വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പരിഭാഷ - ഹിന്ദി വിവർത്തനം * - വിവർത്തനങ്ങളുടെ സൂചിക

XML CSV Excel API
Please review the Terms and Policies

ദയവായി സൂറത്ത് തിരഞ്ഞെടുക്കുക
1. सूरा अल्-फ़ातिह़ा - സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹ 2. सूरा अल्-ब-क़-रा - സൂറത്തുൽ ബഖറഃ 3. सूरा आले इम्रान - സൂറത്ത് ആലുഇംറാൻ 4. सूरा अन्-निसा - സൂറത്തുന്നിസാഅ് 5. सूरा अल्-माइदा - സൂറത്തുൽ മാഇദ 6. सूरा अल्-अन्आम - സൂറത്തുൽ അൻആം 7. सूरा अल्-आराफ़ - സൂറത്തുൽ അഅ്റാഫ് 8. सूरा अल्-अन्फ़ाल - സൂറത്തുൽ അൻഫാൽ 9. सूरा अत्-तौबा - സൂറത്തുത്തൗബഃ 10. सूरा यूनुस - സൂറത്ത് യൂനുസ് 11. सूरा हूद - സൂറത്ത് ഹൂദ് 12. सूरा यूसुफ़ - സൂറത്ത് യൂസുഫ് 13. सूरा अर्-रअ़्द - സൂറത്തു റഅ്ദ് 14. सूरा इब्राहीम - സൂറത്ത് ഇബ്റാഹീം 15. सूरा अल्-ह़िज्र - സൂറത്തുൽ ഹിജ്ർ 16. सूरा अन्-नह़्ल - സൂറത്തുന്നഹ്ൽ 17. सूरा अल्-इस्रा - സൂറത്തുൽ ഇസ്റാഅ് 18. सूरा अल्-कह्फ़ - സൂറത്തുൽ കഹ്ഫ് 19. सूरा मर्यम - സൂറത്ത് മർയം 20. सूरा ताहा - സൂറത്ത് ത്വാഹാ 21. सूरा अल्-अम्बिया - സൂറത്തുൽ അൻബിയാഅ് 22. सूरा अल्-ह़ज्ज - സൂറത്തുൽ ഹജ്ജ് 23. सूरा अल्-मुमिनून - സൂറത്തുൽ മുഅ്മിനൂൻ 24. सूरा अन्-नूर - സൂറത്തുന്നൂർ 25. सूरा अल्-फ़ुर्क़ान - സൂറത്തുൽ ഫുർഖാൻ 26. सूरा अश्-शु-अ़-रा - സൂറത്തുശ്ശുഅറാഅ് 27. सूरा अन्-नम्ल - സൂറത്തുന്നംല് 28. सूरा अल्-क़सस - സൂറത്തുൽ ഖസസ് 29. सूरा अल्-अन्कबूत - സൂറത്തുൽ അൻകബൂത്ത് 30. सूरा अर्-रूम - സൂറത്തു റൂം 31. सूरा लुक़्मान - സൂറത്ത് ലുഖ്മാൻ 32. सूरा अस्-सज्दा - സൂറത്തുസ്സജദഃ 33. सूरा अल्-अह़ज़ाब - സൂറത്തുൽ അഹ്സാബ് 34. सूरा सबा - സൂറത്തുസ്സബഅ് 35. सूरा फ़ातिर - സൂറത്ത് ഫാത്വിർ 36. सूरा यासीन - സൂറത്ത് യാസീൻ 37. सूरा अस्-साफ़्फ़ात - സൂറത്തുസ്സ്വാഫ്ഫാത്ത് 38. सूरा साद - സൂറത്ത് സ്വാദ് 39. सूरा अज़्-ज़ुमर - സൂറത്തുസ്സുമർ 40. सूरा ग़ाफ़िर - സൂറത്ത് ഗാഫിർ 41. सूरा फ़ुस्सिलत - സൂറത്ത് ഫുസ്സ്വിലത്ത് 42. सूरा अश़्-शूरा - സൂറത്തുശ്ശൂറാ 43. सूरा अज़्-ज़ुख़रुफ़ - സൂറത്തുസ്സുഖ്റുഫ് 44. सूरा अद्-दुख़ान - സൂറത്തുദ്ദുഖാൻ 45. सूरा अल्-जासिया - സൂറത്തുൽ ജാഥിയഃ 46. सूरा अल्-अह़्क़ाफ़ - സൂറത്തുൽ അഹ്ഖാഫ് 47. सूरा मुह़म्मद - സൂറത്ത് മുഹമ്മദ് 48. सूरा अल्-फ़त्ह़ - സൂറത്തുൽ ഫത്ഹ് 49. सूरा अल्-ह़ुजुरात - സൂറത്തുൽ ഹുജുറാത്ത് 50. सूरा क़ाफ़ - സൂറത്ത് ഖാഫ് 51. सूरा अज़्-ज़ारियात - സൂറത്തുദ്ദാരിയാത്ത് 52. सूरा अत्-तूर - സൂറത്തുത്തൂർ 53. सूरा अन्-नज्म - സൂറത്തുന്നജ്മ് 54. सूरा अल्-क़मर - സൂറത്തുൽ ഖമർ 55. सूरा अर्-रह़मान - സൂറത്തു റഹ്മാൻ 56. सूरा अल्-वाक़िआ़ - സൂറത്തുൽ വാഖിഅഃ 57. सूरा अल्-ह़दीद - സൂറത്തുൽ ഹദീദ് 58. सूरा अल्-मुजादिला - സൂറത്തുൽ മുജാദിലഃ 59. सूरा अल्-ह़श्र - സൂറത്തുൽ ഹശ്ർ 60. सूरा अल्-मुम्तह़िना - സൂറത്തുൽ മുംതഹനഃ 61. सूरा अस्-सफ़्फ़ - സൂറത്തുസ്സ്വഫ്ഫ് 62. सूरा अल्-जुमुआ - സൂറത്തുൽ ജുമുഅഃ 63. सूरा अल्-मुनाफ़िक़ून - സൂറത്തുൽ മുനാഫിഖൂൻ 64. सूरा अत्-तग़ाबुन - സൂറത്തുത്തഗാബുൻ 65. सूरा अत्-तलाक़ - സൂറത്തുത്ത്വലാഖ് 66. सूरा अत्-तह़रीम - സൂറത്തുത്തഹ്രീം 67. सूरा अल्-मुल्क - സൂറത്തുൽ മുൽക് 68. सूरा अल्-क़लम - സൂറത്തുൽ ഖലം 69. सूरा अल्-ह़ाक़्क़ा - സൂറത്തുൽ ഹാഖ്ഖഃ 70. सूरा अल्-मआ़रिज - സൂറത്തുൽ മആരിജ് 71. सूरा नूह़ - സൂറത്ത് നൂഹ് 72. सूरा अल्-जिन्न - സൂറത്തുൽ ജിന്ന് 73. सूरा अल्-मुज़्ज़म्मिल - സൂറത്തുൽ മുസ്സമ്മിൽ 74. सूरा अल्-मुद्दस्सिर - സൂറത്തുൽ മുദ്ദഥ്ഥിർ 75. सूरा अल्-क़ियामह - സൂറത്തുൽ ഖിയാമഃ 76. सूरा अल्-इन्सान - സൂറത്തുൽ ഇൻസാൻ 77. सूरा अल्-मुर्सलात - സൂറത്തുൽ മുർസലാത്ത് 78. सूरा अन्-नबा - സൂറത്തുന്നബഅ് 79. सूरा अन्-नाज़िआ़त - സൂറത്തുന്നാസിആത്ത് 80. सूरा अ़बस - സൂറത്ത് അബസ 81. सूरा अत्-तक्वीर - സൂറത്തുത്തക്വീർ 82. सूरा अल्-इन्फ़ितार - സൂറത്തുൽ ഇൻഫിത്വാർ 83. सूरा अल्-मुतफ़्फ़िफ़ीन - സൂറത്തുൽ മുത്വഫ്ഫിഫീൻ 84. सूरा अल्-इन्शिक़ाक़ - സൂറത്തുൽ ഇൻശിഖാഖ് 85. सूरा अल्-बुरूज - സൂറത്തുൽ ബുറൂജ് 86. सूरा अत्-तारिक़ - സൂറത്തുത്ത്വാരിഖ് 87. सूरा अल्-आला - സൂറത്തുൽ അഅ്ലാ 88. सूरा अल्-ग़ाशिया - സൂറത്തുൽ ഗാശിയഃ 89. सूरा अल्-फ़ज्र - സൂറത്തുൽ ഫജ്ർ 90. सूरा अल्-बलद - സൂറത്തുൽ ബലദ് 91. सूरा अश्-शम्स - സൂറത്തുശ്ശംസ് 92. सूरा अल्-लैल - സൂറത്തുല്ലൈൽ 93. सूरा अज़्-ज़ुह़ा - സൂറത്തുള്ളുഹാ 94. सूरा अश्-शर्ह़ - സൂറത്തുശ്ശർഹ് 95. सूरा अत्-तीन - സൂറത്തുത്തീൻ 96. सूरा अल्-अ़लक़ - സൂറത്തുൽ അലഖ് 97. सूरा अल्-क़द्र - സൂറത്തുൽ ഖദ്ർ 98. सूरा अल्-बय्यिना - സൂറത്തുൽ ബയ്യിനഃ 99. सूरा अज़्-ज़ल्ज़ला - സൂറത്തുസ്സൽസലഃ 100. सूरा अल्-आ़दियात - സൂറത്തുൽ ആദിയാത്ത് 101. सूरा अल्-क़ारिआ़ - സൂറത്തുൽ ഖാരിഅഃ 102. सूरा अत्-तकासुर - സൂറത്തുത്തകാഥുർ 103. सूरा अल्-अ़स्र - സൂറത്തുൽ അസ്ർ 104. सूरा अल्-हु-म-ज़ह - സൂറത്തുൽ ഹുമസഃ 105. सूरा अल्-फ़ील - സൂറത്തുൽ ഫീൽ 106. सूरा क़ुरैश - സൂറത്ത് ഖുറൈശ് 107. सूरा अल्-माऊ़न - സൂറത്തുൽ മാഊൻ 108. सूरा अल्-कौसर - സൂറത്തുൽ കൗഥർ 109. सूरा अल्-काफ़िरून - സൂറത്തുൽ കാഫിറൂൻ 110. सूरा अन्-नस्र - സൂറത്തുന്നസ്ർ 111. सूरा अल्-मसद - സൂറത്തുൽ മസദ് 112. सूरा अल-इख़्लास - സൂറത്തുൽ ഇഖ്ലാസ് 113. सूरा अल्-फ़लक़ - സൂറത്തുൽ ഫലഖ് 114. सूरा अन्-नास - സൂറത്തുന്നാസ്
അടക്കുക