पवित्र कुरअानको अर्थको अनुवाद - हिन्दी अनुवाद * - अनुवादहरूको सूची

XML CSV Excel API
Please review the Terms and Policies

कृपया अध्यायलार्इ चयन गर
1. सूरा अल्-फ़ातिह़ा - सूरतुल् फातिहा 2. सूरा अल्-ब-क़-रा - सूरतुल् बकरः 3. सूरा आले इम्रान - सूरतु अाले इम्रान 4. सूरा अन्-निसा - सूरतुन्निसा 5. सूरा अल्-माइदा - सूरतुल् माइदः 6. सूरा अल्-अन्आम - सूरतुल् अनअाम 7. सूरा अल्-आराफ़ - सूरतुल् अअराफ 8. सूरा अल्-अन्फ़ाल - सूरतुल् अन्फाल 9. सूरा अत्-तौबा - सूरतुत्ताैबः 10. सूरा यूनुस - सूरतु यूनुस 11. सूरा हूद - सूरतु हूद 12. सूरा यूसुफ़ - सूरतु यूसुफ 13. सूरा अर्-रअ़्द - सूरतुर्रअद 14. सूरा इब्राहीम - सूरतु इब्राहीम 15. सूरा अल्-ह़िज्र - सूरतुल् हिज्र 16. सूरा अन्-नह़्ल - सूरतुन्नहल 17. सूरा अल्-इस्रा - सूरतुल् इस्रा 18. सूरा अल्-कह्फ़ - सूरतुल् कहफ 19. सूरा मर्यम - सूरतु मरयम 20. सूरा ताहा - सूरतु ताहा 21. सूरा अल्-अम्बिया - सूरतुल् अंबिया 22. सूरा अल्-ह़ज्ज - सूरतुल् हज्ज 23. सूरा अल्-मुमिनून - सूरतुल् मुमिनून 24. सूरा अन्-नूर - सूरतुन्नूर 25. सूरा अल्-फ़ुर्क़ान - सूरतुल् फुर्कान 26. सूरा अश्-शु-अ़-रा - सूरतुश्शुअरा 27. सूरा अन्-नम्ल - सूरतुन्नमल 28. सूरा अल्-क़सस - सूरतुल् कसस 29. सूरा अल्-अन्कबूत - सूरतुल् अन्कबूत 30. सूरा अर्-रूम - सूरतुर्रूम 31. सूरा लुक़्मान - सूरतु लुकमान 32. सूरा अस्-सज्दा - सूरतस्सजिदः 33. सूरा अल्-अह़ज़ाब - सूरतुल् अहजाब 34. सूरा सबा - सूरत सबा 35. सूरा फ़ातिर - सूरतु फातिर 36. सूरा यासीन - सूरतु यासीन 37. सूरा अस्-साफ़्फ़ात - सूरतुस्साफ्फात 38. सूरा साद - सूरतु साद 39. सूरा अज़्-ज़ुमर - सूरतुज्जुमर 40. सूरा ग़ाफ़िर - सूरतु गाफिर 41. सूरा फ़ुस्सिलत - सूरतु फुस्सिलत 42. सूरा अश़्-शूरा - सूरतुश्शूरा 43. सूरा अज़्-ज़ुख़रुफ़ - सूरतुज्जुखरूफ 44. सूरा अद्-दुख़ान - सूरतुद्दुखान 45. सूरा अल्-जासिया - सूरतुल् जासिया 46. सूरा अल्-अह़्क़ाफ़ - सूरतुल् अहकाफ 47. सूरा मुह़म्मद - सूरतु मुहम्मद 48. सूरा अल्-फ़त्ह़ - सूरतुल् फतह 49. सूरा अल्-ह़ुजुरात - सूरतुल् हुजुरात 50. सूरा क़ाफ़ - सूरतु काफ 51. सूरा अज़्-ज़ारियात - सूरतुज्जारियात 52. सूरा अत्-तूर - सूरतुत्तूर 53. सूरा अन्-नज्म - सूरतुन्नज्म 54. सूरा अल्-क़मर - सूरतुल् कमर 55. सूरा अर्-रह़मान - सूरतुर्रहमान 56. सूरा अल्-वाक़िआ़ - सूरतुल् वाकियह 57. सूरा अल्-ह़दीद - सूरतुल् हदीद 58. सूरा अल्-मुजादिला - सूरतुल् मुजादिलह 59. सूरा अल्-ह़श्र - सूरतुल् हश्र 60. सूरा अल्-मुम्तह़िना - सूरतुल् मुमतहिना 61. सूरा अस्-सफ़्फ़ - सूरतुस्सफ्फ 62. सूरा अल्-जुमुआ - सूरतुल् जुमुअः 63. सूरा अल्-मुनाफ़िक़ून - सूरतुल् मुनाफिकून 64. सूरा अत्-तग़ाबुन - सूरतुत्तगाबुन 65. सूरा अत्-तलाक़ - सूरतुत्तलाक 66. सूरा अत्-तह़रीम - सूरतुत्तहरीम 67. सूरा अल्-मुल्क - सूरतुल् मुल्क 68. सूरा अल्-क़लम - सूरतुल् कलम 69. सूरा अल्-ह़ाक़्क़ा - सूरतुल् हाक्कः 70. सूरा अल्-मआ़रिज - सूरतुल् मअारिज 71. सूरा नूह़ - सूरतु नूह 72. सूरा अल्-जिन्न - सूरतुल् जिन्न 73. सूरा अल्-मुज़्ज़म्मिल - सूरतुल् मुज्जम्मिल 74. सूरा अल्-मुद्दस्सिर - सूरतुल् मुद्दस्सिर 75. सूरा अल्-क़ियामह - सूरतुल् कियामः 76. सूरा अल्-इन्सान - सूरतुल् इन्सान 77. सूरा अल्-मुर्सलात - सूरतुल् मुर्सलात 78. सूरा अन्-नबा - सूरतुन्नबा 79. सूरा अन्-नाज़िआ़त - सूरतुन्नाजिअात 80. सूरा अ़बस - सूरतु अबस 81. सूरा अत्-तक्वीर - सूरतुत्तक्वीर 82. सूरा अल्-इन्फ़ितार - सूरतुल् इन्फितार 83. सूरा अल्-मुतफ़्फ़िफ़ीन - सूरतुल् मुतफ्फिफीन 84. सूरा अल्-इन्शिक़ाक़ - सूरतुल् इन्शिकाक 85. सूरा अल्-बुरूज - सूरतुल् बुरूज 86. सूरा अत्-तारिक़ - सूरतुत्तारिक 87. सूरा अल्-आला - सूरतुल् अअ्ला 88. सूरा अल्-ग़ाशिया - सूरतुल् गाशियः 89. सूरा अल्-फ़ज्र - सूरतुल् पज्र 90. सूरा अल्-बलद - सूरतुल् बलद 91. सूरा अश्-शम्स - सूरतुश्शम्स 92. सूरा अल्-लैल - सूरतुल्लैल 93. सूरा अज़्-ज़ुह़ा - सूरतुज्जुहा 94. सूरा अश्-शर्ह़ - सूरतुश्शरह 95. सूरा अत्-तीन - सूरतुत्तीन 96. सूरा अल्-अ़लक़ - सूरतुल् अलक 97. सूरा अल्-क़द्र - सूरतुल् कद्र 98. सूरा अल्-बय्यिना - सूरतुल् बैयिनः 99. सूरा अज़्-ज़ल्ज़ला - सूरतुज्जलजलः 100. सूरा अल्-आ़दियात - सूरतुल् अादियात 101. सूरा अल्-क़ारिआ़ - सूरतुल् कारिअः 102. सूरा अत्-तकासुर - सूरतुत्तकासुर 103. सूरा अल्-अ़स्र - सूरतुल् अस्र 104. सूरा अल्-हु-म-ज़ह - सूरतुल् हुमुजः 105. सूरा अल्-फ़ील - सूरतुल् फील 106. सूरा क़ुरैश - सूरतु कुरैश 107. सूरा अल्-माऊ़न - सूरतुल् माऊन 108. सूरा अल्-कौसर - सूरतुल् काैसर 109. सूरा अल्-काफ़िरून - सूरतुल् काफिरून 110. सूरा अन्-नस्र - सूरतुन्नस्र 111. सूरा अल्-मसद - सूरतुल् मसद 112. सूरा अल-इख़्लास - सूरतुल् इख्लास 113. सूरा अल्-फ़लक़ - सूरतुल् फलक 114. सूरा अन्-नास - सूरतुन्नास
बन्द गर्नुस्