ការបកប្រែអត្ថន័យគួរអាន - ការបកប្រែជាភាសាហិណ្ឌូ * - សន្ទស្សន៍នៃការបកប្រែ

XML CSV Excel API
Please review the Terms and Policies

សូម​ជ្រើសរើសជំពូក
1. सूरा अल्-फ़ातिह़ा - សូរ៉ោះអាល់ហ្វាទីហះ 2. सूरा अल्-ब-क़-रा - សូរ៉ោះអាល់ហ្ពាក៏រ៉ោះ 3. सूरा आले इम्रान - សូរ៉ោះអាលីអុិមរ៉ន 4. सूरा अन्-निसा - សូរ៉ោះអាន់នីសាក 5. सूरा अल्-माइदा - សូរ៉ោះអាល់ម៉ាអ៊ីដះ 6. सूरा अल्-अन्आम - សូរ៉ោះអាល់អាន់អាម 7. सूरा अल्-आराफ़ - សូរ៉ោះអាល់អាក់រ៉ហ្វ 8. सूरा अल्-अन्फ़ाल - សូរ៉ោះអាល់អាន់ហ្វាល 9. सूरा अत्-तौबा - សូរ៉ោះអាត់តាវហ្ពះ 10. सूरा यूनुस - សូរ៉ោះយូនូស 11. सूरा हूद - សូរ៉ោះហ៊ូទ 12. सूरा यूसुफ़ - សូរ៉ោះយូសុហ្វ 13. सूरा अर्-रअ़्द - សូរ៉ោះអើររ៉ក់ទ៍ 14. सूरा इब्राहीम - សូរ៉ោះអ៊ីព្រហ៊ីម 15. सूरा अल्-ह़िज्र - សូរ៉ោះអាល់ហុិជរ៍ 16. सूरा अन्-नह़्ल - សូរ៉ោះអាន់ណះល៍ 17. सूरा अल्-इस्रा - សូរ៉ោះអាល់អ៊ីសរ៉ក 18. सूरा अल्-कह्फ़ - សូរ៉ោះអាល់កះហ្វុី 19. सूरा मर्यम - សូរ៉ោះម៉ារយុាំ 20. सूरा ताहा - សូរ៉ោះតហា 21. सूरा अल्-अम्बिया - សូរ៉ោះអាល់អាំពីយ៉ាក 22. सूरा अल्-ह़ज्ज - សូរ៉ោះអាល់ហាជ្ជ 23. सूरा अल्-मुमिनून - សូរ៉ោះអល់មុមីនូន 24. सूरा अन्-नूर - សូរ៉ោះអាន់នូរ 25. सूरा अल्-फ़ुर्क़ान - សូរ៉ោះអាល់ហ្វូរកន 26. सूरा अश्-शु-अ़-रा - សូរ៉ោះអាស្ហស្ហ៊ូអារ៉ក 27. सूरा अन्-नम्ल - សូរ៉ោះអាន់ណាំល៍ 28. सूरा अल्-क़सस - សូរ៉ោះអាល់កសស 29. सूरा अल्-अन्कबूत - សូរ៉ោះអាល់អាំងកាពូត 30. सूरा अर्-रूम - សូរ៉ោះអើររ៉ូម 31. सूरा लुक़्मान - សូរ៉ោះលុកម៉ាន 32. सूरा अस्-सज्दा - សូរ៉ោះអាស់សាជដះ 33. सूरा अल्-अह़ज़ाब - សូរ៉ោះអាល់អះហ្សាប 34. सूरा सबा - សូរ៉ោះសាហ្ពាក 35. सूरा फ़ातिर - សូរ៉ោះហ្វាតៀរ 36. सूरा यासीन - សូរ៉ោះយ៉ាស៊ីន 37. सूरा अस्-साफ़्फ़ात - សូរ៉ោះអាស់សហ្វហ្វាត 38. सूरा साद - សូរ៉ោះសទ 39. सूरा अज़्-ज़ुमर - សូរ៉ោះអាស់ហ្សូមើរ 40. सूरा ग़ाफ़िर - សូរ៉ោះហ្គហ្វៀរ 41. सूरा फ़ुस्सिलत - សូរ៉ោះហ្វូសស៊ីឡាត់ 42. सूरा अश़्-शूरा - សូរ៉ោះអាស្ហ់ស្ហ៊ូរ៉ 43. सूरा अज़्-ज़ुख़रुफ़ - សូរ៉ោះអាហ្សហ្សុខរ៉ហ្វ 44. सूरा अद्-दुख़ान - សូរ៉ោះអាត់ទូខន 45. सूरा अल्-जासिया - សូរ៉ោះអាល់ហ្ជាស៊ីយ៉ះ 46. सूरा अल्-अह़्क़ाफ़ - សូរ៉ោះអាល់អះកហ្វ 47. सूरा मुह़म्मद - សូរ៉ោះមូហាំម៉ាត់ 48. सूरा अल्-फ़त्ह़ - សូរ៉ោះអាល់ហ្វាត់ហ៍ 49. सूरा अल्-ह़ुजुरात - សូរ៉ោះអាល់ហ៊ូជូរ៉ត 50. सूरा क़ाफ़ - សូរ៉ោះកហ្វ 51. सूरा अज़्-ज़ारियात - សូរ៉ោះអាស់ហ្សារីយ៉ាត 52. सूरा अत्-तूर - សូរ៉ោះអាត់តួរ 53. सूरा अन्-नज्म - សូរ៉ោះអាន់ណាច់ម៍ 54. सूरा अल्-क़मर - សូរ៉ោះអាល់កមើរ 55. सूरा अर्-रह़मान - សូរ៉ោះអើររ៉ោះម៉ាន 56. सूरा अल्-वाक़िआ़ - សូរ៉ោះអាល់វ៉ាគីអះ 57. सूरा अल्-ह़दीद - សូរ៉ោះអាល់ហាទីត 58. सूरा अल्-मुजादिला - សូរ៉ោះអាលមូជើទើឡះ 59. सूरा अल्-ह़श्र - សូរ៉ោះអាល់ហាស្ហរ៍ 60. सूरा अल्-मुम्तह़िना - សូរ៉ោះអាល់មុមតាហុីណះ 61. सूरा अस्-सफ़्फ़ - សូរ៉ោះអាសសហ្វ 62. सूरा अल्-जुमुआ - សូរ៉ោះជូមូអះ 63. सूरा अल्-मुनाफ़िक़ून - សូរ៉ោះ​​​អាល់មូណាហ្វុីគូន 64. सूरा अत्-तग़ाबुन - សូរ៉ោះអាត់តាហ្គពុន 65. सूरा अत्-तलाक़ - សូរ៉ោះអាត់តឡាគ 66. सूरा अत्-तह़रीम - សូរ៉ោះអាត់តះរីម 67. सूरा अल्-मुल्क - សូរ៉ោះអាល់មុលក៍ 68. सूरा अल्-क़लम - សូរ៉ោះអាល់កឡាំ 69. सूरा अल्-ह़ाक़्क़ा - សូរ៉ោះអាល់ហាគកោះ 70. सूरा अल्-मआ़रिज - សូរ៉ោះអាល់ម៉ាអារិច 71. सूरा नूह़ - សូរ៉ោះនួហ 72. सूरा अल्-जिन्न - សូរ៉ោះអាល់ជិន 73. सूरा अल्-मुज़्ज़म्मिल - សូរ៉ោះអាល់មូសហ្សាំមិល 74. सूरा अल्-मुद्दस्सिर - សូរ៉ោះអាល់មុដដាស់សៀរ 75. सूरा अल्-क़ियामह - សូរ៉ោះអាល់គីយ៉ាម៉ះ 76. सूरा अल्-इन्सान - សូរ៉ោះអាល់អ៊ីនសាន 77. सूरा अल्-मुर्सलात - សូរ៉ោះអាល់មូរសុីឡាត 78. सूरा अन्-नबा - សូរ៉ោះអាន់ណាហ្ពាក 79. सूरा अन्-नाज़िआ़त - សូរ៉ោះអាន់ណាហ្សុីអាត 80. सूरा अ़बस - សូរ៉ោះអាហ្ពាសា 81. सूरा अत्-तक्वीर - សូរ៉ោះអាត់តឹកវៀរ 82. सूरा अल्-इन्फ़ितार - សូរ៉ោះអាល់អ៊ីមហ្វុីត័រ 83. सूरा अल्-मुतफ़्फ़िफ़ीन - សូរ៉ោះអាល់មូតហ្វហ្វុីហ្វុីន 84. सूरा अल्-इन्शिक़ाक़ - សូរ៉ោះអាល់អុិនស្ហុីកក 85. सूरा अल्-बुरूज - សូរ៉ោះអាល់ពូរូជ 86. सूरा अत्-तारिक़ - សូរ៉ោះអាត់តរិក 87. सूरा अल्-आला - សូរ៉ោះអាល់អាក់ឡា 88. सूरा अल्-ग़ाशिया - សូរ៉ោះអាល់ហ្គស្ហុីយ៉ះ 89. सूरा अल्-फ़ज्र - សូរ៉ោះអាល់ហ្វាច់រ៍ 90. सूरा अल्-बलद - សូរ៉ោះអាល់ហ្ពាឡាត់ 91. सूरा अश्-शम्स - សូរ៉ោះអាស់ស្ហាំ 92. सूरा अल्-लैल - សូរ៉ោះអាល់ឡៃល៍ 93. सूरा अज़्-ज़ुह़ा - សូរ៉ោះអាត់ទូហា 94. सूरा अश्-शर्ह़ - អាស្ហស្ហើរហ៍ 95. सूरा अत्-तीन - សូរ៉ោះអាត់ទីន 96. सूरा अल्-अ़लक़ - សូរ៉ោះអាល់អាឡឹក 97. सूरा अल्-क़द्र - សូរ៉ោះអាល់កដរ៍ 98. सूरा अल्-बय्यिना - សូរ៉ោះអាល់ហ្ពៃយីណះ 99. सूरा अज़्-ज़ल्ज़ला - សូរ៉ោះអាល់ហ្សាល់ហ្សាឡះ 100. सूरा अल्-आ़दियात - សូរ៉ោះអាល់អាទីយ៉ាត 101. सूरा अल्-क़ारिआ़ - សូរ៉ោះអាល់ករីអះ 102. सूरा अत्-तकासुर - សូរ៉ោះអាត់តាកាស៊ួរ 103. सूरा अल्-अ़स्र - សូរ៉ោះអាល់អោសរ៍ 104. सूरा अल्-हु-म-ज़ह - សូរ៉ោះអាល់ហ៊ូម៉ាហ្សះ 105. सूरा अल्-फ़ील - សូរ៉ោះអាល់ហ្វុីល 106. सूरा क़ुरैश - សូរ៉ោះអាល់គូរ៉ស្ហ 107. सूरा अल्-माऊ़न - សូរ៉ោះអាល់ម៉ាអូន 108. सूरा अल्-कौसर - សូរ៉ោះអាល់កាវសើរ 109. सूरा अल्-काफ़िरून - ស៊ូរ៉ោះ អាល់កាហ្វីរូន 110. सूरा अन्-नस्र - ស៊ូរ៉ោះ អាន់ណើសរ៍ 111. सूरा अल्-मसद - សូរ៉ោះអាល់ម៉ាសាដ 112. सूरा अल-इख़्लास - សូរ៉ោះអាល់អៀខឡោស 113. सूरा अल्-फ़लक़ - សូរ៉ោះអាល់ហ្វាឡឹក 114. सूरा अन्-नास - សូរ៉ោះអាន់ណាស
បិទ