કુરઆન મજીદના શબ્દોનું ભાષાંતર - હિન્દી ભાષાતર * - ભાષાંતરોની અનુક્રમણિકા

XML CSV Excel API
Please review the Terms and Policies

કૃપા કરી, સૂરહ પસંદ કરો
1. सूरा अल्-फ़ातिह़ा - અલ્ ફાતિહા 2. सूरा अल्-ब-क़-रा - અલ્ બકરહ 3. सूरा आले इम्रान - આલિ ઇમરાન 4. सूरा अन्-निसा - અન્ નિસા 5. सूरा अल्-माइदा - અલ્ માઇદહ 6. सूरा अल्-अन्आम - અલ્ અન્આમ 7. सूरा अल्-आराफ़ - અલ્ અઅરાફ 8. सूरा अल्-अन्फ़ाल - અલ્ અન્ફાલ 9. सूरा अत्-तौबा - અત્ તૌબા 10. सूरा यूनुस - યૂનુસ 11. सूरा हूद - હૂદ 12. सूरा यूसुफ़ - યૂસુફ 13. सूरा अर्-रअ़्द - અર્ રઅદ 14. सूरा इब्राहीम - ઈબ્રાહીમ 15. सूरा अल्-ह़िज्र - અલ્ હિજ્ર 16. सूरा अन्-नह़्ल - અન્ નહલ 17. सूरा अल्-इस्रा - અલ્ ઇસ્રા 18. सूरा अल्-कह्फ़ - અલ્ કહફ 19. सूरा मर्यम - મરયમ 20. सूरा ताहा - તો-હા 21. सूरा अल्-अम्बिया - અલ્ અન્બિયા 22. सूरा अल्-ह़ज्ज - અલ્ હજ્ 23. सूरा अल्-मुमिनून - અલ્ મુઅમિનૂન 24. सूरा अन्-नूर - અન્ નૂર 25. सूरा अल्-फ़ुर्क़ान - અલ્ ફુરકાન 26. सूरा अश्-शु-अ़-रा - અશ્ શુઅરાઅ 27. सूरा अन्-नम्ल - અન્ નમલ 28. सूरा अल्-क़सस - અલ્ કસસ 29. सूरा अल्-अन्कबूत - અલ્ અન્કબુત 30. सूरा अर्-रूम - અર્ રુમ 31. सूरा लुक़्मान - લુકમાન 32. सूरा अस्-सज्दा - અસ્ સજદહ 33. सूरा अल्-अह़ज़ाब - અલ્ અહઝાબ 34. सूरा सबा - સબા 35. सूरा फ़ातिर - ફાતિર 36. सूरा यासीन - યાસિન 37. सूरा अस्-साफ़्फ़ात - અસ્ સોફ્ફાત 38. सूरा साद - સૉદ 39. सूरा अज़्-ज़ुमर - અઝ્ ઝુમર 40. सूरा ग़ाफ़िर - ગાફિર 41. सूरा फ़ुस्सिलत - ફુસ્સિલત 42. सूरा अश़्-शूरा - અશ્ શૂરા 43. सूरा अज़्-ज़ुख़रुफ़ - અઝ્ ઝુખ્રૃફ 44. सूरा अद्-दुख़ान - અદ્ દુખાન 45. सूरा अल्-जासिया - અલ્ જાષિયહ 46. सूरा अल्-अह़्क़ाफ़ - અલ્ અહકાફ 47. सूरा मुह़म्मद - મુહમ્મદ 48. सूरा अल्-फ़त्ह़ - અલ્ ફત્હ 49. सूरा अल्-ह़ुजुरात - અલ્ હુજુરાત 50. सूरा क़ाफ़ - કૉફ 51. सूरा अज़्-ज़ारियात - અઝ્ ઝારિયાત 52. सूरा अत्-तूर - અત્ તૂર 53. सूरा अन्-नज्म - અન્ નજમ 54. सूरा अल्-क़मर - અલ્ કમર 55. सूरा अर्-रह़मान - અર્ રહમાન 56. सूरा अल्-वाक़िआ़ - અલ્ વાકિઆ 57. सूरा अल्-ह़दीद - અલ્ હદીદ 58. सूरा अल्-मुजादिला - અલ્ મુજાદિલહ 59. सूरा अल्-ह़श्र - અલ્ હશ્ર 60. सूरा अल्-मुम्तह़िना - અલ્ મુમતહિનહ 61. सूरा अस्-सफ़्फ़ - અસ્ સફ 62. सूरा अल्-जुमुआ - અલ્ જુમ્આ 63. सूरा अल्-मुनाफ़िक़ून - અલ્ મુનાફિકુન 64. सूरा अत्-तग़ाबुन - અત્ તગાબુન 65. सूरा अत्-तलाक़ - અત્ તલાક 66. सूरा अत्-तह़रीम - અત્ તહરીમ 67. सूरा अल्-मुल्क - અલ્ મુલ્ક 68. सूरा अल्-क़लम - અલ્ કલમ 69. सूरा अल्-ह़ाक़्क़ा - અલ્ હાકકહ 70. सूरा अल्-मआ़रिज - અલ્ મઆરિજ 71. सूरा नूह़ - નૂહ 72. सूरा अल्-जिन्न - અલ્ જિન 73. सूरा अल्-मुज़्ज़म्मिल - અલ્ મુઝમ્મીલ 74. सूरा अल्-मुद्दस्सिर - અલ્ મુદષષિર 75. सूरा अल्-क़ियामह - અલ્ કિયામહ 76. सूरा अल्-इन्सान - અલ્ ઇન્સાન 77. सूरा अल्-मुर्सलात - અલ્ મુર્સલાત 78. सूरा अन्-नबा - અન્ નબા 79. सूरा अन्-नाज़िआ़त - અન્ નાઝિઆત 80. सूरा अ़बस - અબસ 81. सूरा अत्-तक्वीर - અત્ તકવીર 82. सूरा अल्-इन्फ़ितार - અલ્ ઇન્ફિતાર 83. सूरा अल्-मुतफ़्फ़िफ़ीन - અલ્ મુતફ્ફીન 84. सूरा अल्-इन्शिक़ाक़ - અલ્ ઇન્શિકાક 85. सूरा अल्-बुरूज - અલ્ બુરુજ 86. सूरा अत्-तारिक़ - અત્ તારિક 87. सूरा अल्-आला - અલ્ અઅલા 88. सूरा अल्-ग़ाशिया - અલ્ ગોશિયહ 89. सूरा अल्-फ़ज्र - અલ્ ફજર 90. सूरा अल्-बलद - અલ્ બલદ 91. सूरा अश्-शम्स - અશ્ શમ્શ 92. सूरा अल्-लैल - અલ્ લૈલ 93. सूरा अज़्-ज़ुह़ा - અઝ્ ઝોહા 94. सूरा अश्-शर्ह़ - અશ્ શરહ 95. सूरा अत्-तीन - અત્ તીન 96. सूरा अल्-अ़लक़ - અલ્ અલક 97. सूरा अल्-क़द्र - અલ્ કદર 98. सूरा अल्-बय्यिना - અલ્ બય્યિનહ 99. सूरा अज़्-ज़ल्ज़ला - અઝ્ ઝલ્ઝલા 100. सूरा अल्-आ़दियात - અલ્ આદિયાત 101. सूरा अल्-क़ारिआ़ - અલ્ કોરિઅહ 102. सूरा अत्-तकासुर - અત્ તકાષુર 103. सूरा अल्-अ़स्र - અલ્ અસ્ર 104. सूरा अल्-हु-म-ज़ह - અલ્ હુમઝહ 105. सूरा अल्-फ़ील - અલ્ ફીલ 106. सूरा क़ुरैश - કુરૈશ 107. सूरा अल्-माऊ़न - અલ્ માઉન 108. सूरा अल्-कौसर - અલ્ કૌષર 109. सूरा अल्-काफ़िरून - અલ્ કાફિરુન 110. सूरा अन्-नस्र - અન્ નસ્ર 111. सूरा अल्-मसद - અલ્ મસદ 112. सूरा अल-इख़्लास - અલ્ ઇખ્લાસ 113. सूरा अल्-फ़लक़ - અલ્ ફલક 114. सूरा अन्-नास - અન્ નાસ
બંધ કરો