แปล​ความหมาย​อัลกุรอาน​ - คำแปลภาษาฮินดี * - สารบัญ​คำแปล

XML CSV Excel API
Please review the Terms and Policies

กรุณา​เลือกสูเราะฮ์
1. सूरा अल्-फ़ातिह़ा - Al-Fātihah 2. सूरा अल्-ब-क़-रा - Al-Baqarah 3. सूरा आले इम्रान - Āl-‘Imrān 4. सूरा अन्-निसा - An-Nisā’ 5. सूरा अल्-माइदा - Al-Mā’idah 6. सूरा अल्-अन्आम - Al-An‘ām 7. सूरा अल्-आराफ़ - Al-A‘rāf 8. सूरा अल्-अन्फ़ाल - Al-Anfāl 9. सूरा अत्-तौबा - At-Tawbah 10. सूरा यूनुस - Yūnus 11. सूरा हूद - Hūd 12. सूरा यूसुफ़ - Yūsuf 13. सूरा अर्-रअ़्द - Ar-Ra‘d 14. सूरा इब्राहीम - Ibrāhīm 15. सूरा अल्-ह़िज्र - Al-Hijr 16. सूरा अन्-नह़्ल - An-Nahl 17. सूरा अल्-इस्रा - Al-Isrā’ 18. सूरा अल्-कह्फ़ - Al-Kahf 19. सूरा मर्यम - Maryam 20. सूरा ताहा - Tā-ha 21. सूरा अल्-अम्बिया - Al-Anbiyā’ 22. सूरा अल्-ह़ज्ज - Al-Hajj 23. सूरा अल्-मुमिनून - Al-Mu’minūn 24. सूरा अन्-नूर - An-Noor 25. सूरा अल्-फ़ुर्क़ान - Al-Furqān 26. सूरा अश्-शु-अ़-रा - Ash-Shu‘arā’ 27. सूरा अन्-नम्ल - An-Naml 28. सूरा अल्-क़सस - Al-Qasas 29. सूरा अल्-अन्कबूत - Al-‘Ankabūt 30. सूरा अर्-रूम - Ar-Rūm 31. सूरा लुक़्मान - Luqmān 32. सूरा अस्-सज्दा - As-Sajdah 33. सूरा अल्-अह़ज़ाब - Al-Ahzāb 34. सूरा सबा - Saba’ 35. सूरा फ़ातिर - Fātir 36. सूरा यासीन - Yā-Sīn 37. सूरा अस्-साफ़्फ़ात - As-Sāffāt 38. सूरा साद - Sād 39. सूरा अज़्-ज़ुमर - Az-Zumar 40. सूरा ग़ाफ़िर - Ghāfir 41. सूरा फ़ुस्सिलत - Fussilat 42. सूरा अश़्-शूरा - Ash-Shūra 43. सूरा अज़्-ज़ुख़रुफ़ - Az-Zukhruf 44. सूरा अद्-दुख़ान - Ad-Dukhān 45. सूरा अल्-जासिया - Al-Jāthiyah 46. सूरा अल्-अह़्क़ाफ़ - Al-Ahqāf 47. सूरा मुह़म्मद - Muhammad 48. सूरा अल्-फ़त्ह़ - Al-Fat'h 49. सूरा अल्-ह़ुजुरात - Al-Hujurāt 50. सूरा क़ाफ़ - Qāf 51. सूरा अज़्-ज़ारियात - Adh-Dhāriyāt 52. सूरा अत्-तूर - At-Toor 53. सूरा अन्-नज्म - An-Najm 54. सूरा अल्-क़मर - Al-Qamar 55. सूरा अर्-रह़मान - Ar-Rahmān 56. सूरा अल्-वाक़िआ़ - Al-Wāqi‘ah 57. सूरा अल्-ह़दीद - Al-Hadīd 58. सूरा अल्-मुजादिला - Al-Mujādalah 59. सूरा अल्-ह़श्र - Al-Hashr 60. सूरा अल्-मुम्तह़िना - Al-Mumtahanah 61. सूरा अस्-सफ़्फ़ - As-Saff 62. सूरा अल्-जुमुआ - Al-Jumu‘ah 63. सूरा अल्-मुनाफ़िक़ून - Al-Munāfiqūn 64. सूरा अत्-तग़ाबुन - At-Taghābun 65. सूरा अत्-तलाक़ - At-Talāq 66. सूरा अत्-तह़रीम - At-Tahrīm 67. सूरा अल्-मुल्क - Al-Mulk 68. सूरा अल्-क़लम - Al-Qalam 69. सूरा अल्-ह़ाक़्क़ा - Al-Hāqqah 70. सूरा अल्-मआ़रिज - Al-Ma‘ārij 71. सूरा नूह़ - Nūh 72. सूरा अल्-जिन्न - Al-Jinn 73. सूरा अल्-मुज़्ज़म्मिल - Al-Muzzammil 74. सूरा अल्-मुद्दस्सिर - Al-Muddaththir 75. सूरा अल्-क़ियामह - Al-Qiyāmah 76. सूरा अल्-इन्सान - Al-Insān 77. सूरा अल्-मुर्सलात - Al-Mursalāt 78. सूरा अन्-नबा - An-Naba’ 79. सूरा अन्-नाज़िआ़त - An-Nāzi‘āt 80. सूरा अ़बस - ‘Abasa 81. सूरा अत्-तक्वीर - At-Takwīr 82. सूरा अल्-इन्फ़ितार - Al-Infitār 83. सूरा अल्-मुतफ़्फ़िफ़ीन - Al-Mutaffifīn 84. सूरा अल्-इन्शिक़ाक़ - Al-Inshiqāq 85. सूरा अल्-बुरूज - Al-Burūj 86. सूरा अत्-तारिक़ - At-Tāriq 87. सूरा अल्-आला - Al-A‘lā 88. सूरा अल्-ग़ाशिया - Al-Ghāshiyah 89. सूरा अल्-फ़ज्र - Al-Fajr 90. सूरा अल्-बलद - Al-Balad 91. सूरा अश्-शम्स - Ash-Shams 92. सूरा अल्-लैल - Al-Layl 93. सूरा अज़्-ज़ुह़ा - Ad-Duhā 94. सूरा अश्-शर्ह़ - Ash-Sharh 95. सूरा अत्-तीन - At-Teen 96. सूरा अल्-अ़लक़ - Al-‘Alaq 97. सूरा अल्-क़द्र - Al-Qadr 98. सूरा अल्-बय्यिना - Al-Bayyinah 99. सूरा अज़्-ज़ल्ज़ला - Az-Zalzalah 100. सूरा अल्-आ़दियात - Al-‘Ādiyāt 101. सूरा अल्-क़ारिआ़ - Al-Qāri‘ah 102. सूरा अत्-तकासुर - At-Takāthur 103. सूरा अल्-अ़स्र - Al-‘Asr 104. सूरा अल्-हु-म-ज़ह - Al-Humazah 105. सूरा अल्-फ़ील - Al-Feel 106. सूरा क़ुरैश - Quraysh 107. सूरा अल्-माऊ़न - Al-Mā‘ūn 108. सूरा अल्-कौसर - Al-Kawthar 109. सूरा अल्-काफ़िरून - Al-Kāfirūn 110. सूरा अन्-नस्र - An-Nasr 111. सूरा अल्-मसद - Al-Masad 112. सूरा अल-इख़्लास - Al-Ikhlās 113. सूरा अल्-फ़लक़ - Al-Falaq 114. सूरा अन्-नास - An-Nās
ปิด