કુરઆન મજીદના શબ્દોનું ભાષાંતર - પાષ્ટો ભાષાતર - ઝકરિયા * - ભાષાંતરોની અનુક્રમણિકા


કૃપા કરી, સૂરહ પસંદ કરો
1. الفاتحة - અલ્ ફાતિહા 2. البقرة - અલ્ બકરહ 3. آل عمران - આલિ ઇમરાન 4. النساء - અન્ નિસા 5. المائدة - અલ્ માઇદહ 6. الأنعام - અલ્ અન્આમ 7. الأعراف - અલ્ અઅરાફ 8. الأنفال - અલ્ અન્ફાલ 9. التوبة - અત્ તૌબા 10. يونس - યૂનુસ 11. هود - હૂદ 12. يوسف - યૂસુફ 13. الرعد - અર્ રઅદ 14. ابراهيم - ઈબ્રાહીમ 15. الحجر - અલ્ હિજ્ર 16. النحل - અન્ નહલ 17. الإسراء - અલ્ ઇસ્રા 18. الكهف - અલ્ કહફ 19. مريم - મરયમ 20. طه - તો-હા 21. الأنبياء - અલ્ અન્બિયા 22. الحج - અલ્ હજ્ 23. المؤمنون - અલ્ મુઅમિનૂન 24. النور - અન્ નૂર 25. الفرقان - અલ્ ફુરકાન 26. الشعراء - અશ્ શુઅરાઅ 27. النمل - અન્ નમલ 28. القصص - અલ્ કસસ 29. العنكبوت - અલ્ અન્કબુત 30. الروم - અર્ રુમ 31. لقمان - લુકમાન 32. السجدة - અસ્ સજદહ 33. الأحزاب - અલ્ અહઝાબ 34. سبإ - સબા 35. فاطر - ફાતિર 36. يس - યાસિન 37. الصافات - અસ્ સોફ્ફાત 38. ص - સૉદ 39. الزمر - અઝ્ ઝુમર 40. غافر - ગાફિર 41. فصلت - ફુસ્સિલત 42. الشورى - અશ્ શૂરા 43. الزخرف - અઝ્ ઝુખ્રૃફ 44. الدخان - અદ્ દુખાન 45. الجاثية - અલ્ જાષિયહ 46. الأحقاف - અલ્ અહકાફ 47. محمد - મુહમ્મદ 48. الفتح - અલ્ ફત્હ 49. الحجرات - અલ્ હુજુરાત 50. ق - કૉફ 51. الذاريات - અઝ્ ઝારિયાત 52. الطور - અત્ તૂર 53. النجم - અન્ નજમ 54. القمر - અલ્ કમર 55. الرحمن - અર્ રહમાન 56. الواقعة - અલ્ વાકિઆ 57. الحديد - અલ્ હદીદ 58. المجادلة - અલ્ મુજાદિલહ 59. الحشر - અલ્ હશ્ર 60. الممتحنة - અલ્ મુમતહિનહ 61. الصف - અસ્ સફ 62. الجمعة - અલ્ જુમ્આ 63. المنافقون - અલ્ મુનાફિકુન 64. التغابن - અત્ તગાબુન 65. الطلاق - અત્ તલાક 66. التحريم - અત્ તહરીમ 67. الملك - અલ્ મુલ્ક 68. القلم - અલ્ કલમ 69. الحاقة - અલ્ હાકકહ 70. المعارج - અલ્ મઆરિજ 71. نوح - નૂહ 72. الجن - અલ્ જિન 73. المزمل - અલ્ મુઝમ્મીલ 74. المدثر - અલ્ મુદષષિર 75. القيامة - અલ્ કિયામહ 76. الانسان - અલ્ ઇન્સાન 77. المرسلات - અલ્ મુર્સલાત 78. النبإ - અન્ નબા 79. النازعات - અન્ નાઝિઆત 80. عبس - અબસ 81. التكوير - અત્ તકવીર 82. الإنفطار - અલ્ ઇન્ફિતાર 83. المطففين - અલ્ મુતફ્ફીન 84. الإنشقاق - અલ્ ઇન્શિકાક 85. البروج - અલ્ બુરુજ 86. الطارق - અત્ તારિક 87. الأعلى - અલ્ અઅલા 88. الغاشية - અલ્ ગોશિયહ 89. الفجر - અલ્ ફજર 90. البلد - અલ્ બલદ 91. الشمس - અશ્ શમ્શ 92. الليل - અલ્ લૈલ 93. الضحى - અઝ્ ઝોહા 94. الشرح - અશ્ શરહ 95. التين - અત્ તીન 96. العلق - અલ્ અલક 97. القدر - અલ્ કદર 98. البينة - અલ્ બય્યિનહ 99. الزلزلة - અઝ્ ઝલ્ઝલા 100. العاديات - અલ્ આદિયાત 101. القارعة - અલ્ કોરિઅહ 102. التكاثر - અત્ તકાષુર 103. العصر - અલ્ અસ્ર 104. الهمزة - અલ્ હુમઝહ 105. الفيل - અલ્ ફીલ 106. قريش - કુરૈશ 107. الماعون - અલ્ માઉન 108. الكوثر - અલ્ કૌષર 109. الكافرون - અલ્ કાફિરુન 110. النصر - અન્ નસ્ર 111. المسد - અલ્ મસદ 112. الإخلاص - અલ્ ઇખ્લાસ 113. الفلق - અલ્ ફલક 114. الناس - અન્ નાસ
બંધ કરો