Qurani Kərimin mənaca tərcüməsi - Puştu dilinə tərcümə - Zəkəriyyə * - Tərcumənin mündəricatı


Zəhmət olmasa surə seçin
1. الفاتحة - əl-Fatihə 2. البقرة - əl-Bəqərə 3. آل عمران - Ali-İmran 4. النساء - ən-Nisa 5. المائدة - əl-Maidə 6. الأنعام - əl-Ənam 7. الأعراف - əl-Əraf 8. الأنفال - əl-Ənfal 9. التوبة - ət-Tovbə 10. يونس - Yunus 11. هود - Hud 12. يوسف - Yusuf 13. الرعد - ər-Rəd 14. ابراهيم - İbrahim 15. الحجر - əl-Hicr 16. النحل - ən-Nəhl 17. الإسراء - əl-İsra 18. الكهف - əl-Kəhf 19. مريم - Məryəm 20. طه - Ta ha 21. الأنبياء - əl-Ənbiya 22. الحج - əl-Həcc 23. المؤمنون - əl-Muminun 24. النور - ən-Nur 25. الفرقان - əl-Furqan 26. الشعراء - əş-Şuəra 27. النمل - ən-Nəml 28. القصص - əl-Qəsəs 29. العنكبوت - əl-Ənkəbut 30. الروم - ər-Rum 31. لقمان - Loğman 32. السجدة - əs-Səcdə 33. الأحزاب - əl-Əhzab 34. سبإ - Səba 35. فاطر - Fatir 36. يس - Ya sin 37. الصافات - əs-Saffat 38. ص - Sad 39. الزمر - əz-Zumər 40. غافر - Ğafir 41. فصلت - Fussilət 42. الشورى - əş-Şura 43. الزخرف - əz-Zuxruf 44. الدخان - əd-Duxan 45. الجاثية - əl-Casiyə 46. الأحقاف - əl-Əhqaf 47. محمد - Muhəmməd 48. الفتح - əl-Fəth 49. الحجرات - əl-Hucurat 50. ق - Qaf 51. الذاريات - əz-Zariyat 52. الطور - ət-Tur 53. النجم - ən-Nəcm 54. القمر - əl-Qəmər 55. الرحمن - ər-Rəhman 56. الواقعة - əl-Vaqiə 57. الحديد - əl-Hədid 58. المجادلة - əl-Mucadilə 59. الحشر - əl-Həşr 60. الممتحنة - əl-Mumtəhənə 61. الصف - əs-Saff 62. الجمعة - əl-Cumuə 63. المنافقون - əl-Munafiqun 64. التغابن - ət-Təğabun 65. الطلاق - ət-Talaq 66. التحريم - ət-Təhrim 67. الملك - əl-Mulk 68. القلم - əl-Qələm 69. الحاقة - əl-Haqqə 70. المعارج - əl-Məaric 71. نوح - Nuh 72. الجن - əl-Cinn 73. المزمل - əl-Muzzəmmil 74. المدثر - əl-Muddəssir 75. القيامة - əl-Qiyamə 76. الانسان - əl-İnsan 77. المرسلات - əl-Mursəlat 78. النبإ - ən-Nəbə 79. النازعات - ən-Naziat 80. عبس - Əbəsə 81. التكوير - ət-Təkvir 82. الإنفطار - əl-İnfitar 83. المطففين - əl-Mutaffifin 84. الإنشقاق - əl-İnşiqaq 85. البروج - əl-Buruc 86. الطارق - ət-Tariq 87. الأعلى - əl-Əla 88. الغاشية - əl-Ğaşiyə 89. الفجر - əl-Fəcr 90. البلد - əl-Bələd 91. الشمس - əş-Şəms 92. الليل - əl-Leyl 93. الضحى - əd-Duha 94. الشرح - əş-Şərh 95. التين - ət-Tin 96. العلق - əl-Ələq 97. القدر - əl-Qədr 98. البينة - əl-Beyyinə 99. الزلزلة - əz-Zəlzələ 100. العاديات - əl-Adiyat 101. القارعة - əl-Qariə 102. التكاثر - ət-Təkasur 103. العصر - əl-Əsr 104. الهمزة - əl-Huməzə 105. الفيل - əl-Fil 106. قريش - Qureyş 107. الماعون - əl-Maun 108. الكوثر - əl-Kovsər 109. الكافرون - əl-Kafirun 110. النصر - ən-Nəsr 111. المسد - əl-Məsəd 112. الإخلاص - əl-İxlas 113. الفلق - əl-Fələq 114. الناس - ən-Nas
Bağlamaq