Bản dịch ý nghĩa nội dung Qur'an - Dịch thuật tiếng Ấn Độ * - Mục lục các bản dịch

XML CSV Excel API
Please review the Terms and Policies

Mời chọn chương Kinh
1. सूरा अल्-फ़ातिह़ा - Chương Al-Fatihah 2. सूरा अल्-ब-क़-रा - Chương Al-Baqarah 3. सूरा आले इम्रान - Chương Ali 'Imran 4. सूरा अन्-निसा - Chương Al-Nisa' 5. सूरा अल्-माइदा - Chương Al-Ma-idah 6. सूरा अल्-अन्आम - Chương Al-An-'am 7. सूरा अल्-आराफ़ - Chương Al-'Araf 8. सूरा अल्-अन्फ़ाल - Chương Al-Anfal 9. सूरा अत्-तौबा - Chương Al-Tawbah 10. सूरा यूनुस - Chương Yunus 11. सूरा हूद - Chương Hud 12. सूरा यूसुफ़ - Chương Yusuf 13. सूरा अर्-रअ़्द - Chương Al-R'ad 14. सूरा इब्राहीम - Chương Ibrahim 15. सूरा अल्-ह़िज्र - Chương Al-Hijr 16. सूरा अन्-नह़्ल - Chương Al-Nahl 17. सूरा अल्-इस्रा - Chương Al-Isra' 18. सूरा अल्-कह्फ़ - Chương Al-Kahf 19. सूरा मर्यम - Chương Mar-yam 20. सूरा ताहा - Chương Taha 21. सूरा अल्-अम्बिया - Chương Al-Ambiya' 22. सूरा अल्-ह़ज्ज - Chương Al-Hajj 23. सूरा अल्-मुमिनून - Chương Al-Muminun 24. सूरा अन्-नूर - Chương Al-Nur 25. सूरा अल्-फ़ुर्क़ान - Chương Al-Furqan 26. सूरा अश्-शु-अ़-रा - Chương Al-Shu-'ara' 27. सूरा अन्-नम्ल - Chương Al-Naml 28. सूरा अल्-क़सस - Chương Al-Qasas 29. सूरा अल्-अन्कबूत - Chương Al-'Ankabut 30. सूरा अर्-रूम - Chương Al-Rum 31. सूरा लुक़्मान - Chương Luqman 32. सूरा अस्-सज्दा - Chương Al-Sajadah 33. सूरा अल्-अह़ज़ाब - Chương Al-Ahzab 34. सूरा सबा - Chương Saba' 35. सूरा फ़ातिर - Chương Fatir 36. सूरा यासीन - Chương Yasin 37. सूरा अस्-साफ़्फ़ात - Chương Saffat 38. सूरा साद - Chương Sad 39. सूरा अज़्-ज़ुमर - Chương Al-Zumar 40. सूरा ग़ाफ़िर - Chương Ghafir 41. सूरा फ़ुस्सिलत - Chương Fussilat 42. सूरा अश़्-शूरा - Chương Al-Shura 43. सूरा अज़्-ज़ुख़रुफ़ - Chương Al-Zukhruf 44. सूरा अद्-दुख़ान - Chương Al-Dukhan 45. सूरा अल्-जासिया - Chương Al-Jathiyah 46. सूरा अल्-अह़्क़ाफ़ - Chương Al-Ahqaf 47. सूरा मुह़म्मद - Chương Muhammad 48. सूरा अल्-फ़त्ह़ - Chương Al-Fat-h 49. सूरा अल्-ह़ुजुरात - Chương Al-Hujurat 50. सूरा क़ाफ़ - Chương Qaf 51. सूरा अज़्-ज़ारियात - Chương Al-Zariyat 52. सूरा अत्-तूर - Chương Al-Tur 53. सूरा अन्-नज्म - Chương Al-Najm 54. सूरा अल्-क़मर - Chương Al-Qamar 55. सूरा अर्-रह़मान - Chương Al-Rahman 56. सूरा अल्-वाक़िआ़ - Chương Al-Waqi-'ah 57. सूरा अल्-ह़दीद - Chương Al-Hadid 58. सूरा अल्-मुजादिला - Chương Al-Mujadalah 59. सूरा अल्-ह़श्र - Chương Al-Hashr 60. सूरा अल्-मुम्तह़िना - Chương Al-Mumtahinah 61. सूरा अस्-सफ़्फ़ - Chương Al-Saf 62. सूरा अल्-जुमुआ - Chương Al-Jumu-'ah 63. सूरा अल्-मुनाफ़िक़ून - Chương Al-Munafiqun 64. सूरा अत्-तग़ाबुन - Chương Al-Taghabun 65. सूरा अत्-तलाक़ - Chương Al-Talaq 66. सूरा अत्-तह़रीम - Chương Al-Tahrim 67. सूरा अल्-मुल्क - Chương Al-Mulk 68. सूरा अल्-क़लम - Chương Al-Qalam 69. सूरा अल्-ह़ाक़्क़ा - Chương Al-Haqah 70. सूरा अल्-मआ़रिज - Chương Al-Ma-'arij 71. सूरा नूह़ - Chương Nuh 72. सूरा अल्-जिन्न - Chương Al-Jinn 73. सूरा अल्-मुज़्ज़म्मिल - Chương Al-Muzzammil 74. सूरा अल्-मुद्दस्सिर - Chương Al-Muddaththir 75. सूरा अल्-क़ियामह - Chương Al-Qiyamah 76. सूरा अल्-इन्सान - Chương Al-Insan 77. सूरा अल्-मुर्सलात - Chương Al-Mursalat 78. सूरा अन्-नबा - Chương Al-Naba' 79. सूरा अन्-नाज़िआ़त - Chương Al-Nazi-'at 80. सूरा अ़बस - Chương 'Abasa 81. सूरा अत्-तक्वीर - Chương Al-Takwir 82. सूरा अल्-इन्फ़ितार - Chương Al-Infitar 83. सूरा अल्-मुतफ़्फ़िफ़ीन - Chương Al-Mutaffifin 84. सूरा अल्-इन्शिक़ाक़ - Chương Al-Inshiqaq 85. सूरा अल्-बुरूज - Chương Al-Buruj 86. सूरा अत्-तारिक़ - Chương Al-Tariq 87. सूरा अल्-आला - Chương Al-'Ala 88. सूरा अल्-ग़ाशिया - Chương Al-Ghashiyah 89. सूरा अल्-फ़ज्र - Chương Al-Fajr 90. सूरा अल्-बलद - Chương Al-Balad 91. सूरा अश्-शम्स - Chương Al-Shams 92. सूरा अल्-लैल - Chương Al-Lail 93. सूरा अज़्-ज़ुह़ा - Chương Al-Dhuha 94. सूरा अश्-शर्ह़ - Chương Al-Sharh 95. सूरा अत्-तीन - Chương Al-Tin 96. सूरा अल्-अ़लक़ - Chương Al-'Alaq 97. सूरा अल्-क़द्र - Chương Al-Qadar 98. सूरा अल्-बय्यिना - Chương Al-Baiyinah 99. सूरा अज़्-ज़ल्ज़ला - Chương Al-Zalzalah 100. सूरा अल्-आ़दियात - Chương Al-'Adiyat 101. सूरा अल्-क़ारिआ़ - Chương Al-Qari-'ah 102. सूरा अत्-तकासुर - Chương Al-Takathur 103. सूरा अल्-अ़स्र - Chương Al-'Asr 104. सूरा अल्-हु-म-ज़ह - Chương Al-Humazah 105. सूरा अल्-फ़ील - Chương Al-Fil 106. सूरा क़ुरैश - Chương Quraish 107. सूरा अल्-माऊ़न - Chương Al-Ma-'un 108. सूरा अल्-कौसर - Chương Al-Kawthar 109. सूरा अल्-काफ़िरून - Chương Al-Kafirun 110. सूरा अन्-नस्र - Chương Al-Nasr 111. सूरा अल्-मसद - Chương Al-Masad 112. सूरा अल-इख़्लास - Chương Al-Ikhlas 113. सूरा अल्-फ़लक़ - Chương Al-Falaq 114. सूरा अन्-नास - Chương Al-Nas
Đóng lại