വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പരിഭാഷ - പഷ്തു വിവർത്തനം * - വിവർത്തനങ്ങളുടെ സൂചിക


ദയവായി സൂറത്ത് തിരഞ്ഞെടുക്കുക
1. الفاتحة - സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹ 2. البقرة - സൂറത്തുൽ ബഖറഃ 3. آل عمران - സൂറത്ത് ആലുഇംറാൻ 4. النساء - സൂറത്തുന്നിസാഅ് 5. المائدة - സൂറത്തുൽ മാഇദ 6. الأنعام - സൂറത്തുൽ അൻആം 7. الأعراف - സൂറത്തുൽ അഅ്റാഫ് 8. الأنفال - സൂറത്തുൽ അൻഫാൽ 9. التوبة - സൂറത്തുത്തൗബഃ 10. يونس - സൂറത്ത് യൂനുസ് 11. هود - സൂറത്ത് ഹൂദ് 12. يوسف - സൂറത്ത് യൂസുഫ് 13. الرعد - സൂറത്തു റഅ്ദ് 14. ابراهيم - സൂറത്ത് ഇബ്റാഹീം 15. الحجر - സൂറത്തുൽ ഹിജ്ർ 16. النحل - സൂറത്തുന്നഹ്ൽ 17. الإسراء - സൂറത്തുൽ ഇസ്റാഅ് 18. الكهف - സൂറത്തുൽ കഹ്ഫ് 19. مريم - സൂറത്ത് മർയം 20. طه - സൂറത്ത് ത്വാഹാ 21. الأنبياء - സൂറത്തുൽ അൻബിയാഅ് 22. الحج - സൂറത്തുൽ ഹജ്ജ് 23. المؤمنون - സൂറത്തുൽ മുഅ്മിനൂൻ 24. النور - സൂറത്തുന്നൂർ 25. الفرقان - സൂറത്തുൽ ഫുർഖാൻ 26. الشعراء - സൂറത്തുശ്ശുഅറാഅ് 27. النمل - സൂറത്തുന്നംല് 28. القصص - സൂറത്തുൽ ഖസസ് 29. العنكبوت - സൂറത്തുൽ അൻകബൂത്ത് 30. الروم - സൂറത്തു റൂം 31. لقمان - സൂറത്ത് ലുഖ്മാൻ 32. السجدة - സൂറത്തുസ്സജദഃ 33. الأحزاب - സൂറത്തുൽ അഹ്സാബ് 34. سبإ - സൂറത്തുസ്സബഅ് 35. فاطر - സൂറത്ത് ഫാത്വിർ 36. يس - സൂറത്ത് യാസീൻ 37. الصافات - സൂറത്തുസ്സ്വാഫ്ഫാത്ത് 38. ص - സൂറത്ത് സ്വാദ് 39. الزمر - സൂറത്തുസ്സുമർ 40. غافر - സൂറത്ത് ഗാഫിർ 41. فصلت - സൂറത്ത് ഫുസ്സ്വിലത്ത് 42. الشورى - സൂറത്തുശ്ശൂറാ 43. الزخرف - സൂറത്തുസ്സുഖ്റുഫ് 44. الدخان - സൂറത്തുദ്ദുഖാൻ 45. الجاثية - സൂറത്തുൽ ജാഥിയഃ 46. الأحقاف - സൂറത്തുൽ അഹ്ഖാഫ് 47. محمد - സൂറത്ത് മുഹമ്മദ് 48. الفتح - സൂറത്തുൽ ഫത്ഹ് 49. الحجرات - സൂറത്തുൽ ഹുജുറാത്ത് 50. ق - സൂറത്ത് ഖാഫ് 51. الذاريات - സൂറത്തുദ്ദാരിയാത്ത് 52. الطور - സൂറത്തുത്തൂർ 53. النجم - സൂറത്തുന്നജ്മ് 54. القمر - സൂറത്തുൽ ഖമർ 55. الرحمن - സൂറത്തു റഹ്മാൻ 56. الواقعة - സൂറത്തുൽ വാഖിഅഃ 57. الحديد - സൂറത്തുൽ ഹദീദ് 58. المجادلة - സൂറത്തുൽ മുജാദിലഃ 59. الحشر - സൂറത്തുൽ ഹശ്ർ 60. الممتحنة - സൂറത്തുൽ മുംതഹനഃ 61. الصف - സൂറത്തുസ്സ്വഫ്ഫ് 62. الجمعة - സൂറത്തുൽ ജുമുഅഃ 63. المنافقون - സൂറത്തുൽ മുനാഫിഖൂൻ 64. التغابن - സൂറത്തുത്തഗാബുൻ 65. الطلاق - സൂറത്തുത്ത്വലാഖ് 66. التحريم - സൂറത്തുത്തഹ്രീം 67. الملك - സൂറത്തുൽ മുൽക് 68. القلم - സൂറത്തുൽ ഖലം 69. الحاقة - സൂറത്തുൽ ഹാഖ്ഖഃ 70. المعارج - സൂറത്തുൽ മആരിജ് 71. نوح - സൂറത്ത് നൂഹ് 72. الجن - സൂറത്തുൽ ജിന്ന് 73. المزمل - സൂറത്തുൽ മുസ്സമ്മിൽ 74. المدثر - സൂറത്തുൽ മുദ്ദഥ്ഥിർ 75. القيامة - സൂറത്തുൽ ഖിയാമഃ 76. الانسان - സൂറത്തുൽ ഇൻസാൻ 77. المرسلات - സൂറത്തുൽ മുർസലാത്ത് 78. النبإ - സൂറത്തുന്നബഅ് 79. النازعات - സൂറത്തുന്നാസിആത്ത് 80. عبس - സൂറത്ത് അബസ 81. التكوير - സൂറത്തുത്തക്വീർ 82. الإنفطار - സൂറത്തുൽ ഇൻഫിത്വാർ 83. المطففين - സൂറത്തുൽ മുത്വഫ്ഫിഫീൻ 84. الإنشقاق - സൂറത്തുൽ ഇൻശിഖാഖ് 85. البروج - സൂറത്തുൽ ബുറൂജ് 86. الطارق - സൂറത്തുത്ത്വാരിഖ് 87. الأعلى - സൂറത്തുൽ അഅ്ലാ 88. الغاشية - സൂറത്തുൽ ഗാശിയഃ 89. الفجر - സൂറത്തുൽ ഫജ്ർ 90. البلد - സൂറത്തുൽ ബലദ് 91. الشمس - സൂറത്തുശ്ശംസ് 92. الليل - സൂറത്തുല്ലൈൽ 93. الضحى - സൂറത്തുള്ളുഹാ 94. الشرح - സൂറത്തുശ്ശർഹ് 95. التين - സൂറത്തുത്തീൻ 96. العلق - സൂറത്തുൽ അലഖ് 97. القدر - സൂറത്തുൽ ഖദ്ർ 98. البينة - സൂറത്തുൽ ബയ്യിനഃ 99. الزلزلة - സൂറത്തുസ്സൽസലഃ 100. العاديات - സൂറത്തുൽ ആദിയാത്ത് 101. القارعة - സൂറത്തുൽ ഖാരിഅഃ 102. التكاثر - സൂറത്തുത്തകാഥുർ 103. العصر - സൂറത്തുൽ അസ്ർ 104. الهمزة - സൂറത്തുൽ ഹുമസഃ 105. الفيل - സൂറത്തുൽ ഫീൽ 106. قريش - സൂറത്ത് ഖുറൈശ് 107. الماعون - സൂറത്തുൽ മാഊൻ 108. الكوثر - സൂറത്തുൽ കൗഥർ 109. الكافرون - സൂറത്തുൽ കാഫിറൂൻ 110. النصر - സൂറത്തുന്നസ്ർ 111. المسد - സൂറത്തുൽ മസദ് 112. الإخلاص - സൂറത്തുൽ ഇഖ്ലാസ് 113. الفلق - സൂറത്തുൽ ഫലഖ് 114. الناس - സൂറത്തുന്നാസ്
അടക്കുക