அல்குர்ஆன் மொழிபெயர்ப்பு - இந்தி மொழிபெயர்ப்பு * - மொழிபெயர்ப்பு அட்டவணை

XML CSV Excel API
Please review the Terms and Policies

தயவு செய்து அத்தியாயத்தை தேர்ந்தெடுக்கவும்
1. सूरा अल्-फ़ातिह़ा - ஸூரா அல்பாதிஹா 2. सूरा अल्-ब-क़-रा - ஸூரா அல்பகரா 3. सूरा आले इम्रान - ஸூரா ஆலஇம்ரான் 4. सूरा अन्-निसा - ஸூரா அந்நிஸா 5. सूरा अल्-माइदा - ஸூரா அல்மாயிதா 6. सूरा अल्-अन्आम - ஸூரா அல்அன்ஆம் 7. सूरा अल्-आराफ़ - ஸூரா அல்அஃராப் 8. सूरा अल्-अन्फ़ाल - ஸூரா அல்அன்பால் 9. सूरा अत्-तौबा - ஸூரா அத்தவ்பா 10. सूरा यूनुस - ஸூரா யூனுஸ் 11. सूरा हूद - ஸூரா ஹூத் 12. सूरा यूसुफ़ - ஸூரா யூஸுப் 13. सूरा अर्-रअ़्द - ஸூரா அர்ரஃத் 14. सूरा इब्राहीम - ஸூரா இப்ராஹீம் 15. सूरा अल्-ह़िज्र - அஸூரா அல்ஹிஜ்ர் 16. सूरा अन्-नह़्ल - ஸூரா அந்நஹ்ல் 17. सूरा अल्-इस्रा - ஸூரா அல்இஸ்ரா 18. सूरा अल्-कह्फ़ - ஸூரா அல்கஹ்ப் 19. सूरा मर्यम - ஸூரா மர்யம் 20. सूरा ताहा - ஸூரா தாஹா 21. सूरा अल्-अम्बिया - ஸூரா அல்அன்பியா 22. सूरा अल्-ह़ज्ज - ஸூரா அல்ஹஜ் 23. सूरा अल्-मुमिनून - ஸூரா அல்முஃமினூன் 24. सूरा अन्-नूर - ஸூரா அந்நூர் 25. सूरा अल्-फ़ुर्क़ान - ஸூரா அல்புர்கான் 26. सूरा अश्-शु-अ़-रा - ஸூரா அஷ்ஷுஅரா 27. सूरा अन्-नम्ल - ஸூரா அந்நம்ல் 28. सूरा अल्-क़सस - ஸூரா அல்கஸஸ் 29. सूरा अल्-अन्कबूत - ஸூரா அல்அன்கபூத் 30. सूरा अर्-रूम - ஸூரா அர்ரூம் 31. सूरा लुक़्मान - ஸூரா லுக்மான் 32. सूरा अस्-सज्दा - ஸூரா அஸ்ஸஜதா 33. सूरा अल्-अह़ज़ाब - ஸூரா அல்அஹ்ஸாப் 34. सूरा सबा - ஸூரா ஸபஉ 35. सूरा फ़ातिर - ஸூரா பாதிர் 36. सूरा यासीन - ஸூரா யாஸீன் 37. सूरा अस्-साफ़्फ़ात - ஸூரா அஸ்ஸாபாத் 38. सूरा साद - ஸூரா ஸாத் 39. सूरा अज़्-ज़ुमर - ஸூரா அஸ்ஸுமர் 40. सूरा ग़ाफ़िर - ஸூரா ஆஃபிர் 41. सूरा फ़ुस्सिलत - ஸூரா புஸ்ஸிலத் 42. सूरा अश़्-शूरा - ஸூரா அஷ்ஷூரா 43. सूरा अज़्-ज़ुख़रुफ़ - ஸூரா அஸ்ஸுக்ருப் 44. सूरा अद्-दुख़ान - ஸூரா அத்துகான் 45. सूरा अल्-जासिया - ஸூரா அல்ஜாஸியா 46. सूरा अल्-अह़्क़ाफ़ - ஸூரா அல்அஹ்காப் 47. सूरा मुह़म्मद - ஸூரா முஹம்மத் 48. सूरा अल्-फ़त्ह़ - ஸூரா அல்பத்ஹ் 49. सूरा अल्-ह़ुजुरात - ஸூரா அல்ஹுஜராத் 50. सूरा क़ाफ़ - ஸூரா காஃப் 51. सूरा अज़्-ज़ारियात - ஸூரா அத்தாரியாத் 52. सूरा अत्-तूर - ஸூரா அத்தூர் 53. सूरा अन्-नज्म - ஸூரா அந்நஜ்ம் 54. सूरा अल्-क़मर - ஸூரா அல்கமர் 55. सूरा अर्-रह़मान - ஸூரா அர்ரஹ்மான் 56. सूरा अल्-वाक़िआ़ - ஸூரா அல்வாகிஆ 57. सूरा अल्-ह़दीद - ஸூரா அல்ஹதீத் 58. सूरा अल्-मुजादिला - ஸூரா அல்முஜாதலா 59. सूरा अल्-ह़श्र - ஸூரா அல்ஹஷ்ர் 60. सूरा अल्-मुम्तह़िना - ஸூரா அல்மும்தஹினா 61. सूरा अस्-सफ़्फ़ - ஸூரா அஸ்ஸப் 62. सूरा अल्-जुमुआ - ஸூரா அல்ஜும்ஆ 63. सूरा अल्-मुनाफ़िक़ून - ஸூரா அல்முனாபிகூன் 64. सूरा अत्-तग़ाबुन - ஸூரா அத்தகாபுன் 65. सूरा अत्-तलाक़ - ஸூரா அத்தலாக் 66. सूरा अत्-तह़रीम - ஸூரா அத்தஹ்ரீம் 67. सूरा अल्-मुल्क - ஸூரா அல்முல்க் 68. सूरा अल्-क़लम - ஸூரா அல்கலம் 69. सूरा अल्-ह़ाक़्क़ा - ஸூரா அல்ஹாக்கா 70. सूरा अल्-मआ़रिज - ஸூரா அல்மஆரிஜ் 71. सूरा नूह़ - ஸூரா நூஹ் 72. सूरा अल्-जिन्न - ஸூரா அல்ஜின் 73. सूरा अल्-मुज़्ज़म्मिल - ஸூரா அல்முஸ்ஸம்மில் 74. सूरा अल्-मुद्दस्सिर - ஸூரா அல்முத்தஸ்ஸிர் 75. सूरा अल्-क़ियामह - ஸூரா அல்கியாமா 76. सूरा अल्-इन्सान - ஸுரா அல்இன்ஸான் 77. सूरा अल्-मुर्सलात - ஸூரா அல்முர்ஸலாத் 78. सूरा अन्-नबा - ஸூரா அந்நபஃ 79. सूरा अन्-नाज़िआ़त - ஸூரா அந்நாஸிஆத் 80. सूरा अ़बस - ஸூரா அபஸ 81. सूरा अत्-तक्वीर - ஸூரா அத்தக்வீர் 82. सूरा अल्-इन्फ़ितार - ஸூரா அல்இன்பிதார் 83. सूरा अल्-मुतफ़्फ़िफ़ीन - ஸூரா அல்முதப்பிபீன் 84. सूरा अल्-इन्शिक़ाक़ - ஸூரா அல்இன்ஷிகாக் 85. सूरा अल्-बुरूज - ஸூரா அல்புரூஜ் 86. सूरा अत्-तारिक़ - ஸூரா அத்தாரிக் 87. सूरा अल्-आला - ஸூரா அல்அஃலா 88. सूरा अल्-ग़ाशिया - ஸூரா அல்காஷியா 89. सूरा अल्-फ़ज्र - ஸூரா அல்பஜ்ர் 90. सूरा अल्-बलद - ஸூரா அல்பலத் 91. सूरा अश्-शम्स - ஸூரா அஷ்ஷம்ஸ் 92. सूरा अल्-लैल - ஸூரா அல்லைல் 93. सूरा अज़्-ज़ुह़ा - ஸூரா அழ்ழுஹா 94. सूरा अश्-शर्ह़ - ஸூரா அஷ்ஷரஹ் 95. सूरा अत्-तीन - ஸூரா அத்தீன் 96. सूरा अल्-अ़लक़ - ஸூரா அல்அலக் 97. सूरा अल्-क़द्र - ஸூரா அல்கத்ர் 98. सूरा अल्-बय्यिना - ஸூரா அல்பையினாஹ் 99. सूरा अज़्-ज़ल्ज़ला - ஸூரா அஸ்ஸல்ஸலாஹ் 100. सूरा अल्-आ़दियात - ஸூரா அல்ஆதியாத் 101. सूरा अल्-क़ारिआ़ - ஸூரா அல்காரிஆ 102. सूरा अत्-तकासुर - ஸூரா அத்தகாஸுர் 103. सूरा अल्-अ़स्र - ஸூரா அல்அஸ்ர் 104. सूरा अल्-हु-म-ज़ह - ஸூரா அல்ஹுமஸா 105. सूरा अल्-फ़ील - ஸூரா அல்பீல் 106. सूरा क़ुरैश - ஸூரா குரைஷ் 107. सूरा अल्-माऊ़न - ஸூரா அல்மாஊன் 108. सूरा अल्-कौसर - ஸூரா அல்கவ்ஸர் 109. सूरा अल्-काफ़िरून - ஸூரா அல்காபிரூன் 110. सूरा अन्-नस्र - ஸூரா அந்நஸ்ர் 111. सूरा अल्-मसद - ஸூரா அல்மஸத் 112. सूरा अल-इख़्लास - ஸூரா அல்இக்லாஸ் 113. सूरा अल्-फ़लक़ - ஸூரா அல்பலக் 114. सूरा अन्-नास - ஸூரா அந்நாஸ்
மூடுக