එක්සෙල් ලිපි ස්වරූපයෙන් පරිවර්තන බහාලීම XML

CSV

එක්සෙල් ලිපි ස්වරූපයෙන් පරිවර්තන බහාලීම CSV

Excel

එක්සෙල් ලිපි ස්වරූපයෙන් පරිවර්තන බහාලීම Excel