કુરઆન કરીમનો એન્સાઈક્લોપીડિયા

વિશ્વની અલગ અલગ ભાષાઓમાં પવિત્ર કુરઆન મજીદના ભરોસાપાત્ર ભાષાંતર તેમજ સમજુતી પેશ કરવા તરફ

 

ભાષાંતરોની અનુક્રમણિકા

પવિત્ર કુરઆન મજીદનું અલગ અલગ ભાષાઓમાં ભાષાંતર શોધવા તેમજ ડાઉનલોડ કરવા માટે બ્રાઉઝ કરો.


ગુજરાતી ભાષામાં કુરઆન મજીદનું ભાષાતર, તેનું ભાષાતર રબ્બીલ ભાઈ ઉમરીએ વર્ષ ૨૦૧૭માં કર્યું, 2022-08-29 - V1.1.0

ભાષાંતર બ્રાઉઝ કરો - ભાષાંતરો ડાઉનલોડ કરો
 
 

સંપૂર્ણ ભાષાંતર

અંગ્રેજી ભાષામાં કુરઆન મજીદનું ભાષાતર, જેનું ભાષાતર રવાદ સેન્ટરે, ઇસ્લામ હાઉસ.કોમ સાથે ભેગા મળીને કર્યું. 2022-09-01 - V1.0.3

ભાષાંતર બ્રાઉઝ કરો - ભાષાંતરો ડાઉનલોડ કરો

અંગ્રેજી ભાષામાં કુરઆન મજીદનું ભાષાતર, સહીહ ઇન્ટરનેશનલ કોપી, જેને ઇન્ટરનેશનલ નૂર સેન્ટર દ્વારા પ્રકાશિત કરવામાં આવ્યું 2022-07-20 - V1.1.1

ભાષાંતર બ્રાઉઝ કરો - ભાષાંતરો ડાઉનલોડ કરો

અંગ્રેજી ભાષામાં કુરઆન મજીદનું ભાષાતર, ભાષાતર કરનારનું નામ તકીયુદ્દીન અલ્ હિલાલી અને મુહમ્મદ મોહસીન ખાન 2019-12-27 - V1.1.0

ભાષાંતર બ્રાઉઝ કરો - ભાષાંતરો ડાઉનલોડ કરો

ભાષાંતર - કામ ચાલુ છે, ડૉ. વાલીદ બાલિહેશ અલ-ઉમરી ભાષાંતર કરનાર 2022-04-05 - V1.0.0

ભાષાંતર બ્રાઉઝ કરો

અંગ્રેજી ભાષામાં કુરઆન મજીદનું ભાષાતર કરનાર - ડૉક્ટર ઇરફીન્જ તેને ફરીથી તપાસ કરનારનું નામ ડોકટર મુહમ્મદ હિજાબ 2022-08-10 - V1.0.2

ભાષાંતર બ્રાઉઝ કરો

ફ્રેન્ચ ભાષામાં.કુરઆન મજીદનું ભાષાતર , તેનું ભાષાતર અદ્ દકતુર નબીલ રિઝવાન દ્વારા કરવામાં આવ્યું, તેને નૂર ઇન્ટરનેશનલ સેન્ટર દ્વારા 2107માં પ્રકાશિત કરવામાં આવ્યું. 2018-10-11 - V1.0.0

ભાષાંતર બ્રાઉઝ કરો - ભાષાંતરો ડાઉનલોડ કરો

ફ્રેન્ચ ભાષામાં કુરઆન મજીદનું ભાષાતર, ભાષાતર કરનારનું નામ રશીદ મઆશ 2021-06-06 - V1.0.0

ભાષાંતર બ્રાઉઝ કરો - ભાષાંતરો ડાઉનલોડ કરો

ફ્રેન્ચ ભાષામાં કુરઆન મજીદનું ભાષાતર, તેનું ભાષાતર મુહમ્મદ હમીદુલ્લાહ દ્વારા કરવામાં આવ્યું, આયતોમાં સુધારો મરકઝ રવાદ અત્ તરજમા દ્વારા કરવામાં આવ્યો છે, મૂળ અનુવાદ, આપના અભિપ્રાય તેમજ મુકલ્યાંકન અને સતત સુધારા કરવા માટે ઉપલબ્ધ છે. 2022-01-10 - V1.0.1

ભાષાંતર બ્રાઉઝ કરો - ભાષાંતરો ડાઉનલોડ કરો

સ્પેનિશ ભાષામાં કુરઆન મજીદનું ભાષાતર - તેનું ભાષાતર ઈસા ગારસિયા કર્યું, ૧૪૩૩ હિજરીસનમાં પ્રિન્ટ થયું 2021-03-15 - V1.0.0

ભાષાંતર બ્રાઉઝ કરો - ભાષાંતરો ડાઉનલોડ કરો

સ્પેનિશ ભાષામાં કુરઆન મજીદનું ભાષાતર, તેનું ભાષાતર નૂર ઇન્ટરનેશનલ સેન્ટર દ્વારા થયું છે, ૨૦૧૭ ઇસ્વીમાં 2018-10-09 - V1.0.0

ભાષાંતર બ્રાઉઝ કરો - ભાષાંતરો ડાઉનલોડ કરો

સ્પેનિશ ભાષામાં કુરઆન મજીદનું ભાષાતર, લાતીની અમરીકા તેનું ભાષાતર નૂર ઇન્ટરનેશનલ સેન્ટર દ્વારા ૨૦૧૭માં થયું. 2018-10-09 - V1.0.0

ભાષાંતર બ્રાઉઝ કરો - ભાષાંતરો ડાઉનલોડ કરો

પોર્ટુગીઝ ભાષામાં કુરઆન મજીદનું ભાષાતર, ભાષાતર ડોકટર હિલમી નઝરે કર્યું, રવાદ તરજુમાં સેન્ટર દ્વારા તેનું રિચેકપ અને સંપૂર્ણ કામ અમલમાં આવ્યું 2020-09-22 - V1.3.1

ભાષાંતર બ્રાઉઝ કરો - ભાષાંતરો ડાઉનલોડ કરો

જર્મન ભાષામાં કુરઆન મજીદનું ભાષાતર, ભાષાતર કરનારનું નામ અબ્દુલ્લાહ અસ્સોમિત (ફ્રેન્ક બુબેનહીમ) અને ડૉ. નદીમ ઇલ્યાસ 2021-01-07 - V1.1.1

ભાષાંતર બ્રાઉઝ કરો - ભાષાંતરો ડાઉનલોડ કરો

જર્મન ભાષામાં કુરઆન મજીદનુ ભાષાતર, જેનું ભાષાતર અબૂ રિઝા મુહમ્મદ બિન અહમદ બિન રસૂલે વર્ષ ૨૦૧૫માં કર્યું. 2016-11-27 - V1.0.0

ભાષાંતર બ્રાઉઝ કરો

ઈટાલી ભાષામાં કુરઆન મજીદનું ભાષાતર, અને તેનું ભાષાતર કરનારનું નામ ઉષ્માન શરીફ છે, પ્રકાશક રવાદ ટ્રાન્સેલશન સેન્ટર ૧૪૪૦ હિજરી વર્ષ 2022-08-29 - V1.0.2

ભાષાંતર બ્રાઉઝ કરો

બલજેરિયમ ભાષામાં કુરઆન મજીદનું ભાષાતર 2021-06-07 - V1.0.0

ભાષાંતર બ્રાઉઝ કરો

રૂમાની ભાષામાં કુરઆન મજીદનું ભાષાતર, તેનું પ્રકાશન વર્ષ 2010માં અર્ રોબિતા અલ્ ઈસ્લામીયહ વષષકાફિયહ દ્વારા થયું. 2022-03-27 - V1.0.0

ભાષાંતર બ્રાઉઝ કરો

કુરઆન મજીદના અર્થોનું ડચ ભાષામાં ભાષાંતર - ડચ ઇસ્લામિક સેન્ટર દ્વારા. કામ ચાલુ રહ્યું છે 2022-10-29 - V1.0.0

ભાષાંતર બ્રાઉઝ કરો

તુર્કી ભાષામાં કુરઆન મજીદનું ભાષાતર, તેનું ભાષાતર શઅબાન બ્રિટિશ કર્યું, આયતોમાં સુધારો મરકઝ રવાદ અત્ તરજમા દ્વારા કરવામાં આવ્યો છે, મૂળ અનુવાદ, આપના અભિપ્રાય તેમજ મુકલ્યાંકન અને સતત સુધારા કરવા માટે ઉપલબ્ધ છે. 2019-12-26 - V1.1.0

ભાષાંતર બ્રાઉઝ કરો - ભાષાંતરો ડાઉનલોડ કરો

તુર્કી ભાષામાં કુરઆન મજીદનું ભાષાતર, તેનું ભાષાતર રવાદ સેન્ટરની ટીમે ઇસ્લામ હાઉસ.કોમ સાથે ભેગા મળી કર્યું. 2018-10-16 - V1.0.0

ભાષાંતર બ્રાઉઝ કરો - ભાષાંતરો ડાઉનલોડ કરો

તુર્કી ભાષામાં કુરઆન મજીદનું ભાષાતર, તેનું ભાષાતર આલિમોની ટીમ દ્વારા કરવામાં આવ્યું, આયતોમાં સુધારો મરકઝ રવાદ અત્ તરજમા દ્વારા કરવામાં આવ્યો છે, મૂળ અનુવાદ, આપના અભિપ્રાય તેમજ મુકલ્યાંકન અને સતત સુધારા કરવા માટે ઉપલબ્ધ છે. 2017-05-23 - V1.0.0

ભાષાંતર બ્રાઉઝ કરો - ભાષાંતરો ડાઉનલોડ કરો

અઝરબૈજાની ભાષામાં કુરઆન મજીદનું ભાષાતર, તેનું ભાષાતર અલી ખાન મૂસાયીફ દ્વારા કરવામાં આવ્યું, આયતોમાં સુધારો મરકઝ રવાદ અત્ તરજમા દ્વારા કરવામાં આવ્યો છે, મૂળ અનુવાદ, આપના અભિપ્રાય તેમજ મુકલ્યાંકન અને સતત સુધારા કરવા માટે ઉપલબ્ધ છે. 2021-11-23 - V1.0.2

ભાષાંતર બ્રાઉઝ કરો

રવાદ ટ્રાન્સલેશન સેન્ટર દ્વારા કુરઆન મજીદના અર્થોનું જ્યોર્જિયન ભાષામાં ભાષાંતર, કામ ચાલી રહ્યું છે 2022-10-05 - V1.0.0

ભાષાંતર બ્રાઉઝ કરો

મેસેડોનીયન ભાષામાં કુરઆન મજીદનું ભાષાતર, તેનું ભાષાતર કરનાર તેમજ રિચેકપ કરનાર મેકડોનોલિયાના આલિમો દ્વારા થયું 2021-04-22 - V1.0.0

ભાષાંતર બ્રાઉઝ કરો

અલબાનીયન ભાષામાં કુરઆન મજીદનું ભાષાતર, તેનું ભાષાતર કરનારનું નામ હસ્સાન નાહી છે, જેને અલ્ મઅહદ અલ્બાની લિલ ફિકરીલ્ ઇસ્લામી વલ્હઝારતીલ્ ઇસ્લામિયહએ વર્ષ ૨૦૦૬માં પ્રકાશિત કર્યું. 2019-12-22 - V1.1.0

ભાષાંતર બ્રાઉઝ કરો - ભાષાંતરો ડાઉનલોડ કરો

અલબેનીયન ભાષામાં કુરઆન મજીદનું ભાષાતર, તેનું ભાષાતર રવાદ ટ્રાન્સેલશન સેન્ટર અને ઇસ્લામ હાવસ સાથે મળીને કરી રહ્યા છે, (ભાષાતર થઈ રહ્યું છે). 2022-11-20 - V1.0.0

ભાષાંતર બ્રાઉઝ કરો

બોસીનયન ભાષામાં કુરઆન મજીદનું ભાષાતર, તેનું ભાષાતર મુહમ્મદ મિહાનોવિચ કર્યું. જેનું પ્રકાશન ૨૦૧૩માં થયું, કેટલીક આયતો સુધારવામાં આવી મરકઝ રવાદ અત્ તરજમા દ્વારા કરવામાં આવી, મૂળ અનુવાદ, આપના અભિપ્રાય તેમજ મુકલ્યાંકન અને સતત સુધારા કરવા માટે ઉપલબ્ધ છે. 2019-12-21 - V1.1.0

ભાષાંતર બ્રાઉઝ કરો - ભાષાંતરો ડાઉનલોડ કરો

બોસીનયન ભાષામાં કુરઆન મજીદનું ભાષાતર, તેનું ભાષાતર બસીમ કરકુત દ્વારા કરવામાં આવ્યું, આયતોમાં સુધારો મરકઝ રવાદ અત્ તરજમા દ્વારા કરવામાં આવ્યો છે, મૂળ અનુવાદ, આપના અભિપ્રાય તેમજ મુકલ્યાંકન અને સતત સુધારા કરવા માટે ઉપલબ્ધ છે. 2017-04-10 - V1.0.0

ભાષાંતર બ્રાઉઝ કરો

બોસનીયન ભાષામાં કુરઆન મજીદનું ભાષાતર, તેનું ભાષાતર મરકઝ રવાદ અત્ તરજુમાની ટીમેં islam house.comની મદદથી કર્યું. 2022-08-15 - V2.0.1

ભાષાંતર બ્રાઉઝ કરો - ભાષાંતરો ડાઉનલોડ કરો

સરબિયન ભાષામાં કુરઆન મજીદનું ભાષાતર, જેનું ભાષાતર રવાદ સેન્ટરે, ઇસ્લામ હાઉસ.કોમ સાથે ભેગા મળીને કર્યું. 2022-10-23 - V1.0.0

ભાષાંતર બ્રાઉઝ કરો - ભાષાંતરો ડાઉનલોડ કરો

યુક્રેનિયન ભાષામાં કુરઆન મજીદનું ભાષાતર, તેનું ભાષાતર ડોકટર મિખાઈયો યાકુબોવિક દ્વારા ૧૪૩૩ હિજરીસનમાં કરવામાં આવ્યું, આયતોમાં સુધારો મરકઝ રવાદ અત્ તરજમા દ્વારા કરવામાં આવ્યો છે, મૂળ અનુવાદ, આપના અભિપ્રાય તેમજ મુકલ્યાંકન અને સતત સુધારા કરવા માટે ઉપલબ્ધ છે. 2021-06-21 - V1.0.1

ભાષાંતર બ્રાઉઝ કરો

કઝાફ ભાષામાં કુરઆન મજીદનું ભાષાતર, તેનું ભાષાતર ખલીફા અલતાવી દ્વારા કરવામાં આવ્યું, આયતોમાં સુધારો મરકઝ રવાદ અત્ તરજમા દ્વારા કરવામાં આવ્યો છે, મૂળ અનુવાદ, આપના અભિપ્રાય તેમજ મુકલ્યાંકન અને સતત સુધારા કરવા માટે ઉપલબ્ધ છે. 2017-03-30 - V1.0.0

ભાષાંતર બ્રાઉઝ કરો

ઉઝબેક ભાષામાં કુરઆન મજીદનું ભાષાતર, તેનું ભાષાતર મુહમ્મદ સાદિક મુહમ્મદ યૂસુફે કર્યું, જેનું પ્રકાશન ૧૪૩૦ હિજરીસનમાં કરવામાં આવ્યું, આયતોમાં સુધારો મરકઝ રવાદ અત્ તરજમા દ્વારા કરવામાં આવ્યો છે, મૂળ અનુવાદ, આપના અભિપ્રાય તેમજ મુકલ્યાંકન અને સતત સુધારા કરવા માટે ઉપલબ્ધ છે. 2017-06-09 - V1.0.0

ભાષાંતર બ્રાઉઝ કરો

ઉઝબેક ભાષામાં કુરઆન મજીદનું ભાષાતર, તેનું ભાષાતર રવાદ અત્ તરજમાં સેન્ટર દ્વારા ઇસ્લામ હાઉસ.કોમની મદદ સાથે કરવામાં આવ્યું 2021-12-14 - V1.0.0

ભાષાંતર બ્રાઉઝ કરો

ઉઝબેક ભાષામાં કુરઆન મજીદનું ભાષાતર, તેનું ભાષાતર અલાઉદ્દીન મન્સૂરે કર્યું, જે ૧૪૩૦ હિજરીસનમાં પ્રકાશિત થયું. આયતોમાં સુધારો મરકઝ રવાદ અત્ તરજમા દ્વારા કરવામાં આવ્યો છે, મૂળ અનુવાદ, આપના અભિપ્રાય તેમજ મુકલ્યાંકન અને સતત સુધારા કરવા માટે ઉપલબ્ધ છે. 2017-03-25 - V1.0.0

ભાષાંતર બ્રાઉઝ કરો - ભાષાંતરો ડાઉનલોડ કરો

તાઝીક ભાષામાં કુરઆન મજીદનું ભાષાતર, તેનું ભાષાતર રવાદ સેન્ટરની ટીમ દ્વારા, ઇસ્લામ હાઉસ.કોમ સાથે ભેગા મળીને કર્યું. 2018-09-29 - V1.0.0

ભાષાંતર બ્રાઉઝ કરો - ભાષાંતરો ડાઉનલોડ કરો

તાઝીક ભાષામાં કુરઆન મજીદનું ભાષાતર, તેનું ભાષાતર ખાજા મીરવ ખાજા દ્વારા કરવામાં આવ્યું, આયતોમાં સુધારો મરકઝ રવાદ અત્ તરજમા દ્વારા કરવામાં આવ્યો છે, મૂળ અનુવાદ, આપના અભિપ્રાય તેમજ મુકલ્યાંકન અને સતત સુધારા કરવા માટે ઉપલબ્ધ છે. 2022-01-24 - V1.0.2

ભાષાંતર બ્રાઉઝ કરો

કુરઆનના અર્થોનો પંજાબી ભાષામાં અનુવાદ, આરિફ હલિમ દ્વારા અનુવાદિત, દારુસ્ સલામ લાઇબ્રેરી દ્વારા પ્રકાશિત 2022-10-26 - V1.0.0

ભાષાંતર બ્રાઉઝ કરો

ઇન્ડોનિશિયા ભાષામાં કુરઆન મજીદનું ભાષાતર, તેનું ભાષાતર સાબેક કંપની દ્વારા ૨૦૧૬ માં કરવામાં આવ્યું, આયતોમાં સુધારો મરકઝ રવાદ અત્ તરજમા દ્વારા કરવામાં આવ્યો છે, મૂળ અનુવાદ, આપના અભિપ્રાય તેમજ મુકલ્યાંકન અને સતત સુધારા કરવા માટે ઉપલબ્ધ છે. 2022-05-26 - V1.1.2

ભાષાંતર બ્રાઉઝ કરો - ભાષાંતરો ડાઉનલોડ કરો

ઇન્ડોનિશિયા ભાષામાં કુરઆન મજીદનું ભાષાતર, તેનું ભાષાતર ઇન્ડોનેશિયન મીનસ્ટ્રી ઓફ ઇસ્લામિક અફેર્સ દ્વારા કરવામાં આવ્યું, આયતોમાં સુધારો મરકઝ રવાદ અત્ તરજમા દ્વારા કરવામાં આવ્યો છે, મૂળ અનુવાદ, આપના અભિપ્રાય તેમજ મુકલ્યાંકન અને સતત સુધારા કરવા માટે ઉપલબ્ધ છે. 2021-04-04 - V1.0.1

ભાષાંતર બ્રાઉઝ કરો - ભાષાંતરો ડાઉનલોડ કરો

ઇન્ડોનીશયન ભાષામાં કુરઆન મજીદનું ભાષાતર, તેનું ભાષાતર ઇન્ડોન્સેશિયા મિનિસ્ટરી ઓફ ઇસ્લામિક કમિટી દ્વારા કરવામાં આવ્યું, આયતોમાં સુધારો મરકઝ રવાદ અત્ તરજમા દ્વારા કરવામાં આવ્યો છે, મૂળ અનુવાદ, આપના અભિપ્રાય તેમજ મુકલ્યાંકન અને સતત સુધારા કરવા માટે ઉપલબ્ધ છે. 2018-04-19 - V1.0.0

ભાષાંતર બ્રાઉઝ કરો - ભાષાંતરો ડાઉનલોડ કરો

ફિલિપિન ભાષામાં કુરઆન મજીદનું ભાષાતર, તેનું ભાષાતર મરકઝ રવાદ અત્ તરજુમાની ટીમેં islam house.comની મદદથી કર્યું. 2020-06-29 - V1.1.1

ભાષાંતર બ્રાઉઝ કરો - ભાષાંતરો ડાઉનલોડ કરો

મલાય ભાષામાં કુરઆન મજીદનું મલાય ભાષાતર, ભાષાતર કરનારનું નામ અબ્દુલ્લાહ મુહમ્મદ બાસિમિયા 2021-01-27 - V1.0.0

ભાષાંતર બ્રાઉઝ કરો

ચાઇનીઝ ભાષામાં કુરઆન મજીદનું ભાષાતર, તેનું ભાષાતર મુહમ્મદ મકીન દ્વારા કરવામાં આવ્યું, આયતોમાં સુધારો મરકઝ રવાદ અત્ તરજમા દ્વારા કરવામાં આવ્યો છે, મૂળ અનુવાદ, આપના અભિપ્રાય તેમજ મુકલ્યાંકન અને સતત સુધારા કરવા માટે ઉપલબ્ધ છે. 2022-09-07 - V1.0.2

ભાષાંતર બ્રાઉઝ કરો - ભાષાંતરો ડાઉનલોડ કરો

કુરઆન મજીદનું ચાઈનીઝ ભાષામાં ભાષાંતર, ભાષાંતર કરનારનું નામ, મા યુલોનગ, ઇનસાઇટ ફાઉન્ડેશનની દેખરેખ હેઠળ, 2022-05-31 - V1.0.0

ભાષાંતર બ્રાઉઝ કરો

ચાઇનીઝ ભાષામાં કુરઆન મજીદના અર્થોનું અનુવાદ કરનાર, જેમનું નામ મુહમ્મદ મકીન, તેને રિચએકપ કરનાર મુહમ્મદ સુલેમાન અને તે જબાનના અગ્રણી અન્ય લોકો 2022-10-19 - V1.0.2

ભાષાંતર બ્રાઉઝ કરો - ભાષાંતરો ડાઉનલોડ કરો

યુયઘુર ભાષામાં કુરઆન મજીદનું ભાષાતર, તેનું ભાષાતર મુહમ્મદ સાલીહ દ્વારા કરવામાં આવ્યું, આયતોમાં સુધારો મરકઝ રવાદ અત્ તરજમા દ્વારા કરવામાં આવ્યો છે, મૂળ અનુવાદ, આપના અભિપ્રાય તેમજ મુકલ્યાંકન અને સતત સુધારા કરવા માટે ઉપલબ્ધ છે. 2018-02-20 - V1.0.0

ભાષાંતર બ્રાઉઝ કરો - ભાષાંતરો ડાઉનલોડ કરો

જાપનીઝ ભાષામાં કુરઆન મજીદનું ભાષાતર, ભાષાતર કરનારનું નામ સઇદ સાથુ, પ્રકાશન ૧૪૪૦ હિજરીસન 2022-11-09 - V1.0.8

ભાષાંતર બ્રાઉઝ કરો - ભાષાંતરો ડાઉનલોડ કરો

કોરીયન ભાષામાં કુરઆન મજીદનું ભાષાતર, તેનું ભાષાતર હામિદ તશવીએ કર્યું. ભાષાતરમાં સુધારા વધારા મરકઝ રવાદ અત્ તરજમા દ્વારા કરવામાં આવ્યુ, મૂળ અનુવાદ, આપના અભિપ્રાય તેમજ મુકલ્યાંકન અને સતત સુધારા કરવા માટે ઉપલબ્ધ છે. 2022-03-03 - V1.0.3

ભાષાંતર બ્રાઉઝ કરો

કોરીયન ભાષામાં કુરઆન મજીદનું ભાષાતર, તેનું ભાષાતર રવાદ સેન્ટરની ટીમે ઇસ્લામ હાઉસ.કોમ સાથે ભેગા મળી કર્યું. કામ ચાલી રહ્યું છે 2022-03-03 - V1.0.0

ભાષાંતર બ્રાઉઝ કરો

વિયેતનામીસ ભાષામાં કુરઆન મજીદનું ભાષાતર, તેનું ભાષાતર રવાદ ટ્રાન્સેલશન સેન્ટર અને ઇસ્લામ હાવુસ સાથે મળીને કરી રહ્યા છે, 2021-08-19 - V1.0.4

ભાષાંતર બ્રાઉઝ કરો - ભાષાંતરો ડાઉનલોડ કરો

વિતનેમીસ ભાષામાં કુરઆન મજીદનું ભાષાતર, તેનું ભાષાતર હસન અબ્દુલ કરીમ દ્વારા કરવામાં આવ્યું, આયતોમાં સુધારો મરકઝ રવાદ અત્ તરજમા દ્વારા કરવામાં આવ્યો છે, મૂળ અનુવાદ, આપના અભિપ્રાય તેમજ મુકલ્યાંકન અને સતત સુધારા કરવા માટે ઉપલબ્ધ છે. 2017-05-31 - V1.0.0

ભાષાંતર બ્રાઉઝ કરો

થાય ભાષામાં કુરઆન મજીદનું ભાષાતર, તેનું ભાષાતર ગ્રેજ્યુએટ ગ્રૂપ સોસાયટી ઓફ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ અને થાઇલેન્ડની યુનિવર્સિટી દ્વારા કરવામાં આવ્યું, આયતોમાં સુધારો મરકઝ રવાદ અત્ તરજમા દ્વારા કરવામાં આવ્યો છે, મૂળ અનુવાદ, આપના અભિપ્રાય તેમજ મુકલ્યાંકન અને સતત સુધારા કરવા માટે ઉપલબ્ધ છે. 2016-10-15 - V1.0.0

ભાષાંતર બ્રાઉઝ કરો

ખેમર ભાષામાં કુરઆન મજીદનું ભાષાતર, જેને ડેવલોપમેન્ટ સોસાયટી ઓફ મુસ્લિમ કમ્બોડિયન દ્વારા વર્ષ ૨૦૧૨ના પ્રકાશિત કરવામાં આવ્યું. 2021-10-25 - V1.0.1

ભાષાંતર બ્રાઉઝ કરો - ભાષાંતરો ડાઉનલોડ કરો

ફારસી ભાષામાં કુરઆન મજીદનું ભાષાતર, જેનું ભાષાતર રવાદ સેન્ટરે, ઇસ્લામ હાઉસ.કોમ સાથે ભેગા મળીને કર્યું. 2020-05-10 - V1.1.0

ભાષાંતર બ્રાઉઝ કરો - ભાષાંતરો ડાઉનલોડ કરો

તફસીર અસ્ સઅદીનું ફારસી જવાબમા ભાષાતર 2022-03-21 - V1.0.0

ભાષાંતર બ્રાઉઝ કરો

દારી ફારસી ભાષામાં કુરઆન મજીદનું ભાષાતર, ભાષાતર કરનારનું નામ મૌલવી મુહમ્મદ અનવર બદ ખશાની 2021-02-16 - V1.0.0

ભાષાંતર બ્રાઉઝ કરો

કુરદીશ ભાષામાં કુરઆન મજીદનું ભાષાતર, તેનું ભાષાતર મુહમ્મદ સાલીહ બામૂકી દ્વારા કરવામાં આવ્યું, આયતોમાં સુધારો મરકઝ રવાદ અત્ તરજમા દ્વારા કરવામાં આવ્યો છે, મૂળ અનુવાદ, આપના અભિપ્રાય તેમજ મુકલ્યાંકન અને સતત સુધારા કરવા માટે ઉપલબ્ધ છે. 2019-12-28 - V1.1.0

ભાષાંતર બ્રાઉઝ કરો - ભાષાંતરો ડાઉનલોડ કરો

કુરદીશ ભાષામાં કુરઆન મજીદનું ભાષાતર, ભાષાતર કરનારનું નામ સલાહુદ્દીન અબ્દુલ કરીમ 2021-03-28 - V1.0.0

ભાષાંતર બ્રાઉઝ કરો

કુરદીશ કુરમનજી ભાષામાં કુરઆન મજીદનું અનુવાદ, જેની ભાષાતર કરનાર ડોકટર ઇસ્માઇલ સીગીરી 2022-01-13 - V1.0.0

ભાષાંતર બ્રાઉઝ કરો

પાષ્ટો ભાષામાં કુરઆન મજીદનું ભાષાતર - તેનું ભાષાતર અબૂ ઝકરિયા અબ્દુસ્ સલામ સાહેબે કર્યું, અને તેનું રિચેકપ મુફ્તી અબ્દુલ વલી ખાને કર્યું,જે ૧૪૨૩ હિજરીસનમાં પ્રકાશિત કરવામાં આવ્યું. 2020-06-15 - V1.0.1

ભાષાંતર બ્રાઉઝ કરો

અરબી ભાષામાં કુરઆન મજીદનું ભાષાતર - પ્રકાશક દારુસ્ સલામ સેન્ટર 2022-03-07 - V1.0.2

ભાષાંતર બ્રાઉઝ કરો

ઉર્દુ ભાષામાં કુરઆન મજીદનું ભાષાતર, તેનું ભાષાતર મુહમ્મદ ઈબ્રાહીમ જુનાગઢી દ્વારા કરવામાં આવ્યું, આયતોમાં સુધારો મરકઝ રવાદ અત્ તરજમા દ્વારા કરવામાં આવ્યો છે, મૂળ અનુવાદ, આપના અભિપ્રાય તેમજ મુકલ્યાંકન અને સતત સુધારા કરવા માટે ઉપલબ્ધ છે. 2021-11-29 - V1.1.2

ભાષાંતર બ્રાઉઝ કરો - ભાષાંતરો ડાઉનલોડ કરો

હિંદી ભાષામાં કુરઆન મજીદનું ભાષાતર, ભાષાતર કરનારનું નામ અઝીઝૂલ્ હક ઉમરી 2021-11-16 - V1.1.3

ભાષાંતર બ્રાઉઝ કરો - ભાષાંતરો ડાઉનલોડ કરો

બંગાલી ભાષામાં કુરઆન મજીદનું ભાષાતર, ભાષાતર કરનારનું નામ ડો. અબૂ બકટ મુહમ્મદ ઝકરિયા 2021-05-22 - V1.1.1

ભાષાંતર બ્રાઉઝ કરો

મરાઠી ભાષામાં કુરઆન મજીદનું ભાષાતર, તેનું ભાષાતર કરનાર મુહમ્મદ શફીઅ અન્સારીએ કર્યું, અલ્ બિર ઇન્સ્ટિટયૂટ મુંબઈ દ્વારા પ્રકાશિત કરવામાં આવ્યું. 2018-10-03 - V1.0.0

ભાષાંતર બ્રાઉઝ કરો

તેલુગુ ભાષામાં કુરઆન મજીદનું ભાષાતર, ભાષાતર કરનારનું નામ અબ્દુર્ રહીમ બિન મુહમ્મદ 2020-06-03 - V1.0.2

ભાષાંતર બ્રાઉઝ કરો

ગુજરાતી ભાષામાં કુરઆન મજીદનું ભાષાતર, તેનું ભાષાતર રબ્બીલ ભાઈ ઉમરીએ વર્ષ ૨૦૧૭માં કર્યું, 2022-08-29 - V1.1.0

ભાષાંતર બ્રાઉઝ કરો - ભાષાંતરો ડાઉનલોડ કરો

મલયાલમ ભાષામાં કુરઆન મજીદનું ભાષાતર, ભાષાતર કરનારનું નામ અબ્દુલ હમીદ હૈદર અલ્ મુદની અને કાંહી મુહમ્મદ 2021-05-30 - V1.0.3

ભાષાંતર બ્રાઉઝ કરો - ભાષાંતરો ડાઉનલોડ કરો

આસામી ભાષામાં કુરઆન મજીદનું ભાષાતર, ભાષાતર કરનારનું નામ રફીકુલ્ ઇસ્લામ હબીબુર્ રહમાને ૧૪૩૮ હિજરીસનમાં કર્યું. 2022-04-10 - V1.0.3

ભાષાંતર બ્રાઉઝ કરો - ભાષાંતરો ડાઉનલોડ કરો

તામિલ ભાષામાં કુરઆન મજીદનું ભાષાતર કરનાર શેખ ઉમર શરીફ બિન અબ્દુસ સલામ 2022-07-31 - V1.0.2

ભાષાંતર બ્રાઉઝ કરો - ભાષાંતરો ડાઉનલોડ કરો

તામિલ ભાષામાં કુરઆન મજીદનું ભાષાતર, ભાષાતર કરનારનું નામ અશ શેખ અબ્દુલ હમીદ અલ્ બાકવી 2021-01-07 - V1.0.1

ભાષાંતર બ્રાઉઝ કરો - ભાષાંતરો ડાઉનલોડ કરો

સિન્હાલિસ ભાષામાં કુરઆન મજીદનું ભાષાતર, તેનું ભાષાતર મરકઝ રવાદ અત્ તરજુમાની ટીમેં islam house.comની મદદથી કર્યું. 2022-09-06 - V1.0.3

ભાષાંતર બ્રાઉઝ કરો - ભાષાંતરો ડાઉનલોડ કરો

નેપાલી ભાષામાં કુરઆન મજીદનું ભાષાતર, તેનું ભાષાતર જમઇય્યત અહેલે હદીષ સેન્ટર નેપાળ દ્વારા થયું છે. 2021-03-11 - V1.0.1

ભાષાંતર બ્રાઉઝ કરો

સ્વાહિલી ભાષામાં કુરઆન મજીદનું ભાષાતર, ભાષાતર કરનારનું નામ મોહસીન અલ્ બરવાની 2021-03-09 - V1.0.0

ભાષાંતર બ્રાઉઝ કરો - ભાષાંતરો ડાઉનલોડ કરો

સ્વાહિલી ભાષામાં કુરઆન મજીદનું ભાષાતર, ભાષાતર કરનારનું નામ અદ્ દૂકતુર અબ્દુલ્લાહ મુહમ્મદ અબૂ બકર અને શેખ નાસીર ખમીસ 2016-11-28 - V1.0.0

ભાષાંતર બ્રાઉઝ કરો

શોમાલી ભાષામાં કુરઆન મજીદનું ભાષાતર ; તેનું ભાષાતર અબ્દુલ્લાહ હસન યાકુબે કર્યું 2022-12-05 - V1.0.8

ભાષાંતર બ્રાઉઝ કરો - ભાષાંતરો ડાઉનલોડ કરો

અમહેરીક ભાષામાં કુરઆન મજીદનું ભાષાતર, તેનું ભાષાતર મુહમ્મદ સાદિક અને હબીબ દ્વારા કરવામાં આવ્યું, આયતોમાં સુધારો મરકઝ રવાદ અત્ તરજમા દ્વારા કરવામાં આવ્યો છે, મૂળ અનુવાદ, આપના અભિપ્રાય તેમજ મુકલ્યાંકન અને સતત સુધારા કરવા માટે ઉપલબ્ધ છે. 2019-12-25 - V1.1.0

ભાષાંતર બ્રાઉઝ કરો - ભાષાંતરો ડાઉનલોડ કરો

યોરુબ્બા ભાષામાં કુરઆન મજીદનું ભાષાતર, જેનું ભાષાતર અશ શેખ અબૂ રહીમહ મિકાઈલ એકવીનીએ ૧૪૩૨ હિજરીસનમાં કર્યું છે, 2021-11-16 - V1.0.6

ભાષાંતર બ્રાઉઝ કરો - ભાષાંતરો ડાઉનલોડ કરો

હાવસા ભાષામાં કુરઆન મજીદનું ભાષાતર, તેનું ભાષાતર અબુબકર મહમૂદ જુમી દ્વારા કરવામાં આવ્યું, આયતોમાં સુધારો મરકઝ રવાદ અત્ તરજમા દ્વારા કરવામાં આવ્યો છે, મૂળ અનુવાદ, આપના અભિપ્રાય તેમજ મુકલ્યાંકન અને સતત સુધારા કરવા માટે ઉપલબ્ધ છે. 2021-01-07 - V1.2.1

ભાષાંતર બ્રાઉઝ કરો - ભાષાંતરો ડાઉનલોડ કરો

ઓરોમા ભાષામાં કુરઆન મજીદનું ભાષાતર, જેનું ભાષાતર ગાલી અબાબુર અબાગુનાએ વર્ષ ૨૦૦૯માં કર્યું. 2017-03-19 - V1.0.0

ભાષાંતર બ્રાઉઝ કરો - ભાષાંતરો ડાઉનલોડ કરો

અફાર ભાષામાં કુરઆન મજીદનું ભાષાતર - જેનું ભાષાતર આલિમોની એક ટીમે શેખ મુહમ્મદ અબ્દુલ્ કાદિર હમઝહની દેખરેખ હેઠળ ૧૪૪૧ હિજરીસનમાં કર્યું. 2022-05-24 - V1.0.0

ભાષાંતર બ્રાઉઝ કરો - ભાષાંતરો ડાઉનલોડ કરો

લુગાન્ડા ભાષામાં કુરઆન મજીદનું ભાષાતર આફ્રિકન ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ફોર ડેવલોપમેન્ટ દ્વારા થયું છે 2019-10-13 - V1.0.0

ભાષાંતર બ્રાઉઝ કરો

ઈંકો ભાષામાં કુરઆન મજીદનું ભાષાતર ભાષાતર કરનારનું નામ ફોદી/ સુલેમાન કાનતી 2021-11-28 - V1.0.0

ભાષાંતર બ્રાઉઝ કરો

ઈંકો ભાષામાં કુરઆન મજીદનું ભાષાતર, તેનું ભાષાતર કરનાર કરામો / બાબા મામદી જાની 2021-12-20 - V1.0.3

ભાષાંતર બ્રાઉઝ કરો - ભાષાંતરો ડાઉનલોડ કરો

કિન્યારવાડાં ભાષામાં કુરઆન મજીદનું ભાષાતર, તેનું ભાષાતર રવાન્દા મુસ્લિમ અસોસેશિયન ટીમ દ્વારા થયું છે 2022-08-21 - V1.0.3

ભાષાંતર બ્રાઉઝ કરો - ભાષાંતરો ડાઉનલોડ કરો

દગબાની ભાષામાં કુરઆન મજીદનું ભાષાતર કરનાર મુહમ્મદ બાબા ગતુબૂ 2020-10-29 - V1.0.0

ભાષાંતર બ્રાઉઝ કરો

અશાંતિ ભાષામાં કુરઆન મજીદનું ભાષાતર, ભાષાતર કરનારનું નામ અશ્ શેખ હારુન ઇસ્માઇલ 2021-08-31 - V1.0.2

ભાષાંતર બ્રાઉઝ કરો

યાઉ ભાષામાં કુરઆન મજીદનું ભાષાતર, ભાષાતર કરનારનું નામ મુહમ્મદ બિન અબ્દુલ્ હમીદ સલિકા 2020-12-06 - V1.0.2

ભાષાંતર બ્રાઉઝ કરો

ફુલાની ભાષામાં કુરઆન મજીદનું ભાષાતર, તેનું ભાષાતર મરકઝ રવાદ અત્ તરજુમાની ટીમેં islam house.comની મદદથી કર્યું. 2022-02-09 - V1.0.1

ભાષાંતર બ્રાઉઝ કરો

લિંગલા ભાષામા કુરઆન મજીદનું ભાષાંતર, ભાષાતર કરનારનું નામ ઝકરિયા મુહમ્મદ બાલિનગોંગો 2021-09-27 - V1.0.0

ભાષાંતર બ્રાઉઝ કરો - ભાષાંતરો ડાઉનલોડ કરો
 
 
 

કુરઆન મજીદની સક્ષિપ્ત તફસીર

અરબી ભાષામાં કુરઆન મજીદની સંક્ષિપ્ત સમજુતી, જેને તફસીર સેન્ટર ફોર કુરઆનીક સ્ટડી દ્વારા પ્રકાશિત કરવામાં આવ્યું. 2017-02-15 - V1.0.0

ભાષાંતર બ્રાઉઝ કરો - ભાષાંતરો ડાઉનલોડ કરો

તુર્કી ભાષામાં કુરઆન મજીદની સંક્ષિપ્ત સમજુતી, જેને તફસીર સેન્ટર ફોર કુરઆનીક સ્ટડી દ્વારા પ્રકાશિત કરવામાં આવ્યું. 2021-08-22 - V1.1.0

ભાષાંતર બ્રાઉઝ કરો - ભાષાંતરો ડાઉનલોડ કરો

ફ્રેન્ચ ભાષાતર - કુરઆન મજીદની સંક્ષિપ્ત સમજુતી, તફસીર લિદ્દિરાસતિલ્ કુરઆન મજીદ સેન્ટર દ્વારા જારી કરવામાં આવ્યું છે. 2019-10-03 - V1.0.0

ભાષાંતર બ્રાઉઝ કરો - ભાષાંતરો ડાઉનલોડ કરો

ઇન્ડોનીશય ભાષાતર - કુરઆન મજીદની સંક્ષિપ્ત સમજુતી, તફસીર લિદ્દિરાસતિલ્ કુરઆન મજીદ સેન્ટર દ્વારા જારી કરવામાં આવ્યું છે. 2017-01-23 - V1.0.0

ભાષાંતર બ્રાઉઝ કરો - ભાષાંતરો ડાઉનલોડ કરો

વિયેટનામીસ ભાષાતર - કુરઆન મજીદની સંક્ષિપ્ત સમજુતી- તફસીર લિદ્દિરાસતિલ્ કુરઆન મજીદ સેન્ટર દ્વારા જારી કરવામાં આવ્યું છે. 2019-02-10 - V1.0.0

ભાષાંતર બ્રાઉઝ કરો - ભાષાંતરો ડાઉનલોડ કરો

બોસીનયન ભાષાતર - કુરઆન મજીદની સંક્ષિપ્ત સમજુતી, તફસીર લિદ્દિરાસતિલ્ કુરઆન મજીદ સેન્ટર દ્વારા જારી કરવામાં આવ્યું છે. 2019-04-15 - V1.0.0

ભાષાંતર બ્રાઉઝ કરો - ભાષાંતરો ડાઉનલોડ કરો

ઇટાલિયન ભાષાતર - કુરઆન મજીદની સંક્ષિપ્ત સમજુતી, તફસીર લિદ્દિરાસતિલ્ કુરઆન મજીદ સેન્ટર દ્વારા જારી કરવામાં આવ્યું છે. 2019-04-15 - V1.0.0

ભાષાંતર બ્રાઉઝ કરો - ભાષાંતરો ડાઉનલોડ કરો

સ્પેનિશ ભાષાતર - કુરઆન મજીદની સંક્ષિપ્ત સમજુતી, તફસીર લિદ્દિરાસતિલ્ કુરઆન મજીદ સેન્ટર દ્વારા જારી કરવામાં આવી છે. 2020-12-31 - V1.0.0

ભાષાંતર બ્રાઉઝ કરો - ભાષાંતરો ડાઉનલોડ કરો

ફિલિપાઈન ભાષાત, સંક્ષિપ્ત કુરઆન મજીદની સમજુતી, તફસીર સેન્ટર દ્વારા જારી કરવામાં આવ્યું છે. 2017-01-23 - V1.0.0

ભાષાંતર બ્રાઉઝ કરો - ભાષાંતરો ડાઉનલોડ કરો

બંગાલી ભાષાતર - કુરઆન મજીદની સંક્ષિપ્ત સમજુતી, તફસીર લિદ્દિરાસતિલ્ કુરઆન મજીદ સેન્ટર દ્વારા જારી કરવામાં આવ્યું છે. 2020-10-15 - V1.0.0

ભાષાંતર બ્રાઉઝ કરો - ભાષાંતરો ડાઉનલોડ કરો

ફારસી ભાષાતર - સંક્ષિપ્ત કુરઆન મજીદની સમજુતી, કુરઆન મજીદ સેન્ટરએ જારી કર્યું છે. 2017-01-23 - V1.0.0

ભાષાંતર બ્રાઉઝ કરો - ભાષાંતરો ડાઉનલોડ કરો

ચાઇનીઝ ભાષાતર - કુરઆન મજીદની સંક્ષિપ્ત સમજુતી, તફસીર લિદ્દિરાસતિલ્ કુરઆન મજીદ સેન્ટર દ્વારા જારી કરવામાં આવ્યું છે. 2020-09-29 - V1.0.0

ભાષાંતર બ્રાઉઝ કરો - ભાષાંતરો ડાઉનલોડ કરો

જાપનીઝ ભાષાતર - કુરઆન મજીદની સંક્ષિપ્ત સમજુતી, તફસીર લિદ્દિરાસતિલ્ કુરઆન મજીદ સેન્ટર દ્વારા જારી કરવામાં આવ્યું છે. 2020-10-01 - V1.0.0

ભાષાંતર બ્રાઉઝ કરો - ભાષાંતરો ડાઉનલોડ કરો

કુરઆન મજીદની સંક્ષિપ્ત સમજુતી આસામી ભાષામાં, જે તફસીર લિદ્દરાસતીલ્ કુરઆનિયહે દ્વારા પ્રકાશિત થયું 2021-08-24 - V1.0.0

ભાષાંતર બ્રાઉઝ કરો - ભાષાંતરો ડાઉનલોડ કરો

કુરઆન મજીદની સંક્ષિપ્ત સમજુતી મલયાલમ ભાષામાં, જે તફસીર લિદ્દરાસતીલ્ કુરઆનિયહે દ્વારા પ્રકાશિત થયું 2021-09-07 - V1.0.0

ભાષાંતર બ્રાઉઝ કરો - ભાષાંતરો ડાઉનલોડ કરો

ખમીર ભાષતર - કુરઆન મજીદની સંક્ષિપ્ત સમજુતી, જેને તફસીર લિદ્દરાસતીલ્ કુરઆનિયહે દ્વારા પ્રકાશિત થયું 2021-09-14 - V1.0.0

ભાષાંતર બ્રાઉઝ કરો - ભાષાંતરો ડાઉનલોડ કરો
 
 

અરબી તફસીરો

અરબી ભાષામાં સરળ તફસીર, જેને કિંગ ફહદ કોમ્પ્લેક્ષ દ્વારા પ્રકાશિત કરવામાં આવ્યું. 2017-02-15 - V1.0.0

તફસીર બ્રાઉઝ કરો - તફસીર ડાઉનલોડ કરો

મઆનિલ્ કલિમાતિ મિન્ કિતાબિસ્ સિરાજિ ફી બયાની ગરીબીલ્ કુરઆન 2017-02-15 - V1.0.0

તફસીર બ્રાઉઝ કરો - તફસીર ડાઉનલોડ કરો
 
 

ભાષાંતર ચાલી રહી છે

اللغة البلغارية
اللغة البلغارية
اللغة الهولندية
اللغة الهولندية
اللغة الروسية
اللغة الروسية
اللغة الكورية
اللغة الكورية
اللغة اليونانية
اللغة اليونانية

વિકાસકની સેવાઓ

જો તમારી પાસે દીન વિશે કંઈ પણ સચોટ માહિતી હોય તો તમને અમારા વિકાસ કર્તાઓ સાથે સંપર્ક કરવા અમારી વિનંતી

XML

એક્સલ શીટમાં ભાષાંતરો ડાઉનલોડ કરો XML

ડાઉનલોડ કરો


એક્સલ શીટમાં ભાષાંતરો ડાઉનલોડ કરો XML

ડાઉનલોડ કરો

CSV

એક્સલ શીટમાં ભાષાંતરો ડાઉનલોડ કરો CSV

ડાઉનલોડ કરો


એક્સલ શીટમાં ભાષાંતરો ડાઉનલોડ કરો CSV

ડાઉનલોડ કરો

Excel

એક્સલ શીટમાં ભાષાંતરો ડાઉનલોડ કરો Excel

ડાઉનલોડ કરો


એક્સલ શીટમાં ભાષાંતરો ડાઉનલોડ કરો Excel

ડાઉનલોડ કરો