पवित्र कुरअानको अर्थको अनुवाद - पश्तो भाषामा अनुवाद : जकरिया । * - अनुवादहरूको सूची


कृपया अध्यायलार्इ चयन गर
1. الفاتحة - सूरतुल् फातिहा 2. البقرة - सूरतुल् बकरः 3. آل عمران - सूरतु अाले इम्रान 4. النساء - सूरतुन्निसा 5. المائدة - सूरतुल् माइदः 6. الأنعام - सूरतुल् अनअाम 7. الأعراف - सूरतुल् अअराफ 8. الأنفال - सूरतुल् अन्फाल 9. التوبة - सूरतुत्ताैबः 10. يونس - सूरतु यूनुस 11. هود - सूरतु हूद 12. يوسف - सूरतु यूसुफ 13. الرعد - सूरतुर्रअद 14. ابراهيم - सूरतु इब्राहीम 15. الحجر - सूरतुल् हिज्र 16. النحل - सूरतुन्नहल 17. الإسراء - सूरतुल् इस्रा 18. الكهف - सूरतुल् कहफ 19. مريم - सूरतु मरयम 20. طه - सूरतु ताहा 21. الأنبياء - सूरतुल् अंबिया 22. الحج - सूरतुल् हज्ज 23. المؤمنون - सूरतुल् मुमिनून 24. النور - सूरतुन्नूर 25. الفرقان - सूरतुल् फुर्कान 26. الشعراء - सूरतुश्शुअरा 27. النمل - सूरतुन्नमल 28. القصص - सूरतुल् कसस 29. العنكبوت - सूरतुल् अन्कबूत 30. الروم - सूरतुर्रूम 31. لقمان - सूरतु लुकमान 32. السجدة - सूरतस्सजिदः 33. الأحزاب - सूरतुल् अहजाब 34. سبإ - सूरत सबा 35. فاطر - सूरतु फातिर 36. يس - सूरतु यासीन 37. الصافات - सूरतुस्साफ्फात 38. ص - सूरतु साद 39. الزمر - सूरतुज्जुमर 40. غافر - सूरतु गाफिर 41. فصلت - सूरतु फुस्सिलत 42. الشورى - सूरतुश्शूरा 43. الزخرف - सूरतुज्जुखरूफ 44. الدخان - सूरतुद्दुखान 45. الجاثية - सूरतुल् जासिया 46. الأحقاف - सूरतुल् अहकाफ 47. محمد - सूरतु मुहम्मद 48. الفتح - सूरतुल् फतह 49. الحجرات - सूरतुल् हुजुरात 50. ق - सूरतु काफ 51. الذاريات - सूरतुज्जारियात 52. الطور - सूरतुत्तूर 53. النجم - सूरतुन्नज्म 54. القمر - सूरतुल् कमर 55. الرحمن - सूरतुर्रहमान 56. الواقعة - सूरतुल् वाकियह 57. الحديد - सूरतुल् हदीद 58. المجادلة - सूरतुल् मुजादिलह 59. الحشر - सूरतुल् हश्र 60. الممتحنة - सूरतुल् मुमतहिना 61. الصف - सूरतुस्सफ्फ 62. الجمعة - सूरतुल् जुमुअः 63. المنافقون - सूरतुल् मुनाफिकून 64. التغابن - सूरतुत्तगाबुन 65. الطلاق - सूरतुत्तलाक 66. التحريم - सूरतुत्तहरीम 67. الملك - सूरतुल् मुल्क 68. القلم - सूरतुल् कलम 69. الحاقة - सूरतुल् हाक्कः 70. المعارج - सूरतुल् मअारिज 71. نوح - सूरतु नूह 72. الجن - सूरतुल् जिन्न 73. المزمل - सूरतुल् मुज्जम्मिल 74. المدثر - सूरतुल् मुद्दस्सिर 75. القيامة - सूरतुल् कियामः 76. الانسان - सूरतुल् इन्सान 77. المرسلات - सूरतुल् मुर्सलात 78. النبإ - सूरतुन्नबा 79. النازعات - सूरतुन्नाजिअात 80. عبس - सूरतु अबस 81. التكوير - सूरतुत्तक्वीर 82. الإنفطار - सूरतुल् इन्फितार 83. المطففين - सूरतुल् मुतफ्फिफीन 84. الإنشقاق - सूरतुल् इन्शिकाक 85. البروج - सूरतुल् बुरूज 86. الطارق - सूरतुत्तारिक 87. الأعلى - सूरतुल् अअ्ला 88. الغاشية - सूरतुल् गाशियः 89. الفجر - सूरतुल् पज्र 90. البلد - सूरतुल् बलद 91. الشمس - सूरतुश्शम्स 92. الليل - सूरतुल्लैल 93. الضحى - सूरतुज्जुहा 94. الشرح - सूरतुश्शरह 95. التين - सूरतुत्तीन 96. العلق - सूरतुल् अलक 97. القدر - सूरतुल् कद्र 98. البينة - सूरतुल् बैयिनः 99. الزلزلة - सूरतुज्जलजलः 100. العاديات - सूरतुल् अादियात 101. القارعة - सूरतुल् कारिअः 102. التكاثر - सूरतुत्तकासुर 103. العصر - सूरतुल् अस्र 104. الهمزة - सूरतुल् हुमुजः 105. الفيل - सूरतुल् फील 106. قريش - सूरतु कुरैश 107. الماعون - सूरतुल् माऊन 108. الكوثر - सूरतुल् काैसर 109. الكافرون - सूरतुल् काफिरून 110. النصر - सूरतुन्नस्र 111. المسد - सूरतुल् मसद 112. الإخلاص - सूरतुल् इख्लास 113. الفلق - सूरतुल् फलक 114. الناس - सूरतुन्नास
बन्द गर्नुस्