ශුද්ධවූ අල් කුර්ආන් අර්ථ කථනය - හින්දි පරිවර්තනය * - පරිවර්තන පටුන

XML CSV Excel API
Please review the Terms and Policies

කරුණාකර සූරාව තෝරන්න
1. सूरा अल्-फ़ातिह़ा - සූරා අල් ෆාතිහා 2. सूरा अल्-ब-क़-रा - සූරා අල් බකරා 3. सूरा आले इम्रान - සූරා ආලු ඉම්රාන් 4. सूरा अन्-निसा - සූරා අන් නිසා 5. सूरा अल्-माइदा - සූරා අල් මාඉදා 6. सूरा अल्-अन्आम - සූරා අල් අන්ආම් 7. सूरा अल्-आराफ़ - සූරා අල් අඃරාෆ් 8. सूरा अल्-अन्फ़ाल - සූරා අල් අන්ෆාල් 9. सूरा अत्-तौबा - සූරා අත් තව්බා 10. सूरा यूनुस - සූරා යූනුස් 11. सूरा हूद - සූරා හූද් 12. सूरा यूसुफ़ - සූරා යූසුෆ් 13. सूरा अर्-रअ़्द - සූරා අර් රඃද් 14. सूरा इब्राहीम - සූරා ඉබ්රාහීම් 15. सूरा अल्-ह़िज्र - සූරා අල් හිජ්ර් 16. सूरा अन्-नह़्ल - සූරා අන් නහ්ල් 17. सूरा अल्-इस्रा - සූරා අල් ඉස්රා 18. सूरा अल्-कह्फ़ - සූරා අල් කහ්ෆ් 19. सूरा मर्यम - සූරා මර්යම් 20. सूरा ताहा - සූරා තාහා 21. सूरा अल्-अम्बिया - සූරා අල් අන්බියා 22. सूरा अल्-ह़ज्ज - සූරා අල් හජ් 23. सूरा अल्-मुमिनून - සූරා අල් මුඃමිනූන් 24. सूरा अन्-नूर - සූරා අන් නූර් 25. सूरा अल्-फ़ुर्क़ान - සූරා අල් ෆුර්කාන් 26. सूरा अश्-शु-अ़-रा - සූරා අෂ් ෂුඅරාඋ 27. सूरा अन्-नम्ल - සූරා අන් නම්ල් 28. सूरा अल्-क़सस - සූරා අල් කසස් 29. सूरा अल्-अन्कबूत - සූරා අල් අන්කබූත් 30. सूरा अर्-रूम - සූරා අර් රූම් 31. सूरा लुक़्मान - සූරා ලුක්මාන් 32. सूरा अस्-सज्दा - සූරා අස්-සජදා 33. सूरा अल्-अह़ज़ाब - සූරා අල්-අහ්සාබ් 34. सूरा सबा - සූරා සබඃ 35. सूरा फ़ातिर - සූරා ෆාතිර් 36. सूरा यासीन - සූරා යාසීන් 37. सूरा अस्-साफ़्फ़ात - සූරා අස් සාෆ්ෆාත් 38. सूरा साद - සූරා සාද් 39. सूरा अज़्-ज़ुमर - සූරා අස් සුමර් 40. सूरा ग़ाफ़िर - සූරා ගාෆිර් 41. सूरा फ़ुस्सिलत - සූරා ෆුස්සිලත් 42. सूरा अश़्-शूरा - සූරා අෂ් ෂූරා 43. सूरा अज़्-ज़ुख़रुफ़ - සූරා අස් සුක්රුෆ් 44. सूरा अद्-दुख़ान - සූරා අද් දුකාන් 45. सूरा अल्-जासिया - සූරා අල් ජාසියා 46. सूरा अल्-अह़्क़ाफ़ - සූරා අල් අහ්කාෆ් 47. सूरा मुह़म्मद - සූරා මුහම්මද් 48. सूरा अल्-फ़त्ह़ - සූරා අල් ෆත්හ් 49. सूरा अल्-ह़ुजुरात - සූරා අල් හුජුරාත් 50. सूरा क़ाफ़ - සූරා කාෆ් 51. सूरा अज़्-ज़ारियात - සූරා අස්සාරියාත් 52. सूरा अत्-तूर - සූරා අත් තූර් 53. सूरा अन्-नज्म - සූරා අන් නජ්ම් 54. सूरा अल्-क़मर - සූරා අල් කමර් 55. सूरा अर्-रह़मान - සූරා අර් රහ්මාන් 56. सूरा अल्-वाक़िआ़ - සූරා අල් වාකිආ 57. सूरा अल्-ह़दीद - සූරා අල් හදීද් 58. सूरा अल्-मुजादिला - සූරා අල් මුජාදලා 59. सूरा अल्-ह़श्र - සූරා අල් හෂ්ර් 60. सूरा अल्-मुम्तह़िना - සූරා අල් මුම්තහිනා 61. सूरा अस्-सफ़्फ़ - සූරා අස් සෆ් 62. सूरा अल्-जुमुआ - සූරා අල් ජුමුආ 63. सूरा अल्-मुनाफ़िक़ून - සූරා අල් මුනාෆිකූන් 64. सूरा अत्-तग़ाबुन - සූරා අත් තාඝාබුන් 65. सूरा अत्-तलाक़ - සූරා අත් තලාක් 66. सूरा अत्-तह़रीम - සූරා අත් තහ්රීම් 67. सूरा अल्-मुल्क - සූරා අල් මුල්ක් 68. सूरा अल्-क़लम - සූරා අල් කලම් 69. सूरा अल्-ह़ाक़्क़ा - සූරා අල් හාක්කා 70. सूरा अल्-मआ़रिज - සූරා අල් මආරිජ් 71. सूरा नूह़ - සූරා නූහ් 72. सूरा अल्-जिन्न - සූරා අල් ජින් 73. सूरा अल्-मुज़्ज़म्मिल - සූරා අල් මුස්සම්මිල් 74. सूरा अल्-मुद्दस्सिर - සූරා අල් මුද්දස්සිර් 75. सूरा अल्-क़ियामह - සූරා අල් කියාමා 76. सूरा अल्-इन्सान - සූරා අල් ඉන්සාන් 77. सूरा अल्-मुर्सलात - සූරා අල් මුර්සලාත් 78. सूरा अन्-नबा - සූරා අන් නබඋ 79. सूरा अन्-नाज़िआ़त - සූරා අන් නාසිආත් 80. सूरा अ़बस - සූරා අබස 81. सूरा अत्-तक्वीर - සූරා අත් තක්වීර් 82. सूरा अल्-इन्फ़ितार - සූරා අල් ඉන්ෆිතාර් 83. सूरा अल्-मुतफ़्फ़िफ़ीन - සූරා අල් මුතෆ්ෆිෆීන් 84. सूरा अल्-इन्शिक़ाक़ - සූරා අල් ඉන්ෂිකාක් 85. सूरा अल्-बुरूज - සූරා අල් බුරූජ් 86. सूरा अत्-तारिक़ - සූරා අත් තාරික් 87. सूरा अल्-आला - සූරා අල් අඃලා 88. सूरा अल्-ग़ाशिया - සූරා අල් ඝාෂියා 89. सूरा अल्-फ़ज्र - සූරා අල් ෆජ්ර් 90. सूरा अल्-बलद - සූරා අල් බලද් 91. सूरा अश्-शम्स - සූරා අෂ් ෂම්ෂ් 92. सूरा अल्-लैल - සූරා අල් ලෙය්ල් 93. सूरा अज़्-ज़ुह़ा - සූරා අල් ළුහා 94. सूरा अश्-शर्ह़ - සූරා අෂ් ෂර්හ් 95. सूरा अत्-तीन - සූරා අත් තීන් 96. सूरा अल्-अ़लक़ - සූරා අල් අලක් 97. सूरा अल्-क़द्र - සූරා අල් කද්ර් 98. सूरा अल्-बय्यिना - සූරා අල් බය්යිනා 99. सूरा अज़्-ज़ल्ज़ला - සූරා අස් සල්සලා 100. सूरा अल्-आ़दियात - සූරා අල් ආදියා 101. सूरा अल्-क़ारिआ़ - සූරා අල් කාරිආ 102. सूरा अत्-तकासुर - සූරා අත් තකාසුර් 103. सूरा अल्-अ़स्र - සූරා අල් අස්ර් 104. सूरा अल्-हु-म-ज़ह - සූරා අල් හුමසා 105. सूरा अल्-फ़ील - සූරා අල් ෆීල් 106. सूरा क़ुरैश - සූරා කුරෙය්ෂ් 107. सूरा अल्-माऊ़न - සූරා අල් මාඌන් 108. सूरा अल्-कौसर - සූරා අල් කව්සර් 109. सूरा अल्-काफ़िरून - සූරා අල් කාෆිරූන් 110. सूरा अन्-नस्र - සූරා අන් නස්ර් 111. सूरा अल्-मसद - සූරා අල් මසද් 112. सूरा अल-इख़्लास - සූරා අල් ඉක්ලාස් 113. सूरा अल्-फ़लक़ - සූරා අල් ෆලක් 114. सूरा अन्-नास - සූරා අන් නාස්
වසන්න